Giáo án Hình học 7 chương 1 bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

3 37 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 06:01

Hình họcGiáo án CÁC GĨC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG I Mục tiêu: Hiểu tính chất: cho đường thẳng cát tuyến Nếu có cặp góc so le thì: Hai góc so le lại Hai góc đồng vị Hai góc phía bù Có kĩ nhận biết cặp góc so le trong, đồng vị, cặp góc phía II Chuẩn bị: GV: Nghiên cứu tài liệu soạn + bảng phụ + hình 12 (sgk-88) +hình 14 HS: đọc trước sgk +bài cũ III Tiến trình lên lớp: Ổn định lớp : Sĩ số : 7a 7b 1p Kiểm tra cũ: 2p (?) Quan sát hình 12 cho biết có góc tạo thành? HS : góc Nội dung : 39p Hoạt động thầy trò Nội dung GV: đưa hình 12 (sgk-88) Góc so le trong, góc đồng vị (? Em có nhận xét vị trí góc A a A góc B3 đường thẳng a; b đường thẳng c? b c G: Giới thiệu cặp góc so le B4 (?) Quan sát hình vẽ tìm cặp góc so le Cặp góc so le trong:A1 a lại? B3 góc A4 B2 b Cặp góc đồng vị : A (?) nhận xét vị trí cặp góc A1 góc B1 đối B1 góc A2 B2 ; với đường thẳng a, b đường thẳng A3 B3 ; A4 B4 c? G: giới thiệu cặp góc đồng vị (?) Tìm cặp góc đồng vị lại? (?) Làm tập ?1 theo nhóm: Viết tên cặp góc SLT Viết tên cặp góc đồng vị H: Thảo luận nhóm Một đại diện lên làm GV: nhận xét sửa sai cho học sinh có GV: đưa hình 13 (sgk-88) HS: Tìm hiểu ?1 u A1 x z B1 v a, Cặp góc so le : góc A1 B3 ;A4 B2 b, Cặp góc đồng vị là: A1 B1 A2 B2 ; A3 B3 ; A4 B4 Tính chất c A3 a (?) Tính góc A1 góc B3? HS: lên làm b o 245 B1 (?) nhận xét làm bạn a Có: A1=1800 –A4( kề bù) G: nhận xét xét, bổ sung Tương tự: Góc B3 =1800- B2 = 1350 b, Góc A2 đối đỉnh với góc A4 suy góc A2 =A4 =450 Góc B4 đói đỉnh với góc B2 suy góc B4 =B2 =450 c Ba cặp góc đồng vị lại: A1 B1 ; A2 B2 ; A3 B3 * Tính chất: sgk/89 (?) Từ suy tính chất gì? HS: đọc lần tính chất (?) Đọc 21 GV: đưa hình 14 (sgk-89 ) - yêu cầu học sinh thảo luận nhóm (?) Đại diện nhóm lên bảng trình bày (?) Nhóm khác nhận xét G: chữa Củng cố: 2p G: Hệ thống kiến thức toàn Nhận xét học Hướng dẫn nhà:1p µ = 180o − 45o = 135o ⇒ A Bài 21: a cặp góc so le b… cặp góc đồng vị c… cặp góc đồng vị d… cặp góc so le Học theo ghi + sgk –(88 +89 ) Làm tập 22 +23 (sgk- 89 ) ... v a, Cặp góc so le : góc A1 B3 ;A4 B2 b, Cặp góc đồng vị là: A1 B1 A2 B2 ; A3 B3 ; A4 B4 Tính chất c A3 a (?) Tính góc A1 góc B3? HS: lên làm b o 245 B1 (?) nhận xét làm bạn a Có: A1 =18 00 –A4(... xét, bổ sung Tương tự: Góc B3 =18 00- B2 = 13 50 b, Góc A2 đối đỉnh với góc A4 suy góc A2 =A4 =450 Góc B4 đói đỉnh với góc B2 suy góc B4 =B2 =450 c Ba cặp góc đồng vị lại: A1 B1 ; A2 B2 ; A3 B3 *... tập ?1 theo nhóm: Viết tên cặp góc SLT Viết tên cặp góc đồng vị H: Thảo luận nhóm Một đại diện lên làm GV: nhận xét sửa sai cho học sinh có GV: đưa hình 13 (sgk-88) HS: Tìm hiểu ?1 u A1 x z B1 v
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 7 chương 1 bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng, Giáo án Hình học 7 chương 1 bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay