BMPT 03 quyet dinh bo nhiem

2 18 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 11:16

LOGO Code Version Dated Page COMPANY NAME Adress: Phone: Email: : BMPT-03 : 5.0 : : Page of Document name: QUYẾT ĐỊNH CỦA (3) (V/v: bổ nhiệm cán bộ) (4) − Căn qui chế tổ chức điều hành ;(5) − Căn vào Chức Quyền hạn ;(6) − Căn tờ trình phê duyệt số /TT- , v/v bổ nhiệm cán Ban Tổng Giám đốc phê duyệt ngày tháng năm 200 ; (7) − Xét tình hình cơng việc lực cán QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Bổ nhiệm Ơng/Bà (8) giữ chức (9), phòng/ban (10) thuộc công ty/ban (11), kể từ ngày tháng năm 200 (12) Điều 2: Ông/Bà (13) chịu điều hành trực tiếp (14) Điều 3: Ông/Bà (15); .(16) có trách nhiệm thi hành Quyết định Quyết định có hiệu lực kể từ ngày Nơi nhận: - Như điều tháng năm / TÊN CÔNG TY(17) CHỨC DANH(18) - Ban TGĐ (b/c) - Lưu VP (TÊN)(19) LOGO Code Version Dated Page COMPANY NAME Adress: Phone: Email: : BMPT-03 : 5.0 : : Page of Document name: Diễn giải: (1)-Đánh mã số để vào sổ theo dõi Cán nhân đánh số thứ tự ban hành định năm, 01 Cụ thể: Trong đó: / Số thứ tự QĐ Số năm / QĐNS- Tên đv ban hành văn (2)-Cán nhân ghi ngày tháng ban hành văn (3)-Ghi chức vụ người đưa định (4)-Ghi chức vụ người đưa định (5)-Ghi tên đơn vị nơi ban hành định (6)-Ghi chức vụ người đưa định (7)-Ghi rõ số tờ trình Ban Tổng Giám đốc phê duyệt trước (8)-Tên người nhận định (9)-Ghi chức vụ mà nhân bổ nhiệm (10)-Ghi phòng/ban mà nhân bổ nhiệm vị trí mới(nếu có) (11)-Ghi cơng ty nơi nhân bổ nhiệm (12)-Ngày tháng nhân bổ nhiệm (13)- Tên người nhận định (14)-Tên người lãnh đạo trực tiếp người nhận định (15)-Tên người nhận định (16)-Tên đơn vị mà người nhận định cơng tác, tên phòng/ban mà nhân nhận lương (17)-Tên công ty đưa định (18)-Chức vụ người đưa định (19)-Tên người ký định ...LOGO Code Version Dated Page COMPANY NAME Adress: Phone: Email: : BMPT-03 : 5.0 : : Page of Document name: Diễn giải: (1)-Đánh mã số để vào sổ theo dõi Cán nhân đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: BMPT 03 quyet dinh bo nhiem, BMPT 03 quyet dinh bo nhiem

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay