BMDT 05a ban ke hoach dao tao huan luyen nam

1 30 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 11:14

LOGO Code Version Dated Page COMPANY NAME Adress: Phone: Email: : BMTD-05A : 5.0 : : Page of Document name: KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO – HUẤN LUYỆN NĂM…… STT NỘI DUNG (KIẾN THỨC/ KỸ NĂNG) Đối tượng tham dự Tổ chức đào tạo Số khóa học Thời lượng Chi phí (đ) CỘNG: _ Thời điểm đào tạo Ngày tháng năm 20 Ban GĐ duyệt Giám Đốc Nhân Người lập Ghi
- Xem thêm -

Xem thêm: BMDT 05a ban ke hoach dao tao huan luyen nam , BMDT 05a ban ke hoach dao tao huan luyen nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay