BMNS 05 bang du lieu ung vien vi tri cao cap

16 17 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 11:15

LOGO Code Version Dated Page COMPANY NAME Adress: Phone: Email: : BMNS-05 : 5.0 : : Page of 16 Document name: BẢNG DỮ LIỆU ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN (Áp dụng cho ứng viên vị trí cấp cao) Chức danh:……………………………………… Vị trí lương ứng tuyển Mức mong Chức danh:……………………………………… I đợi  Thử việc: Trước thuế:…………………… sau thuế:………………………  Chính thức: Trước thuế:…………………… sau thuế:………………………  Thử việc: Trước thuế:…………………… sau thuế:………………………  Chính thức: Trước thuế:…………………… sau thuế:……………………… THƠNG TIN CÁ NHÂN: Họ tên: Giới tính: Ngày sinh: / _/ Dân tộc:  Nam Nơi sinh: Quốc tịch:  Nữ Địa thường trú: Địa tạm trú: Tôn giáo: E-mail: Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa liên lạc: Số hộ chiếu: Ngày cấp: Liên lạc trường hợp khẩn cấp:  Nhà:  Văn phòng:  Di động: Ngày bắt đầu nhận việc: ……./……/…… LOGO Code Version Dated Page COMPANY NAME Adress: Phone: Email: : BMNS-05 : 5.0 : : Page of 16 Document name: Ngày hết hạn: Tên: Mối quan hệ: _ Thể hình: Chiều cao Cân nặng: _ Tình trạng hôn nhân: II  Độc thân: Địa chỉ: _ Tel:  Có gia đình  Ly dị  Góa THƠNG TIN KHÁC: (Cha, mẹ, anh, chị, em, vợ, chồng, con,…) THƠNG TIN VỀ GIA ĐÌNH Họ tên Quan hệ Năm sinh Nghề nghiệp Địa thường trú THÂN NHÂN ĐANG CÔNG TÁC TẠI CÔNG TY (Anh, chị, em, thân nhân, bạn bè.v.v…) Họ tên III Năm sinh Chức vụ/bộ phận Mối quan hệ TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (Anh chị nêu rõ q trình học tập thành tích bật thời gian từ cấp Phổ Thông Trung Học đến nay) LOGO Code Version Dated Page COMPANY NAME Adress: Phone: Email: : BMNS-05 : 5.0 : : Page of 16 Document name: Cấp bậc Tên trường địa Học vị Thời gian Từ Tháng/năm Đến Tháng/năm Chuyên ngành học Ngôn ngữ sử dụng Năm tốt nghiệp Bằng cấp đạt Thành tích bật HỌC BỔNG (Vui lòng nêu rõ học bổng tổ chức/đơn vi trao tặng mà anh/chị đạt được) Chương trình học bổng Cá nhân/tổ chức tài trợ Thời gian Tên trường địa Từ Đến Tháng/năm Tháng/năm Chuyên ngành học Ngôn Năm ngữ sử tốt Bằng cấp đạt dụng nghiệp CÁC KHĨA HUẤN LUYỆN (Vui lòng liệt kê khố học tập ngắn hạn/huấn luyện chun mơn, nghiệp vụ mà anh/chị dự): Đơn vị tổ chức Tên khóa học Thời gian học NGỌAI NGỮ (Vui lòng liệt kê ngọai ngữ mà anh/chị học sử dụng): Chứng LOGO Code Version Dated Page COMPANY NAME Adress: Phone: Email: : BMNS-05 : 5.0 : : Page of 16 Document name: Ngọai ngữ Giỏi Dịch thuật Khá Trung Bình Yếu Giỏi Giao tiếp Khá Trung Bình KỸ NĂNG VI TÍNH (Vui lòng liệt kê phần mềm mà anh/chị học sử dụng): Chương trình phần mềm IV Giỏi Khả sử dụng Khá Trung bình Yếu Văn nơi cấp KINH NGHIỆM LÀM VIỆC (Vui lòng liệt kê từ thời gian gần trở trước) Tên cơng ty: .Lọai hình doanh nghiệp (nhà nước, cổ phần, nước ngoài): Quốc tịch chủ quản:  Số lượng nhân viên: Lĩnh vực họat động: Năm thành lập:  Dòng sản phẩm chính: .Thị trường tiêu thụ:  Các mối quan hệ nội bộ: Đối tác bên ngoài:  Ngôn ngữ sử dụng Công ty: Cấp trực tiếp:  Lương khởi điểm: Lương nghỉ việc: Lý nghỉ việc: Yếu LOGO Code Version Dated Page COMPANY NAME Adress: Phone: Email: : BMNS-05 : 5.0 : : Page of 16 Document name: Thời gian Chức vụ (ngày, tháng, năm) Nhiệm vụ mà bạn đảm trách (Nêu rõ số lượng nhân viên trực tiếp quản lý (nếu có) Thành tích/các kết quan trọng đạt Khó khăn lớn mà anh/chị gặp phải đảm nhận công việc Kinh nghiệm đúc kết Ghi chú: Anh/chị vui lòng liệt kê tất vị trí cơng việc mà anh/chị đảm nhận suốt thời gian công tác Công ty Tên công ty: Lọai hình doanh nghiệp (nhà nước, cổ phần, nước ngoài): Quốc tịch chủ quản: LOGO Code Version Dated Page COMPANY NAME Adress: Phone: Email: : BMNS-05 : 5.0 : : Page of 16 Document name:      Số lượng nhân viên: .Lĩnh vực họat động: .Năm thành lập: Dòng sản phẩm chính: .Thị trường tiêu thụ: Các mối quan hệ nội bộ: Đối tác bên ngoài: Ngôn ngữ sử dụng Công ty: Cấp trực tiếp: Lương khởi điểm: Lương nghỉ việc: Lý nghỉ việc: Thời gian Chức vụ (ngày, tháng, năm) Nhiệm vụ mà bạn đảm trách (Nêu rõ số lượng nhân viên trực tiếp quản lý (nếu có) Thành tích/các kết quan trọng đạt Khó khăn lớn mà anh/chị gặp phải đảm nhận công việc Kinh nghiệm đúc kết LOGO Code Version Dated Page COMPANY NAME Adress: Phone: Email: : BMNS-05 : 5.0 : : Page of 16 Document name: Ghi chú: Anh/chị vui lòng liệt kê tất vị trí công việc mà anh/chị đảm nhận suốt thời gian công tác Công ty Tên công ty: Lọai hình doanh nghiệp (nhà nước, cổ phần, nước ngoài): Quốc tịch chủ quản:  Số lượng nhân viên: .Lĩnh vực họat động: .Năm thành lập:  Dòng sản phẩm chính: .Thị trường tiêu thụ:  Các mối quan hệ nội bộ: Đối tác bên ngoài:  Ngôn ngữ sử dụng Công ty: Cấp trực tiếp:  Lương khởi điểm: Lương nghỉ việc: Lý nghỉ việc: Thời gian Chức vụ (ngày, tháng, năm) Nhiệm vụ mà bạn đảm trách (Nêu rõ số lượng nhân viên trực tiếp quản lý (nếu có) Thành tích/các kết quan trọng đạt Khó khăn lớn mà anh/chị gặp phải đảm nhận công việc Kinh nghiệm đúc kết LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : BMNS-05 : 5.0 : : Page of 16 Document name: Ghi chú: V Anh/chị vui lòng liệt kê tất vị trí cơng việc mà anh/chị đảm nhận suốt thời gian công tác Cơng ty KINH NGHIỆM VỐN SỐNG (Anh/chị vui lòng liệt kê vốn sống đúc kết thành kinh nghiệm cho thân (không thông qua kinh nghiệm làm việc) VI PHẦN TRẢ LỜI CÂU HỎI Anh/chị cho biết số nét họat động Cơng ty ? LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : BMNS-05 : 5.0 : : Page of 16 Document name: Theo anh/chị xu phát triển Công ty Kinh Đô vài năm tới mà Cơng ty có chỗ đứng vững thương trường ? Kế hoạch phát triển cá nhân anh/chị vài năm tới ? (vui lòng ghi rõ thời gian bao lâu) LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : BMNS-05 : 5.0 : : Page 10 of 16 Document name: Anh/chị chuẩn bị cho kế hoạch hành động vị trí dự tuyển ?: Theo anh/chị phải để xây dựng động lực làm việc tốt tổ chức ? Anh/chị có chấp nhận công tác tỉnh thành khác nước không? Tại ?  Ngắn hạn  Dài hạn 10 LOGO Code Version Dated Page COMPANY NAME Adress: Phone: Email: : BMNS-05 : 5.0 : : Page 11 of 16 Document name: Nếu tuyển dụng, anh/chị làm việc đâu hệ thống ? Tại ? Anh/chị nước ngồi chưa ?   Có  Khơng Nếu có, xin cho biết nước đến, thời gian, mục đích chuyến đi: Anh/chị có tham gia vào tổ chức – hiệp hội hay khơng ? Nếu có vui lòng ghi rõ (ngày tham gia, tên tổ chức.v.v…) 10 Anh/chị thích làm việc độc lập hay tập thể ?Tại ? 11 LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : BMNS-05 : 5.0 : : Page 12 of 16 Document name: 11 Những họat động ưa thích lúc nhàn rỗi: 12 Môn thể thao anh/chị ưa thích:  Mức độ luyện tập: 13 Anh/chị tự đánh giá, nhận xét thân anh/chị:  Điểm mạnh:  Điểm yếu: 12 LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : BMNS-05 : 5.0 : : Page 13 of 16 Document name: 14 Anh/chị hợp tác với Công ty tinh thần phương diện ? 15 Khi tham gia vào Công Ty anh/chị mong đợi điều ? (chọn yêu cầu ưu tiên) 16 Anh/chị biết thông tin tuyển dụng Công ty qua:  Quảng cáo  Bạn bè VII  Người thân Công ty  Khác  Trung tâm giới thiệu việc làm TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE (Vui lòng nêu rõ tình trạng sức khỏe anh/chị thời gian từ năm trở lại ): Anh/chị có dị tật bẩm sinh khơng? Nếu có ghi rõ chi tiết bệnh trạng Anh/chị có mắc bệnh nguy hiểm 13  Khơng  Có, chi tiết: ………………………………………………………………………………………………………………  Bệnh viện/ phòng khám thực khám bệnh:…………………………………………………………………………  Không LOGO Code Version Dated Page COMPANY NAME Adress: Phone: Email: : BMNS-05 : 5.0 : : Page 14 of 16 Document name: hay có giải phẫu năm  Có, chi tiết: ……………………………………………………………………………………………………………… qua khơng?  Bệnh viện/ phòng khám thực điều trị:………………………………………………………………………………  Khơng Anh/chị có thực khám sức  Có, lý do: ………………………………………………………………………………………………………………… khỏe định kỳ khơng? Tại sao?  Nơi khám:………………………………………………………………………………………………………………… Tần suất khám định kỳ:…………………./lần VII PHẦN XÁC NHẬN THÔNG TIN: Tham chiếu (Vui lòng liệt kê đầy đủ thơng tin người biết rõ Anh/Chị nhất) Tên công ty Địa Công ty Người liên hệ Chức vụ/Bộ phận Điện thoại Xác nhận Tơi đồng ý cho Phòng Quản Trị Nguồn Nhân Lực Công ty xác minh chi tiết hồ sơ cá nhân tơi q trình làm việc Công ty trước Tôi xác nhận cung cấp thơng tin xác thật lý lịch Đây sở buộc thơi việc có lời khai không thật Ngày …… tháng …….năm 20… Chữ ký ứng viên 14 LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : BMNS-05 : 5.0 : : Page 15 of 16 Document name: Họ tên: 15 LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : BMNS-05 : 5.0 : : Page 16 of 16 Document name: Trang 16/16 ... COMPANY NAME Adress: Phone: Email: : BMNS-05 : 5.0 : : Page of 16 Document name: Ngọai ngữ Giỏi Dịch thuật Khá Trung Bình Yếu Giỏi Giao tiếp Khá Trung Bình KỸ NĂNG VI TÍNH (Vui lòng liệt kê phần mềm... cá nhân tơi q trình làm vi c Cơng ty trước Tôi xác nhận cung cấp thơng tin xác thật lý lịch Đây sở buộc vi c có lời khai khơng thật Ngày …… tháng …….năm 20… Chữ ký ứng vi n 14 LOGO COMPANY NAME... nhân vi n trực tiếp quản lý (nếu có) Thành tích/các kết quan trọng đạt Khó khăn lớn mà anh/chị gặp phải đảm nhận công vi c Kinh nghiệm đúc kết Ghi chú: Anh/chị vui lòng liệt kê tất vị trí cơng vi c
- Xem thêm -

Xem thêm: BMNS 05 bang du lieu ung vien vi tri cao cap , BMNS 05 bang du lieu ung vien vi tri cao cap

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay