Kinh tế học vĩ mô mẫu bài thuyết trình

30 80 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 23:32

Chủ thể kinh tế thứ nhất: + Hộ gia đình: Cung ứng các yếu tố sản xuất cho các doanh nghiệp.Chủ thể kinh tế thứ hai: Doanh nghiệp+ Sử dụng các yếu tố nên phải phân phối một lượng thu nhập tương ứng gồm tiền lượng ( W Wages) , tiền thuê tài sản ( RRent) , tiền lãi ( Iinterest rate), lợi nhuận (PrProfit).+ Sao khi có thu nhập, hộ gia đinh sẽ thực hiện hai thành vi: Tiêu dùng ( CConsumpiton ) Và tiết kiệm ( S Saving).+ Các chỉ tiêu đầu tư ( I Investment) bao gồm các khoảng chi của các doanh nghiệp. Do đó I là khoảng bom vào dòng chu chuyển. Chủ thể kinh tế thứ ba: Chính Phủ+ Thuế gian thu ( Ti Indirect taxes) là loại thuế đánh vào thu nhập xã hội, thông qua giá cả hàng hóa. Người chịu thuế là những người có thu nhập+ Thuế trực thu ( Td direct taxes) là loại thuế trực tiếp đánh vào thu nhập xã hội. Người nộp thuế cũng là người chịu thuế, đó cũng là người có thu nhập. Chi tiêu trực tiếp của chinh phủ vào hàng hóa và dịch vụ công cộng ( G goverment spending): bao gồm chi thường xuyên và chi đầu tư của chính phủ. Chi trợ cấp: ( Tr transfer payments) : là phần chi tiêu của chính phủ nhầm làm tăng thu nhập cho đối tượng được hưởng trợ cấp. ĐẠI HỌC VĂN HÓA TPHCM KHOA XUẤT BẢN Kinh Tế Học Giảng viên: Trần Thị Quyên DANH SÁCH THÀNH VIÊN › LÊ THỊ TRÚC › TRẦN CHÍ NGUYỆN › HUỲNH QUỐC THẠI › BÙI THỊ THU HẰNG › BÍCH VÂN › …….thêm tên vào ĐO LƯỜNG SẢN PHẨM QUỐC GIA I NỘI DUNG CHÍNH Sơ đồ chu chuyển kinh tế GDP GNP Phân biệt GDP GNP Các tiêu khác Các đồng thức kinh tế học 1) Sơ đồ chu chuyển kinh tế - Chủ thể kinh tế thứ nhất: Hộ gia đình Cung ứng yếu tố sản xuất cho doanh nghiệp - Chủ thể kinh tế thứ hai: Doanh nghiệp + Sử dụng yếu tố nên phải phân phôi lượng thu nhập tương ứng gồm tiền lượng ( W- Wages) , tiền thuê tài sản ( R-Rent) , tiền lãi ( I-interest rate), lợi nhuận (Pr-Profit) + Sao có thu nhập, hộ gia đinh thực hai thành vi: Tiêu dùng ( C-Consumpiton ) Và tiết kiệm ( S- Saving) + Các tiêu đầu tư ( I- Investment) bao gồm cacsc khoảng chi doanh nghiệp Do I khoảng Bom vào dông chu chuyển › Chủ thể kinh tế thứ ba: Chính Phủ - Thuế gian thu ( Ti- Indirect taxes) loại thuế đánh vào thu nhập xã hội, thơng qua giá hàng hóa Người chịu thuế người có thu nhập - Thuế trực thu ( Td- direct taxes) loại thuế trực tiếp đánh vào thu nhập xã hội Người nộp thuế người chịu thuế, người có thu nhập -Chi tiêu trực tiếp chinh phủ vào hàng hóa dịch vụ cơng cộng ( G- goverment spending): bao gồm chi thường xuyên chi đầu tư chinh phủ -Chi trợ cấp: ( Tr- transfer- payments) : phần chi tiêu phủ nhầm làm tăng thu nhập cho đối tượng hưởng trợ cấp 2) GDP ( Gross Domestic Product) 2.1 Khái niệm : Là tiêu phản ánh giá trị tiền toàn sản phẩm cuối sản xuất lãnh thổ nước thời kỳ định, thường năm 2.2 CÁC LOẠI GIÁ TÍNH GDP: - Gía thị trường Giá yếu tố sản xuất Gía hành Giá so sánh GDP Theo giá thị trường ( mp- Market price) - GDP thực tế sử dụng giá trị thị trường bao hàm thuế tinh Không phân ảnh chinh xác tăng trưởng kinh tế Trong đó: Cách 3: Phương pháp thu nhập: Là Ti: thuế gian thu tập hợp tổng thu nhập phát sinh De ( Depeprecciation) khấu hao giá lanh thổ bao gồm: Tiền lương, trị tài sản cố định hao mòn tiền lãi, tiền thuê lợi nhuận sử dụng GDP= W+I+R+Pr+Ti+ De W: tiền lương i: tiền lãi R: lãi suất Và dòng thu nhập w, R, i, Pr chứa thuế trực thu -Hạn chế việc tính toan GDP + Khơng cho đáp số số liệu thu khơng xác + Khơng phản ảnh giá trị hoạt động kinh tế như: hoạt động “ Kinh tế ngầm” , hoạt động phi thương mại + Khơng phải tiêu hồn hảo để đo phúc lợi kinh tế GNP (Gross Domestic Product) -Khái niệm: Tổng sản phẩm quốc dân(Gross Domestic Product ): Là giá trị tồn lượng hàng hóa dịch vụ cuối công nhân nước tạo đươc tính thời kỳ ( thường năm) Mối quan hệ GDP GNP - GDP giá trị hàng hóa dịch vụ cuối tạo lãnh thổ nước, không kể quốc tịch Nên GDP bao gồm: + Gía trị cơng nhân nước tạo lãnh thổ (A) + Gía trị dp cơng nhân nước khác tạo lãnh thổ ( B) Vậy GDP= A+B (1) - GNP giá trị hàng hóa dịch vụ cuối công nhân nước tạo ra, không kể họ đâu, nên GNP bao gồm + Gía trị cơng nhân nước tạo lãnh thổ (A) + Gía trị công nhân nước tạo lãnh thổ nước khác (B) Vậy: GNP= A+C (2) -Từ (1) (2) ta có: GNP=GDP+(C-B) - Hay GNP = GDP+ thu nhập xuất yêu tố sản xuất – thu nhập nhập yếu tố sản xuất GNP=GDP+NIA - Với NIA ( Net income abroad) : thu nhập ròng từ nước ngồi, hiệu số thu nhập xuất yếu tố sản xuất - GDP tổng sản phẩm quốc nội = C+I+G+(X-M)=> tức =tiêu dùng +đầu tư+chi tiêu phủ+ xuất ròng, xuất ròng xuất khẩu- nhập Còn GNP= GDP + NIA ( thu nhập tài sản ròng từ nước ngoai) - Với quốc gia phát triển: NIA thường âm nên GDP>GNP - Với quốc gia phát triển: NIA thường dương nên GNP>GDP Các tiêu khác a Tổng thu nhập quốc dân GNI ( Gross national income) - Gía trị GNI tương đương với giá trị GNP Tuy nhiên người ta phân biệt chúng cách thức tiếp cận vấn đề dựa sở khác + GNP dựa sở sản xuất sản phẩm + GNI dựa sở thu nhập công nhân b) Tổng sản phẩm ròng quốc gia NNP ( Net natinal product) : - Là tổng giá trị thị trường tất sản phẩm cuối dịch vụ sản xuất hay cung ứng công dân quốc gia ( GNP) khoảng thời gian trừ khấu hao - ( Khấu hao hay tiêu dùng vốn đo lường tỷ lệ suy giảm giá trị quý vốn tư liệu lao động hiên có theo giai đoạn hao mòn, cũ kỹ lỗi thời Khấu hao đo giá trị phần GNP mà cần tiêu vào sản phẩm vốn nhầm trì lng vốn ) -NPP Là giá trị ròng sản phẩm năm cụ thể mà tiêu dùng khơng có khấu trừ phần giá trị mà tiêu dùng tương lại Việc để phần NNP vào đầu tư giúp cho việc tăng trưởng luồng vốn việc tiêu dùng nhiều sản phẩm tương lai NNP=GNP- Khấu hao c) Tổng thu nhập rồng quốc tế NNI ( Net National Income):NNI thuật ngữ kinh tế sử dụng thống kê thu nhập quốc dân Nó xác định Tổng sản phẩm ròng quốc gia (NNP) trừ loại thuế gian tiếp - Nó biểu diễn sau: NNI= C+I+G+( NX)+ Thu nhập ròng từ nước ngoai- Thuế gian tiếp- Khấu hao - Hay NNI=NNP- Thuế gian tiếp -Trong C: chi tiêu I: Đầu tư G: Chi tiêu nhà nước NX: Kim ngạch xuất ròng ( Xuất khẩu- Nhập khẩu) Bấm biểu tượng để thêm hình ảnh ... I NỘI DUNG CHÍNH Sơ đồ chu chuyển kinh tế GDP GNP Phân biệt GDP GNP Các tiêu khác Các đồng thức kinh tế học vĩ mô 1) Sơ đồ chu chuyển kinh tế - Chủ thể kinh tế thứ nhất: Hộ gia đình Cung ứng... xác + Khơng phản ảnh giá trị hoạt động kinh tế như: hoạt động “ Kinh tế ngầm” , hoạt động phi thương mại + Không phải tiêu hoàn hảo để đo phúc lợi kinh tế GNP (Gross Domestic Product) -Khái niệm:... - GDP tính theo giá hành năm cần tính GDP Thực tế - GDP thực tế sử dụng giá năm sở( góc) để tinh - Việt Nam sử dụng năm sở 2010 để tinhs GDP thực tế * Các phương pháp tính GDP: Cách 1: Phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh tế học vĩ mô mẫu bài thuyết trình, Kinh tế học vĩ mô mẫu bài thuyết trình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay