TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 123

32 62 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 00:55

CHƯƠNG Hệ nhiệt động sau hệ kín? a Phản ứng đốt cháy metan oxi thực bình kín cách nhiệt b Phản ứng thực bình kín khơng cách nhiệt c Phản ứng đốt cháy khơng khí d Phản ứng hòa tan kẽm cốc đựng dung dịch HCl để hở Phát biểu sau sai? a Hệ cô lập: hệ không trao đổi chất, không trao đổi lượng với mơi trường tích khơng đổi b Hệ kín: hệ khơng trao đổi chất có trao đổi lượng với mơi trường, thể tích thay đổi c Hệ đoạn nhiệt: hệ không trao đổi chất, không trao đổi lượng với môi trường d Hệ hở: hệ trao đổi chất lượng với môi trường Phát biểu sau đúng? a Biến thiên hàm trạng thái phụ thuộc vào trạng thái đầu b Biến thiên hàm trạng thái phụ thuộc vào trạng thái cuối c Biến thiên hàm trạng thái phụ thuộc vào cách tiến hành trình d Biến thiên hàm trạng thái phụ thuộc vào trạng thái đầu, trạng thái cuối cách tiến hành trình Phát biểu sau sai? a Nội entanpi hai hàm trạng thái b Thế đẳng áp đẳng tích hai hàm trạng thái c Nhiệt công hai hàm trạng thái d Entropi hàm trạng thái Với phản ứng hóa học, biến thiên entanpi hệ biến thiên nội hệ khi: a Hệ phản ứng bao gồm chất rắn chất lỏng b Hệ phản ứng có tổng số mol khí khơng đổi suốt q trình phản ứng c Phản ứng tiến hành chân không d a, b, c Cho biết phát biểu sau đúng? a Phản ứng tỏa nhiệt luôn tự xảy b Một trình entropi hệ giảm ln ln khơng tự xảy c Phản ứng thu nhiệt luôn không tự xảy d Một phản ứng tỏa nhiệt kèm theo tăng entropi hệ luôn tự xảy Cho chất: I (r), H (k), H O(l), CH (k) Entropi xếp tăng dần theo dãy sau đây? a I < H < H O < CH b H < H O < CH < I c H O < CH < H < I d I < H O < H < CH Khi phản ứng đạt trạng thái cân kết luận giá trị nhiệt động sau đúng: a G phản ứng = b G o phản ứng = c H phản ứng = d H o phản ứng = Cho phản ứng sau: H O(l) H O(r) S N (k) + 3H (k) → 2NH (k) S C H (k) + 2H (k) → C H (k) S Phát biểu sau đúng? a S1 >0, S2
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 123, TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 123

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay