BMPT 08 to trinh luan chuyen

2 20 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 11:16

LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : BMPT-08 : 5.0 : : Page of Document name: TỜ TRÌNH (V/v: điều chuyển cán bộ) Kính gửi: ………………………  Căn vào  Xét tình hình thực tế đề nghị tiến hành việc điều chuyển cán sau: I- Đề nghị điều động cán sau: ĐVT: 1.000 Đơn vị(2) Thời gian điều Thu nhập(4) chuyên (3) Họ tên TT Nơi điêù (1) Hiện chuyển Hiện Đề xuất đến 01 Cơ Cổ phiếu Trách nhiệm Điện thoại Khu vực Thu hút Kiêm nhiệm Tổng 02 Cơ Cổ phiếu Trách nhiệm Điện thoại Khu vực Thu hút Kiêm nhiệm Tổng II-Lý điều chuyển: 01- 02- Trân trọng./ Ban Giám đốc Phòng Tài Phòng NL-HT Giám đốc đv(nơi ns đến) Giám đốc đơn vị (nơi ns đi) LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : BMPT-08 : 5.0 : : Page of Document name: Diễn giải: Phần I: (1)-Ghi rõ họ tên cán đề xuất điều chuyển (2)-Ghi phòng/ban /đơn vị nơi người điều chuyển làm việc nơi nhận công tác (3)-Ghi thời gian dự kiến đơn vị điều chuyển cán (4)-Liệt kê mức thu nhập có mức thu nhập đề xuất (nếu có) Phần II: -Ghi rõ lý đơn vị muốn đề xuất điều chuyển ...LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : BMPT-08 : 5.0 : : Page of Document name: Diễn giải: Phần I: (1)-Ghi rõ họ tên cán đề xuất điều chuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: BMPT 08 to trinh luan chuyen, BMPT 08 to trinh luan chuyen

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay