Hỗ trợ của nhà nước đối với nông dân việt nam sau gia nhập WTO ( Luận án tiến sĩ)

174 35 0
  • Loading ...
1/174 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 10:34

Hỗ trợ của nhà Hỗ trợ của nhà nước đối với nông dân việt nam sau gia nhập WTO ( Luận án tiến sĩ)Hỗ trợ của nhà nước đối với nông dân việt nam sau gia nhập WTO ( Luận án tiến sĩ)Hỗ trợ của nhà nước đối với nông dân việt nam sau gia nhập WTO ( Luận án tiến sĩ)Hỗ trợ của nhà nước đối với nông dân việt nam sau gia nhập WTO ( Luận án tiến sĩ)Hỗ trợ của nhà nước đối với nông dân việt nam sau gia nhập WTO ( Luận án tiến sĩ)nước đối với nông dân việt nam sau gia nhập WTO ( Luận án tiến sĩ) HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỒ THANH THỦY HỖ TRỢ A NHÀ NƯỚC C TR CỦA N ĐỐII VỚI V I NÔNG DÂN VIỆT VI T NAM SAU GIA NHẬP NH P WTO LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2014 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỒ THANH THỦY HỖ TRỢ A NHÀ NƯỚC C TR CỦA N ĐỐII VỚI V I NÔNG DÂN VIỆT VI T NAM SAU GIA NHẬP NH P WTO Chuyên ngành : Kinh tế trị Mã số : 62 31 01 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 1) GS, TS Nguyễn Đình Kháng 2) TS Mai Văn Bảo HÀ NỘI – 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu sử dụng luận án trung thực Những kết luận khoa học luận án chưa cơng bố cơng trình khác TÁC GIẢ LUẬN ÁN HỒ THANH THỦY DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN AFTA : Khu vực mậu dịch tự ASEAN BHNN : Bảo hiểm nơng nghiệp CNH, HĐH : Cơng nghiệp hóa, đại hóa ĐBSH : Đồng sơng Hồng ĐBSCL : Đồng sông Cửu Long FDI : Đầu tư trực tiếp nước ngồi GAP : Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt GDP : Tổng sản phẩm quốc nội HTX : Hợp tác xã IPSARD : Viện Chính sách chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn KH - CN : Khoa học - công nghệ NDT : Nhân dân tệ NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NN&PTNT : Nông nghiệp Phát triển nông thôn NSNN : Ngân sách nhà nước USD : Đô la Mỹ VFA : Hiệp hội Lương thực Việt Nam WTO : Tổ chức Thương mại giới DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH Tên bảng, hình Trang I BẢNG Bảng 2.1: Các loại hình hỗ trợ nơng nghiệp nước theo Hiệp định 24 Nông nghiệp WTO Bảng 3.1: Hạn mức giao đất theo quy định Luật Đất đai 2013 57 Bảng 3.2: Dân số nơng thơn bình qn đất nơng nghiệp đầu 62 người Bảng 3.3: Những khó khăn nơng dân tiếp cận với nguồn vốn 74 tổ chức tín dụng Bảng 3.4: Số xã, thơn có điện chia theo vùng 77 Bảng 3.5: Giao thông nông thôn theo vùng 78 Bảng 3.6: Nhà văn hóa, hệ thống loa truyền nông thôn phân 80 theo vùng Bảng 3.7 Vốn đầu tư trực tiếp ngồi nơng nghiệp sau gia nhập 83 WTO Bảng 3.8: Danh sách nông sản xuất chủ lực nước ta từ 88 2006 - 2013 Bảng 3.9: Tỷ trọng giá trị nông sản xuất khẩu/tổng giá trị xuất Bảng 3.10: Mức độ đáp ứng số sách hỗ trợ nông dân 95 107 II HÌNH Hình 3.1: Ý kiến nơng dân ngun nhân khiến sách thu 62 hồi đất khơng thỏa đáng Hình 3.2: Tỷ lệ xã có trường học phân theo vùng 79 Hình 3.3: Đánh giá tác động hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng đối 81 với phát triển nông nghiệp, nông thôn nâng cao đời sống nơng dân Hình 3.4: Cơ cấu FDI phân theo ngành, giai đoạn 2008 - 2012 83 Hình 3.5: Giá trị số nông sản xuất chủ lực nước ta 89 từ 2006 - 2013 Hình 3.6: Tác động sách phát triển KH - CN 91 phát triển nông nghiệp, nơng thơn nâng cao đời sống nơng dân Hình 3.7: Tăng trưởng tổng giá trị nông sản xuất giá trị xuất 96 chung Hình 3.8: Nhận xét cán cấp chế, sách Nhà 108 nước nông nghiệp, nông dân nơng thơn Hình 3.9: Tỷ lệ cán cấp tự đánh giá mức độ hiểu biết WTO 114 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN HỖ TRỢ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NÔNG DÂN 1.1 Tình hình nghiên cứu số tác giả nước ngồi 1.2 Tình hình nghiên cứu số tác giả nước 1.3 Khái quát kết cơng trình nghiên cứu cơng bố vấn đề 17 đặt cần tiếp tục nghiên cứu Chương NHỮNG CĂN CỨ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HỖ TRỢ CỦA NHÀ 20 NƯỚC ĐỐI VỚI NÔNG DÂN SAU GIA NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI 2.1 Hỗ trợ Nhà nước nông dân thực cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại giới 2.2 Căn để Nhà nước thực hỗ trợ nông dân sau gia nhập Tổ chức Thương mại giới 2.3 Kinh nghiệm quốc tế hỗ trợ Nhà nước nông dân học có ý nghĩa Việt Nam Chương THỰC TRẠNG HỖ TRỢ CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI 20 35 46 56 NÔNG DÂN TRONG THỰC HIỆN CAM KẾT GIA NHẬP TỔ CHƯC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI 3.1 Tình hình thực hỗ trợ Nhà nước nông dân sau gia 56 nhập Tổ chức Thương mại giới 3.2 Đánh giá chung hỗ trợ Nhà nước nông dân gia nhập Tổ chức Thương mại giới 104 Chương QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỖ TRỢ CỦA NHÀ 117 NƯỚC ĐỐI VỚI NÔNG DÂN VIỆT NAM SAU GIA NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI 4.1 Quan điểm hồn thiện hỗ trợ nơng dân Việt Nam sau gia nhập 117 Tổ chức Thương mại giới 4.2 Giải pháp hồn thiện sách hỗ trợ nông dân Việt Nam thực cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại giới 121 KẾT LUẬN 158 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ 160 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 161 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thực tiễn lịch sử Việt Nam cho thấy nông nghiệp, nông dân, nông thôn chiếm vị trí trọng yếu q trình xây dựng phát triển đất nước Bởi vì, khơng có ổn định đất nước nơng thơn bất ổn; khơng có sung túc quốc gia nơng dân nghèo, đói; khơng có đại hóa kinh tế quốc dân nơng nghiệp lạc hậu, phát triển Nông nghiệp, nông dân, nông thôn vấn đề Đảng, Nhà nước Việt Nam quan tâm suốt trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc cơng đổi tồn diện kinh tế đất nước Điều khẳng định qua kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc Nghị Đảng Nghị số 26-NQ/TW Ban chấp hành Trung ương lần thứ (khóa X) ngày 5/8/2008 thể tâm trị cao Đảng Nhà nước vai trò nông nghiệp, nông dân nông thôn Đây Nghị hợp với ý Đảng, lòng dân, thực tạo động lực cho khu vực Nhờ khơi dậy tính tích cực, động, sáng tạo nỗ lực phấn đấu vượt bậc nông dân, làm cho nông nghiệp nước ta đạt bước tiến quan trọng nhiều mặt, Việt Nam trở thành quốc gia có vị thị trường giới với số mặt hàng nông sản chủ lực lúa gạo, thủy sản, cà phê, tiêu, cao su… Kim ngạch xuất nông, lâm, thủy sản xuất siêu ngày tăng, kể giai đoạn khó khăn, góp phần cân đối cán cân thương mại Việt Nam Người nông dân Việt Nam tự hào làm tốt vai trò việc xây dựng phát triển nông nghiệp theo hướng đại, bền vững, đảm bảo an ninh lương thực Tuy vậy, tiến kết đạt chưa tương xứng với tiềm năng, lợi nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta Qua thực tế sau gần 30 năm đổi năm thực cam kết Tổ chức Thương mại giới (WTO) cho thấy: sản xuất nông nghiệp, đời sống nông dân, kinh tế nông thôn nước ta phát triển chưa bền vững, tốc độ tăng trưởng nơng nghiệp có xu hướng giảm dần, lực cạnh tranh thấp, chưa phát huy tốt nguồn lực Khi phải tuân thủ luật chơi chung WTO nơng nghiệp nước ta ngày bộc lộ rõ hạn chế, yếu Mặt khác, nơng nghiệp Việt Nam phải đối mặt với thách thức không nhỏ đến từ tác động tiêu cực tồn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế tác động bất lợi biến đổi thời tiết, khí hậu mặt trái q trình CNH, HĐH, thị hóa Các số liệu công bố cho thấy, sau gần năm gia nhập WTO, GDP ngành nông nghiệp không ngừng tăng giai đoạn 2000-2012, song tốc độ có xu hướng giảm Giai đoạn 2000-2006 đạt 3,81%/năm giai đoạn 2007-2012 lại có xu hướng giảm nhẹ với số 3,26%/năm 2,81% năm 2013 Về thương mại ngành nông nghiệp, tốc độ tăng trưởng giá trị xuất giai đoạn năm trước gia nhập WTO đạt 18,4%/năm, cao hẳn so với số 15,6%/năm năm sau gia nhập WTO Trong đó, tốc độ tăng trưởng giá trị xuất lâm sản giảm mạnh, từ 36,8%/năm giai đoạn trước xuống 13,1%/năm giai đoạn sau Giá trị xuất thủy sản nông sản giảm nhẹ (thủy sản từ 13,1%/năm xuống 10,1%/năm nông sản từ 17,3%/năm xuống 13,1%/năm) [12], [92] Thực tế, sau gia nhập WTO đời sống nơng dân có nhiều thay đổi nhiều hộ nghèo trước gia nhập WTO Tốc độ tăng thu nhập nơng dân có xu hướng chững lại không khu vực, giảm dần so với lĩnh vực kinh tế khác, số tiền tiết kiệm hộ gia đình nơng thơn đạt thấp, vào khoảng - triệu đồng/hộ/năm, chiếm từ 10 - 15% tổng thu nhập hộ Đáng nói là, giai đoạn 2010 - 2012, tỷ lệ hộ nghèo không giảm số hộ tái nghèo lại tăng lên [86] Dường phận không nhỏ người nông dân đứng “bên lề” thụ hưởng thành công đổi mới, hy sinh họ chưa đền đáp xứng đáng Hơn nữa, tiến trình hội nhập WTO, nhiều ưu đãi lĩnh vực nông nghiệp biện pháp hỗ trợ xuất nông sản không phù hợp WTO phải bãi bỏ Trong vừa phải thích ứng với hệ thống hình thành thách thức cạnh tranh lại đến sân nhà Các mặt hàng nơng sản nước ngồi xâm nhập thị trường nước, việc cạnh tranh với nơng sản nước ngồi thị trường nước cạnh tranh xuất ngày khó khăn Hội nhập sâu vào kinh tế giới, thực cam kết WTO nông nghiệp Việt Nam đặt nhiều vấn đề xúc, cần có phối hợp đồng nhà hoạch định sách, nhà quản lý, doanh nghiệp kể người nông dân đảm bảo thành cơng Nhiều chun gia cho rằng: Thắng lợi hay thất bại tiến trình hội nhập WTO phụ thuộc vào tầm nhìn, trước hết tầm nhìn nhà hoạch định sách, doanh nghiệp sau nhân tố then chốt người nông dân Sự phát triển ngành nông nghiệp đòi hỏi phối hợp đồng nhịp nhàng “các nhà” Đã đến lúc, nông nghiệp người nông dân nước ta cần cách nhìn, tầm nhìn để khơng chống chọi trước mặt trái kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế mà mạnh dần lên, thích ứng với điều kiện, mơi trường cạnh tranh Với lý đây, đề tài: “Hỗ trợ Nhà nước nông Việt Nam sau gia nhập WTO” nghiên cứu sinh lựa chọn để nghiên cứu viết luận án tiến sĩ, chuyên ngành Kinh tế trị Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục tiêu: Trên sở hệ thống hoá vấn đề lý luận thực tiễn hỗ trợ Nhà nước nơng dân nói chung, nơng dân Việt Nam nói riêng, đối chiếu với thực trạng hỗ trợ Nhà nước nông dân từ Việt Nam gia nhập WTO đến nay, từ đề xuất phương hướng giải pháp tiếp tục hỗ trợ nông dân phù hợp với điều kiện đất nước tương thích với cam kết Việt Nam WTO 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để thực mục tiêu trên, luận án có nhiệm vụ chủ yếu sau đây: - Làm rõ sở lý luận thực tiễn hỗ trợ Nhà nước nông dân sau gia nhập WTO - Phân tích, đánh giá thực trạng hỗ trợ Nhà nước nông dân Việt Nam sau gia nhập WTO đến - Đề xuất quan điểm giải pháp tiếp tục hỗ trợ Nhà nước Việt Nam nông dân giai đoạn nay, giúp nông dân tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất nông sản, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập chất lượng sống cho nông dân Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu luận án biện pháp hỗ trợ Nhà nước nông dân sau gia nhập WTO hoạt động sản xuất, tiêu thụ nông sản chủ yếu, phù hợp với điều kiện đất nước đặc biệt tương thích với cam kết Việt Nam WTO ... giá thực trạng hỗ trợ Nhà nước nông dân Việt Nam sau gia nhập WTO đến - Đề xuất quan điểm giải pháp tiếp tục hỗ trợ Nhà nước Việt Nam nông dân giai đoạn nay, giúp nông dân tham gia vào chuỗi giá... Nhà nước nông dân sau gia nhập WTO Theo hướng này, luận án sẽ: (1 ) Xây dựng khái niệm, nội dung, hình thức, nguyên tắc tiêu chí đánh giá kết thực hỗ trợ Nhà nước nông dân sau gia nhập WTO; (2 )... LÝ LUẬN VỀ HỖ TRỢ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NÔNG DÂN SAU GIA NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI 2.1.1 Khái niệm hỗ trợ Nhà nước nông dân Theo Đại từ điển Tiếng Việt GS, TS Nguyễn Như Ý chủ biên, Nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Hỗ trợ của nhà nước đối với nông dân việt nam sau gia nhập WTO ( Luận án tiến sĩ), Hỗ trợ của nhà nước đối với nông dân việt nam sau gia nhập WTO ( Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay