PHIẾU TRẢ lời TRẮC NGHIỆM 50 câu

1 129 10
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 06:35

PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM Số báo danh: 10 Mã đề thi Giám thị Họ tên: Chữ ký: Giám thị Họ tên: Chữ ký: Tên trường: Ký hiệu trường (bằng chữ) Điểm thi: Phòng thi: Họ tên thí sinh: Ngày sinh: Chữ ký thí sinh: Môn thi: Ngày thi: Thí sinh lưu ý: - Giữ cho phiếu phẳng, không bôi bẩn, làm rách - Phải ghi đầy đủ mục theo hướng dẫn - Dùng bút chì đen tơ kín tròn mục: Số báo danh, Mã đề thi trước làm ⓞⓞⓞⓞⓞⓞ ⓞⓞⓞ ①①①①①① ①①① ②②②②②② ②②② ③ ③ ③③③③ ③③③ ④④④④④④ ④④④ ⑤⑤⑤⑤⑤⑤ ⑤⑤⑤ ⑥⑥⑥⑥⑥⑥ ⑥⑥⑥ ⑦⑦⑦⑦⑦⑦ ⑦⑦⑦ ⑧⑧⑧⑧⑧⑧ ⑧⑧⑧ ⑨⑨⑨⑨⑨⑨ ⑨⑨⑨ Phần trả lời: Số thứ tự câu trả lời ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm đề thi Đối với câu trắc nghiệm, thí sinh chọn tơ kín ô tròn tương ứng với phương án trả lời Ⓐ Ⓐ Ⓐ Ⓐ Ⓐ Ⓑ Ⓑ Ⓑ Ⓑ Ⓑ Ⓒ Ⓒ Ⓒ Ⓒ Ⓒ Ⓓ Ⓓ Ⓓ Ⓓ Ⓓ 26 27 28 29 30 Ⓐ Ⓐ Ⓐ Ⓐ Ⓐ Ⓑ Ⓑ Ⓑ Ⓑ Ⓑ Ⓒ Ⓒ Ⓒ Ⓒ Ⓒ Ⓓ Ⓓ Ⓓ Ⓓ Ⓓ 10 Ⓐ Ⓐ Ⓐ Ⓐ Ⓐ Ⓑ Ⓑ Ⓑ Ⓑ Ⓑ Ⓒ Ⓒ Ⓒ Ⓒ Ⓒ Ⓓ Ⓓ Ⓓ Ⓓ Ⓓ 31 32 33 34 35 Ⓐ Ⓐ Ⓐ Ⓐ Ⓐ Ⓑ Ⓑ Ⓑ Ⓑ Ⓑ Ⓒ Ⓒ Ⓒ Ⓒ Ⓒ Ⓓ Ⓓ Ⓓ Ⓓ Ⓓ 11 12 13 14 15 Ⓐ Ⓐ Ⓐ Ⓐ Ⓐ Ⓑ Ⓑ Ⓑ Ⓑ Ⓑ Ⓒ Ⓒ Ⓒ Ⓒ Ⓒ Ⓓ Ⓓ Ⓓ Ⓓ Ⓓ 36 37 38 39 40 Ⓐ Ⓐ Ⓐ Ⓐ Ⓐ Ⓑ Ⓑ Ⓑ Ⓑ Ⓑ Ⓒ Ⓒ Ⓒ Ⓒ Ⓒ Ⓓ Ⓓ Ⓓ Ⓓ Ⓓ 16 17 18 19 20 Ⓐ Ⓐ Ⓐ Ⓐ Ⓐ Ⓑ Ⓑ Ⓑ Ⓑ Ⓑ Ⓒ Ⓒ Ⓒ Ⓒ Ⓒ Ⓓ Ⓓ Ⓓ Ⓓ Ⓓ 41 42 43 44 45 Ⓐ Ⓐ Ⓐ Ⓐ Ⓐ Ⓑ Ⓑ Ⓑ Ⓑ Ⓑ Ⓒ Ⓒ Ⓒ Ⓒ Ⓒ Ⓓ Ⓓ Ⓓ Ⓓ Ⓓ 21 22 23 24 25 Ⓐ Ⓐ Ⓐ Ⓐ Ⓐ Ⓑ Ⓑ Ⓑ Ⓑ Ⓑ Ⓒ Ⓒ Ⓒ Ⓒ Ⓒ Ⓓ Ⓓ Ⓓ Ⓓ Ⓓ 46 47 48 49 50 Ⓐ Ⓐ Ⓐ Ⓐ Ⓐ Ⓑ Ⓑ Ⓑ Ⓑ Ⓑ Ⓒ Ⓒ Ⓒ Ⓒ Ⓒ Ⓓ Ⓓ Ⓓ Ⓓ Ⓓ LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MƠN TỐN THẦY: ĐẶNG THÀNH NAM (www.vted.vn) - Hotline: 0976.266.202
- Xem thêm -

Xem thêm: PHIẾU TRẢ lời TRẮC NGHIỆM 50 câu, PHIẾU TRẢ lời TRẮC NGHIỆM 50 câu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay