Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh đền hùng ( Luận văn thạc sĩ)

112 28 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 10:04

Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh đền hùng ( Luận văn thạc sĩ)Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh đền hùng ( Luận văn thạc sĩ)Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh đền hùng ( Luận văn thạc sĩ)Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh đền hùng ( Luận văn thạc sĩ)Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh đền hùng ( Luận văn thạc sĩ)Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh đền hùng ( Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ––––––––––––––––––––––––––––– NGUYỄN NHƢ QUỲNH NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƢƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH ĐỀN HÙNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Quản lý kinh tế THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ––––––––––––––––––––––––––––– NGUYỄN NHƢ QUỲNH NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƢƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH ĐỀN HÙNG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS MAI NGỌC CƢỜNG THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn nguồn gốc rõ ràng, trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam - Chi nhánh Đền Hùng Phú Thọ, ngày ….tháng 02 năm 2014 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Nhƣ Quỳnh Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài: “Nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đền Hùng”, nhận hướng dẫn, giúp đỡ, động viên nhiều cá nhân tập thể Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân tập thể tạo điều kiện giúp đỡ học tập nghiên cứu Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Nhà trường, Phòng Quản lý Đào tạo Khoa s Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ mặt trình học tập hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình giáo viên hướng dẫn GS.TS Mai Ngọc Cường Tôi xin cảm ơn giúp đỡ, đóng góp nhiều ý kiến quý báu nhà khoa học, doanh - Đại học Thái Nguyên Trong trình thực đề tài, tơi giúp đỡ cộng tác đồng chí địa điểm nghiên cứu, tơi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công Thương Việt NamChi nhánh Đền Hùng tạo điều kiện mặt để tơi hồn thành nghiên cứu Tôi xin cảm ơn động viên, giúp đỡ bạn bè gia đình giúp thực luận văn Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc giúp đỡ quý báu TÁC GIẢ Nguyễn Nhƣ Quỳnh Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục luận văn Chƣơng 1: SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Khái quát tín dụng ngân hàng 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1.2 Đặc trưng tín dụng ngân hàng 1.1.3 Nguyên tắc tín dụng ngân hàng 1.1.4 Các hình thức tín dụng ngân hàng 1.2 Chất lượng tín dụng: Nội dung nhân tố ảnh hưởng 12 1.2.1 Khái niệm chất lượng tín dụng 12 1.2.2 Nội dung chất lượng tín dụng ngân hàng 13 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng ngân hàng 19 1.2.4 Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng 30 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 1.3 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng tín dụng số ngân hàng nước học cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt NamChi nhánh Đền Hùng 32 1.3.1 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng tín dụng số ngân hàng nước 32 1.3.3 Bài học nâng cao chất lượng tín dụng cho Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam –Chi nhánh Đền Hùng 41 Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43 2.1 Các câu hỏi đặt mà đề tài cần giải 43 2.2 Phương pháp nghiên cứu 43 2.2.1 Khung phân tích luận văn 43 2.2.2 Chọn điểm nghiên cứu 44 2.2.3 Phương pháp tiếp cận 45 2.2.4 Thu thập thông tin 45 2.2.5 Tổng hợp, phân tích thơng tin 46 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 47 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỀN HÙNG 50 3.1 Khái quát trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đền Hùng 50 3.2 Thực trạng chất lượng tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam - Chi nhánh Đền Hùng 58 3.2.1 Thực trạng chất lượng tín dụng định tính 58 3.2.2 Thực trạng chất lượng tín dụng mặt lượng 59 3.3 Đánh giá chất lượng tín dụng 72 3.3.1 Kết đạt 72 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 3.3.2 Những tồn tại, hạn chế 73 3.3.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 74 3.4 Một số kiến nghị 77 3.4.1 Đối với NHCT Việt Nam 77 3.4.2 Đối với NHNN 77 78 Chƣơng 4: NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỀN HÙNG 80 4.1 Bối cảnh phát triển phương hướng nâng cao chất lượng tín ngân hàng TMCP công thương chi nhánh Đền Hùng 80 4.1.1 Phương hướng phát triển kinh tế tỉnh Phú Thọ 80 4.1.2 Định hướng Đảng Nhà nước mục tiêu, chiến lược trung dài hạn với phát triển ngành ngân hàng 81 4.1.3 Định hướng hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Đền Hùng thời gian tới 82 4.1.4 Phương hướng nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng Thương Đền Hùng thời gian tới 85 4.2 Một số giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng TMCP công thương Đền Hùng 87 4.2.1 Xây dựng sách tín dụng hợp lý 87 4.2.2 Tiếp tục cải tiến quy trình thủ tục cấp tín dụng, thực cách khoa học đồng quy trình cho vay, chấp hành đầy đủ quy định đảm bảo vay 87 4.2.3 Kiểm tra, giám sát quản lý chặt chẽ khoản vay; nâng cao chất lượng công tác thẩm định tài sản bảo đảm; chủ động giải nợ vấn đề phân tán rủi ro 90 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi 4.2.4 Chú trọng công tác bồi dưỡng, tuyển chọn quản lý nhân tín dụng 95 4.2.5 Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội Chi nhánh 96 KẾT LUẬN 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBCNV : Cán công nhân viên CP : Cổ phần DNNN : Doanh nghiệp nhà nước NHCT : Ngân hàng công thương NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần TW : Trung ương Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ viii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Tình hình huy động vốn năm 2010 - 2012 54 Bảng 3.2: Tình hình cho vay năm 2010 - 2012 55 Bảng 3.3: Bảng cân đối kế toán năm 2010 - 2012 56 Bảng 3.4: Thu nhập, chi phí kết kinh doanh 57 Bảng 3.5: Tình hình cho vay phân theo thời gian 60 Bảng 3.6: Tình hình cho vay phân theo loại tiền 61 Bảng 3.7: Tình hình cho vay phân theo bảo đảm tài sản 63 Bảng 3.8: Tình hình cho vay phân theo thành phần kinh tế 65 Bảng 3.9: Tình hình nợ xấu nợ hạn năm 66 Bảng 3.10: Vòng quay vốn tín dụng 68 Bảng 3.11: Hiệu suất sử dụng vốn năm 68 Bảng 3.12: Thu nhập từ hoạt động tín dụng 70 Bảng 3.13: Mức sinh lời từ hoạt động tín dụng 71 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... nghiệm nâng cao chất lượng tín dụng số ngân hàng nước học cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đền Hùng 32 1.3.1 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng tín dụng số ngân hàng. .. Việt Nam - Chi nhánh Đền Hùng - Mục tiêu cụ thể: + Hệ thống hóa lý luận chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại (NHTM) + Phân tích thực trạng chất lượng tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt. .. đề tài lý luận chất lượng tín dụng NHTM thực trạng chất lượng tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đền Hùng - Phạm vi nghiên cứu nghiên cứu chất lượng tín dụng Ngân Số hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh đền hùng ( Luận văn thạc sĩ), Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh đền hùng ( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay