CLOTHING EVERYBODY UP 2

1 51 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 09:10

Handout Name:………………….…………………………………Class:…………… UNIT - TEST I Look and write tick ( ) or cross ( ) in each box (Nhìn tranh đánh dấu ( ) ( ) vào khung) He’s wearing pants She’s wearing a dress He’s wearing a cap Handout Name:………………….…………………………………Class:…………… ……………………………………………………………… We/ yellow/ wearing/ are/ T-shirts ……………………………………………………………… you/ What/ wearing?/ are ……………………………………………………………… III Fill in each blank with ONE word (Điền MỘT từ vào chỗ trống) We …………… wearing black skirts and brown shoes I…………….wearing a coat I’m very cold She is wearing …………….green T-shirt He…………….wearing orange shorts …………….are you wearing? She’s wearing shoes I’m wearing shorts She’s wearing a skirt II Re-order (Sắp xếp câu) wearing./ He/ a/ shirt/ is ……………………………………………………………… She/ sneakers./ wearing/ is ……………………………………………………………… am/ wearing/ I/ a red/ cap IV Circle the correct answers (Khoanh đáp án đúng) Is he wearing a white sweater? – Yes, he…………… a has b is c isn’t …………….her phone number? a What b How c What’s What’s …………….? a wrong b rong c they …………….you like chicken? a Are b.Does c Do I …………… orange juice a b likes c like
- Xem thêm -

Xem thêm: CLOTHING EVERYBODY UP 2, CLOTHING EVERYBODY UP 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay