Giáo án Hình học 7 chương 1 bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

4 40 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 06:01

Giáo án Hình học CÁC GĨC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG A Mục tiêu • Học sinh hiểu tính chất sau : + Cho đường thẳng cát tuyến Nếu có cặp góc so le : *cặp góc so le lại Hai góc đồng vị nhau, Hai góc phía bù +Học sinh nhận biết : Cặp góc so le trong, cặp góc đồng vị cặp góc phía • Bước đầu tập suy luận B Chuẩn bị : thước thẳng , thước đo góc , bảng phụ C.Tiến trình dạy học I ổn định lớp (1p) II Kiểm tra cũ: Nêu tính chất hai góc đối đỉnh III Bài giảng Hoạt động thầy 1.Góc so le , góc đồng Hoạt động trò vị(17p) Gọi HS lên bảng vẽ hình : +vẽ đường thẳng phân biệt a,b +vẽ đường thẳng c cắt a,b A,B + cho biết có góc đỉnh 1HS lên bảng vẽ hình , lớp vẽ vào vở: A, đỉnh B c a A2 b Đánh số góc giới thiệu góc so le B1 , góc đồng vị Hai góc so le : Có góc đỉnh A góc đỉnh B µ −B µ ;A ¶ −B µ A Nghe giảng Bốn cặp góc đồng vị : x t B ;A ả B ;A B ;A ả B à; A 1 2 3 4 Giải thích thêm thuật ngữ “so le “ “đồng vị” cho HS hiểu 2A Làm ?1 z v u thêm B4 y Cho lớp làm ?1 Gọi HS lên bảng vẽ hình , viết tên góc so le trong, đồng vị Yêu cầu HS làm tập 21(sgk) điền vào chỗ trống dựa theo hình R vẽ: P N O ã ã a) IPO POR cặ p gãc so le · · b) OPI vµ TNO cặ p góc đồng vị ã ã c) PIO NTO cặ p góc đồng vị ã ã d) OPR POI cặ p gãc so le T I quan sát hình 13 Làm ?2 c A3 2.Tính chất(15p) Yêu cầu HS quan sát hình 13, đọc hình 13 a B b Yêu cầu HS làm ?2 µ Câub: tính Â2 ; so sánh Â2 B ả A ả góc kềbù a)Cã A ¶ = 1800 − A ¶ = 1800 − 450 = 1350 ⇒A µ = 1800 − B µ = 1800 − 450 = 1350 T ơng tự :B =A ả = 1350 B ả =A ả = 450(đối đỉ b)A nh) ả =B = 450 A 2 c)Ba cặ p góc đồng vịcòn lại : ả =B = 1350 A 1 ¶ =B µ = 1350 A 3 ¶ =B µ = 450 A 4 Các góc so le lại nhau; góc đồng vị Nhắc lại tính chất Nếu đường thẳng c cắt đường thẳng a,b góc tạo thành có cặp góc so le góc so le lại, góc đồng vị ? tính chất góc tạo bới đường thẳng cắt đường thẳng Tính chất (sgk) IV.Củng cố (10p) Làm tập 22(sgk) Làm 22: Yêu cầu HS điền tiếp số đo góc µ =B µ = 400 ; Â4=Â2= B lại Đọc tên góc so le , đồng vị µ =A µ =B µ =B µ = 1400 A 3 hình? Đọc tên góc so le , đồng vị µ ,B µ cặp góc Ta gọi cỏc gúc A ả ,B cng l cặp góc Cặp A phía phía Hãy cho biết quan hệ góc µ +B µ = 1800 A ¶ +B µ = 1800 A phía? HS nêu tính chất Hãy tìm cặp góc khác tương tự ? Như góc so le tổng góc phía 1800 hay chúng bù Yêu cầu HS kết hợp tính chất kết thành tính chất chung V.Hướng dẫn nhà(2p) • Bài tập : 23(sgk), 16,17,18,19,20(sbt) • Đọc trước đường thẳng song song, ôn lại định nghĩa đường thẳng song song, vị trí đường thẳng (lớp 6) ... =B µ = 13 50 A 1 ¶ =B µ = 13 50 A 3 ả =B = 450 A 4 Các góc so le lại nhau; góc đồng vị Nhắc lại tính chất Nếu đường thẳng c cắt đường thẳng a,b góc tạo thành có cặp góc so le góc so le lại, góc đồng... a A2 b Đánh số góc giới thiệu góc so le B1 , góc đồng vị Hai góc so le : Có góc đỉnh A góc đỉnh B µ −B µ ;A ¶ −B µ A Nghe giảng Bốn cặp góc đồng vị : x t µ B ;A ả B ;A B ;A ả B à; A 1 2 3 4... b) OPI TNO cặ p góc đồng vị ã ã c) PIO NTO cặ p góc đồng vị ã ã d) OPR POI cặ p góc so le T I quan sát hình 13 Làm ?2 c A3 2.Tính chất (15 p) u cầu HS quan sát hình 13 , đọc hình 13 a B b u cầu HS
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 7 chương 1 bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng, Giáo án Hình học 7 chương 1 bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay