Giải pháp tăng cường quản lý và sử dụng lao động tại khu công nghiệp tiên sơn bắc ninh ( Luận văn thạc sĩ)

79 22 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 10:50

Giải pháp tăng cường quản lý và sử dụng lao động tại khu công nghiệp tiên sơn bắc ninh ( Luận văn thạc sĩ)Giải pháp tăng cường quản lý và sử dụng lao động tại khu công nghiệp tiên sơn bắc ninh ( Luận văn thạc sĩ)Giải pháp tăng cường quản lý và sử dụng lao động tại khu công nghiệp tiên sơn bắc ninh ( Luận văn thạc sĩ)Giải pháp tăng cường quản lý và sử dụng lao động tại khu công nghiệp tiên sơn bắc ninh ( Luận văn thạc sĩ)Giải pháp tăng cường quản lý và sử dụng lao động tại khu công nghiệp tiên sơn bắc ninh ( Luận văn thạc sĩ) i ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP HỌ TÊN TÁC GIẢ : CẤN THỊ VÂN TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỰC NGHIỆM BIẾN TẦN – ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU, PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CỦA KHOA ĐIỆN, TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ YÊN BÁI Chuyên ngành: TỰ ĐỘNG HÓA Mã số: 60.52.02.16 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT PHÕNG QUẢN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN VĂN VỲ KHOA ĐIỆN TRƢỞNG KHOA Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Thái nguyên - 2014 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CAM ĐOAN Tên là: Cấn Thị Vân Sinh ngày 10 - 11 - 1986 Học viên lớp cao học khoá 14 - Tự động hố - Trƣờng Đại học Kỹ Thuật Cơng Nghiệp Thái Nguyên – Đại học Thái Nguyên Hiện công tác khoa Điện trƣờng Cao đẳng nghề Yên Bái Tôi cam đoan toàn nội dung luận văn làm theo định hƣớng giáo viên hƣớng dẫn, khơng chép ngƣời khác Các phần trích lục tài liệu tham khảo đƣợc luận văn Nếu có sai tơi hồn tồn chịu trách nhiệm Tác giả luận văn Cấn Thị Vân Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ vi MỞ ĐẦU Mục tiêu luận văn Đối tƣợng nghiên cứu Ý nghĩ khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn luận văn CHƢƠNG 1:THỰC TRẠNG YÊU CẦU ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỆN CỦA TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ YÊN BÁI 1.1 Giới thiệu chung trƣờng Cao đằng nghề Yên bái 1.1.1 Quá trình phát triển trƣờng Cao đẳng nghề Yên Bái 1.2 Các ngành nghề đào tạo Nhà trƣờng 1.3 Chƣơng trình đào tạo nghề điện cơng nghiệp 1.3.1 Nhu cầu lao động xã hội với nghề điện công nghiệp tỉnh Yên Bái tỉnh lân cận 1.3.2 Chƣơng trình đào tạo nghề điện CHƢƠNG 2: NGHIÊN CỨU ĐIỀU KHIỂN HỆ TRUYỀN ĐỘNG BIẾN TẦN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA 18 2.1 Điều chỉnh tốc độ động không đồng ba pha 18 2.3 Điều khiển định hƣớng theo từ trƣờng (FOC) 27 2.3.2 Cấu trúc hệ điều khiển tựa theo từ thông rotor 32 2.4 Kết luận chƣơng 37 CHƢƠNG 3: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG HỆ THỐNG BẰNG MÔ PHỎNG THỰC NGHIỆM 39 3.1 Đặt vấn đề 39 3.2 Sơ đồ công nghệ hệ thống truyền động BĐTS- ĐCKĐB 40 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 3.3 Kiểm tra chất lƣợng mô 41 3.3.1 Xây dựng mơ hình mô 41 3.3.2 Kết mô 43 3.3.3 Nhận xét: 49 3.4 Đánh giá kết thực nghiệm: 50 3.4.1 Cấu hình thực nghiệm điều khiển trung tâm thí nghiệm 50 3.4.3 Nhận xét 57 3.5 Kết luận chƣơng 57 CHƢƠNG 4: XÂY DỰNG BÀI THỰC NGHIỆM BIẾN TẦN – ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU BA PHA 58 4.2 Thiết kế sơ đồ nguyên thí nghiệm 59 4.3 Chọn thiết bị bố trí thiết bị thí nghiệm 62 4.4 Nội dung thí nghiệm 66 4.4.1 Bài số : Điều khiển tốc độ động thay đổi tần số 66 4.4.2 Bài số : Điều khiển hệ thống chế độ điều khiển vector 67 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 70 Kết luận: 70 Kiến nghị: 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT KÝ HIỆU Ý NGHĨA UBND Ủy Ban Nhân Dân BLĐTBXH Bộ lao động thƣơng binh xã hội CL Chỉnh lƣu NL Nghịch lƣu BĐTS Bộ biến đổi tần số ĐCKĐB Động không đồng ba pha rotor lồng sóc ĐCA Bộ điều chỉnh biên độ điện áp nghịch lƣu SI Sensor đo dòng điện TG Sensor đo tốc độ BĐD Biến đổi dòng TĐĐMC Truyền động điện chiều ĐCVTKG Điều chế vectơ không gian ĐCXCBP Động xoay chiều pha ĐTĐK Đối tƣợng điều khiển KĐB Không đồng XL Khâu gia công tín hiệu dòng điện tốc độ động THĐ Tín hiệu đặt ĐTS Đặt tần số nghịch lƣu Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 2.1 Sơ đồ tổng quát hệ thống truyền động BĐTS – ĐCKĐB 18 Hình 2.2: Cấu trúc điều khiển vô hƣớng hệ BĐTS - ĐCKĐB 22 Hình 2.3 Cấu trúc hệ Điều khiển vectơ động KĐB 25 Hình 2.4 Mơ tả vector dòng điện stator 28 Hình 2.5:Vetor dòng stator hệ tọa độ cố định αβ hệ tọa độ quay dq 29 Hình 2.6: Thu thập giá trị thực thành phần dòng isd, isq 31 Hình 2.7 Cấu trúc kinh điển hệ TĐĐXCBP điều khiển kiểu T4R 32 Hình 2.8: Hệ TĐĐXCBP điều khiển kiêu T4R hệ tọa độ dq 34 Hình 2.10 Vectơ dòng stator động đồng làm việc 37 Vùng làm việc có tốc độ lớn tốc độ quay danh định cách đặt isd < (giảm từ thông cực ) 37 Hình 3.1: Sơ đồ công nghệ hệ thống 40 Hình 3.2: Cấu trúc mơ hệ thống BĐTS - ĐCKĐB 41 Hình 3.3: Khối động xoay chiều ba pha 42 Hình 3.4: Cấu trúc khối điều khiển vectơ (vector control) 42 Hình 3.5: Cấu trúc khối điều khiển tốc độ (speed control) 43 Hình 3.6: Điện áp tức thời biến tần tần số 50HZ 43 Hình 3.8 : Mơ men điện từ tần số 50HZ 44 Hình 3.9: Điện áp biến tần không tải tần số 15HZ 45 Hình 3.10: Tốc độ động tần số 15HZ 45 Hình 3.10: Tốc độ động tần số 15HZ 45 Hình 3.11: Mơmen điện từ động tần số 15HZ 46 Hình 3.12: Điện áp đặt vào động tần số 50HZ có tải 46 Hình 3.13: Tốc độ động tần số 50HZ có tải 47 Hình 3.14: Mơmen tải động tần số 50HZ 47 Hình 3.15: Điện áp đặt vào động tần số 15HZ có tải 48 Hình 3.16: Tốc độ động tần số 15HZ có tải 48 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii Hình 3.17: Mơ men động tần số 15HZ 49 Hình 3.18: Mơ hình thí nghiệm điều khiển mức, nhiệt độ lƣu lƣợng 50 Hình 3.20: Giao diện thí nghiệm điều khiển 52 Hình 3.23: Kết thí nghiệm Kp = 2; KI = 3; KD = 0,1 57 Hình 4.1 Sơ đồ tổng quát hệ thống truyền động BĐTS – ĐCKĐB 59 Hình 4.2: Sơ đồ nguyên hệ BĐTS - ĐCKĐB 61 Hình 4.3 Sơ đồ bố trí thiết bị bàn thí nghiệm 63 Hình 4.5 Thơng số động thực nghiệm 65 Hình 4.6: Mơ hình điều khiển động 68 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỞ ĐẦU Tính cấp thiết cua đề tài Là giáo viên khoa Điện - trƣờng Cao Đẳng Nghề Yên Bái, trực tiếp tham gia đào tạo nghề “Điện công nghiệp“, nên quan tâm đến hệ truyền động điện xoay chiều nói với mục đích nâng cao kiến thức lĩnh vực này: làm chủ đƣợc công việc thiết kế, lắp đặt hệ thống góp phần đào tạo đội ngũ cán kỹ thuật điện làm chủ đƣợc hệ thống truyền động xoay chiều chất lƣợng cao thực tế, đáp ứng yêu cầu sản xuất đại Hiện hệ truyền động sử dụng động điện xoay chiều ngày đƣợc sử dụng rộng rãi thực tế có nhiều ƣu điểm Đặc biệt ngày nay, với phát triển mạnh mẽ công nghệ điện tử cơng suất, vi xử cơng nghệ máy tính việc điều chỉnh tốc độ động xoay chiều đạt đƣợc tiêu chất lƣợng điều chỉnh cao trở nên dễ dàng Trƣớc ngành sản xuất cơng nghiệp hệ truyền động đòi hỏi tiêu chất lƣợng cao (Điều chỉnh tốc độ vô cấp, phạm vi điều chỉnh rộng, độ ổn định cao ) thƣờng dùng hệ truyển động chiều Hiện giải tốt việc điều chỉnh tốc độ động xoay chiều, nên hệ thống truyền động điện chiều đƣợc thay hệ thống truyền động điện xoay chiều trở nên phổ biến Vì hệ thống truyền động sử dụng động xoay chiều (Điển hình hệ truyền động biến tần - động xoay chiều pha rơ to lồng sóc) khơng đƣợc nhiều nhà nghiên cứu quan tâm giải quyết, mà trƣờng đào tạo đại học, cao đẳng nghề điện đƣợc đƣa vào chƣơng trình đào tạo, nhằm đào tạo đƣợc cán kỹ thuật đáp ứng đƣợc yêu cầu sản xuất Xuất phát từ yêu cầu trƣờng cao đẳng nhề Yên Bái, chọn đề tài : tần – Động điện xoay chiều, phục vụ cho công tác đào tạo nghề Điện công nghiệp khoa Điện, trường Cao đẳng nghề Yên Bái” Mục tiêu luận văn Nghiên cứu hệ thống thí nghiệm biến tần động xoay chiều trung tâm thí nghiệm trƣờng đại học KTCN Thái Nguyên Trên sở thiết bị có trƣờng nội dung chƣơng trình đào tạo, , dựa vào kết nghiên cứu trên, tiến hành triển khai thành modul thực hành điều khiển biến tần – động xoay chiều ba pha Đây vấn đề nhiều hạn chế sở đào tạo nghề, cụ thể trƣờng Cao đẳng nghề Yên Bái Đối tƣợng nghiên cứu - Biến tần pha - Đông xoay chiều pha - Điều khiển hệ Biến tần - động xoay chiều Ý nghĩ khoa học thực tiễn đề tài Nâng cao đƣợc chất lƣợng đào tạo nghề nhà trƣờng Đáp ứng đƣợc yêu cầu thực tế sản xuất thực tế sử dụng rộng rãi hệ thơng thiết bị đòi hỏi chất lƣợng điều chỉnh cao Kết cấu luận văn luận văn Với mục tiêu đặt ra, nội dung luận văn bao gồm chƣơng sau: Chương 1: Thực trạng nội dung đào tạo nghề “Điện công nghiệp” trƣờng Cao đẳng nghề Yên Bái Chương 2: Nghiên cứu hệ điều khiển biến tần động xoay chiều ba pha Chương 3: Đánh giá hẹ thống mô thực nghiệm Chương 4: Xây dựng hệ thực hành “biến tần - động xoay chiều“ Kết luận kiến nghị Để hoàn thành đƣợc luận văn, cố gắng thân, tác giả nhận đƣợc hƣớng dẫn tận tình cán hƣớng dẫn khoa học giúp đỡ trƣờng Cao đẳng nghề Yên Bái, trƣờng Đại học Kỹ thuật công nghiệp - Đại học Thái Nguyên, tập thể thầy cô giáo Khoa Điện khoa Sau đại học bạn bè đồng nghiệp Tôi xin chân thành cám ơn thầy giáo Nguyễn văn Vỵ tập thể thầy cô giáo Khoa Điện khoa Sau đại học - trƣờng Đại học Kỹ thuật công giúp đỡ tơi hồn thành luận văn chƣơng trình học tập Thái Nguyên ngày 20 tháng 12 năm 2013 Tác giả luận văn Cấn Thị Vân ... thống truyền động điện chiều đƣợc thay hệ thống truyền động điện xoay chiều trở nên phổ biến Vì hệ thống truyền động sử dụng động xoay chiều ( iển hình hệ truyền động biến tần - động xoay chiều... riêng Nhu cầu nhân cơng lao động qua đào tạo tƣơng đối lớn Phần lớn lao động nhà máy công nhân lao động chân tay chƣa qua đào tạo nghề số nhà máy sau tuyển dụng nhân công xong phải tổ chức đào... nghề theo yêu cầu công nghệ Tại n Bái có khu cơng nhiệp với nhiều nhà máy vào hoạt động, số nhà máy trình xây dựng Các nhà máy đƣợc đầu tƣ nhiều máy móc đại, sử dụng công nghệ vào sản xuất Nắm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tăng cường quản lý và sử dụng lao động tại khu công nghiệp tiên sơn bắc ninh ( Luận văn thạc sĩ), Giải pháp tăng cường quản lý và sử dụng lao động tại khu công nghiệp tiên sơn bắc ninh ( Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay