BMDT 16 phieu danh gia chat luong dao tao

1 25 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 11:15

LOGO Code Version Dated Page COMPANY NAME Adress: Phone: Email: : BMDT-16 : 5.0 : : Page of Document name: PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG KHÓA HỌC Học viên: ………………………… Đơn vị: …………………………… Khóa đào tạo: ……………… Thời gian: ……………… Số buổi: …… Môn học: ………………………… Giảng viên: ……………………………… Stt Nội dung đánh giá Nội dung giảng Nội dung hội thảo/thực hành Phong cách giảng viên Ví dụ cá nhân giảng viên Ví dụ thực tiễn Chất lượng tài liệu Thời gian đào tạo Mức độ tiếp thu học viên Đề xuất      Mơi trường học viên khóa học (trình độ, mức độ tham gia…) Khung cảnh giảng dạy (phòng 10 ốc, trang thiết bị, ăn uống…) Tổng cộng Đề xuất khác bạn: / 50 Bạn làm sau tham gia khóa học này: Ngày … tháng …… năm …… Người thực
- Xem thêm -

Xem thêm: BMDT 16 phieu danh gia chat luong dao tao , BMDT 16 phieu danh gia chat luong dao tao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay