BMDT 15 phieu danh gia chat luong hoc vien

1 27 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 11:15

LOGO Code Version Dated Page COMPANY NAME Adress: Phone: Email: : BMDT-15 : 5.0 : : Page of Document name: Giảng viên thực hiện: …………………… Môn học: …………………………… Khóa đào tạo: …………………………… Thời gian: …………… Số buổi: …… Học viên đánh giá: …………………… Đơn vị: …………………………… Stt  Nội dung đánh giá Mức độ tiếp thu Chuyên cần, tham gia đủ buổi học Kỹ thảo luận, đưa ý kiến Sáng kiến đóng góp Khả áp dụng giảng vào thực tế Kỹ làm việc nhóm Khả khái quát vấn đề Hăng hái, nhiệt tình tham gia trả lời câu hỏi Khả truyền đạt thông tin 10 Thể lực Tổng cộng     Nhận xét thêm / 50 Các nhận xét/đánh giá khác: Ngày … tháng …… năm …… Người thực PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỌC VIÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: BMDT 15 phieu danh gia chat luong hoc vien , BMDT 15 phieu danh gia chat luong hoc vien

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay