Khai thác hợp l‎ý các di sản văn hóa thế giới nhằm phát triển du lịch miền trung việt nam ( Luận án tiến sĩ)

273 23 0
  • Loading ...
1/273 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 10:15

Khai thác hợp l‎ý các di sản văn hóa thế giới nhằm phát triển du lịch miền trung việt nam ( Luận án tiến sĩ)Khai thác hợp l‎ý các di sản văn hóa thế giới nhằm phát triển du lịch miền trung việt nam ( Luận án tiến sĩ)Khai thác hợp l‎ý các di sản văn hóa thế giới nhằm phát triển du lịch miền trung việt nam ( Luận án tiến sĩ)Khai thác hợp l‎ý các di sản văn hóa thế giới nhằm phát triển du lịch miền trung việt nam ( Luận án tiến sĩ)Khai thác hợp l‎ý các di sản văn hóa thế giới nhằm phát triển du lịch miền trung việt nam ( Luận án tiến sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THỐNG NHẤT KHAI THÁC HỢP LÝ CÁC DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH MIỀN TRUNG VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THỐNG NHẤT KHAI THÁC HỢP LÝ CÁC DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH MIỀN TRUNG VIỆT NAM Chuyên ngành : Kinh tế công nghiệp Mã số : 62.31.09.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ THẾ GIỚI GS.TS TRƯƠNG BÁ THANH Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các kết liệu luận án trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tác giả Nguyễn Thị Thống Nhất MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Danh mục chữ viết tắt Danh mục sơ đồ, biểu đồ, đồ thị Danh mục bảng PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ KHAI THÁC HỢP LÝ CÁC DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DU LỊCH VĂN HÓA 1.1.1 Khái niệm du lịch văn hóa 1.1.2 Khái niệm du lịch di sản văn hóa .2 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI .3 1.2.1 Khái niệm di sản văn hóa giới 1.2.2 Các tiêu chí đánh giá giá trị bật toàn cầu .5 1.2.3 Phân loại di sản văn hóa giới 1.2.4 Đặc điểm di sản văn hóa giới 1.3 KHAI THÁC HỢP LÝ CÁC DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH 1.3.1 Khái niệm khai thác hợp lý 1.3.2 Khái niệm khai thác hợp lý di sản văn hóa giới để phát triển du lịch 1.3.3 Mối quan hệ khai thác hợp lý du lịch bền vững 10 1.3.4 Các tiêu chí tiêu đánh giá khai thác hợp lý di sản văn hóa giới để phát triển du lịch 14 1.3.5 Phát triển du lịch 26 1.3.6 Ý nghĩa việc khai thác hợp lý di sản văn hóa giới để phát triển du lịch .29 1.4 KINH NGHIỆM KHAI THÁC CÁC DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI Ở MỘT SỐ NƯỚC .31 1.4.1 Kinh nghiệm khai thác di sản văn hóa giới Trung Quốc 31 1.4.2 Kinh nghiệm khai thác di sản văn hóa giới Thái Lan .34 1.4.3 Kinh nghiệm khai thác di sản văn hóa giới Hàn Quốc .37 1.4.4 Bài học kinh nghiệm Việt Nam 39 KẾT LUẬN CHƯƠNG 41 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KHAI THÁC CÁC DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH MIỀN TRUNG 42 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN - KINH TẾ - VĂN HÓA XÃ HỘI CỦA MIỀN TRUNG .42 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 42 2.1.2 Đặc điểm văn hoá xã hội 43 2.1.3 Đặc điểm kinh tế 44 2.2 CÁC DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI VẬT THỂ Ở MIỀN TRUNG 44 2.2.1 Quần thể di tích Cố Huế 44 2.2.2 Đô thị cổ Hội An 45 2.2.3 Thánh địa Mỹ Sơn 45 2.2.4 Thành Nhà Hồ 46 2.3 THỰC TRẠNG KHAI THÁC KHÁCH TẠI CÁC DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI 46 2.3.1 Tình hình khai thác khách DSVHTG đô thị cổ Hội An (HA) 47 2.3.2 Tình hình khai thác khách DSVHTG Thánh địa Mỹ Sơn 49 2.3.3 Tình hình thu hút khách du lịch DSVHTG Cố đô Huế .50 2.3.4 Tình hình khai thác khách DSVHTG Thành Nhà Hồ 52 2.4 ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ TRONG KHAI THÁC DU LỊCH TẠI CÁC DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI .54 2.4.1 Tăng cường giá trị di sản văn hóa giới 54 2.4.2 Đảm bảo lợi ích kinh tế cho cộng đồng địa phương 73 2.4.3 Quan tâm đến chất lượng môi trường di sản 87 2.5 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở KHU VỰC MIỀN TRUNG .91 2.5.1 Tình hình khách du lịch đến tỉnh miền Trung 91 2.5.2 Thu nhập du lịch khu vực miền Trung 94 2.5.3 Đóng góp ngành du lịch vào GDP miền Trung 95 2.5.4 Lực lượng lao động ngành du lịch miền Trung 97 2.5.5 Số lượng sở dịch vụ phục vụ du lịch 98 2.5.6 Hoạt động xúc tiến du lịch miền Trung 100 2.5.7 Hoạt động liên kết du lịch miền Trung .101 2.6 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC CÁC DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH 103 2.6.1 Tổng kết tiêu đánh giá phát triển du lịch miền Trung .103 2.6.2 Đánh giá chung hoạt động khai thác di sản văn hóa giới nhằm phát triển du lịch 104 2.6.3 Kết điều tra nghiên cứu đánh giá khách du lịch di sản văn hóa giới .106 2.6.4 Đánh giá chuyên gia 108 KẾT LUẬN CHƯƠNG 110 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP KHAI THÁC HỢP LÝ CÁC DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH MIỀN TRUNG .111 3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KHAI THÁC HỢP LÝ CÁC DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH MIỀN TRUNG 111 3.1.1 Các điều kiện khai thác du lịch miền Trung .111 3.1.2 Tình hình khai thác du lịch giới, Việt Nam miền Trung .115 3.1.3 Xu hướng du lịch văn hóa .117 3.1.4 Các định hướng khai thác hợp lý di sản văn hóa giới Miền Trung .118 3.1.5 Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam 119 3.1.6 Xác định khách hàng mục tiêu du lịch miền Trung định vị 120 3.2 XÂY DỰNG MA TRẬN SWOT TRONG KHAI THÁC DU LỊCH MIỀN TRUNG 122 3.2.1 Các hội khai thác du lịch miền Trung 122 3.2.2 Các thách thức khai thác du lịch miền Trung .123 3.2.3 Các điểm mạnh khai thác du lịch miền Trung 124 3.2.4 Các điểm yếu khai thác du lịch miền Trung 125 3.2.5 Xây dựng ma trận SWOT khai thác du lịch miền Trung 125 3.3 DỰ BÁO SỐ LƯỢT KHÁCH DU LỊCH ĐẾN MIỀN TRUNG VÀ DỰ BÁO DOANH THU DU LỊCH .126 3.3.1 Dự báo số lượt khách du lịch đến Miền Trung 126 3.3.2 Dự báo doanh thu du lịch miền Trung 129 3.4 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU KHAI THÁC DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH MIỀN TRUNG .130 3.4.1 Phương hướng 130 3.4.2 Mục tiêu 131 3.5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHAI THÁC HỢP LÝ CÁC DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH MIỀN TRUNG .131 3.5.1 Nhóm giải pháp tăng cường phát huy giá trị Di sản văn hóa giới 131 3.5.2 Nhóm giải pháp pháp tăng cường lợi ích kinh tế từ di sản văn hóa giới cho cộng đồng 138 3.5.3 Nhóm giải pháp liên quan đến bảo vệ mơi trường 142 3.5.4 Nhóm giải pháp khác .144 3.6 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ .148 3.6.1 Đối với phủ 148 3.6.2 Đối với tỉnh 148 3.6.3 Đối với doanh nghiệp lữ hành du lịch, sở cung ứng dịch vụ du lịch 148 3.6.4 Đối với người dân cộng đồng địa phương 148 KẾT LUẬN CHƯƠNG 149 KẾT LUẬN LUẬN ÁN 150 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 152 TÀI LIỆU THAM KHẢO 153 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Các từ viết tắt tiếng Việt CSHT CSLT CSVCKT DLi DLVH DSVH DSTG DSVHTG DTDT ĐLDL HA KDL KDDL KDLH KTDL MT MT –TN PTDL SPDL SLK TĐTT TĐPT TNDL TNDLVH TN VN Các từ viết tắt tiếng Anh CRS (Central Reservation System) UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) UNWTO (United Nations World Tourism Organization) sở hạ tầng sở lưu trú sở vật chất kỹ thuật du lịch du lịch văn hóa di sản văn hóa di sản giới di sản văn hóa giới doanh thu du lịch đại lý du lịch Hội An khách du lịch kinh doanh du lịch kinh doanh lữ hành khai thác du lịch Miền Trung Miền Trung Tây Nguyên phát triển du lịch sản phẩm du lịch Số lượt khách tốc độ tăng trưởng tốc độ phát triển tài nguyên du lịch tài nguyên du lịch văn hóa Tây Nguyên Việt Nam Hệ thống đặt giữ chỗ trung tâm Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên hiệp quốc Tổ chức Du lịch giới DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Bảng 1.1: Xác định tiêu chí khai thác hợp lý di sản văn hóa giới Bảng 2.1: 15 Cơ cấu khách quốc tế đến Hội An phân theo quốc tịch giai đoạn 2010 - 2012 Bảng 2.2: Trang 49 Số lượt khách đến DSVHTG Thành Nhà Hồ qua năm 2010 - 2012 53 Bảng 2.3: Phân loại di tích Hội An 54 Bảng 2.4: Kết kiểm định trung bình tổng thể (One-Sample Ttest) đánh giá khách số lượng di tích tham quan Hội An Bảng 2.5 : 56 Kết kiểm định trung bình tổng thể (One-Sample Ttest) đánh giá khách số lượng di tích tham quan Mỹ Sơn Bảng 2.6: 57 Kết kiểm định trung bình tổng thể (One-Sample Ttest) đánh giá khách số lượng di tích tham quan Huế 58 Bảng 2.7: Bảng tiêu chí phân loại mức độ giá trị bảo tồn di tích 61 Bảng 2.8: Số lượng di tích theo mức độ giá trị bảo tồn 62 Bảng 2.9: Kết kiểm định trung bình tổng thể (One-Sample Ttest) đánh giá khách di sản tham quan Hội An Bảng 2.10: 64 Kết kiểm định trung bình tổng thể (One-Sample Ttest) đánh giá khách di sản tham quan Mỹ Sơn Bảng 2.11: 66 Kết kiểm định trung bình tổng thể (One-Sample Ttest) đánh giá khách du lịch di sản tham quan Huế 68 Bảng 2.12 Quỹ trùng tu tu bổ DSVHTG Đô thị cổ Hội An qua năm 2010 – 2012 Bảng 2.14: 71 So sánh giá vé vào cửa tham quan di sản văn hóa giới (áp dụng vào thời điểm tháng 12-2012) 73 Bảng 2.15: Số lượng cửa hàng khu phố cổ Hội An năm 2012 74 Bảng 2.16: Phát triển dịch vụ lưu trú Hội An qua năm 20052012 77 Bảng 2.17 : Kết kiểm định trung bình tổng thể (One-Sample Ttest) đánh giá khách du lịch dịch vụ Hội An Bảng 2.18: Số lượng sở lưu trú Thành phố Huế qua năm 2005 - 2012 Bảng 2.19: 78 78 Kết kiểm định trung bình tổng thể (One-Sample Ttest) đánh giá khách du lịch dịch vụ Huế 79 Bảng 2.20: Doanh thu du lịch Hội An giai đoạn 2000 - 2012 79 Bảng 2.21 Cơ cấu kinh tế thành phố Hội An qua năm 2010 – 2012 80 Bảng 2.22 Doanh thu du lịch Mỹ Sơn qua năm 2000 - 2012 80 Bảng 2.23: Doanh thu du lịch Huế qua năm 2000 - 2012 81 Bảng 2.24: Cơ cấu doanh thu du lịch Huế 2010 - 2012 81 Bảng 2.25 Cơ cấu kinh tế Thành phố Huế 2000 - 2012 82 Bảng 2.26: Số lượng lao động ngành du lịch Hội An đến 2012 83 Bảng 2.27: Số lượng lao động ngành du lịch Huế 2000-2012 84 Bảng 2.28 : Kết kiểm định trung bình tổng thể (One-Sample Ttest) đánh giá khách du lịch tình hình an ninh trật tự Huế Bảng 2.29: Tốc độ tăng trưởng khách du lịch đến MT qua năm 2000 - 2012 Bảng 2.30: 92 Số lượt khách du lịch đến tỉnh MT qua năm 2010 2012 Bảng 2.31: 89 93 Tỷ trọng khách quốc tế khách nội địa đến miền Trung so với nước giai đoạn 2010 - 2012 94 ... THỰC TRẠNG KHAI THÁC CÁC DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH MIỀN TRUNG CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP KHAI THÁC HỢP LÝ CÁC DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH MIỀN TRUNG CHƯƠNG... thuật du lịch du lịch văn hóa di sản văn hóa di sản giới di sản văn hóa giới doanh thu du lịch đại lý du lịch Hội An khách du lịch kinh doanh du lịch kinh doanh lữ hành khai thác du lịch Miền Trung. .. 3: CÁC GIẢI PHÁP KHAI THÁC HỢP LÝ CÁC DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH MIỀN TRUNG .111 3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KHAI THÁC HỢP LÝ CÁC DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI NHẰM PHÁT TRIỂN
- Xem thêm -

Xem thêm: Khai thác hợp l‎ý các di sản văn hóa thế giới nhằm phát triển du lịch miền trung việt nam ( Luận án tiến sĩ), Khai thác hợp l‎ý các di sản văn hóa thế giới nhằm phát triển du lịch miền trung việt nam ( Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay