Phân tích mặt chất mặt lượng giá trị của hàng hóa

18 50 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 22:10

LỜI NÓI ĐẦU Sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng,nhân dân Việt Nam ta từng bước tiến hành xây dựng đất nước tiến lên xã hội chủ nghĩa.Bước đầu ta chủ yếu phát triển nền kinh tế tự cung tự cấp theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung.Nhưng trong những năm gần đây Đảng và nhà nước ta chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập chung sang nền kinh tế hang hóa và cho tới nay là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.Và để hiểu sâu rộng hơn về vấn đề này chúng ta cùng theo dõi phần trình bày chi tiết của đề án này.I. Một số vấn đề cơ bản của chủ nghĩa C.Mac về chất và lượng giá trị hàng hóaTrước khi đi vào nghiên cứu chất và lượng của giá trị hàng hóa ta cần tìm hiểu các yếu tố sau đây:1 : Điều kiện ra đời và sự tồn tại của sản xuất hàng hóaLịch sử phát triển của nền sản xuất xã hội đã và đang trải qua hai kiểu tổ chức kinh tế đó là sản xuất tự cấp tự túc và sản xuất hàng hóa Sản xuất tự cấp tự túc là kiểu tổ chức kinh tế mà sản phẩm do lao động tạo ra nhằm thỏa mãn trực tiếp nhu cầu của người sản xuất sản xuất hàng hóa là kiểu tổ chức kinh tế mà ở đó sản phẩm được sản xuất ra không phải để phục vụ nhu cầu trực tiếp của người sản xuát ra nó mà để trao đổi hoặc bán trên thị trường. MỤC LỤC I.Một số vấn đề chủ nghĩa C.Mac chất lượng giá trị hàng hóa II Phân tích mặt chất mặt lượng giá trị hàng hóa III LỜI NĨI ĐẦU Sau đất nước hồn tồn giải phóng,nhân dân Việt Nam ta bước tiến hành xây dựng đất nước tiến lên xã hội chủ nghĩa.Bước đầu ta chủ yếu phát triển kinh tế tự cung tự cấp theo chế kế hoạch hóa tập trung.Nhưng năm gần Đảng nhà nước ta chuyển từ kinh tế kế hoạch hóa tập chung sang kinh tế hang hóa kinh tế thị trường định hướng XHCN Và để hiểu sâu rộng vấn đề theo dõi phần trình bày chi tiết đề án I Một số vấn đề chủ nghĩa C.Mac chất lượng giá trị hàng hóa Trước vào nghiên cứu chất lượng giá trị hàng hóa ta cần tìm hiểu yếu tố sau đây: : Điều kiện đời tồn sản xuất hàng hóa Lịch sử phát triển sản xuất xã hội trải qua hai kiểu tổ chức kinh tế sản xuất tự cấp tự túc sản xuất hàng hóa - Sản xuất tự cấp tự túc kiểu tổ chức kinh tế mà sản phẩm lao động tạo nhằm thỏa mãn trực tiếp nhu cầu người sản xuất - sản xuất hàng hóa kiểu tổ chức kinh tế mà sản phẩm sản xuất khơng phải để phục vụ nhu cầu trực tiếp người sản xuát mà để trao đổi bán thị trường Sản xuất hàng hóa đời có đủ hai điều kiện sau : a Phân công lao động xã hội Phân công lao động xã hội phân chia lao động xã hội thành ngành nghề khác sản xuất hàng hóa Q trình phân cơng lao động xã hội làm cho sản phẩm sản xuất người mà sản phẩm tách thành phần nhỏ, phần nhỏ người dây chuyền khác sản xuất Do người sản xuất tạo hoăc vài bơ phận sản phẩm hồn thành “Chỉ có sản phẩm lao động tư nhân độc lập không phụ thuộc vào đối diện với hàng hóa” (C.Mac) b.Sự tách biệt tương đối mặt kinh tế người sản xuất Sự tách biệt quan hệ sở hữu khác tư liệu sản xuất mà khởi thủy chế độ tư hữu nhỏ tư liệu sản xuất xác định người sở hữu tư liệu sản xuất người sở hữu sản phẩm lao động Những người sản xuất độc lập đối lập với quan hệ sở hữu khác tư liệu sản xuất chi phối, nhiên họ lại phụ thuộc lẫn sản xuất tiêu dùng họ nằm hệ thống phân cơng lao động xã hội 2: Đặc trưng ưu sản xuất hàng hóa Sản xuất hàng hóa có đặc trưng ưu sau:  Mục đích sản xuất hàng hóa khơng phải để thỏa mãn nhu cầu người sản xuất chúng mà để thỏa mãn nhu cầu người khác  Trong sản xuất hàng hóa cạnh tranh ngày gay gắt buộc người sản xuất phải động trình sản xuất - kinh doanh, phải thường xuyên cải tiến kỹ thuật nâng cao trình độ tay nghề người công nhân đề đạt hợp lý sản xuất  Trong sản xuất hàng hóa có trao đổi mua bán hàng hóa thị trường thơng qua quan hệ hàng hóa tiền tệ làm cho giao lưu kinh tế văn hóa địa phương nước quốc tế ngày phát triển II Phân tích mặt chất mặt lượng giá trị hàng hóa 1: Măt chất hàng hóa Bất kỳ hàng hóa mang hai thuộc tính giá trị giá trị sử dụng Giá trị sử dụng hàng hóa Trước hết ta hiểu giá trị sử dụng cơng dụng sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu người ,ví dụ điện thoại để liên lạc,ti vi để theo dõi chương trình truyền hình.cơm để ăn Giá trị sử dụng thể việc sử dụng hay tiêu dùng.Nó nội dung vật chất của cải phạm trù vĩnh viễn Gia trị hàng hóa “Giá trị trao đổi trước hết biểu quan hệ số lượng, tỉ lệ lượng mà theo giá trị sử dụng loại trao đổi với giá trị sử dụng loại khác” (C.Mác) Giá trị hàng hoá hao phí lao động xã hội người sản xuất hàng hoá kết tinh hàng hoá Đặc trưng giá trị hàng hóa: gồm đặc trưng • Giá trị biểu mối quan hệ người sản xuất hàng hóagiá trị thuộc tính xã hội hàng hóaGiá trị hàng hóa phạm trù lịch sử( tồn vào thời điểm, nơi, giai đoạn lịch sử) • Giá trị hàng hóa nội dung, sở giá trị trao đổi, giá trị trao đổi hình thức biểu giá trị Tính hai mặt lao động sản xuất hàng hóa định tính hai mặt thân hàng hóa Lao động cụ thể Lao động cụ thể lao động có ích hình thức cụ thể nghề nghiệp chuyên môn định Mỗi lao động cụ thể có mục đích riêng, đối tượng riêng, phương tiện riêng, phương pháp riêng, kết riêng Đặc điểm lao động cụ thể: •Là phạm trù vĩnh viễn •Lao động cụ thể tạo hệ thống phân cơng lao động xã hội •Các lao động cụ thể tạo hệ thống phân công lao động xã hội •Là nguồn gốc tạo cải vật chất Lao động trừu tượng Lao động người sản xuất hàng hố, coi hao phí óc, sức thần kinh sức bắp nói chung người, khơng kể đến hình thức cụ thể nào, gọi lao động trừu tượng Đặc điểm lao động trừu tượng: •Tạo giá trị, chất giá trị •Là phạm trù lịch sử,gắn liền với kinh tế hàng hóa •Biểu lao động xã hội 2: Mặt lượng giá trị hàng hóa Thời gian lao động xã hội cần thiết : • Giá trị hàng hố lao động trừu tượng người sản xuất kết tinh hàng hoá Vậy lượng lao động hàng hoá đo lượng lao động tiêu hao để sản xuất hàng hố tính thời gian lao động • Thời gian lao động XH cần thiết thời gian lao động cần thiết để sản xuất hàng hố điều kiện bình thường XH với trình độ trang thiết bị trung bình, với trình độ thành thạo trung bình cường độ lao động trung bình XH • Thời gian lao động xã hội cần thiết đại lượng khơng cố định trình độ thành thạo trung bình, cường độ lao động trung bình, điều kiện trang bị kỹ thuật trung bình xã hội nước khác khác thay đổi theo phát triển lực lượng sản xuất Khi thời gian lao động xã hội cần thiết thay đổi lượng giá trị hàng hóa thay đổi Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa Nhân tố thư nhất: suất lao động xã hội + Năng suất lao động lực sản xuất lao động, tính số lượng sản phẩm sản xuất đơn vị thời gian số lượng thời gian cần thiết để sản xuất sản phẩm + Thời gian lao động xã hội cần thiết đại lượng bất biến mà thay đổi tỷ lệ nghịch với suất lạo động tỷ lệ thuận với thời gian lao động xã hội hao phí + Năng suất lao động xã hội tăng lên, thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất hàng hoá giảm xuống, lượng giá trị đơn vị sản phẩm giảm xuống Và ngược lại + Thời gian lao động xã hội cần thiết tỷ lệ thuận với lao động xã hội hao phí + Cường độ lao động tăng lên, lượng lao động hao phí đơn vị thời gian tăng lên, lượng sản phẩm tạo tăng lên tương ứng, lượng giá trị đơn vị sản phẩm không thay đổi Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa Nhân tố thứ hai: mức độ phức tạp lao động Sản xuất hàng hóa tạo nên lạo động giản đơn lao động phức tạp Lao động giản đơn lao động phổ thông mà người bình thường thực được, lao động phức tạp bội số lao động giản đơn, lao động qua đào tạo, có kỷ năng,có suất cao Cấu thành lượng giá trị hàng hóa: Để sản xuất hàng hố cần phí lao động bao gồm lao động khứ tồn yếu tố tư liệu sản xuất máy móc, công cụ, nguyên vật liệu lao động sống III 1: Sơ lược lịch sử phát kinh tế hàng hóa Việt Nam Thời kỳ phong kiến - Nền sản xuất hàng hóa nước ta xuất hiện, chưa phát triển Trong thời kỳ bao cấp trước đổi mới, kinh tế hàng hóa đồng thời kinh tế kế hoạch - Cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp kìm hãm phá triển sản xuất hàng hóa Sự nhận thức sai lầm nước ta thời kỳ khiến kinh tế suy sụp, sức sản xuất hàng hóa xuống dốc khơng phanh - Năm 1977 tăng 2,8%năm 1978 tăng 2,3 % năm 1979 giảm 2% năm 1980 giảm 1,4% bình quân 1977-1980 tăng 0,4%/năm Từ năm 1986 chia thành giai đoạn: - Giai đoạn 1986 – 2000: Giai đoạn chuyển tiếp kinh tế Việt Nam từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang vận hành theo chế thị trường có quản lý Nhà nước - Giai đoạn 2000 – 2007: giai đoạn kinh tế hàng hóa nước ta phát triển mạnh mẽ - Giai đoạn 2007 – đến nay: kinh tế Việt Nam có dấu hiệu chững lại Tăng trưởng GDP giảm tốc lạm phát kéo dài III Thực trạng sản xuất hàng hóa việt nam Nước ta nước nông nghiệp lạc hậu, kinh tế lên chủ yếu sản xuất nhỏ, tự cung tự cấp Ở số vùng núi mang đậm dấu ấn kinh tế tự nhiên Lại trải qua nhiều năm chiến tranh, kinh tế nước ta vươn dậy cách vững hàng hóa sản xuất không đủ phục vụ cho tiêu dùng người dân Hơn kinh tế hàng hóa nước ta lại có thời gian dài hoạt động theo chế kinh tế tập trung huy III 3: Ưu nhược điểm sản xuất hàng hóa Việt Nam -Ưu điểm + Thế mạnh sản xuất hàng hóa nước ta có nguồn nhân lực dồi dào, giá rẻ + Người lao động nước ta cần cù, sáng tạo có kinh nghiệm sản xuất phong phú gắn kiền với truyền thống dân tộc tích lũy qua nhiều hệ + Giá công nước ta lại rẻ + Nguyên vật liệu nước ta rẻ -Nhược điểm + Nguồn nhân lực nước ta dồi chất lượng thấp chủ yếu lao động thủ công + Phần lớn doanh nghiệp phải tự đào tạo nghề cho công nhân => chất lượng sản phẩm thấp, suất lao động không cao + Tốc độ đổi công nghệ trang thiết bị chậm chưa đồng chưa theo định hướng phát triển rõ rệt + Chủ yếu doanh nghiệp VN phải nhập nguyên vật liệu cho sản xuất + Nhiều sản phẩm có giá thành khơng ổn định phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu III 4: Giải pháp để nâng cao lực cạnh tranh hàng hóa Việt Nam - Nâng cao trình độ lành nghề người lao động Việt Nam: - Phát triển hệ thống sở đào tạo nghề theo hướng chuẩn hóa, đại hóa - Khuyến khích phát triển sở đào tạo nghề ngồi cơng lập, doanh nghiệp cở sở đào tạo nghề có vốn đầu tư nước ngồi… - Mở rộng quy mơ loại hình đào tạo phù hợp với nhu cầu thị trường lao động - Nâng cao chất lượng đào tạo nghề để cung cấp lực lượng lao động trình độ cao, lao động lành nghề - Tăng lực nội sinh khoa học công nghệ Việt Nam - Cải tiến tổ chức quản lý kinh tế - Đổi nâng cao hiệu suất tư liệu lao động, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu III Khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trường Hành động cụ thể đảm bảo phát triển bền vững trường như: - Sử dụng hiệu bền vững tài nguyên đất - Các hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường nước, sử dụng bền vững tài nguyên nước - Biện pháp làm giảm ô nhiễm khơng khí thị khu cơng nghiệp Bên cạnh đó, với việc tăng cường nâng cao nhận thức cộng đồng dân cư tác động chất thải môi trường, cần dành nguồn lực ưu tiên cho việc áp dụng quy trình sản xuất công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường nhằm giảm lượng chất thải rắn từ nơi phát sinh Ưu tiên công tác bảo vệ môi trường ven biển, hải đảo; bảo vệ phát triển rừng; bảo tồn đa dạng sinh học; giảm nhẹ tình trạng biến đổi khí hậu hạn chế ảnh hưởng có hại tình trạng biến đổi khí hậu; phòng chống thiên tai với ưu tiên phát triển kinh tế, xã hội bền vững cần lồng ghép từ khâu lập quy hoạch ngành có gắn kết địa phương, vùng, ngành để góp phần đạt phát triển bền vững phạm vi toàn quốc CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA NHĨM ... tích mặt chất mặt lượng giá trị hàng hóa 1: Măt chất hàng hóa Bất kỳ hàng hóa mang hai thuộc tính giá trị giá trị sử dụng Giá trị sử dụng hàng hóa Trước hết ta hiểu giá trị sử dụng cơng dụng sản... xuất hàng hóa  giá trị thuộc tính xã hội hàng hóa • Giá trị hàng hóa phạm trù lịch sử( tồn vào thời điểm, nơi, giai đoạn lịch sử) • Giá trị hàng hóa nội dung, sở giá trị trao đổi, giá trị trao...MỤC LỤC I.Một số vấn đề chủ nghĩa C.Mac chất lượng giá trị hàng hóa II Phân tích mặt chất mặt lượng giá trị hàng hóa III LỜI NĨI ĐẦU Sau đất nước hồn tồn giải phóng,nhân dân
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích mặt chất mặt lượng giá trị của hàng hóa, Phân tích mặt chất mặt lượng giá trị của hàng hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay