Tìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại trang trại Đào Gia Bản xã Thịnh Đức thành phố Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

69 102 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 21:30

Tìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại trang trại Đào Gia Bản xã Thịnh Đức thành phố Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Tìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại trang trại Đào Gia Bản xã Thịnh Đức thành phố Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Tìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại trang trại Đào Gia Bản xã Thịnh Đức thành phố Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Tìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại trang trại Đào Gia Bản xã Thịnh Đức thành phố Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Tìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại trang trại Đào Gia Bản xã Thịnh Đức thành phố Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Tìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại trang trại Đào Gia Bản xã Thịnh Đức thành phố Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Tìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại trang trại Đào Gia Bản xã Thịnh Đức thành phố Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -  - MÃ THỊ HÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÊN ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI TRANG TRẠI ĐÀO GIA BẢN THỊNH ĐỨC THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng ứng dụng Chuyên ngành : Phát triển nông thôn Khoa Khóa học : KT & PTNT : 2013 - 2017 Thái Nguyên - năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -  - MÃ THỊ HÀ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÊN ĐỀ TÀI: “TÌM HIỂU HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI TRANG TRẠI ĐÀO GIA BẢN THỊNH ĐỨC THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN” Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng ứng dụng Chuyên ngành : Phát triển nông thôn Lớp : K45 - PTNT - N02 Khoa : KT & PTNT Khóa học : 2013 - 2017 Giảng viên hướng dẫn : ThS Nguyễn Quốc Huy Cán sở hướng dẫn: Đào Gia Bản Thái Nguyên - năm 2017 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp có ý nghĩa lớn sinh viên, thời gian để sinh viên làm quen với công tác điều tra, nghiên cứu, áp dụng kiến thức lý thuyết với thực tế, củng cố nâng cao khả phân tích, làm việc sáng tạo thân phục vụ cho cơng tác sau Đồng thời thời gian quý báu cho sinh viên học tập nhiều từ bên kiến thức chuyên môn kỹ khác giao tiếp, cách nhìn nhận cơng việc thực cơng việc Xuất phát từ nhu cầu thực tế nhu cầu thân đồng thời đồng ý Ban chủ nhiệm Kinh Tế Phát Triển Nơng Thơn, chúng tơi thực đề tài: “Tìm hiểu hình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trang trại Đào Gia Bản Thịnh Đức - thành phố Thái Nguyên” Trong trình thực đề tài này, cố gắng nỗ lực thân, tơi nhận giúp đỡ nhiệt tình chủ trang trại, kỹ sư, công nhân trang trại, thầy cô giáo khoa Kinh Tế Phát Triển Nông Thôn - trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Nhân dịp xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới: Ban chủ nhiệm Kinh Tế Phát Triển Nông Thôn, thầy giáo Nguyễn Quốc Huy, Đào Gia Bản toàn thể anh chị trang trại hướng dẫn tơi thực đề tài Do kiến thức hạn hẹp nên trình thực đề tài tơi gặp khơng khó khăn, mà đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót định, mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo, cô giáo bạn sinh viên để đề tài hoàn thiện Thái Nguyên, tháng năm 2017 Sinh viên Mã Thị Hà ii MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH vi DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT vii Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Sự cần thiết thực nội dung thực tập 1.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Nội dung phương pháp thực 1.3.1 Nội dung thực tập 1.3.2 Phương pháp thực 1.3.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 1.3.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 1.4 Thời gian địa điểm thực tập Phần 2: TỔNG QUAN 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Một số khái niệm liên quan đến nội dung thực tập 2.1.1.1 Khái niệm tổ chức sản xuất 2.1.1.2 Các khái niệm kinh tế trang trại 2.1.1.3 Bản chất kinh tế trang trại nói chung kinh tế trang trại chăn ni nói riêng 12 2.1.1.4 Vai trò, đặc trưng kinh tế trang trại 14 2.1.1.5 Tiêu chí định lượng để xác định kinh tế trang trại 17 2.2 Cơ sở thực tiễn 19 2.2.1 Thực trạng phát triển kinh tế trang trại giới 19 2.2.2 Thực trạng phát triển kinh tế trang trại Việt Nam số địa phương 20 iii 2.2.3 Kinh nghiệm địa phương 22 Phần 3: KẾT QUẢ THỰC TẬP 25 3.1 Quá trình hình thành phát triển trang trại Đào Gia Bản 25 3.1.1 Những thành tựu đạt trang trại Đào Gia Bản 26 3.1.2 Những thuận lợi khó khăn trang trại Đào Gia Bản 27 3.1.2.1 Thuận lợi 27 3.1.2.2 Khó khăn 28 3.2 Kết thực tập 29 3.2.1 Tìm hiểu hình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trang trại Đào Gia Bản 29 3.2.1.1 Tìm hiểu cơng ty TINH GRIMAUD Việt Nam 29 3.2.1.2 Cơ cấu tổ chức trang trại 30 3.2.1.3 Chi phí xây dựng trang trại trang trại 31 3.2.1.4 Tìm hiểu quy trình chăm sóc vịt trang trại 33 3.2.1.5 Công tác phòng dịch trang trại Đào Gia Bản 37 3.2.1.6 Tìm hiểu hệ thống xử lý chất thải chăn nuôi trang trại 38 3.2.1.7 Các yếu tố đầu vào trang trại Đào Gia Bản 39 3.2.1.8 Các yếu tố đầu 40 3.2.1.9 Chi phí hàng năm trang trại 41 3.2.1.10 Quy trình vận hành chăn ni trang trại Đào Gia Bản 42 3.2.1.11 Đánh giá hiệu kinh tế trang trại 43 3.2.1.12 Phân tích SWOT 45 3.2.2 Các công việc thực tập trang trại 46 3.2.2.1 Nhặt trứng 46 3.2.2.2 Lau trứng phân loại 47 3.2.2.3 Cho vịt ăn 48 3.2.2.4 Rửa chuồng vịt 49 3.2.2.5 Làm ổ đẻ cho vịt 50 3.2.2.6 Rắc trấu 50 3.2.2.7 Rắc vôi khử trùng 51 iv 3.2.2.8 Lấy nước cho vịt pha thuốc 51 3.2.3 Tóm tắt kết thực tập 51 3.2.3.1 Tìm hiểu công ty tinh Grimaud Viêtnam 51 3.2.3.2 Tìm hiểu cấu tổ chức trang trại Đào Gia Bản 51 3.2.3.3 Chi phí xây dựng trang trại trang trại 52 3.2.3.4 Tìm hiểu quy trình chăm sóc vịt trang trại 52 3.2.3.5 Cơng tác phòng dịch trang trại Đào Gia Bản 52 3.2.3.6 Tìm hiểu hệ thống xử lý rác thải trang trại 52 3.2.3.7 Các yếu tố đầu vào, đầu trang trại Đào Gia Bản 53 3.2.3.8 Chi phí hàng năm trang trại 53 3.2.3.9 Quy trình vận hành chuỗi giá trị chăn ni vịt trang trại Đào Gia Bản 53 3.2.3.10 Đánh giá hiệu kinh tế trang trại 53 3.2.3.11 Phân tích SWOT 54 3.2.3.12 Các công việc thực tập trang trại Đào Gia Bản 54 3.3 Bài học kinh nghiệm rút từ thực tế 54 3.4 Đề xuất giải pháp 55 3.4.1 Đối với công ty TINH GRYMAUD Việt Nam 55 3.4.2 Đối với trang trại 56 Phần 4: KẾT LUẬN 57 4.1 Kết luận 57 4.2 Kiến nghị 58 4.2.1 Đối với Nhà nước địa phương 58 4.2.2 Đối với Công ty 59 4.2.3 Đối với chủ trang trại chăn nuôi 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 I Tiếng Việt 60 II Các tài liệu tham khảo từ Internet 60 v DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Số trang trại phân theo ngành hoạt động phân theo địa phương nước 20 Bảng 3.1 Chi phí xây dựng chuồng trại 31 Bảng 3.2 Chi phí đầu tư trang thiết bị 32 Bảng 3.3: Thức ăn hàng năm trang trại nhập từ công ty 39 Bảng 3.4: Lượng thuốc thú y hàng năm trang trại nhập từ đại lý công ty thuốc thú y 39 Bảng 3.5 Chi phí hàng năm trang trại Đào Gia Bản 41 Bảng 3.6 Hiệu kinh tế trang trại 43 vi DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 3.1 Sơ đồ máy tổ chức trang trại Đào Gia Bản 30 Hình 3.2 Sơ đồ nguyên lý quy trình xử lý chất thải chăn ni 38 Hình 3.3 Các kênh tiêu thụ sản phẩm trang trại 40 Hình 3.4 Sơ đồ quy trình chăn ni trang trại 42 vii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tên đầy đủ BNNPTNT : Bộ Nông Nghiệp - Phát Triển Nông Thôn CNH - HĐH : Cơng nghiệp hóa - đại hóa ĐVT : Đơn vị tính GO : Giá trị sản xuất IC : Chi phí trung gian KTTT : Kinh tế trang trại NĐ-CP : Nghị định - Chính phủ NN - PTNT : Nông nghiệp - Phát triển nông thôn NQ - CP : Nghị - Chính phủ QĐ-TTg : Quyết định - Thủ tướng QH10 : Quốc Hội khóa 10 QH12 : Quốc Hội khóa 12 THCS : Trung học sở TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TT : Trang trại TW : Trung Ương UBND : Ủy ban nhân dân VA : Giá trị gia tăng Phần MỞ ĐẦU 1.1 Sự cần thiết thực nội dung thực tập Trong điều kiện phát triển kinh tế theo định hướng thị trường có quản lý nhà nước, ngành nơng nghiệp Việt Nam có vị trí vai trò quan trọng nghiệp phát triển đất nước Nông nghiệp ngành sản xuất tạo hàng hóa nơng sản cung cấp phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng nhân dân nước xuất nước Trang trại hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh tiên tiến nơng nghiệp, có hiệu cao hình thành từ lâu nhiều quốc gia giới Việt Nam Để đáp ứng mục đích này, chủ trang trại cần phải sử dụng nhiều nguồn lực khác nhau, là: đất đai, vốn đầu tư, lao động, thông tin thị trường, Kinh tế trang trại tạo cho hội phần lớn sản phẩm hàng hóa nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm người Từ lâu chăn nuôi coi hai nghề nơng nghiệp nơng thơn, lâu dài khơng thể thiếu chăn ni cung cấp trực tiếp thực phẩm cho gia đình toàn hội, hỗ trợ phát triển trồng trọt Tận dụng lao động nông thôn lứa tuổi, tiết kiệm, tích lũy vốn tăng thu nhập cho người dân, tạo cân sinh thái, nông nghiệp - nông thôn Trong năm gần chăn nuôi đạt tiến đáng kể cải tiến giống, chuồng trại, thức ăn, thú y quy diện tích mở rộng Chăn ni tụ tập ưu kinh nghiệm truyền thống, tiến kỹ thuật, chế thị trường Tiếp tục cải tiến giống, kỹ thuật chăn nuôi theo phương thức công nghiệp, sử dụng thức ăn công nghiệp Thực tế 46 3.2.2 Các công việc thực tập trang trại 3.2.2.1 Nhặt trứng Công việc việc quan trọng mà sáng trang trại thực Trứng vịt nhặt lần sáng, nhặt lần thứ vào thời điểm sáng Cứ đến nhặt trứng cơng nhân đến trang trại lấy rổ đựng lên xe tải từ nhà xưởng lên trại tiến hành nhặt, ngồi việc nhặt trứng cơng nhân đổ cám vào máng ăn cho vịt lúc qua chuồng mà bao cám chuẩn bị sẵn để thành chuồng từ chiều ngày hôm trước Nhặt trứng lần thực sau lau trứng vịt thu lần phân loại trứng xếp vào khay đếm số lượng ghi lại chuyển vào kho lạnh Mỗi lần nhặt trứng nhặt đến đàn vịt đẻ non phải đếm số lượng trứng sáng để theo dõi Sau lau trứng trước cho vào kho lạnh đếm sản lượng trứng thu báo lại cho chủ trại để ghi lại Khi thực tập trang trại em gặp phải khó khăn thuận lợi cơng việc sau: - Thuận lợi: + Đây công việc em vơ thích thú lần em nhặt trứng với số lượng lớn nhiều Vì nên cơng việc khơng q khó thân em + Vì xuất phát nhà nông em thường xuyên tham gia công việc nặng nên có đủ sức khỏe để tham gia vào công việc cách tốt + Được hướng dẫn nhiệt tình chủ trang trại anh cơng nhân giúp đỡ - Khó khăn: + Mới vào thực tập chuồng vịt có mùi phân bẩn, chưa quen nên nhiều lần em nôn phải trang bị trang ủng 47 + Xếp trứng bê rổ trứng đòi hỏi có kỹ thuật không trứng bị vỡ sứt mẻ vỏ, đòi hỏi phải cẩn thận xếp trứng nhẹ nhàng Bài học kinh nghiệm rút cho thân sau thực công việc này: Nhờ q trình thực tập em trải nghiệm cơng việc người làm trang trại Biết kỹ thuật xếp trứng bê trứng cho trứng không bị vỡ, tránh ảnh hưởng đến số lượng trứng trang trại thu 3.2.2.2 Lau trứng phân loại Sau nhặt trứng tiến hành lau trứng phân loại trứng xếp vào khay Bê rổ trứng từ xe tải xuống, dùng cọ song lau bị dính phân bẩn, cần nhặt xếp vào khay Mỗi khay đựng 120 trứng có dành đựng, xếp thấy bé qua dùng thước đo, lọt qua thước loại bỏ để riêng Những vỏ mỏng, bị sứt, sần sùi để rổ riêng Xếp vào khay ý để đầu nhọn trứng đặt xuống trước - Thuận lợi: + Đây công việc nhẹ nhàng + Được bảo hướng dẫn nhiệt tình từ anh cơng nhân chủ, người hòa đồng nên cơng việc không chịu áp lực tâm lý thoải mái - Khó khăn: + u cầu cơng việc phải tỷ mỉ, tinh mắt thao tác nhanh để phát trứng bị sứt mẻ, phân biệt trứng vỏ mỏng, thao tác nhanh cần cẩn thận tránh làm trứng bị vỡ + Khi xếp dành trứng vào khay phải cẩn thận để xếp chồng lên dành trứng khớp với nhau, không cẩn thận trứng dành bên bị vỡ Bài học kinh nghiệm cho thân: Biết kỹ thuật xếp trứng phân loại trứng mà lý thuyết học trường 48 đến vào trang trại trải nghiệm thật sự, em cảm thấy bổ ích thích thú 3.2.2.3 Cho vịt ăn Công việc ngày phải thực lần Đối với loại vịt chăn loại cám tỷ lệ khác thời điểm đổ cám vào máng ăn khác Với vịt ngày cho ăn lần, cho ăn loại cám 722 724 tùy theo số tuần tuổi Mỗi lần cho vịt ăn đổ vào khay đựng có kích thước nhỏ chia làm nhiều khay Trước cho ăn phải trộn cám với thuốc đặc trị vẩy mỏ, khẹc vịt, bại liệt tùy vào thời điểm chủ trang trại cho trộn Mỗi lần cho ăn trộn bao khối lượng 25kg với gói thuốc, thuốc trộn cho 4-5 ngày liên tục dừng cho cám Đối với vịt hậu bị sau lớn thể vóc cho ăn bữa, chăn vào buổi sáng sớm nhặt trứng lúc sáng xong Mở cửa chuồng lùa vịt ngồi đóng cửa chuồng lại vãi thức ăn cho vịt sân bê tông Mỗi sáng cho ăn bao cám 775 khối lượng 25kg Đối với vịt đẻ trứng ngày cho ăn lần, lần bao cám 779 Lần đầu lúc nhặt trứng lần đổ cám cho từ khoảng 5h-6h sáng Lần lúc nhặt trứng lần vào buổi sáng sau lau phân loại trứng vịt lần đầu nhặt vào kho xong, khoảng thời gian từ 9h-10h sáng Lần cho ăn vào khoảng 2h-3h chiều rửa sân chơi cho vịt xong cho ăn Hằng ngày theo dõi lượng trứng nhặt trình tiêu thụ thức ăn nhanh hay châm mà chủ trang trại cho trộn vitamin vào cám teta trứng- bio trộn vào lần cho vịt ăn để tăng sản lượng trứng - Thuận lợi: + Công việc ngày lặp lặp lại giống khơng q khó sinh viên thực tập 49 + Có cơng nhân làm nên hướng dẫn cụ thể chi tiết cơng việc - Khó khăn: đổ cám mệt chưa quen nhấc bao cám nặng từ nhà kho sang chuồng vịt để đổ, tuần đầu chân tay nhức mỏi đau Khi mở bao cám có nút thắt khơng biết cởi phải dùng đến dao hỗ trợ nên nhiều em làm chậm tốn thời gian lâu anh công nhân làm Bài học kinh nghiệm rút cho thân: sau thực công việc nhiều lần em quen dần với việc mở bao cám dễ dàng không cần dao nữa, công việc quen dần Biết loại cám chăn cho loại vịt tuần tuổi, tỷ lệ trộn cám 3.2.2.4 Rửa chuồng vịt Công việc vào buổi chiều sau khoảng thời gian nghỉ trưa xong bắt đầu làm Trước rửa công nhân trang trại hướng dẫn hệ thống máy bơm vận hành sao, công việc phải làm trước bơm nước Đầu tiên phải xả bể nước cho vịt tắm bẩn, sau nhấc máng cám lên thành chuồng tránh lúc rửa làm ướt máng Tiếp bơm nước tiến hành rửa, sau rửa tắt cầu dao điện, đậy nắp ống bể nước chuồng điều chỉnh vòi nước xuống bể Đối với chồng vịt hậu bị phải lùa vịt vào chuồng đóng cửa lại, để rửa chuồng khơ sáng hơm sau cho vịt ăn ngoài, tránh vịt làm bẩn - Thuận lợi tiến hành cơng việc này: vào thực tập nên anh công nhân thường làm trước cho vài hôm cho em quen dần cho em tự làm việc anh hỗ trợ cần thiết nên em khơng q bỡ ngỡ làm - Khó khăn mà em gặp phải hệ thống máy bơm gặp trục trặc mà em không kịp chạy tắt điện nên làm hỏng máy bơm nước Đây kỷ niệm thực tập em khó quên 50 Bài học kinh nghiệm rút cho thân: biết cách xử lý tình xảy làm việc 3.2.2.5 Làm ổ đẻ cho vịt Chủ trang trại cho công nhân thu mua gom tất lốp bánh xe máy xưởng sửa chữa xe bỏ đi, xin Sau đem lộn lại bánh xe tiến hành làm thêm ổ đẻ cho vịt chuồng vịt đẻ Mỗi bánh xe đặt vào vị trí gần tường chuồng, nơi vịt làm ổ chưa đặt bánh xe vào có đặc điểm riêng biệt có nhiều lơng vịt có trứng ổ vịt nằm thường lõm xuống so với mặt chuồng Sau đặt xong bánh xe vào đổ trấu vào bên bánh xe Khi tiến hành cơng việc em gặp khó khăn khâu lộn bánh xe cứng tay gái yếu nên em không làm Bài học kinh nghiệm: Biết cách làm ổ vịt trang trại để áp dụng tương lai em có hình ni vịt 3.2.2.6 Rắc trấu Cơng việc thực tùy thuộc vào thời tiết Những hôm trời mưa ẩm trấu chuồng ướt nhiều tiến hành rắc trấu, tiến hành theo dõi số lượng trứng nhặt buổi sáng có bị bẩn nhiều hay khơng, bẩn q nhiều rắc trấu Mỗi lần rắc trấu đổ vào ổ đẻ trước đổ sàn chỗ cửa vào Mỗi chuồng đổ khoảng 3-4 bao trấu đủ Việc lấy trấu sang chuồng từ nhà kho sang trở xe rùa Thuận lợi: Khi tiến hành cơng việc khơng gặp phải khó khăn việc nhẹ nhàng Bài học kinh nghiệm: Sau thực em biết thời điểm nên rắc trấu lại phải rắc trấu 51 3.2.2.7 Rắc vôi khử trùng Công việc tiến hành tháng lần, rắc vôi từ ngồi vào để khử trùng phòng vi khuẩn xâm nhập từ bên ngồi vào trang trại chuồng vịt rắc vôi cửa vào Thuận lợi: vơi có sẵn trang trại, làm theo hướng dẫn công nhân chủ trang trại em khơng gặp khó khăn thực công việc Bài học kinh nghiệm: Biết lợi ích cơng việc 3.2.2.8 Lấy nước cho vịt pha thuốc Trước lấy nước cho vịt uống cần rửa máng nước thật cho nước vào để vào chuồng đặt lên viên gạch tránh làm ướt chuồng vịt Tùy vào thời điểm theo lịch tuần đến ngày phải pha thuốc kháng sinh cho vịt Mỗi lần pha thuốc máng nước gói thuốc cho vào lắc để thuốc tan Cho vịt uống kháng sinh ngày lần kéo dài 3-4 ngày dừng Thuận lợi: việc rửa máng vịt sân chơi cho vịt khơng phải lại nhiều Khó khăn: Lắc thuốc cho hòa tan khơng quen làm đổ ngồi, đậy nắp máng khơng cẩn thận bị tuột phải làm lại Bài học kinh nghiệm: Biết kỹ thuật chăm sóc vịt 3.2.3 Tóm tắt kết thực tập 3.2.3.1 Tìm hiểu cơng ty tinh Grimaud Viêtnam - Giới thiệu công ty tinh Guyomarch-vcn - Các lĩnh vực hoạt động - Hình thức hợp đồng chăn ni 3.2.3.2 Tìm hiểu cấu tổ chức trang trại Đào Gia Bản - Vẽ sơ đồ tổ chức - Giới thiệu chức năng, nhiệm cụ phận 52 3.2.3.3 Chi phí xây dựng trang trại trang trại - Liệt kê hạng mục cơng trình trang trại - Liệt kê trang thiết bị có trang trại chuồng ni - Tìm hiểu khoản chi phí xây dựng, trang thiết bị ban đầu trang trại Kết đạt được: - Liệt kê đầy đủ hạng mục cơng trình, trang thiết bị mà trang trại sử dụng vào q trình sản xuất kinh doanh - Từ biết chi phí cho hạng mục cơng trình, chi phí cho loại trang thiết bị - Hạch tốn chi phí xây dựng đầu tư trang thiết bị trang trại 3.2.3.4 Tìm hiểu quy trình chăm sóc vịt trang trại - Tham gia thực chăm sóc vịt chuồng hậu bị, tìm hiểu quy trình chăm sóc - Tham gia chăm sóc vịt tìm hiểu cách chữa bệnh số bệnh thường gặp vịt - Ghi chép số liệu trứng đẻ đàn vịt non, số lượng trứng thu ngày, báo cáo hàng ngày cho trang trại 3.2.3.5 Công tác phòng dịch trang trại Đào Gia Bản - Tìm hiểu hệ thống phòng dịch hệ thống sát trùng - Tìm hiểu q trình phòng dịch chủ động vacxin trang trại - Tìm hiểu, học tập tham gia vào trình vệ sinh chuồng trại, chăm sóc vịt trang trại - Xác định q trình phòng dịch hệ thống sát trùng quy trình phòng dịch chủ động vacxin trang trại 3.2.3.6 Tìm hiểu hệ thống xử lý rác thải trang trại - Tìm hiểu cơng tác xử lý nước, chất thải trước đưa môi trường 53 - Tìm hiểu loại hóa chất đưa vào xử lý chất thải chăn nuôi - Nắm quy trình xử lý mơi trường trang trại - Hiểu cách xử lý chất thải trước đưa môi trường tự nhiên 3.2.3.7 Các yếu tố đầu vào, đầu trang trại Đào Gia Bản - Nắm lượng thức ăn, thú y sử dụng hàng năm trang trại - Nguồn giống, loại giống nhập vào - Hiểu cách tiêu thụ trứng trang trại - Xây kênh tiêu thụ sản phẩm 3.2.3.8 Chi phí hàng năm trang trại - Thảo luận chủ trang trại chi phí trang trại trả năm - Tính tốn chi phí phải trả cho loại chi phí - Kết đạt - Hạch toán chi phí mà trang trại trả cho loại - Xác định tổng chi phí hàng năm trang trại 3.2.3.9 Quy trình vận hành chuỗi giá trị chăn nuôi vịt trang trại Đào Gia Bản - Vẽ sơ đồ vận hành chuỗi sản phẩm - Phân tích yếu tố chuỗi 3.2.3.10 Đánh giá hiệu kinh tế trang trại - Thảo luận, tính tốn, phân tích doanh thu hàng năm trang trại - Những nguồn thu mà trang trại thu trình sản xuất kinh doanh lợi nhuận trang trại - Kết đạt - Hạch toán hiệu kinh tế trang trại tham gia chăn ni - Phân tích hiệu sản xuất kinh doanh tổ chức sản xuất trang trại Đào Gia Bản 54 3.2.3.11 Phân tích SWOT - Cùng với chủ trang trại thảo luận điểm mạnh điểm yếu trang trại tham gia vào hình thức tổ chức sản xuất trang trại - Thảo luận hội thách thức trang trại kinh tế thị trường - Phân tích điểm mạnh điểm yếu trang trại - Phân tích hội thách thức trang trại kinh tế thị trường - Từ việc phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức có giải pháp tháo gỡ khó khăn trang trại 3.2.3.12 Các công việc thực tập trang trại Đào Gia Bản - Tiến hành công việc mà người hướng dẫn trang trại - Những thuận lợi khó khăn cơng việc mà thân thực tập trang trại - Rút học kinh nghiệm cho thân sau thực công việc giao trang trại 3.3 Bài học kinh nghiệm rút từ thực tế Thực tập khoảng thời gian học nghề từ thực tế hiểu rõ công việc mà làm sau rời khỏi giảng đường Đại học Những học nằm ngồi giáo trình, giúp tơi trưởng thành việc nhìn nhận, xem xét giải vấn đề Được làm việc môi trường thực tế, trao hội để áp dụng kiến thức học vào công việc Trong trình thực tập trang trại Đào Gia Bản học kinh nghiệm sau: - Giúp hiểu thêm trình hình thành cách thức vận hành tổ chức sản xuất trang trại với quy lớn 55 - Học thêm nhiều kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật chăn nuôi vịt đẻ sau áp dụng gia đình - Biết kỹ thuật chăm sóc vịt, phát vịt bị bệnh để kịp thời khắc phục - Biết cách tiêm vacxin cho hợp lý liều lượng tiêm loại thuốc tiêm giai đoạn vịt cho phù hợp - Học cách xếp công việc, quản lý sổ sách quản lý nhân sự, định hướng phương hướng phát triển kinh doanh tổ chức sản xuất cách hợp lý có hiệu 3.4 Đề xuất giải pháp Cần có sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi vốn ưu đãi cho hộ chăn ni Cần có quy hoạch xây dựng trang trại hợp đảm bảo vệ sinh nhằm hạn chế tác động gây ô nhiễm môi trường từ hoạt động chăn ni Cơng ty cần có sách gia tăng giá gia đồng thời có sách hỗ trợ vốn đầu tư theo quy trang trại tạo điều kiện cho trang trại yên tâm sản xuất Cần tăng cường hoạt động tập huấn kỹ quản lý kỹ thuật chăn nuôi cho chủ trang trại Cần làm tốt công tác xử lý chất thải chăn nuôi, giảm nguy gây ô nhiễm môi trường cách xây dựng hệ thống trang trại hợp vệ sinh, xây dựng hệ thống xử lý nước thải sử dụng chế phẩm sinh học E.M (effective microorganisms) xử lý chất thải chăn nuôi 3.4.1 Đối với cơng ty TINH GRYMAUD Việt Nam Cần có sách khuyến khích chăn ni cho trang trại Cần có sách tác động làm tăng mức giá trứng xuất kho trang trại 56 Nhà nước địa phương cần có liên kết với cơng ty việc hỗ trợ vốn đầu tư ban đầu cho trang trại 3.4.2 Đối với trang trại Tạo điều kiện thuận lợi để trang trại tiếp cận nguồn vốn ưu đãi cho việc đầu tư xây dựng trang trại thiết bị ban đầu cho trang trại Tăng cường biện pháp chăm sóc để vịt khỏe mạnh, tăng trưởng nhanh, tránh để vịt mắc dịch bệnh gây thiệt hại kinh tế cho trang trại công ty Cần chủ động giải vấn đề ô nhiễm môi trường chăn nuôi, có vấn đề cần xử lý ngay, xây dựng hệ thống xử lý chất thải yêu cầu, phù hợp với quy trang trại Cần nâng mức giá lên để tạo thêm lợi nhuận cho trang trại, tạo niềm tin yên tâm sản xuất lâu dài 57 Phần KẾT LUẬN 4.1 Kết luận Thơng qua q trình thực tập trang trại Đào Gia Bản địa bàn Thịnh Đức - thành phố Thái Nguyên đưa số kết luận sau: - Trang trại Đào Gia Bản trang trại chăn nuôi vịt với số lượng lớn với công ty Grimaud Việt Nam nên việc sản xuất đảm bảo ổn định yếu tố đầu vào, đầu mà không cần lo tới giá thị trường bấp bênh Với quy 10.000 vịt đẻ trang trại phát triển ổn định suốt 10 năm qua mà không gặp phải vấn đề dịch bệnh - Trang trại có đầy đủ trang thiết bị cần thiết đáp ứng tốt yêu cầu cơng ty, với cơng nhân có nhiều kinh nghiệm gắn bó lâu dài với trang trại nên chất lượng công việc cao, vịt trang trại đảm bảo chăm sóc kỹ thuật - Cơng tác phòng dịch trang trại trọng yếu tố quan định thành công trang trại, vật chủ từ bên vào trang trại phải sát trùng đủ liều lượng thời giam vào - Nhìn chung trang trại Đào Gia Bản trở thành hình thức tổ chức sản xuất điển hình người dân khu vực nông thôn địa phương, loại hình sản xuấthiệu phù hợp với tình hình kinh tế hội - Tuy nhiên bên cạnh kết đạt được, trang trại gặp nhiều khó khăn cơng tác quản lý gây tình trạng hao hụt sản lượng trứng, số tiêu chưa đạt so với yêu cầu công ty Vấn đề xử lý chất thải chưa thực tốt dẫn đến tình trạng gây nhiễm mơi trường xung quanh 58 - Tóm lại: Trang trại Đào Gia Bản có nhiều hội thuận lợi để phát triển quy sản xuất hàng hóa kinh tế thị trường, nhiên điều phụ thuộc vào nhiều yếu tố vốn, lao động, trình độ quản lý chủ trang trại trước hết nhận thức hành động cấp quyền q trình tác động, thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi cho trang trại phát triển 4.2 Kiến nghị 4.2.1 Đối với Nhà nước địa phương Nhà nước cần xem xét cho trang trại vay vốn với lãi xuất ưu đãi, cho vay mục đích, đối tượng, nhu cầu, đặc biệt cần đơn giản hóa thủ tục cho vay thời hạn vay dài hơn, phù hợp với thời vụ chu kỳ sản xuất để trang trại chủ động kế hoạch đầu tư sản xuất kinh doanh Nhà nước cần tăng cường trợ giúp đào tạo kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý cho chủ trang trại người lao động trang trại Đồng thời cung cấp thơng tin, dự báo thị trường, hình thành quỹ bảo trợ nơng nghiệp có tham gia tự nguyện chủ trang trại để bảo hiểm giá hàng hóa, giảm bớt rủi ro sản xuất kinh doanh trang trại Nhà nước cần có quy hoạch phát triển trang trại, có định hướng cho trang trại phát triển sản xuất loại sản phẩm từ việc chăn nuôi có khả chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ, đồng thời trọng đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, thông tin liên lạc, điện, cung cấp dịch vụ nơng nghiệp,… Tạo điều kiện cho hình thức tổ chức sản xuất trang trại phát triển Chính quyền địa phương cấp cần tổ chức tốt việc cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại cho gia đình, để giúp trang trại hưởng sách ưu đãi mà nhà nước quy định Chính quyền địa phương cần phối hợp với chủ trang trại việc xử lý chất thải trước đưa mơi trường bên ngồi 59 4.2.2 Đối với Cơng ty Cần có sách hỗ trợ vốn đầu tư ban đầu xây dựng trang trại trang thiết bị ban đầu cho trang trại Cần tăng giá chăn nuôi thời điểm mà giá thị trường tăng Cần mở lớp tập huấn cho trang trại để giảm hao hụt cho trang trại Cần có đội ngũ kỹ sư, bác sĩ thú y tốt để hỗ trợ trang trại kỹ thuật Hỗ trợ trang trại vấn đề xử lý chất thải chăn nuôi 4.2.3 Đối với chủ trang trại chăn nuôi Không ngừng học tập nâng cao kiến thức kinh nghiệm thực tiễn tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh, tiếp cận thị trường, tiếp cận với khoa học kỹ thuật công nghệ mới, cách xây dựng thực dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh Trang trại nên xây dựng hình liên kết để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, tăng cường sức cạnh tranh kinh tế thị trường Trang trại cần mạnh dạn khai thác, huy động vốn đầu tư mở rộng quy sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu sử dụng đất bên cạnh trang trại cần tuân thủ quy định bảo vệ tài nguyên môi trường pháp luật Thực tốt công tác đảm bảo vệ sinh chăn nuôi, hạn chế ô nhiễm tới môi trường xung quanh Cần tuân thủ với ký với hợp đồng công ty Trang trại cần thực đầy đủ nghĩa vụ theo quy định pháp luật lao động, nộp thuế thực nghĩa vụ tài theo quy định pháp luật TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Ban vật giá Chính Phủ (2000), tư liệu kinh tế trang trại, Nxb Thành Phố Hồ Chí Minh Bộ NN PTNT (2011), Thông tư số 27/2011/TT - BNNPTNT ngày 13/04/2011 quy định tiêu chí thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại, Hà Nội Bộ NN PTNT (2015), Tờ trình sách khuyến khích phát triển trang trại năm 2015, Hà Nội Bùi Minh Hà, Nguyễn Thị Lai (2005), Trang trại đặc trưng trang trại, Viện khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam Chính phủ (2000), Nghị số 03/2000/NQ - CP kinh tế trang trại Quốc hội (2008), Nghị số 14/2008/QH10 luật thu nhập thuế doanh nghiệp Chính phủ (2013), Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg vay vốn đầu tư tín dụng phát triển Chính phủ (2004), Nghị định số 188/2004/NĐ-CP giao đất nông nghiệp II Các tài liệu tham khảo từ Internet 9.http://khotailieu.com/luan-van-do-an-bao-cao/kinh-te/quan-tri-doanhnghiep/phan-tich-cac-khai-niem-to-chuc-san-xuat-to-chuc-quan-ly-vasu-the-hien-trong-thuc-te-hoat-dong-cua-cac-doanh-nghiep.html [Ngày truy cập tháng 5năm 2017] 10.http://khotailieu.com/luan-van-do-an-bao-cao/kinh-te/toan-kinh-te/co-soly-luan-chung-ve-kinh-te-trang-trai.html [Ngày truy cập 12 tháng năm 2017] ... hưởng tới tổ chức sản xuất kinh doanh trang trại Đào Gia Bản - Đề xuất số giải pháp nhằm phát triển tổ chức sản xuất trang trại chăn nuôi Đào Gia Bản địa bàn xã Thịnh Đức - thành phố Thái Nguyên. .. 1.3.1 Nội dung thực tập - Tìm hiểu lịch sử hình thành phát triển trang trại Đào Gia Bản - Tìm hiểu mơ hình tổ chức hoạt động sản xuất trang trại Đào Gia Bản địa bàn xã Thịnh Đức - Phân tích khó khăn,... tài: Tìm hiểu mơ hình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trang trại Đào Gia Bản xã Thịnh Đức - thành phố Thái Nguyên 1.2 Mục tiêu cụ thể Về chuyên môn: - Đánh giá thực trạng phát triển kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại trang trại Đào Gia Bản xã Thịnh Đức thành phố Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Tìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại trang trại Đào Gia Bản xã Thịnh Đức thành phố Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn