Giáo án Hình học 7 chương 1 bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

3 38 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 06:01

GIÁO ÁN HÌNH HỌC CÁC GĨC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG I MỤC TIÊU - HS hiểu tính chất: cho hai đường thẳng tuyến Nếu cặp góc so le thì……… - Có kỹ nhận biết hai đường thẳng cắt đường thẳng góc vị trí so le trong, cặp góc đồng vị, phía II CHUẨN BỊ - Thước đo góc III/ CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP Hoạt động GV Hoạt động hs * HĐ1: 1/ Góc so le Góc đồng vị -GV: vẽ đường thẳng cắt hai đường c A 32 thẳng a b hai điểm A B a -GV giới thiệu cặp góc so le Aˆ Bˆ -GV: giới thiệu cặp góc đồng vị Bˆ -Cho HS làm tập ? -Một HS lên bảng làm -Cho HS làm kiểm tra b B32 Aˆ Các góc so le Aˆ 1và Bˆ ; Aˆ Bˆ Các góc đồng vị Aˆ Bˆ ; Aˆ Bˆ Aˆ * HĐ2: Bˆ ; Aˆ Bˆ 2/ Tính chất: -GV: cho HS làm tập? c a -GV: vẽ hình 13 -Cho HS làm câu a A2 b B 4 -Dựa vào mối quan hệ biết để tính Aˆ Bˆ -Cho HS làm câu b -Cho HS trả lời câu hỏi: nêu quan hệ a) Tính Aˆ Bˆ cặp góc Aˆ Aˆ 4; Bˆ Bˆ Aˆ Â1 kề bù nên -Cho HS làm câu C cặp góc đồng vị ˆ A + Aˆ = 180 ta biết kết 0 Aˆ = 180 - Aˆ = 135 -Vậy cặp góc lại cặp góc nào? Bˆ + B3 = 180 (2 góc kề bù) -Dựa vào kết tập nêu => Bˆ = 1800 - B2= 1350 b) Aˆ = Aˆ nên Bˆ = Aˆ = (vì đđ) 450 Bˆ (vì đđ) Nên Bˆ =450 c) Aˆ = Bˆ =135 Aˆ = Bˆ =135 Aˆ = Bˆ =45 Tính chất (SGK) Luyện tập: củng cố: a)…… so le b)………đồng vị nhận xét; đường thẳng cắt c)………đồng vị đường thẳng mà có cặp góc so le d) …….cặp góc so le trong thì:? HĐ3:-GV: cho HS làm tập 21 vào bảng GV nhận xét -Cho HS nhắc lại tính chất IV- HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ: - Làm tập 17, 18, 19 (trang 76 SBT) - Làm tập 22 (trang 89) ... HS làm câu C cặp góc đồng vị ˆ A + Aˆ = 18 0 ta biết kết 0 Aˆ = 18 0 - Aˆ = 13 5 -Vậy cặp góc lại cặp góc nào? Bˆ + B3 = 18 0 (2 góc kề bù) -Dựa vào kết tập nêu => Bˆ = 18 00 - B2= 13 50 b) Aˆ = Aˆ... c) Aˆ = Bˆ =13 5 Aˆ = Bˆ =13 5 Aˆ = Bˆ =45 Tính chất (SGK) Luyện tập: củng cố: a)…… so le b)………đồng vị nhận xét; đường thẳng cắt c)………đồng vị đường thẳng mà có cặp góc so le d) …….cặp góc so le trong... d) …….cặp góc so le trong thì:? H 3:- GV: cho HS làm tập 21 vào bảng GV nhận xét -Cho HS nhắc lại tính chất IV- HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ: - Làm tập 17 , 18 , 19 (trang 76 SBT) - Làm tập 22 (trang 89)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 7 chương 1 bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng, Giáo án Hình học 7 chương 1 bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay