BMNS 02 bang ke hoach tuyen dung

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 11:15

LOGO Code Version Dated Page COMPANY NAME Adress: Phone: Email: : BMNS-02 : 5.0 : : Page of Document name: BẢNG KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ Phòng/ ban:……………………………………………… Quý:…… Năm ……… STT CẤP CẦN TUYỂN Cấp Lãnh Đạo Vị Trí Cấp Cao Vị Trí Cấp Trung Vị Trí Nhân Viên Vị Trí Công Nhân CHỨC DANH SỐ LƯỢNG (NGƯỜI) THỜI GIAN CẦN NHÂN SỰ LÝ DO TUYỂN  Thay nghỉ việc  Tuyển  Trù bị nhân lực  Thay nghỉ việc  Tuyển  Trù bị nhân lực  Thay nghỉ việc  Tuyển  Trù bị nhân lực  Thay nghỉ việc  Tuyển  Trù bị nhân lực  Thay nghỉ việc  Tuyển  Trù bị nhân lực TỔNG CỘNG Hà Nội, ngày… tháng… năm 20… Hà Nội, ngày… tháng… năm 20… Hà Nội, ngày… tháng… năm 20… Xác nhận Trưởng Bộ Phận Giám Đốc Nhân Sự Phê Duyệt Ban Giám Đốc Duyệt
- Xem thêm -

Xem thêm: BMNS 02 bang ke hoach tuyen dung , BMNS 02 bang ke hoach tuyen dung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay