Ý thức nữ quyền trong tiểu thuyết và chúa đã tạo ra đàn bà của simone colette

66 31 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 10:35

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA NGỮ VĂN =======***======= VŨ XUÂN HÒA Ý THỨC NỮ QUYỀN TRONG TIỂU THUYẾT CHÚA ĐÃ TẠO RA ĐÀN CỦA SIMONE COLETTE KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Lí luận văn học Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: ThS Nguyễn Thị Vân Anh HÀ NỘI – 2014 TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA NGỮ VĂN =======***======= VŨ XUÂN HÒA Ý THỨC NỮ QUYỀN TRONG TIỂU THUYẾT CHÚA ĐÃ TẠO RA ĐÀN CỦA SIMONE COLETTE KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chun ngành: Lí luận văn học HÀ NỘI – 2014 LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành lòng biết ơn sâu sắc tới ThS Nguyễn Thị Vân Anh - ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn, bảo tận tình giúp tơi hồn thành khóa luận Tơi xin gửi lời cảm ơn tới tất thầy cô giáo khoa Ngữ văn, đặc biệt thầy cô tổ Lí luận văn học bạn sinh viên giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để hồn thành khóa luận Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2014 Sinh viên Vũ Xuân Hòa LỜI CAM ĐOAN Khóa luận đƣợc hồn thành dƣới hƣớng dẫn trực tiếp ThS Nguyễn Thị Vân Anh Tôi xin cam đoan rằng: - Khóa luận kết nghiên cứu, tìm tòi riêng tơi - Những tƣ liệu đƣợc trích dẫn khóa luận trung thực - Kết nghiên cứu khơng trùng khít với cơng trình nghiên cứu cơng bố Nếu sai, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2014 Sinh viên Vũ Xuân Hòa MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu vấn đề Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Đóng góp khóa luận Cấu trúc khóa luận NỘI DUNG CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHỦ NGHĨA NỮ QUYỀN PHÊ BÌNH NỮ QUYỀN TRONG VĂN HỌC 1.1 Chủ nghĩa nữ quyền, nguồn gốc phát sinh trình phát triển 1.2 Phê bình nữ quyền văn học 1.3 Văn học nữ quyền 1.4 Một số đặc điểm chủ nghĩa nữ quyền văn học Pháp kỉ XX 10 CHƢƠNG 2: Ý THỨC NỮ QUYỀN TRONG TIỂU THUYẾT CHÚA ĐÃ TẠO RA ĐÀN CỦA SIMONE COLETTE 12 2.1 Ngƣời phụ nữ khát vọng giải phóng 12 2.1.1 Ngƣời phụ nữ với khát vọng dục tính 13 2.1.2 Sự khẳng định cá tính mạnh mẽ giá trị thân 17 2.1.3 Ngƣời phụ nữ với khát vọng hòa hợp tình yêu 23 2.1.4 Thách thức quan niệm truyền thống trói buộc ngƣời phụ nữ 29 2.2 Chiêm nghiệm ngƣời phụ nữ giới đàn ơng bất tồn 34 2.2.1 Ngƣời đàn ơng xem phụ nữ hàng 34 2.2.2 Ngƣời đàn ông hèn nhát, ích kỉ 38 2.2.3 Ngƣời đàn ông nhân hậu nhƣng thiếu lí trí 41 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG THỨC THỂ HIỆN Ý THỨC NỮ QUYỀN TRONG TIỂU THUYẾT CHÚA ĐÃ TẠO RA ĐÀN CỦA SIMONE COLETTE 45 3.1 Nghệ thuật miêu tả ngoại hình 45 3.2 Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật 48 3.3 Gắn nhân vật vào mảng không gian độc đáo 53 KẾT LUẬN 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nhà triết học tiếng Aristote tuyên bố rằng: “Đàn đàn thiếu thốn định phẩm chất” Aristote xác đàn tự chất thấp đàn ông Trong khứ, đa phần xã hội quan niệm đàn vốn xƣơng sƣờn thứ đàn ông, đàn thiếu hụt đàn ông, đàn bù đắp cho thiếu hụt đấy… có nghĩa, đàn sinh để thuộc đàn ông Đàn khơng có tự do: tự đến đi, tự chấp nhận bỏ cuộc, đàn quyền phục vụ tình yêu tận tụy Qua trƣờng kì lịch sử đến nay, quan niệm ngƣời phụ nữ nhƣ vai trò họ xã hội dù có biến đổi định song chƣa tạo đƣợc cân đối hài hòa nam nữ Do đó, khát vọng bình đẳng giới vấn đề đƣợc nhiều ngƣời có tƣ tƣởng tiến xã hội quan tâm, đặc biệt nghệ sĩ Bằng nhiều phƣơng thức khác nhau, nhà văn đƣa vào tác phẩm hình ảnh ngƣời phụ nữ sống họ mối quan hệ bộn bề, ngổn ngang với tất thấu hiểu, thông cảm, sẻ chia yêu thƣơng Theo đây, giới không phạm vi đƣợc phản ánh tác phẩm mà trở thành hệ quy chiếu đƣợc định hình ý thức ngƣời cầm bút đồng thời sở việc giải mã, tạo nghĩa cho tác phẩm văn học Nghiên cứu giới khơng có ý nghĩa văn học mà có ý nghĩa xã hội sâu sắc Điều trở nên đặc biệt quan trọng sống xã hội đại - đấu tranh đòi quyền bình đẳng cho giới nữ diễn mạnh mẽ, thu đƣợc nhiều kết khả quan Khi nhắc đến cụm từ "ý thức nữ quyền sáng tác văn học" ngƣời ta thƣờng nghĩ tới trào lƣu "văn học nữ quyền" với tác phẩm cất cao tiếng nói nghệ thuật để đứng nữ giới, bảo vệ nữ giới thể đặc tính riêng, khát khao hạnh phúc "phái yếu" ngƣời cầm bút ngƣời phụ nữ Chủ nghĩa nữ quyền xu hƣớng tƣ tƣởng dần tạo dựng đƣợc ảnh hƣởng đáng kể dòng chảy tƣ tƣởng phƣơng Tây đƣơng đại Nói đến chủ nghĩa nữ quyền, ngƣời ta thƣờng nhắc đến chủ nghĩa nữ quyền Pháp nhƣ nhánh phát triển mạnh mẽ Mong muốn nắm bắt đƣợc đặc trƣng chủ nghĩa nữ quyền Pháp nói riêng chủ nghĩa nữ quyền dòng chảy văn học nói chung, chúng tơi lựa chọn đề tài nghiên cứu: "Ý thức nữ quyền tiểu thuyết Chúa tạo đàn Simone Colette" Lịch sử nghiên cứu vấn đề Chúa tạo đàn tác phẩm tiêu biểu văn học nữ quyền Pháp kỉ XX Cuốn tiểu thuyết đƣợc nhà văn Simone Colette xây dựng lại dựa phim Chúa tạo đàn (Et dieu créa la femme) - phim Pháp đạo diễn Roger Vadim diễn viên Brigitte Bardot Bộ phim đời lúc điện ảnh Pháp chấn hƣng với phong trào "Làn sóng Mới" (nouvelle vague), đua tranh với "Tân Hiện thực" Ý, trở thành cờ đầu điện ảnh châu Âu Có thể nói, tiểu thuyết Chúa tạo đàn chứa đựng nhiều yếu tố thể ý thức nữ quyền Tuy vậy, tìm hiểu tình hình nghiên cứu tiểu thuyết này, nhận thấy viết dừng lại việc giới thiệu sách khai thác thông tin bên lề tác phẩm, chƣa có cơng trình nghiên cứu thực sâu phân tích giá trị nội dung tƣ tƣởng giá trị nghệ thuật tác phẩm Từ đó, thấy rằng, văn học nữ quyền đƣợc ý nhƣng cơng trình nghiên cứu dừng lại phƣơng diện tổng quát, chƣa có cơng trình chun sâu tiếp cận tác phẩm từ góc nhìn giới, từ ảnh hƣởng khoa học nghiên cứu giới Do vậy, nhận thấy việc cần thiết phải nghiên cứu đề tài: "Ý thức nữ quyền tiểu thuyết Chúa tạo đàn Simone Colette" với hi vọng góp thêm nhìn, cách tiếp cận tiểu thuyết Chúa tạo đàn Simone Colette nói riêng dòng văn học nữ quyền đại nói chung Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu - Nắm vững kiến thứcthuyết phê bình nữ quyền - Vận dụng lí thuyết phê bình nữ quyền vào tìm hiểu tiểu thuyết Chúa tạo đàn Simone Colette nhằm làm bật giá trị nội dung tƣ tƣởng giá trị nghệ thuật tác phẩm 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Tìm đƣợc phƣơng diện thể ý thức nữ quyền tiểu thuyết Chúa tạo đàn Simone Colette Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu biểu ý thức nữ quyền tiểu thuyết Chúa tạo đàn Simone Colette 4.2 Phạm vi nghiên cứu Khảo sát tiểu thuyết Chúa tạo đàn Simone Colette Phƣơng pháp nghiên cứu - Phƣơng pháp hệ thống - Phƣơng pháp xác định lịch sử phát sinh - Phƣơng pháp phân tích tổng hợp Đóng góp khóa luận Trên sở khái niệm đƣợc xác lập, khóa luận sâu tìm hiểu biểu ý thức nữ quyền tiểu thuyết chúa tạo đàn Simone Colette, từ giá trị ý thức nữ quyền việc biểu đạt quan niệm thẩm mĩ nhà văn Với đề tài này, chúng tơi hi vọng góp phần làm rõ nét độc đáo ý thức nữ quyền Simone Colette nói riêng đồng thời khẳng định sức mạnh ƣu dòng văn học nữ Pháp đại nói chung Cấu trúc khóa luận Ngồi phần mở đầu, phần kết luận tài liệu tham khảo, nội dung khóa luận đƣợc cấu trúc theo chƣơng: Chƣơng 1: Những vấn đề chung chủ nghĩa nữ quyền phê bình nữ quyền văn học Chƣơng 2: Ý thức nữ quyền tiểu thuyết Chúa tạo đàn Simone Colette Chƣơng 3: Phƣơng thức thể ý thức nữ quyền tiểu thuyết Chúa tạo đàn Simone Colette không tập trung miêu tả tỉ mỉ Chỉ vài nét bút thống qua có tính chất chấm phá nhƣng Simone Colette tái hiện, dựng lên chân dung nhân vật cách rõ nét trƣớc mắt ngƣời đọc Để từ chân dung đó, ngƣời đọc nhìn thấu cách sinh động, trọn vẹn tính cách nhân vật Tiêu biểu nhân vật Juliette Hardy - ngƣời phụ nữ mang theo tƣ tƣởng tiến tiểu thuyết Cơ mang vẻ đẹp tƣơi tắn, khỏe khoắn làm mê đắm lòng ngƣời, đặc biệt, ngƣời đàn ông thị trấn St.Tropez Ngay từ mở đầu tác phẩm, để miêu tả ngoại hình Juliette, Simone Colette khơng ngần ngại nhân vật tắm nắng theo kiểu "au naturel" (hoàn toàn tự nhiên) Juliette xuất trƣớc mắt ngƣời đọc mà không cần đến mảnh vải thể Hình ảnh khơng thể táo bạo cách xây dựng nhân vật tác giả mà tạo hiệu ứng đặc biệt thể tính cách táo bạo Juliette Nó khiến cho thân ngƣời đọc không khỏi bất ngờ cảm nhận đƣợc nóng bỏng tốt từ gái Nàng tự phơ thể thân trƣớc mắt ngƣời đọc, không chút che đậy, không chút giấu giếm hay e ngại Ngƣợc lại, nàng làm điều với tâm hồn tồn tự tin Juliette đẹp có sức hút đến mức, nhìn thấy đơi chân trần nàng, Eric Carradine cảm thấy sung sƣớng, muốn khoảnh khắc chiêm ngƣỡng kéo dài mãi: "Một đơi chân trần, gót hƣớng lên trời, đung đƣa uể oải từ sau trƣớc dƣới ánh nắng Đôi chân rám nắng có ánh vàng, với ngón chân nhỏ xíu nhƣ chân trẻ con" [3, Tr.9] Sự tinh tế Simone Colette nằm chỗ không nhọc công việc miêu tả tỉ mỉ ngoại hình Juliette mà cần nhân vật xe buýt lên: "Chao cặp mông! Nhƣ ca" [3, Tr.29] đủ để nói lên đƣợc tất quyến rũ vẻ đẹp đầy nhục cảm tốt từ thể nàng Những dòng miêu tả ngoại hình Juliette khơng nhiều nhƣng đủ cho ngƣời đọc thấy đƣợc vẻ đẹp nàng, vẻ đẹp táo bạo, thực thể hoang dại đỗi tự nhiên Ngoại hình ngƣời phụ nữ đƣợc Simone Colette miêu tả không chút dè dặt Ngƣợc lại, ngòi bút nhà văn táo bạo Nó có tác dụng đả phá vào thành trì đạo đức bảo thủ, lạc hậu Nếu nhƣ ngƣời phụ nữ thuộc hệ cũ thị trấn St.Tropez có nhìn khơng thiện cảm Juliette việc miêu tả ngoại hình Juliette nhà văn có tác dụng tôn lên vẻ đẹp hấp dẫn quyến rũ ngƣời nàng Nếu miêu tả ngoại hình Juliette, Simone Colette tiết kiệm lời văn miêu tả đến Antoine, ngoại hình nhân vật nét phác họa mờ nhạt khuôn mặt Khuôn mặt điểm nhận biết ngƣời ta tiếp xúc với nhau, nơi bộc lộ trạng thái cảm xúc phần để ngƣời ta nắm bắt tâm lý Trong tiểu thuyết Chúa tạo đàn bà, ngƣời đàn ơng có sức thu hút đặc biệt Juliette Antoine Nàng ln muốn chạy theo sức hút mà thân nàng khơng kìm chế đƣợc Để cho ngƣời đọc thấy rõ đƣợc nét hút đặc biệt ngƣời Antoine, Simone Colette tập trung miêu tả khuôn mặt nhân vật này: "anh chàng trai ba mƣơi tuổi đẹp trai kiểu bí hiểm, nét mặt góc cạnh anh nhìn giới với vẻ tự tin vững chãi" [3, Tr.29] Qua lời văn miêu tả này, ta dễ dàng nhận thấy sức mạnh toát từ thể Antoine Bằng việc sử dụng nghệ thuật miêu tả ngoại hình, Simone Colette giúp cho ngƣời đọc dễ dàng đốn biết đƣợc nét tính cách điển hình ngƣời nhân vật Nhân vật đƣợc lên cảở vẻ bề ngồi lẫn tính cách điển hình ẩn giấu bên ngƣời họ Từ đó, hiểu nhân vật nhƣ thấy đƣợc tinh tế dụng công nhà văn 3.2 Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật Một yếu tố để nhân vật hiển trƣớc độc giả nhƣ chỉnh thể thống tồn vẹn tâm lí Nó khái niệm toàn trạng thái, suy nghĩ, cảm xúc, cảm giác, phản ứng tâm lý thân nhân vật trƣớc cảnh ngộ tình mà nhân vật chứng kiến bƣớc đƣờng đời Yếu tố tâm lý thƣờng đƣợc nhà văn xem đối tƣợng nghiên cứu trực tiếp Muốn khai sinh nhân vật trƣớc hết nhà văn phải nắm bắt đƣợc tâm lý nhân vật Đây thử thách nhà văn tâm lý ngƣời khơng đơn giản, khó nắm bắt Mỗi ngƣời có tính cách riêng, cách suy nghĩ riêng với cảm nhận khác giới ngƣời Để khắc hoạ nhân vật tính tồn vẹn bên cạnh việc miêu tả ngoại hình, Simone Colette trọng đến việc miêu tả tâm lý nhân vật Điều cho thấy, nhà văn khơng lòng với nhân vật có đẹp đơn bên ngồi mà khơng có đời sống nội tâm riêng Nghệ thuật miêu tả tâm lí đƣợc thể rõ Simone Colette xây dựng nhân vật Juliette Hardy Trong ngƣời Juliette luôn diễn đấu tranh lí trí Khi bên cạnh Michel, ngƣời lí trí Juliette thắng Nàng dồn toàn ham muốn thân vào nhạc, nàng mở nhạc to hết cỡ nhƣ muốn nhạc phăng ngƣời Nàng muốn làm cho Michel đƣợc hạnh phúc Nhƣng nàng nàng Antoine ngƣời Juliette thắng, thân nàng không kiểm sốt đƣợc nó: "Anh cƣ xử với nàng cách trịnh thƣợng song nàng cảm thấy anh cần nhìn nàng nàng tan chảy nhƣ sáp" [3, Tr.140] Nàng khao khát thỏa mãn ngƣời nhƣng lại sợ thân có lỗi với Michel Khi nàng bờ biển với Antoine, dục vọng nàng bùng cháy cách mãnh liệt: "Juliette không cƣỡng lại nữa, liền đáp lại bạo liệt anh bạo liệt nàng, đòi kéo dài khoảnh khắc lạc thú một, chuồi khỏi anh để tự xé toang váy áo Nàng say khƣớt bão, đƣợc đƣa đến chỗ sống sống cách nhìn thẳng vào chết" [3, Tr.186] Nhƣng đến nhà, Juliette khơng bị kiểm soát Con ngƣời nàng lại bị kiểm sốt lí trí Nàng khóc nhiều Trong tuyệt vọng, Juliette xác định đƣợc rõ tình cảm mối quan hệ với Antoine cho Christian ngƣời em út hiểu: "Nhƣng không yêu anh ấy, khơng u mà Nó nhƣ bệnh, anh khiến tơi hành động tơi có muốn đâu Tôi sửa hạnh phúc với Michel mà, tơi cố Giờ sụp đổ hết rồi" [3, Tr.191] Nàng ƣớc quên đƣợc chuyện xảy vừa rồi, nhƣng nàng cố qn lại rõ nét suy nghĩ nàng Nó khiến nàng rơi vào tuyệt vọng: "Nàng lấy hai tay ôm chặt lấy đầu cảm thấy máu đập thình thịch mạch máu" "Giá mà nàng ngủ đƣợc Giá mà nàng quên đƣợc" [3, Tr.193] Qua đây, ngƣời đọc thấy tâm lí nhân vật Juliette đƣợc tác giả xây dựng phức tạp Nó ln có đan cài lí trí năng, làm cho ngƣời phụ nữ rơi vào bi kịch không lối Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật khơng thể nhân vật Juliette mà đƣợc nhà văn Simone Colette sử dụng để khắc họa tâm lí nhân vật khác tác phẩm Trong tiểu thuyết này, việc miêu tả diễn biến tâm lí diễn ngƣời Antoine, tác giả cho ngƣời đọc thấy hình ảnh ngƣời đàn ông "đểu cáng" - ngƣời đàn ông bất tồn xã hội đại Anh ta ln dùng mặt giả tạo "trịnh thƣợng" để che ngƣời ln trỗi dậy, đòi đƣợc thỏa mãn gặp Juliette Tâm lí Antoine đƣợc tác giả Simone Colette tập trung khai thác đoạn văn trƣớc chƣa chiếm đoạt đƣợc thể xác Juliette Ngay từ lần gặp Juliette xe buýt, anh không từ bỏ hội ve vãn nàng: "Antoine cúi đầu thở dài vào gáy nàng Anh thổi vào lọn tóc mà nàng để tóc kiểu bới cao song bị lơi ra" [3, Tr.31] Tuy bị lóa mắt vẻ nhục cảm nàng nhƣng nói chuyện lại cố gắng trì âm sắc kiểu anh trai - em gái: "Antoine cố trì âm sắc kiểu anh trai - em gái giọng Hồi nàng đến sống với vợ chồng Morin, Antoine thấy tiếc cho cô gái mồ côi lấy làm phẫn nộ trƣớc cách cƣ xử Morin cô gái lớn mảnh dẻ chân dài Giờ gái lớn phổng phao lên thành ngƣời đàn trọn vẹn đích thực đàn bà, anh đƣợc tƣởng thƣởng cho lòng cảm thơng vơ vụ lợi anh Juliette ngày trƣớc luôn thành thực với anh, tin cậy anh, dựa vào anh Tâm trí anh bỏ qua khoảnh khắc xe buýt mà chạy lên phía trƣớc khiến anh phải mỉm cƣời Anh áp sát ngƣời vào Juliette" [3, Tr.33] Anh ta biết Juliette "luôn thành thực với anh, tin cậy anh, dựa vào anh" Anh ta lợi dụng tình cảm nhằm muốn chiếm đoạt thể xác Juliette Antoine tỏ tình với sau lời tỏ tình lời hẹn ngủ lại với xƣởng thuyền Khi Juliette nhận lời yêu anh ta, Antoine vui mừng lộ rõ ngƣời thân nói chuyện với Rene: "Rene cƣời "Nhìn nhƣ cậu kí tên, đóng dấu gửi gói hàng nhỏấy vậy" "Đóng bao bì cẩn thận." "Nè, cậu chả nhiều để tán phét khơng?" "Với Juliette chả cần Cơ có coi chuyện nghiêm túc đâu mà." "Giả sử có sao," Rene cảnh tỉnh Có quãng lặng ngắn "Khi tớ lại Toulon cô nàng quên hết mà" [3, Tr.57] Antoine biết đƣợc Juliette vào cabin Angelique với Eric nhƣng không bỏ mà đứng đợi nàng Đúng nhƣ lời Antoine nói với Tardieu - mẹ anh ta: "Con không nói muốn ngƣời đầu tiên" [3, Tr.41] Dƣờng nhƣ mắt Antoine, Juliette đáng giá đồ chơi Lúc Antoine coi Juliette "nhƣ điếm" nói nàng giọng rẻ rúng Nhƣng ngƣời bên Antoine lại khao khát muốn có đƣợc Juliette Anh ta trở hẳn St.Tropez Juliette, bất chấp chuyện làm cho anh Juliette đau lòng chí Michel Chính vậy, Antoine chứng kiến cảnh Juliette mời gọi Michel lên phòng ngủ, tỏ bực tức: "Antoine lại cúi đầu vào sổ, Christian ngồi lúng túng nơi bàn "Michel", Antoine nói giọng hăng "Em đợi qi nữa? Nghe lời mời chớ, phải không ?" Anh bắt đầu lẩm nhẩm số vừa đủ nghe" [3, Tr.145] không tập trung chơi với ngƣời em trai Christian: "Antoine chống cùi chỏ nhỏm ngƣời giƣờng, nhìn qn tay mình, nhƣng khơng thấy chúng Anh rít thuốc dài, muốn cho khói đốt cháy phổi Anh phà khói qua lỗ mũi chuyển tƣ thế, khiến cho lò xo kêu cót két Nhƣng tiếng cót két khơng át đƣợc âm mềm mại phòng bên, tiếng cƣời khúc khích ngắn Juliette "Nè, anh có chơi hay khơng đó? "Christian hỏi ơng anh Cậu ngồi sàn dƣới chân giƣờng, có đầu vai cậu nhô lên chiếu Antoine dúi bàn chân mang tất vào cậu "Đƣợc rồi, đƣợc rồi." "Nghe nhƣ họ chơi trò vui đây, "Christian hất đầu phía phòng bên Các giọng nói tiếng cƣời im bặt Antoine căng tai nghe, làm rơi xuống giƣờng "Nè, em thấy tay anh nha, "Christian cảnh báo anh "Đến lƣợt anh mà, nhớ không ?" Tiếng tặc lƣỡi Michel từ phòng bên vọng sang, tiếng xê dịch Antoine ném Nó rơi xuống sàn Christian lƣợm lên, ném lấy từ xấp Antoine lƣợm lên vẻ khơng hào hứng tí nào" [3, Tr.149] Antoine cố gắng che giấu ham muốn Juliette nên làm việc "hùng hục, khơng thƣơng xót thân" "Hắn làm tình làm tội nhà cung cấp không để mắt trông chừng sổ sách, việc phải cho hài lòng thơi, chƣa đƣợc phải làm làm lại kì tới đƣợc" Antoine làm việc nhƣ "hắn khơng kiểm sốt đƣợc mình, khơng kiểm sốt gặm dần mòn hắn" Antoine "phải cho kiệt sức" [3, Tr.157] Tóm lại, Simone Colette ln đặt nhân vật đấu tranh nội tâm Nhân vật bị giằng xé lí trí Từ đó, ngƣời đọc thấy đƣợc tính cách điển hình nhƣ khao khát ngƣời Miêu tả tâm lí ngƣời phụ nữ, nhà văn cho ngƣời đọc thấy đƣợc khao khát tình yêu, hạnh phúc gia đình Mặt khác, nhà văn miêu tả tâm lí ngƣời đàn ơng nhằm mục đích lật tẩy chất, ngƣời bất tồn đàn ông xã hội đại Qua đây, Simone Colette làm bật lên trớ trêu, bất hạnh ngƣời phụ nữ phải hứng chịu từ ngƣời đàn ông mà họ mải miết theo đuổi 3.3 Gắn nhân vật vào mảng không gian độc đáo Trong Từ điển thuật ngữ văn học, tác giả Lê Hán nhận định "Không gian nghệ thuật tác phẩm hình thức bên hình tƣợng nghệ thuật thể tính chỉnh thể nó" [6, Tr.162] Nhà nghiên cứu Trần Đình Sử nhấn mạnh: "Khơng có hình tƣợng nghệ thuật khơng có khơng gian, khơng có nhân vật khơng có cảnh đó" [20, Tr.88 - 89] Nhƣ vậy, khơng gian nghệ thuật có ý nghĩa vơ quan trọng việc hình thành nên giới nghệ thuật tác phẩm Không gian nghệ thuật thống nhƣng không đồng với không gian khách thể Bản thân không gian vật chất tồn khách quan, nghĩa tồn khơng phụ thuộc vào ý thức ngƣời Không gian vật chất trở thành không gian nghệ thuật đƣợc tác giả cảm nhận qua thể cách nhìn, cách cảm nhà văn giới, quan niệm nhân sinh, hay thái độ sống trƣớc đời Trong tiểu thuyết Chúa tạo đàn bà, nhà văn Simone Colette xây dựng kiểu khơng gian ln chuyển nhằm mục đích đặt nhân vật điển hình tồn tiểu thuyết vào hồn cảnh điển hình để nhân vật bộc lộ rõ ngƣời thật Khơng gian ln chuyển kiểu không gian mà nhân vật đƣợc đặt nhiều kiểu không gian khác nhau, nhiều vùng đất khác nhau, nhiều hoàn cảnh khác buộc họ phải lựa chọn hành động Khơng gian ln chuyển mơi trƣờng thích hợp để ngƣời thể nghiệm thân, tìm kiếm Nhân vật Juliette nhân vật Antoine đƣợc Simone Colette đặt không gian thị trấn St.Tropez hai cố gắng che giấu chí họ dùng mặt nạ để che đậy ngƣời - ngƣời thật Juliette dùng âm nhạc làm cơng cụ để che đậy ngƣời thật Nàng bật nhạc thật to nhƣ muốn âm nhạc phăng ngƣời cào xé tâm hồn nàng: "Radio phát nhạc om sòm nên Lucienne phải hét lên Juliette nghe Một điệu Mambo giật gân vang lên từ radio Nàng rời khỏi chỗ ngồi chênh vênh bên cửa sổ, lại gần đài để vặn tiếng to lên" [3, Tr.122] "Cả nhà ngồi nơi bàn ăn Juliette vặn tiếng radio phát nhạc Nam Mỹ lên to hết cỡ Nàng lấy nĩa gõ gõ lên đĩa theo tiết tấu nhạc, âm gắt, lảnh lót" [3, Tr.143] Yếu tố âm nhạc xuất nhiều tác phẩm Dƣờng nhƣ có âm nhạc có đủ khả giúp Juliette che dục vọng trỗi dậy tâm hồn gặp Antoine: "Từ ký hợp đồng với Carradine đến tuần trôi qua Bề ngồi chẳng có thay đổi gia đình Tardieu, trừ có chuyện Antoine nhà, trừ chuyện Antoine cầm chịch nhà Juliette sống qua tuần mê mụ, cố dìm suy nghĩ âm nhạc, tiếng ồn, gì, nhận thức đƣợc phần diễn quanh nàng" [3, Tr.143] Antoine vậy, nhƣng thay tìm đến âm nhạc, vùi vào cơng việc: "Hắn làm việc nhƣ trâu buộc tất ngƣời phải làm việc giống nhƣ Có bên ăn mòn Antoine làm hùng hục, không thƣơng xót thân Hắn làm tình làm tội nhà cung cấp không để mắt trông chừng sổ sách, việc phải cho hài lòng thơi, chƣa đƣợc phải làm làm lại kì tới đƣợc" [3, Tr.157] Antoine làm việc nhƣ "hắn khơng kiểm sốt đƣợc mình, khơng kiểm sốt gặm dần mòn hắn" Antoine "phải cho kiệt sức" [3, Tr 157] Nhƣng hai đƣợc tác giả đặt không gian khác - không gian biển cả, đại dƣơng bao la, phải đƣơng đầu với sóng dội bão tháng Mƣời ngƣời thật họ đƣợc bộc lộ không chút giấu giếm Đây giới tách biệt hẳn với giới mà hàng ngày họ phải sống, phải che đậy ngƣời thật có mơi trƣờng, hồn cảnh nhƣ vậy, Antoine Juliette đƣợc trở với "con ngƣời nguyên sơ", phù hợp với ngƣời táo bạo hai Khi Antoine Juliette bị sóng biển hất tung khỏi thuyền, Antoine lo lắng cho Juliette cố để giúp Juliette bơi vào bờ: "Antoine chỉnh sải tay bơi cho nhịp với nàng nàng mệt anh liền túm lấy lọn tóc nàng vừa bơi vừa kéo nàng theo Nàng kiệt sức q rồi, nhƣng phấn khích tới mức khơng cảm thấy rời bắp Đại dƣơng nhƣ ngƣời khổng lồ buộc nàng phải thuận theo ý chí y, giọng Antoine liên hồi giục nàng tiến tới "Bơi Bơi Khum hai tay lại Đạp chân" anh kéo nàng theo nhƣ hồ việc chẳng tí cơng sức, bão nhƣ xa tít tắp" [3, Tr.181] Dƣờng nhƣ chiến đấu chống lại sức mạnh thiên nhiên thân Juliette Antoine hòa làm Nhƣng vào đến bờ biển cách an tồn, khơng giới hai ngƣời nữa: Antoine trở Antoine bên thèm khát nàng nhƣng bên khinh bỉ nàng Juliette trở Juliette cam chịu, giấu giếm ngƣời táo bạo, ƣa tự để Michel - chồng nàng cảm thấy hạnh phúc Chính vậy, vào đến bờ biển, Juliette lại có suy nghĩ khiến cho ngƣời đọc thấm thía cảm thơng với nỗi đơn tâm hồn mà nàng phải chịu đựng: "Giờ nàng lại bị tách lìa Chỉ nàng Đơn độc" [3, Tr.183] Tóm lại, tiểu thuyết Chúa tạo đàn bà, nhà văn Simone Colette khéo léo xây dựng kiểu khơng gian ln chuyển Đây kiểu không gian xuất văn học năm gần Bằng cách gắn nhân vật vào mảng khơng gian độc đáo, Simone Colette nhân vật thể nghiệm thân, tìm kiếm Qua việc tìm hiểu khơng gian nghệ thuật tác phẩm, cảm nhận đƣợc rõ ràng điều mà tác giả gửi gắm vào tác phẩm: Đó bất trắc số phận nỗi gian truân đời ngƣời phụ nữ KẾT LUẬN Sự phát triển khoa học nghiên cứu giới năm gần góp tiếng nói quan trọng việc nhìn nhận, đánh giá xác lập địa vị hai phái nam nữ xã hội Chủ nghĩa nữ quyền bác bỏ quan niệm coi khác biệt giới xã hội có nguyên nhân khách quan từ mặt sinh học khác biệt hai phái tính bắt nguồn từ điều kiện văn hóa, tâm lý, xã hội Trong văn học, dƣới ảnh hƣởng chủ nghĩa nữ quyền, văn học nữ quyền tự tin lộ diện, đấu tranh, bộc lộ hết ƣu điểm mà phái tính đem lại Với tƣ cách nhà văn nữ, Sinmone Colette dùng ngòi bút bênh vực cho nhu cầu đáng ngƣời phụ nữ Cuốn tiểu thuyết Chúa tạo đàn đóng góp quan trọng Simone Colette cơng đấu tranh đòi bình đẳng giới Bằng ý thức nữ quyền mạnh mẽ, Chúa tạo đàn thực trở thành nguồn cổ vũ tinh thần giúp ngƣời phụ nữ tự tin, tâm đòi đƣợc giải phóng Xem xét ý thức nữ quyền đƣợc bộc lộ tiểu thuyết Chúa tạo đàn Simone Colette, ý đến hai đặc điểm sau: Thứ nhất, ý thức nữ quyền đƣợc thể qua việc khẳng định thể ngƣời phụ nữ khát vọng giải phóng Trong tiểu thuyết Chúa tạo đàn Simone Colette, ngƣời phụ nữ lên nhƣ chủ thể tự ý thức, tự khẳng định vẻ đẹp giá trị thân mà khơng phụ thuộc hay trơng chờ vào nhìn, phán xét từ ngƣời khác giành cho thân Mặt khác, dù mạnh mẽ, cá tính nhƣng nhà văn ln bộc lộ "tôi" ngƣời phụ nữ thông qua cảm xúc tình yêu, khát khao tìm kiếm hạnh phúc thật Thứ hai, ý thức nữ quyền đƣợc thể rõ thông qua việc xây dựng giới ngƣời đàn ơng bất tồn, khiếm khuyết Simone Colette thể cảm nhận, chiêm nghiệm nhà văn ngƣời đàn ông từ góc nhìn nữ giới, thể hiểu biết, trải, am hiểu đàn ơng sâu sắc Thay việc nhìn nhận nam giới đối tƣợng miêu tả, Simone Colette nhìn nhận ngƣời đàn ơng nhƣ khách thể thẩm mĩ để thể tinh thần nữ quyền sáng tác Nhìn từ phƣơng thức nghệ thuật, thấy, ý thức nữ quyền tiểu thuyết Chúa tạo đàn đƣợc thể rõ việc miêu tả nhân vật từ ngoại hình tới tâm lí Những yếu tố nghệ thuật giúp ta vừa khám phá giới nội tâm sâu kín nhân vật, vừa hình dung đƣợc nhân vật khía cạnh: ngoại hình, tính cách, lời nói Với nghệ thuật miêu tả ngoại hình, nhà văn phác họa cách chung chân dung nhân vật, giúp ngƣời đọc hình dung dáng vẻ bề ngồi nhân vật Việc miêu tả tâm lý nhân vật lại giúp ngƣời đọc tìm tòi mảng tối, đào sâu góc khuất tâm hồn, từ thấy đƣợc tính cách phức tạp chất nhân vật Bên cạnh đó, việc xây dựng kiểu khơng gian luân chuyển tiểu thuyết góp phần bộc lộ ngƣời thật mà nhân vật cố tình che giấu Nhƣ vậy, Simone Colette xây dựng tác phẩm giới nghệ thuật mẻ, đầy sức hấp dẫn, góp phần giúp ngƣời đọc thấy đƣợc biểu ý thức nữ quyền mà nhà văn dụng cơng thể Qua việc tìm hiểu tiểu thuyết Chúa tạo đà Simone Colette, thấy, ý thức nữ quyền hạt nhân tƣ tƣởng thể quan niệm nghệ thuật nhà văn Với "tinh thần phụ nữ", trang viết Simone Colette thực nguồn cổ vũ tinh thần giúp ngƣời phụ nữ tự tin khẳng định thân sống TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Thúy An, Ngƣời phụ nữ đại qua nhìn số nhà văn nữ, luận văn thạc sĩ văn học, ĐHSP TP Hồ Chí Minh Pierre Bourdieu, (Lê Hồng Sâm dịch) (2001), Sự thống trị nam giới, NXB Tri Thức, Hà Nội Simone Colette, (Nguyên Thiện dịch) (2012), Chúa tạo đàn bà, NXB Trẻ Nguyễn Đăng Điệp, Vấn đề phái tính âm hƣởng nữ quyền văn học Việt Nam đƣơng đại,http://vienvanhoc.org.vn, (2006) Nguyễn Hoàng Đức, "Nữ giới - Nữ văn sĩ Văn giới", www.chungta.com Lê Hán (đồng chủ biên) (2010), Từ điển thuật ngữ văn học, Nxb Giáo dục, Hà Nội Đặng Thị Hạnh, "Các nhà văn nữ số thể loại hƣ cấu văn học phƣơng Tây Việt Nam đại", vienvanhoc.org.vn Francoise Héritier, "Đàn ông khống chế đàn bà, vấn đề văn hóa", talawas.org http://www.talawas.org/talaDB/ ,2/5/2007 Nguyễn Giáng Hƣơng, "Văn chƣơng phái nữ vài xu hƣớng văn chƣơng nữ quyền Pháp kỉ XIX", www.khoavanhoc-ngonngu.edu.vn 10 Châm Khanh (2000), "Phụ nữ văn chƣơng", Tạp chí Việt, số 04, http://tienve.org/home/viet/viewVietJournals.do? 11 Lƣu Tƣ Khiêm (2006), "Văn học nữ tính", Phan Trọng Hậu lƣợc dịch từ Tân Hoa Văn trích, Báo Văn nghệ số 12 Lý Lan, "Phê bình văn học nữ quyền", Báo Tia sáng, ngày 15-3-2005 13 Phong Lê (1997), Văn học hành trình kỉ XX, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 14 Phƣơng Lựu (2001), Lý luận phê bình văn học phƣơng Tây kỉ XX, Nxb Văn học, Trung tâm Văn hóa Ngơn ngữ Đơng Tây 15 Phƣơng Lựu (1998), "Suy nghĩ đặc điểm nữ văn sĩ", Tạp chí Tác phẩm số 16 John J Macionis (2004), Giới tính giống phái, Xã hội học, Nxb Thống kê 17 Vƣơng Trí Nhàn, "Phụ nữ sáng tác văn chƣơng", Tạp chí văn học, số 6, 1996 18 Vƣơng Trí Nhàn, "Văn học sex: chấp nhận để tìm cách đổi khác?", Vietnamnet, http://vietnamnet.vn/vanhoa/chuyende/, 30/3/2006 19 Phỏng vấn Lý Lan, "Lý Lan muốn góp ý với Y Ban "I am đàn bà", www.vnexpress.net 20 Trần Đình Sử (chủ biên) (2012), giáo trình Lí luận văn học (tập 2), Nxb ĐHSP 21 Bích Thu, "Văn xi phái đẹp", tạp chí sơng Hƣơng (145), tháng 3-2011 22 Đỗ Lai Thúy (2011), Phê bình văn học, vật lƣỡng thê ấy, Nxb Hội nhà văn Nhã Nam, Hà Nội 23 Lộc Phƣơng Thủy (2005), Tiểu thuyết Pháp kỉ XX - truyền thống cách tân, Nxb Văn học, Hà Nội 24 Lộc Phƣơng Thủy (2007) (chủ biên), Lý luận phê bình văn học giới kỉ XX, Nxb Giáo dục,H 25 Phùng Văn Tửu (2002), Tiểu thuyết Pháp đại tìm tòi đổi mới, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 26 Hồ Khánh Vân, "Từ quan niệm lối viết nữ (l'escriture féminine) đến việc xác lập phƣơng pháp nghiên cứu phê bình nữ quyền", phebinhvanhoc.com.vn ... nghĩa nữ quyền phê bình nữ quyền văn học Chƣơng 2: Ý thức nữ quyền tiểu thuyết Và Chúa tạo đàn bà Simone Colette Chƣơng 3: Phƣơng thức thể ý thức nữ quyền tiểu thuyết Và Chúa tạo đàn bà Simone Colette. .. thể ý thức nữ quyền tiểu thuyết Và Chúa tạo đàn bà Simone Colette Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu biểu ý thức nữ quyền tiểu thuyết Và Chúa tạo đàn bà Simone Colette. .. đề tài: "Ý thức nữ quyền tiểu thuyết Và Chúa tạo đàn bà Simone Colette" với hi vọng góp thêm nhìn, cách tiếp cận tiểu thuyết Và Chúa tạo đàn bà Simone Colette nói riêng dòng văn học nữ quyền đại
- Xem thêm -

Xem thêm: Ý thức nữ quyền trong tiểu thuyết và chúa đã tạo ra đàn bà của simone colette, Ý thức nữ quyền trong tiểu thuyết và chúa đã tạo ra đàn bà của simone colette

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay