Quá trình phát triển năng lượng hạt nhân (Khóa luận tốt nghiệp)

66 28 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 22:53

Quá trình phát triển năng lượng hạt nhân (Khóa luận tốt nghiệp)Quá trình phát triển năng lượng hạt nhân (Khóa luận tốt nghiệp)Quá trình phát triển năng lượng hạt nhân (Khóa luận tốt nghiệp)Quá trình phát triển năng lượng hạt nhân (Khóa luận tốt nghiệp)Quá trình phát triển năng lượng hạt nhân (Khóa luận tốt nghiệp)Quá trình phát triển năng lượng hạt nhân (Khóa luận tốt nghiệp)Quá trình phát triển năng lượng hạt nhân (Khóa luận tốt nghiệp)Quá trình phát triển năng lượng hạt nhân (Khóa luận tốt nghiệp)Quá trình phát triển năng lượng hạt nhân (Khóa luận tốt nghiệp)Quá trình phát triển năng lượng hạt nhân (Khóa luận tốt nghiệp) ,0000 1,0000 30 4,13 10-5 1,0031 1,0000 60 4,14 10-5 1,0061 1,0000 90 4,15 10-5 1,0091 1,0000 48 120 4,17 10-5 1,0122 1,0000 150 4,18 10-5 1,0152 1,0000 180 4,19 10-5 1,0183 1,0000 210 4,20 10-5 1,0213 1,0000 240 4,22 10-5 1,0243 1,0000 270 4,23 10-5 1,0273 1,0000 300 4,24 10-5 1,0303 1,0000 330 4,25 10-5 1,0334 1,0000 360 4,26 10-5 1,0364 1,0000 390 4,28 10-5 1,0394 1,0000 420 4,29 10-5 1,0424 1,0000 450 4,30 10-5 1,0454 1,0000 480 4,31 10-5 1,0484 1,0000 510 4,33 10-5 1,0515 1,0000 540 4,34 10-5 1,0545 1,0000 570 4,35 10-5 1,0575 1,0000 600 4,36 10-5 1,0605 1,0000 49 Hình 46 K t qu t l ng neutron nhi t trung bình LPU t tr ng thái t i h n LPU K LPU t ch 3.2.3 Khi LPU c t , có th có nhi u nhóm neutron tr xu t hi n, n nhóm neutron tr tr ng thái t i h B ng 14 Các thông s ph n ng b ng 19,8 pcm) c ti n hành th c nghi m Thông s Giá tr 6,12 10-5 % Công su t 295,8 oC Nhi N Boron 1072,34 ppm ph n ng 19,8 pcm 50 Hình 47 M t s thông s ti n hành th c nghi m B ng 15 K t qu t l Th i gian (s) ng neutron nhi t LPU tr ng thái t i h n P (%) TN LT 6,12 10-5 1,0000 1,0000 30 6,63 10-5 1,0828 1,1052 60 7,18 10-5 1,1723 1,1876 90 7,77 10-5 1,2688 1,2761 120 8,41 10-5 1,3730 1,3712 150 9,09 10-5 1,4855 1,4734 180 9,84 10-5 1,6070 1,5832 210 1,06 10-4 1,7381 1,7012 240 1,15 10-4 1,8798 1,8280 270 1,24 10-4 2,0328 1,9642 300 1,35 10-4 2,1981 2,1106 330 1,45 10-4 2,3766 2,2679 360 1,57 10-4 2,5694 2,4369 51 390 1,70 10-4 2,7777 2,6185 420 1,84 10-4 3,0027 2,8137 450 1,99 10-4 3,2456 3,0234 480 2,15 10-4 3,5081 3,2487 510 2,32 10-4 3,7915 3,4908 540 2,51 10-4 4,0977 3,7510 570 2,71 10-4 4,4284 4,0305 600 2,93 10-4 4,7856 4,3309 Hình 48 K t qu t l ng neutron nhi t trung bình LPU t i h n t tr ng thái < , LPU 52 Q 48 neutro tr xu t hi chênh l ch gi a hai k t qu 15 h 48 c t , có th có nhi u nhóm neutron n nhóm neutron tr , nên d n t i có s 53 Nh ng vi c khóa lu n c l ch s phát tri n c a n n công nghi t ng quan v m t s lo i LPU h t nhân ph bi n th gi trình bày thơng s thi t k c a thi t b d ng lõi LPU OPR1000 Hàn Qu c s n xu t Gi i thi thi t b mô ph ng lõi LPU OPR1000 n h t nhân, gi i thi u n n h t nhân s ng d n s d ng h ng neutron nhi t LPU theo th i gian bao g m ph ng neutron nhi t LPU b ng ng h c lò ph n ng neutron nhi t ph thu c vào th i v i m t nhóm neutron tr t s li u th c c a LPU OPR1000 ng neutron nhi t LPU t h thi t b CoSi OPR1000 LPU tr i t i h n, t i h n t i h n V th c nghi n hành kh o sát t l ng neutron nhi t trung bình tồn b th tích lõi LPU LPU tr i t i h n, t i h n t i h n t tính tốn s li u th c c a LPU OPR1000 t h thi t b CoSi OPR1000 Nh c hi n khóa lu n H thi t b CoSi OPR1000 h thi t b nh t Vi nhi u cơng trình nghiên c u v h thi t b t i Vi t Nam Các tài li u b ng ti ng anh u ng neutron nhi t LPU b ng ng h c lò ph n i v i m t nhóm neutron tr d n t i s chênh l ch gi a k t qu tính toán lý thuy t k t qu t h thi t b h n ch th i gian kh o sát lâu k t qu sai l ch v i k t qu th c lõi LPU c c ti n c a khóa lu n c: Khóa lu n hành th c nghi m h thi t b CoSi CoSi OPR1000 nh t Vi t Nam Khóa lu cung c p s li u, thông s th c c a LPU OPR1000, gi i thi u v h thi t b CoSi OPR100, góp ph n vào vi c xây d ng thí nghi m h thi t b CoSi OPR1000, s li u th c nghi m có th góp ph n vào kho tài li u tham kh o cho h thi t b 54 c ti n: Khóa lu ng nghiên c u m i h thi t b CoSi OPR1000, góp ph n m r c v n hành, d báo s s LPU h t nhân cho sinh viên ngành k thu t h t nhân ng nghiên c u c n ti p t c Khóa lu n ch th c hi n tính tốn m t nhóm neutron tr lõi LPU, nghiên c u sau có th m r ng tính tốn v i sáu nhóm neutron tr có k t qu Ti n hành nghiên c u thí nghi ng t tr ng thái t i h nh h s ng nhi t c a LPU OPR1000, kh o sát s ng c a nhi t ph n 55 [1] Nguy n H i Hoàng, Hoàng Anh,(2015), m qua l ch s phát tri n h t nhân, Tia sáng, truy c http://tiasang.com.vn/-khoa-hoc-congnghe/diem-qua-lich-su-phat-trien-dien-hat-nhan-8580 [2] Vi n nghiên c u h t nhân,(2010), L ch s hình thành phát tri n, Vi n ngiên c u h t nhân, http://www.nri.gov.vn:82/index.php?language=vi&nv=news&op=Lich-suphat-trien/Lich-su-hinh-thanh-va-phat-trien-13 [3] NEI, (2016), Nuclear Energy Around the World, Nuclear Energy Institute, http://www.nei.org/Knowledge-Center/Nuclear-Statistics/World-Statistics [4] VietQ, (2015), Phân lo i LPU h t nhân, KhoaHoc.tv, truy c p ngày 20 tháng http://khoahoc.tv/phan-loai-cac-lo-phan-ung-hat-nhan-65346 [5] Dan, G C (2010), Handbook of nuclear engineering, Spinger, New York [6] Kim,S.H (2011), Nuclear reactor system engineering,UNIST,Ulsan [7] Hai, (2015), Ti p nh n thi t b mô ph ng LPU h t nhân ng, truy c p http://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/tiep-nhan-thiet-bimo-phong-lo-phan-ung-hat-nhan-20150310214002654.htm [8] Lamarsh, J R (1966), Introduction to nuclear reactor theory, Third Edition, Addison Wesley Publishing, New Jersey [9] Lewis, E E (2008), Fundamentals of Nuclear Reactor Physics, California Academic Press, San Diego [10] Choi, Y.S (2014), Zero Power Physics Test by using CoSi for OPR1000, KHNP, Busan 56 PH L C Cơng trình cơng b n, T.T Nguyên, Kh ng neutron nhi t c a lò ph n ng h t nhân OPR1000 b ng h CoSi OPR1000, T p chí Khoa h ih c m Tp HCM, 2016 ng, L.T.H Lan, V.Q Lê, Xác nh n Boron tr ng thái t i h n c a lò ph n ng h t nhân OPR 1000 b ng h CoSi OPR100, T p chí phát tri n khoa h c công ngh i h c qu c gia Tp HCM, T6 - 2016 N.A Son, N.D Hoa, T.Q Tuan, T.T Nguyen, O.C Raul, Control rod calibration and worth calculation for Optimized Power Reactor 1000 (OPR-1000) using core simulator OPR1000, World Journal of Nuclear Science and Technology, Vol 7, No 1, January 2017 57 ... ch s phát tri n h t nhân, Tia sáng, truy c http://tiasang.com.vn/-khoa-hoc-congnghe/diem-qua-lich-su-phat-trien-dien-hat-nhan-8580 [2] Vi n nghiên c u h t nhân, (2010), L ch s hình thành phát. .. neutron tr , nên d n t i có s 53 Nh ng vi c khóa lu n c l ch s phát tri n c a n n công nghi t ng quan v m t s lo i LPU h t nhân ph bi n th gi trình bày thơng s thi t k c a thi t b d ng lõi LPU OPR1000... nghiên c u m i h thi t b CoSi OPR1000, góp ph n m r c v n hành, d báo s s LPU h t nhân cho sinh viên ngành k thu t h t nhân ng nghiên c u c n ti p t c Khóa lu n ch th c hi n tính tốn m t nhóm neutron
- Xem thêm -

Xem thêm: Quá trình phát triển năng lượng hạt nhân (Khóa luận tốt nghiệp), Quá trình phát triển năng lượng hạt nhân (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay