Thực trạng và giải pháp phát triển mô hình sản xuất chè an toàn tại xã Phúc Xuân Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

67 29 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 21:28

Thực trạng và giải pháp phát triển mô hình sản xuất chè an toàn tại xã Phúc Xuân Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Thực trạng và giải pháp phát triển mô hình sản xuất chè an toàn tại xã Phúc Xuân Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Thực trạng và giải pháp phát triển mô hình sản xuất chè an toàn tại xã Phúc Xuân Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Thực trạng và giải pháp phát triển mô hình sản xuất chè an toàn tại xã Phúc Xuân Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Thực trạng và giải pháp phát triển mô hình sản xuất chè an toàn tại xã Phúc Xuân Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Thực trạng và giải pháp phát triển mô hình sản xuất chè an toàn tại xã Phúc Xuân Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Thực trạng và giải pháp phát triển mô hình sản xuất chè an toàn tại xã Phúc Xuân Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  - TẠ VĂN DUY Tên đề tài: “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN MƠ HÌNH SẢN XUẤT CHÈ AN TỒN TẠI XÃ PHÚC XUÂN – THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Định hướng đề tài Chuyên ngành Khoa Khóa học : Chính quy : Hướng nghiên cứu : Phát triển nông thôn : Kinh tế & PTNT : 2013 – 2017 Thái Nguyên - 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  - TẠ VĂN DUY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tên đề tài: “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN MƠ HÌNH SẢN XUẤT CHÈ AN TOÀN TẠI XÃ PHÚC XUÂN - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN” Hệ đào tạo Định hướng đề tài : Chính quy Chun ngành Lớp Khoa Khóa học Giảng viên hướng dẫn : Phát triển nông thôn : 45 - PTNT - N02 : Kinh tế & PTNT : 2013 - 2017 : TS Kiều Thị Thu Hương : Hướng nghiên cứu Thái Nguyên - 2017 i LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu thực luận văn “Thực trạng giải pháp phát triển mơ hình sản xuất chè an toàn xã Phúc Xuân - Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên”, nhận giúp đỡ nhiệt tình quan, tổ chức cá nhân Em xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới tất tập thể, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình thực luận văn Trước hết, xin chân thành cảm ơn trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên đào tạo, giảng dạy, giúp đỡ cho tơi q trình học tập nghiên cứu trường Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn cô giáo, TS Kiều Thị Thu Hương trực tiếp bảo, hướng dẫn khoa học giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu, hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tơi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới thầy cô giáo khoa KT& PTNT tạo điều kiện giúp đỡ Đồng thời, xin gửi lời cảm ơn đến cán UBND xã Phúc Xuân nhiệt tình, tạo điều kiện giúp đỡ suốt thời gian thực tập xã Xin chân thành cảm ơn tất bạn bè động viên, giúp đỡ nhiệt tình đóng góp nhiều ý kiến q báu để tơi hồn thành khóa luận Do thời gian nghiên cứu có hạn, luận văn tơi khơng tránh khỏi thiếu sót, sơ suất, tơi mong nhận đóng góp thầy giáo tồn thể bạn để khóa luận tơi hồn chỉnh Xin trân trọng cảm ơn! ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Một số khái niệm chè 2.1.1.1 Khái niệm chè truyền thống (sản xuất chè thông thường) 2.1.1.2 Khái niệm chè an toàn 2.1.1.3 Khái niệm chè hữu 2.1.1.4 Khái niệm sản xuất 2.1.1.5 Khái niệm tiêu thụ 2.1.2 Vai trò chè 2.1.3 Vai trò sản xuất tiêu thụ sản phẩm chè 2.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất tiêu thụ chè 2.2 Cơ sở thực tiễn sản xuất phát triển chè 12 iii 2.2.1 Thực trạng sản xuất tiêu thụ chè giới 12 2.2.1.1 Sản xuất 12 2.2.1.2 Tiêu thụ 13 2.2.1.3 Sản lượng chè xuất 15 2.2.1.4 Nhập chè 16 2.2.2 Thực trạng sản xuất tiêu thụ chè nước 17 2.2.3 Một số học kinh nghiệm sản xuất tiêu thụ sản phẩm chè nước giới Việt Nam 21 Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 24 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 24 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 24 3.2 Nội dung nghiên cứu 24 3.3 Phương pháp nghiên cứu 24 3.3.1 Phương pháp chọn mẫu điều tra 24 3.3.2 Phương pháp thu thập thông tin 25 3.3.2.1 Thu thập thông tin thứ cấp 25 3.3.2.2 Thu thập thông tin sơ cấp 25 3.3.3 Phương pháp xử lý số liệu 25 3.3.3.1 Đối với số liệu thứ cấp 25 3.3.3.2 Đối với số liệu sơ cấp 25 3.3.4 Phương pháp phân tích thơng tin 26 3.4 Các tiêu dùng phân tích 26 3.4.1 Chỉ tiêu phản ánh tình hình sản xuất hộ 26 3.4.2 Các tiêu đánh giá hiệu kinh tế chè 27 3.4.3 Các tiêu bình quân 27 iv Phần : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 28 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Phúc Xuân 28 4.1.1 Vị trí địa lý 28 4.1.2 Khí hậu, thời tiết, thủy văn 29 4.1.3 Tài nguyên thiên nhiên khoáng sản 29 4.1.4 Điều kiện kinh tế - xã hội 31 4.1.4.1 Kinh tế 31 4.1.4.2 Điều kiện xã hội 31 4.2 Thực trạng sản xuất chè xã Phúc Xuân 32 4.2.1 Tình hình chung sản xuất chè xã phúc Xuân 32 4.2.2 Thuận lợi, khó khăn sản xuất tiêu thụ chè địa bàn xã Phúc Xuân 34 4.3 Thực trạng sản xuất tiêu thụ chè hộ sản xuất chè an toàn hộ sản xuất chè truyền thống 35 4.3.1 Diện tích đất canh tác hộ sản xuất chè an toàn hộ sản xuất chè truyền thống 35 4.3.2 Cơ cấu giống hộ sản xuất chè an toàn hộ sản xuất chè truyền thống 36 4.3.3 Tình hình sản xuất hộ sản xuất chè an toàn hộ sản xuất chè truyền thống 37 4.3.4 Chi phí đầu tư thâm canh hộ sản xuất chè an toàn hộ sản xuất chè truyền thống 38 4.3.5 Kênh tiêu thụ hộ sản xuất chè an toàn hộ sản xuất chè truyền thống 42 4.3.6 Tình hình tham gia lớp tập huấn kỹ thuật hộ sản xuất chè an toàn hộ sản xuất chè truyền thống 44 v 4.3.7 Phân tích kết sản xuất sào chè hộ nghiên cứu năm 46 4.3.8 Phân tích hiệu kinh tế hộ nghiên cứu 48 4.3.8.1 So sánh kết hiệu hộ sản xuất chè an toàn hộ sản xuất chè truyền thống 48 4.3.8.2 Hiệu xã hội sản xuất chè 50 4.4 Những thuận lợi, khó khăn sản xuất tiêu thụ chè an toàn hộ nghiên cứu xã Phúc Xuân 51 4.4.1 Thuận lợi hộ sản xuất chè an toàn xã Phúc Xuân 51 4.4.2 Khó khăn hộ sản xuất chè an tồn xã Phúc Xuân 51 4.5 Giải pháp để phát triển mơ hình chè an tồn xã Phúc Xuân 51 4.5.1 Giải pháp kỹ thuật 51 4.5.2 Giải pháp sách 53 Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 54 5.1 Kết luận 54 5.2 Kiến nghị 56 5.2.1 Đối với cấp quyền 56 5.2.2 Đối với nông dân 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 I Tài liệu tiếng Việt 57 II Tài liệu Web 57 vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tiêu chuẩn cho phép hàm lượng kim loại nặng chè Bảng 2.2: Diện tích, suất, sản lượng chè giới số nước trồng chè năm 2014 13 Bảng 2.3: Diện tích, suất, sản lượng chè Việt Nam năm gần 18 Bảng 4.1: Tình hình sử dụng đất xã Phúc Xuân 30 Bảng 4.2: Diện tích, suất, sản lượng chè xã Phúc Xuân từ năm 2014 - 2016 33 Bảng 4.3: Cơ cấu diện tích đất trồng chè hộ nghiên cứu 35 Bảng 4.4: Cơ cấu giống chè nhóm hộ nghiên cứu 36 Bảng 4.5: Tình hình sản xuất chè nhóm hộ nghiên cứu 37 Bảng 4.6: Chi phí đầu tư thâm canh bình qn sào chè /năm nhóm hộ nghiên cứu 39 Bảng 4.7: Doanh thu từ chè hộ sản xuất chè an toàn hộ sản xuất chè truyền thống 42 Bảng 4.8: Nội dung, chất lượng lớp tập huấn kỹ thuật nhóm hộ nghiên cứu 45 Bảng 4.9: Kết sản xuất chè hộ tính bình qn sào/năm 47 Bảng 4.10: So sánh hiệu sản xuất chè sào/năm hộ điều tra năm 2017 48 vii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Đồ thị sản lượng lượng tiêu thụ chè toàn cầu 14 Hình 2.2: Đồ thị thị phần xuất chè toàn giới năm 2015 16 Hình 4.1: Sơ đồ kênh tiêu thụ hộ sản xuất chè an toàn 43 Hình 4.2: Sơ đồ kênh tiêu thụ hộ sản xuất chè truyền thống 43 viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BQ : Bình quân BVTV : Bảo vệ thực vật ĐVT : Đơn vị tính FAO : Tổ chức nơng lương liên hiệp quốc tế FAOSTAT : Số liệu thống kê Tổ chức nông lương liên hiệp quốc tế GO : Tổng giá trị sản xuất GO/TC : Tổng giá trị sản xuất/Tổng chi phí HTX : Hợp tác xã IC : Chi phí trung gian ITC : Trung tâm Thương mại Quốc tế NN&PTNT : Nông nghiệp Phát triển nông thôn SL : Sản lượng TC : Tổng chi phí UBND : Ủy ban nhân dân VA : Giá trị gia tăng VA/TC : Giá trị gia tăng/tổng chi phí 43 HTX Các cơng ty Hộ sản xuất chè an tồn Cơ sở chế biến - Xuất - Bán lẻ Người thu gom Người bán buôn Liên kết yếu Liên kết mạnh Hình 4.1: Sơ đồ kênh tiêu thụ hộ sản xuất chè an toàn (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra, năm 2017) Cơ sở chế biến Hộ sản xuất chè truyền thống Các công ty - Xuất - Bán lẻ Người thu gom Người bán bn Liên kết yếu Liên kết mạnh Hình 4.2: Sơ đồ kênh tiêu thụ hộ sản xuất chè truyền thống (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra, năm 2017) 44 Sơ đồ cho ta thấy thị trường đường chè từ hộ sản xuất đến tay người tiêu dùng qua múi tên ta thấy sản xuất chè an tồn có thị trường ổn định sản xuất chè truyền thống, sản xuất chè an toàn hộ dân có nhật ký sản xuất mã số từ hộ dễ truy xuất nguồn gốc chè lên tạo cho người tiêu dùng có lòng tin cao hộ sản xuất chè truyền thống 4.3.6 Tình hình tham gia lớp tập huấn kỹ thuật hộ sản xuất chè an toàn hộ sản xuất chè truyền thống 45 Bảng 4.8: Nội dung, chất lượng lớp tập huấn kỹ thuật nhóm hộ nghiên cứu Nội dung tập huấn Chè an toàn Người tập huấn Chè Chè Chè truyền an truyền thống toàn thống Đơn vị phụ trách Thời gian tập Đánh giá lớp tập Số lần tập huấn huấn huấn/năm Chè an Chè truyền Chè an toàn thống toàn Trạm BVTV Thuốc BVTV HTX Cả năm ngun Khơng nhớ Cách chăm sóc tp.Thái Khuyến nông HTX tp.Thái nguyên Cả năm Chè truyền thống Đầu cuối năm Đầu cuối năm Chè an toàn Tốt áp dụng 80% Tốt áp dụng 80% (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra, năm 2017) Chè truyền thống Chè an toàn Tốt áp đến dụng 60% 10 lần Tốt áp đến dụng 60% 10 lần Chè truyền thống đến lần đến lần 46 Với câu hỏi: “Các bác có tham gia lớp tập huấn kỹ thuật cho chè không?” tất hộ tổng số 60 hộ điều tra có tham gia lớp tập huấn kỹ thuật cho chè chiếm 100% + Trong 30 hộ sản xuất chè an toàn tham gia lớp tập huấn kỹ thuật cho chè 100% hộ tham gia đầy đủ buổi tập huấn với tần suất đến 10 lần/năm HTX phụ trách mời cách chuyên gia chè tập huấn cho hộ tham gia HTX sản xuất chè an toàn với nội dung thuốc BVTV, cách chăm sóc chè đạt xuất chất lượng cao với tiêu chuẩn chè an toàn mà hộ chứng nhận cấp mã số + Còn 30 hộ sản xuất chè truyền thống quyền tổ chức lớp tập huấn với tần suất đến lần/năm cho người dân để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sử dụng hợp lý thuốc BVTV phân bón hóa học Qua bảng số liệu ta thấy hộ sản xuất chè an toàn tập huấn nhiều hộ sản xuất chè truyền thống trình áp dụng hộ vào sản xuất khác nhau, hộ sản xuất chè an tồn áp dụng khoảng 80% vào sản xuất với quy trình nghiên nhặt thuốc BVTV phân bón hóa học hộ sản xuất chè truyền thống áp dụng khoảng 60% vào sản xuất vào tn thủ quy trình Thơng qua ta thấy tầm quan trọng lớp tập huấn giúp nhân dân ngày y thức việc sử dụng thuốc BVTV phân bón hóa học hợp lý để nâng cao chất lượng chè tiến tới sản xuất chè an tồn 4.3.7 Phân tích kết sản xuất sào chè hộ nghiên cứu năm Đánh giá sản xuất tiêu thụ chè mang tính chất tương đối, phụ thuộc vào nhiều yếu tố, khó để đánh giá xác có nhìn đắn sản xuất chè Và để đánh giá phần sản 47 xuất chè, ta xét hiệu kinh tế mà chè đem lại cho hộ trồng chè Kết sản xuất phản ánh bảng sau: Bảng 4.9: Kết sản xuất chè hộ tính bình qn sào/năm ĐVT: đồng Loại hộ Chỉ tiêu (chè khô) Hộ sản xuất chè an toàn (n=30) Hộ sản xuất chè Bình quân truyền thống (n=60) (n=30) 1.GO 23.100.000 14.175.000 18.375.000 2.IC 1.305.400 2.007.500 1.656.450 3.VA 21.794.600 12.167.500 16.718.550 4.TC 1.422.900 2.125.000 1.773.950 5.Pr 21.677.100 12.050.000 16.601.050 (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra, năm 2017) Qua bảng ta thấy kết sản xuất hộ sản xuất chè an toàn hộ sản xuất chè truyền thống có chênh lệch rõ rệt sau: + Giá trị sản xuất: Giá trị sản xuất sản xuất chè an toàn 23.100.000 đồng cao hộ sản xuất chè truyền thống 14.175.000 đồng + Chi phí trung gian: Hộ sản xuất chè an tồn có chi phí trung gian 1.305.400 đồng thấp hộ sản xuất chè truyền thống 2.007.500 đồng hộ sản xuất chè an toàn tham gia vào HTX tập huấn kỹ thuật giống, phân bón, thuốc BVTV nên giảm chi phí trung gian cách hiệu so với hộ sản xuất chè truyền thống + Tổng chi phí hộ sản xuất chè truyền thống 2.125.000 đồng cao gấp 1,49 lần so với sản xuất chè an toàn 1.422.900 đồng hộ sản xuất chè truyền thống áp dụng sản xuất theo kinh nghiệm thân, tham gia vào 48 lớp tập huấn kỹ thuật việc sản xuất tràn lan, chưa giảm chi phí sản xuất + Một năm hộ sản xuất chè an toàn thu lợi nhuận từ sào chè 21.677.100 đồng cao gấp 1,8 lần hộ sản xuất chè truyền thống 12.050.000 đồng Từ tiêu cho thấy hộ sản xuất chè an tồn có kết sản xuất cao hộ sản xuất chè truyền thống hộ sản xuất chè an toàn hỗ trợ lớp tập huấn thị trường tiêu thụ ổn định nên hiệu sản xuất cao hơn, nâng cao thu nhập cho hộ trồng chè 4.3.8 Phân tích hiệu kinh tế hộ nghiên cứu 4.3.8.1 So sánh kết hiệu hộ sản xuất chè an toàn hộ sản xuất chè truyền thống Bảng 4.10: So sánh hiệu sản xuất chè sào/năm hộ điều tra năm 2017 Loại hình sản xuất Chỉ tiêu Đơn vị tính (chè khơ) Hộ sản xuất Hộ sản xuất Bình qn chè an tồn chè truyền (n=60) (n=30) thống (n=30) GO/Diện tích Đồng /sào 23.100.000 14.175.000 18.375.000 IC/Diện tích Đồng/sào 1.305.400 2.007.500 1.656.450 VA/Diện tích Đồng/sào 21.794.600 12.167.500 16.718.550 Pr/Diện tích Đồng/sào 21.677.100 12.050.000 16.601.050 GO/IC Lần 17,7 7,1 11,1 VA/IC Lần 16,7 6,1 10,1 Pr/IC Lần 16,6 6,0 10,0 (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra, năm 2017) 49 Từ bảng số liệu cho ta thấy, phương thức sản xuất chè hộ tham gia sản xuất chè an toàn sản xuất chè truyền thống có ảnh hưởng định đến hiệu kinh tế nông hộ, cụ thể là: - Giá trị sản xuất thu nhóm hộ sản xuất chè an tồn 23.100.000 đồng cao nhóm hộ sản xuất chè truyền thống 14.175.500 đồng, chủ yếu có khác suất chất lượng chè khác Bình quân hộ đạt 18.175.000 đồng - Chi phí trung gian: Mức đầu tư hai nhóm hộ sản xuất có chênh lệch khơng đáng kể Hộ sản xuất chè an toàn 1.305.400 đồng/hộ có mức đầu tư thấp hộ sản xuất chè truyền thống 2.007.500 đồng/hộ - Giá trị gia tăng: Do hộ sản xuất chè an tồn có giá trị sản xuất chi phí trung gian thấp nên giá trị gia tăng hộ sản xuất chè an toàn 21.794.600 đồng cao hộ sản xuất chè truyền thống 12.167.500 đồng - Lợi nhuận: thu từ chè hộ sản xuất chè an toàn cao hộ sản xuất chè truyền thống Lợi nhuận hộ sản xuất chè an toàn 21.677.100 đồng/sào/năm cao 1,8 lần so với lợi nhuận thu từ sản xuất chè hộ sản xuất chè truyền thống 12.050.000 đồng/sào/năm Chỉ tiêu sử dụng hiệu đồng vốn: - GO/IC: Nhóm hộ sản xuất chè an tồn 17,7 lần cao nhóm hộ sản xuất chè truyền thống 7,1 lần bình quân hộ 11,1 lần - VA/IC: Nhóm hộ sản xuất chè an toàn 16,7 cao nhóm hộ sản xuất chè truyền thống 6,1 lần bình quân hộ 10,1 lần - Pr/IC: Nhóm hộ sản xuất chè an tồn 16,6 cao nhóm hộ sản xuất chè truyền thống 6,0 lần bình quân hộ 10,0 lần Qua tiêu cho thấy đồng chi phí trung gian nhóm hộ sản xuất chè an toàn thu giá trị sản xuất, giá trị gia tăng thu nhập cao 50 nhóm hộ sản xuất chè truyền thống Như đồng vốn đầu tư nhóm hộ sản xuất chè an tồn bỏ hiệu hộ sản xuất chè truyền thống Tóm lại: Hai nhóm hộ sản xuất chè an tồn sản xuất chè truyền thống có chênh lệch kết hiệu sản xuất rõ rệt Nhóm hộ sản xuất chè an tồn có mức đầu tư hợp lý sản phẩm chất lượng, bán giá cao nên tất tiêu cao so với nhóm hộ sản xuất chè truyền thống dẫn đến hiệu kinh tế cao Điều cho thấy việc chăm sóc chè cách, việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất chè cần thiết, giúp tăng suất chất lượng sản phẩm chè 4.3.8.2 Hiệu xã hội sản xuất chè Việc trồng chè xã Phúc Xuân ngày trọng chè phù hợp với đặc điểm khu vực trung du miền núi Chè mang lại hiệu kinh tế cao ổn định, nguồn thu nhập lớn cho hộ trồng chè Bên cạnh sản xuất chè đem lại hiệu xã hội Cây chè trồng đất đồi cho suất 7-10 tấn/ha có giá trị tương đương với lúa đồng Do vậy, thâm canh tốt đem lại thu nhập đáng kể, tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người trồng chè Việc thực sản xuất chè theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung nhân rộng, góp phần làm thay đổi dần tập quán canh tác nhỏ lẻ người dân, phát huy tiềm mạnh đất đai, khí hậu, nhân lực địa phương, đồng thời nâng cao khả khai thác nguồn vốn tự có dân cách có hiệu quả, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động Sự phát triển sản xuất chè cho thấy khả ứng dụng khoa học kỹ thuật người dân ngày nâng lên sản xuất dựa tính tốn cách khoa học 51 Cây chè giải công ăn việc làm cho lao động nơng thơn góp phần đáng kể cơng xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh trật tự xã hội Ngồi ra, trình độ dân trí người dân nâng cao thông qua buổi tập huấn, hội thảo, tham quan mơ hình trình diễn hoạt động khác công tác khuyến nông sản xuất chè 4.4 Những thuận lợi, khó khăn sản xuất tiêu thụ chè an toàn hộ nghiên cứu xã Phúc Xuân 4.4.1 Thuận lợi hộ sản xuất chè an toàn xã Phúc Xuân - Các hộ nằm vùng chè đặc sản tỉnh, có khí hậu thổ nhưỡng đặc biệt, người có kinh nghiệm việc trồng, chăm sóc, chế biến chè truyền thống từ nhiều năm - Có sản phẩm chè đạt tiêu chuẩn UTZ Certified Việt Nam 4.4.2 Khó khăn hộ sản xuất chè an toàn xã Phúc Xuân - Thị trường giá chè sản xuất theo tiêu chuẩn UTZ Certified VietGAP chênh lệch so với sản phẩm chè sản xuất truyền thống - Điều kiện tự nhiên ngày khắc nhiệt làm cho sâu bệnh phát triển mạnh, q trình phòng trừ tiêu diệt khó khăn - Thị trường phân bón thuốc BVTV xuất nhiều hàng giả, hàng chất lượng hộ khó phân biệt ảnh hưởng tới sản xuất 4.5 Giải pháp để phát triển mơ hình chè an toàn xã Phúc Xuân 4.5.1 Giải pháp kỹ thuật Trên sở định hướng bố trí cấu giống chè cho vùng chuyên canh chè theo Đề án thâm canh công nghiệp lâu năm (trong có Chè), tỉnh Thái Ngun q trình trồng trồng thay cần đưa nhanh giống Chè chọn lọc nước nhập nội vào sản xuất Mặt khác cần tăng cường bình tuyển, thẩm định cơng nhận đầu dòng vườn đầu dòng, đảm bảo sản xuất giống phải có nguồn gốc rõ ràng 52 Tăng cường kiểm tra sở sản xuất hom giống, sở sản xuất Chè giống, ngăn chặn kịp thời kiên khơng để giống khơng có nguồn gốc xuất xứ, giống chất lượng, giống không phù hợp với vùng sinh thái đưa vào sản xuất đại trà Giống chè nay, địa bàn huyện, thành, thị xã giống chè trồng chủ yếu chè trung du Giống chè có chất lượng cao, khả chống chịu sâu bệnh tốt, nhiên khả thâm canh kém, suất không cao Việc đưa giống cho suất, chất lượng cao LDP1, LDP2, TRI777, … vào sản xuất yêu cầu quan trọng, góp phần to lớn vào sản xuất chè theo chiều sâu Đầu tư thâm canh: với việc tăng nhanh diện tích chè trồng hàng năm để tạo tiền đề cho việc tăng suất, sản lượng chè tương lai, biện pháp trước mắt có hiệu đầu tư thâm canh diện tích chè có Nên cần sử dụng biện pháp chăm sóc chè như: Tủ gốc giữ ẩm cho chè, chè cần độ ẩm nước biện pháp tủ gốc ẩm làm cho đất tơi xốp, cỏ dại, tăng lượng mùn chất dễ tiêu đất cho chè, chè cho suất cao, từ tăng hiệu kinh tế sản xuất chè Đối với hộ sản xuất chè, kỹ thuật tủ gốc giữ ẩm cho chè, nên tận dụng cỏ rác, hạn chế làm cỏ… Tưới nước cho chè: chè cần tưới nước đặc biệt tháng mưa Tưới nước cho chè biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu kinh tế sản xuất chè vụ đơng Bón phân: Tăng cường sử dụng phân hữu để bón cho chè, hạn chế sử dụng phân vơ có tác dụng mạnh tức thời, cho hiệu trước mắt có hại tương lai, làm cho đất bạc màu nhanh chóng bị trai cứng lại Sử dụng cân đối loại phân hóa học để tránh nghèo kiệt 53 dinh dưỡng đất, đảm bảo tăng suất, sản lượng cho chè, vừa đảm bảo chất lượng chè Phòng trừ sâu bệnh hại chè, phòng trừ sâu bệnh hại chè biện pháp tổng hợp đảm bảo hợp lý kinh tế bền vững dựa phối hợp biện pháp trồng trọt, sinh học, di truyền, chọn giống hoá học nhằm đạt sản lượng cao với tác hại cho mơi trường sức khoẻ người 4.5.2 Giải pháp sách Khuyến khích doanh nghiệp thu mua chế biến Chè xây dựng chế ứng trước vốn, vật tư thu hồi qua sản phẩm để tạo điều kiện cho người sản xuất chăm sóc theo quy trình sản xuất Chè an tồn Những doanh nghiệp hỗ trợ lãi xuất giảm phần thuế thu nhập doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp gắn với vùng nguyên liệu Căn vào điều kiện cụ thể, vùng chuyên canh chè nghiên cứu sách bổ sung, tập trung vào lĩnh vực: Chính sách dồn điền đổi thửa; sách hỗ trợ giống tín dụng; Chính sách khuyến nơng; Chính sách hỗ trợ quảng bá thương hiệu Chè đặc sản; Chính sách phát triển sở hạ tầng vùng Chè tập trung Các doanh nghiệp cần thực tốt Quyết định 80 Thủ tướng Chính phủ tiêu thụ nơng sản theo hợp đồng Thực cơng khai hố tiêu chuẩn giá nguyên liệu, tổ chức tốt điểm thu mua nguyên liệu thuận lợi cho người sản xuất Hỗ trợ phá bỏ chè cũ để trồng giống chè mới, trồng thay nương chè cũ, chè dâm canh suất cao với lãi xuất ưu đãi Đồng thời miễn thuế cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh, dịch vụ trồng chè Ưu đãi nhập thiết bị, máy móc cơng nghệ cao, vật tư phù hợp cho hộ gia đình, doanh nghiệp sản xuất chè Khuyến khích hộ tư nhân, doanh nghiệp chế biến xuất chè an toàn, chất lượng cao 54 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua trình điều tra, nghiên cứu sản xuất tiêu thụ chè an toàn xã Phúc Xuân - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên, có nhận xét sau: Phúc Xuân xã có điều kiện thuận lợi tự nhiên tiềm việc sản xuất, kinh doanh chè Phát triển chè hướng đắn, hiệu nhằm khai thác tốt tiềm năng, mạnh vùng, nâng cao thu nhập cho hộ nông dân Thực trạng sản xuất chè xã Phúc Xuân là: Xã có 325 chè, có khoảng 230 chè thâm canh Diện tích giống (chè cành LDP1, TRI777, Phúc Vân Tiên ) chiếm 40% suất chè bình quân đạt khoảng 152 tạ/ha, sản lượng đạt 3.496 Giá trị chè đạt 160 triệu đồng/ha Quá trình sản xuất hộ sản xuất chè an tồn hộ sản xuất chè thuyền thống có khác biệt rõ rệt, cụ thể là: Năng suất hộ sản xuất chè an toàn 16,5 kg/sào cao hộ sản xuất chè truyền thống 13,5 kg/sào; giá bán bình qn sản xuất chè an tồn 200.000 đồng/kg cao hộ sản xuất chè truyền thống 150.000 đồng/kg; giá trị sản xuất hộ sản xuất chè an tồn 32.010.000 đồng/năm hộ sản xuất chè truyền thống 20.310.750 đồng/năm; chi phí trung gian hộ sản xuất chè an toàn 1.305.400 đồng/năm thấp hộ sản xuất chè truyền thống 2.007.500 đồng/năm Từ khác biệt thấy hiệu sản xuất tiêu thụ chè an toàn sau: + Sản xuất chè an toàn: Giảm việc sử dụng thuốc BVTV, lạm dụng phân bón hóa học giảm chi phí sản xuất Đảm bảo mơi trường sản xuất an 55 toàn, sẽ, ngăn ngừa hạn chế rủi ro từ mối nguy gây nguy hiểm tới người trồng chè môi trường sản xuất + Tiêu thụ sản phẩm: thị trường đầu ổn định, thu mua sản phẩm chè theo hợp đồng lâu dài có giá cao thị trường từ thu nhập hộ nâng cao + Ngoài hộ sản xuất chè an tồn cho HTX tổ chức lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật lớp tập huấn kỹ thuật sấy chè, lớp tập huấn chăm sóc, bảo quản chè theo tiêu chuẩn giúp nâng cao hiệu sản xuất chè cho hộ Nằm vùng chè đặc sản quan tâm đặc biệt quyền, có sản phẩm đạt tiêu chuẩn UTZ Certified Việt Nam nên sản phẩm chè ngày khẳng định thương hiệu thị trường nước quốc tế, từ giá trị chè nâng lên đem lại thu nhập cao cho người dân Nhưng mặt khác sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn gặp nhiều khó khăn giá thị trường chưa ổn định, chênh lệch giá sản xuất chè truyền thống với chè an tồn Ngồi sản xuất phải tn theo tiêu chuẩn mà thời tiết biến đổi thất thường làm cho sâu bệnh hại phát triển mạnh, thị trường phân bón thuốc BVTV thi nhiều hàng giả, hàng chấn lượng làm cho hộ sản xuất không phân biệt ảnh hưởng lớn đến sản phẩm chè làm Như vậy, để nâng cao hiệu sản xuất tiêu thụ chè an toàn cách hiệu Thì cần có giải pháp thật hiệu bền vững, đưa giống chè có giá trị, suất cao vào sản xuất; đổi công nghệ thiết bị chế biến nhằm tạo sản phẩm có chất lượng, đa dạng đáp ứng nhu cầu thị trường; xây dựng, cải tiến hệ thống thu mua, đổi hệ thống phân phối đa dạng hóa phương thức mua bán hàng; xây dựng mối quan hệ 56 tốt doanh nghiệp với nông hộ sản xuất nguyên liệu; xây dựng phát triển thương hiệu chè vùng 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với cấp quyền - Đề nghị quan như: Sở nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên, Chi cục Phát triển nơng thơn tỉnh Thái Ngun, phòng kinh tế Thành phố Thái Nguyên, Chi cục quản lý chất lượng, dự án nước hỗ trợ hộ việc áp dụng quy trình sản xuất chè theo tiêu chuẩn UTZ Certified, làm thủ tục cấp chứng nhận cho sản phẩm chè theo tiêu chuẩn UTZ Certified - Tư vấn hỗ trợ nông dân việc đưa giống chè chất lượng cao vào trồng kinh doanh - Tiếp tục hỗ trợ vay vốn lãi xuất thấp từ quỹ phát triển tỉnh 5.2.2 Đối với nơng dân - Tích cực tham gia lớp tập huấn kỹ thuật cho chè nhằm nâng cao kỹ thuật thâm canh, học hỏi kinh nghiệm sản xuất hội tìm thị trường tiêu thụ thành viên, giúp nâng cao hiệu sản xuất - Hạn chế sử dụng thuốc BVTV, phân bón hóa học vừa giảm chi phí đầu vào, giảm nhiễm mơi trường, đảm bảo sức khỏe người đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm - Lên kế hoạch sản xuất thực tế, tích cực lao động để nâng cao chất lượng sản xuất - Thực quy trình sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn UTZ Certified 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Bộ Y Tế 2008, Quyết định số 867/1998/QĐ-BYT Bộ y tế Báo cáo Tình hình sản xuất tiêu thụ chè Thái Nguyên UBND tỉnh Thái Nguyên năm 2015 Công ty Liên kết Sinh thái Việt Nam-Ecolink (2009), Các tiêu chuẩn hữu Hiệp hội nông nghiệp hữu giới (IFOAM) Đề án phát triển chè tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2020 UBND tỉnh Thái Nguyên năm 2015 Tạ Thị Thanh Huyền, Sản xuất tiêu thụ sản phẩm chè theo hướng phát triển bền vững địa bàn tỉnh thái nguyên, Đề tài cấp năm 2010, Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh, Thái Nguyên Nguyễn Hữu Khải, Cây chè Việt nam - lực canh tranh xuất phát triển, Nhà xuất Lao động - Xã hội, Hà Nội, 2005 Cao Ngọc Lân (1992), Phân bố hợp lý sản xuất chè Trung du miền núi Bắc Bộ, Luận án phó Tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Đỗ Ngọc Quỹ - Đỗ Thị Ngọc Oanh, Kỹ thuật trồng chế biến chè suất cao - chất lượng tốt, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội, 2008 Đoàn Hùng Tiến, Đỗ Văn Ngọc (1998), Tuyển tập cơng trình nghiên cứu chè (1988 - 1997), Nhà xuất nông nghiệp, Hà Nội II Tài liệu Web 10 http://iasvn.org/homepage/Bao-cao-nganh-hang-che-thang-52016-8414.html 11 http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC 12 http://www.vietrade.gov.vn/che/6019-san-luong-va-xuat-khau-che-thegioi-qua-nhung-con-so-phan-1.html 13 https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BA%A3n_xu%E1%BA%A5t 14 https://voer.edu.vn/m/khai-niem-tieu-thu-san-pham/a2aaa837 ... Thuận lợi hộ sản xuất chè an toàn xã Phúc Xuân 51 4.4.2 Khó khăn hộ sản xuất chè an toàn xã Phúc Xuân 51 4.5 Giải pháp để phát triển mơ hình chè an toàn xã Phúc Xuân 51 4.5.1 Giải pháp kỹ thuật... thụ chè an toàn địa bàn xã Phúc Xuân - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên - Phân tích thuận lợi khó khăn sản xuất chè an toàn địa bàn xã Phúc Xuân - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên. .. cứu Thái Nguyên - 2017 i LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu thực luận văn Thực trạng giải pháp phát triển mơ hình sản xuất chè an tồn xã Phúc Xuân - Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp phát triển mô hình sản xuất chè an toàn tại xã Phúc Xuân Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Thực trạng và giải pháp phát triển mô hình sản xuất chè an toàn tại xã Phúc Xuân Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay