Hoàn thiện công tác quản lý phòng, chống hàng giả tại chi cục quản lý thị trường tỉnh bắc ninh ( Luận văn thạc sĩ)

117 2 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 11:28

Hoàn thiện công tác quản lý phòng, chống hàng giả tại chi cục quản lý thị trường tỉnh bắc ninh ( Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý phòng, chống hàng giả tại chi cục quản lý thị trường tỉnh bắc ninh ( Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý phòng, chống hàng giả tại chi cục quản lý thị trường tỉnh bắc ninh ( Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý phòng, chống hàng giả tại chi cục quản lý thị trường tỉnh bắc ninh ( Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý phòng, chống hàng giả tại chi cục quản lý thị trường tỉnh bắc ninh ( Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý phòng, chống hàng giả tại chi cục quản lý thị trường tỉnh bắc ninh ( Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý phòng, chống hàng giả tại chi cục quản lý thị trường tỉnh bắc ninh ( Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN VĂN TRỌNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ PHÒNG, CHỐNG HÀNG GIẢ TẠI CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƢỜNG TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN VĂN TRỌNG HOÀN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ PHỊNG, CHỐNG HÀNG GIẢ TẠI CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƢỜNG TỈNH BẮC NINH Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS CÙ CHÍ LỢI THÁI NGUN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chƣa đƣợc sử dụng để bảo vệ học vị Mọi giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn đƣợc ghi lời cảm ơn Các thơng tin trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Bắc Ninh, ngày tháng năm 2014 Tác giả luận văn Trần Văn Trọng Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực luận văn “Hồn thiện cơng tác quản lý phòng, chống hàng giả Chi cục quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh” nhận đƣợc hƣớng dẫn, động viên, giúp đỡ cá nhân tập thể Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân tập thể tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Trƣớc hết xin bày tỏ cảm ơn Ban giám hiệu nhà trƣờng, Khoa Sau đại học thầy, cô giáo Trƣờng Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ hồn thành chƣơng trình học tập nghiên cứu Có đƣợc kết vô biết ơn bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc Tiến sỹ Cù Chí Lợi ngƣời nhiệt tình hƣớng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Chi cục quản lý thị trƣờng tỉnh Bắc Ninh nơi công tác tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình học tập viết luận văn tốt nghiệp Tôi xin cảm ơn động viên, giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp gia đình chia sẻ khó khăn động viên tơi hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc giúp đỡ quý báu đó./ Bắc Ninh, ngày tháng năm 2014 Tác giả luận văn Trần Văn Trọng Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii MỞ ĐẦU 1 Sự cần thiết nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đề tài Bố cục luận văn Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HÀNG GIẢ VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ PHÒNG, CHỐNG HÀNG GIẢ 1.1 Cơ sở lý luận hàng giả 1.1.1 Một số khái niệm hàng giả 1.1.2 Nội dung cơng tác quản lý nhà nƣớc phòng, chống hàng giả 1.1.3 Quyền sở hữu trí tuệ hàng hóa xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ 11 1.1.4 Đặc điểm hàng giả hoạt động sản xuất buôn bán hàng giả 12 1.1.5 Bản chất việc sản xuất, buôn bán hàng giả 14 1.1.6 Đối tƣợng sản xuất, buôn bán hàng giả 15 1.1.7 Phƣơng thức sản xuất, buôn bán hàng giả 17 1.1.8 Các nhân tố ảnh hƣởng tới cơng tác quản lý phòng, chống hàng giả 21 1.1.9 Tác hại hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả 24 1.1.10 Tầm quan trọng công tác quản lý phòng, chống hàng giả 27 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 1.1.11 Quan điểm Đảng Nhà nƣớc ta công tác quản lý phòng, chống hàng giả 28 1.2 Cơ sở thực tiễn 30 1.2.1 Một số học kinh nghiệm cơng tác quản lý phòng, chống hàng giả giới 30 1.2.2 Một số học kinh nghiệm cơng tác quản lý phòng, chống hàng giả nƣớc ta 33 Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 2.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 40 2.2 Câu hỏi nghiên cứu 41 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 41 2.3.1 Phƣơng pháp thu thập thông tin 41 2.3.2 Phƣơng pháp xử l ý thông tin 42 2.3.3 Phƣơng pháp phân tích thơng tin 43 2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu 44 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ PHÒNG, CHỐNG HÀNG GIẢ TẠI CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƢỜNG TỈNH BẮC NINH 45 3.1 Đặc điểm tỉnh Bắc Ninh 45 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 45 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 46 3.1.3 Tác động điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đến hoạt động sản xuất buôn bán hàng giả địa bàn tỉnh Bắc Ninh 47 3.2 Thực trạng sản xuất buôn bán hàng giả Bắc Ninh 48 3.2.1 Tình hình sản xuất hàng giả 48 3.2.2 Tình hình bn bán hàng giả 52 3.3 Thực trạng cơng tác quản lý phòng, chống hàng giả chi cục Quản lý thị trƣờng tỉnh Bắc Ninh 54 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 3.3.1 Quan điểm chi cục Quản lý thị trƣờng tỉnh Bắc Ninh cơng tác quản lý phòng chống hàng giả 54 3.3.2 Công tác tuyên truyền 56 3.3.3 Công tác đào tạo bồi dƣỡng nghiệp vụ chống hàng giả 58 3.3.4 Công tác kiểm tra kiểm soát xử lý vi phạm 60 3.3.5 Công tác phối hợp quản lý phòng, chống hàng giả 67 3.3.6 Cơ sở vật chất sở liệu phục vụ cho cơng tác quản lý phòng, chống hàng giả 69 3.4 Đánh giá cơng tác quản lý phòng, chống hàng giả chi cục QLTT Bắc Ninh 75 3.4.1 Những thuận lợi mặt đạt đƣợc 75 3.4.2 Những khó khăn tồn 77 Chƣơng 4: NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ ĐỂ HỒN THIỆN HƠN CƠNG TÁC QUẢN LÝ PHÒNG, CHỐNG HÀNG GIẢ TẠI CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƢỜNG TỈNH BẮC NINH 83 4.1 Xu hƣớng sản xuất buôn bán hàng giả thời gian tới 83 4.2 Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ cơng tác quản lý phòng, chống hàng giả thời gian tới 86 4.3 Một số giải pháp hoàn thiện cơng tác quản lý phòng, chống hàng giả Chi cục Quản lý thị trƣờng tỉnh Bắc Ninh 88 4.3.1 Giải pháp hoàn thiện cấu tổ chức 88 4.3.2 Giải pháp tuyển dụng, đào tạo bồi dƣỡng cán công chức 89 4.3.3 Giải pháp xây dựng sở liệu hàng giả 91 4.3.4 Giải pháp công tác tuyên truyền 92 4.3.5 Giải pháp tăng cƣờng phối hợp hợp tác doanh nghiệp với quan chức công tác quản lý phòng chống hàng giả 95 4.3.6 Giải pháp cơng tác kiểm tra, kiểm sốt xử lý vi phạm 97 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi 4.4 Đề xuất, kiến nghị 98 4.4.1 Với phủ, ngành trung ƣơng 98 4.4.2 Đối với UBND tỉnh Bắc Ninh 100 KẾT LUẬN 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 PHỤ LỤC 106 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT QLTT: Quản lý thị trƣờng SHTT: Sở hữu trí tuệ STT: Số thứ tự UBND: Ủy ban nhân dân Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Kết xử lý hành vi vi phạm hàng giả theo loại hình vi phạm giai đoạn 2010 - 2012 65 Bảng 3.2 Kết xử lý hành vi vi phạm hàng giả theo đơn vị giai đoạn 2010- 2012 66 Bảng 3.3 Cơ cấu lao động theo giới tính, trình độ, độ tuổi 70 Bảng 3.4 Tổng hợp số lƣợng công chức QLTT đơn vị 72 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... tác quản lý phòng, chống hàng giả thời gian tới 86 4.3 Một số giải pháp hoàn thiện cơng tác quản lý phòng, chống hàng giả Chi cục Quản lý thị trƣờng tỉnh Bắc Ninh 88 4.3.1 Giải... VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN VĂN TRỌNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ PHÒNG, CHỐNG HÀNG GIẢ TẠI CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƢỜNG TỈNH BẮC NINH Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC... bán hàng ộng quản lý nhà nƣớc lĩnh vực phòng, chống hàng giả giả tỉnh Bắc Ninh cụ thể , chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng vi phạm sở hữu công nghiệp Chi cục Quản lý thị trƣờng tỉnh Bắc Ninh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý phòng, chống hàng giả tại chi cục quản lý thị trường tỉnh bắc ninh ( Luận văn thạc sĩ), Hoàn thiện công tác quản lý phòng, chống hàng giả tại chi cục quản lý thị trường tỉnh bắc ninh ( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay