De tai XU HUONG TIEU DUNG TRAI CAY CUA NGUOI DAN CAN THO

121 24 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 20:57

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ THỊ QUỲNH NHƢ MSSV: 4104994 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN XU HƢỚNG TIÊU DÙNG TRÁI CÂY NỘI ĐỊA CỦA NGƢỜI DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: QTKD MARKETING Mã số ngành: 52340115 CÁN BỘ HƢỚNG DẪN NGUYỄN QUỐC NGHI 12 - 2013 LỜI CẢM TẠ Giảng đƣờng đại học không trang bị cho em nhiều kiến thức chuyên mơn mà trang bị kiến thức xã hội, giúp em có chuẩn bị vững vàng hơn, tự tin đối mặt với vơ vàn khó khăn, thử thách cơng việc sống phía trƣớc Với tất lòng biết ơn sâu sắc, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quí Thầy, Cơ trƣờng Đại học Cần Thơ nói chung q Thầy, Cơ khoa Kinh tế - QTKD nói riêng, đặc biệt em vô biết ơn thầy Nguyễn Quốc Nghi hƣớng dẫn tận tình giúp em hồn thành tốt luận văn tốt nghiệp Cuối lời, kính chúc q Thầy, Cơ ln dồi sức khỏe, gặt hái đƣợc nhiều thành công tràn đầy nhiệt huyết cơng tác giảng dạy Cần Thơ, ngày tháng 12 năm 2013 Sinh viên Mã Thị Quỳnh Nhƣ i TRANG CAM KẾT Tôi xin cam kết luận văn đƣợc hoàn thành dựa kết nghiên cứu kết nghiên cứu chƣa đƣợc dùng cho luận văn cấp khác Cần Thơ, ngày tháng 12 năm 2013 Sinh viên thực Mã Thị Quỳnh Nhƣ ii MỤC LỤC Trang CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Phạm vi thời gian 1.4.2 Phạm vi không gian 1.4.3 Đối tƣợng nghiên cứu 1.5 LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 10 2.1.1 Tính vị chủng tính vị chủng tiêu dùng 10 2.1.2 Chất lƣợng cảm nhận 11 2.1.3 Giá cảm nhận 11 2.1.4 Đánh giá giá trị hàng nội 12 2.1.5 Tính sẵn có 12 2.1.6 Hình ảnh nƣớc nhà 12 2.1.7 Xu hƣớng tiêu dùng 13 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 2.2.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu 14 2.2.2 Phƣơng pháp phân tích số liệu 15 2.2.3 Lý thuyết phƣơng pháp nghiên cứu 16 2.2.4 Mô hình nghiên cứu 20 CHƢƠNG 3: TỔNG QUAN ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 27 iii 3.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THÀNH PHỐ CẦN THƠ 27 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 27 3.1.2 Kinh tế 28 3.1.3 Văn hóa – xã hội 31 3.2 MÔ TẢ HỆ THỐNG BÁN LẺ TRÁI CÂY Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ 32 CHƢƠNG 4: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN XU HƢỚNG TIÊU DÙNG TRÁI CÂY NỘI ĐỊA CỦA NGƢỜI DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 34 4.1 MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG CỦA ĐÁP VIÊN 34 4.2 XU HƢỚNG TIÊU DÙNG TRÁI CÂY NỘI ĐỊA CỦA NGƢỜI DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 37 4.2.1 Hành vi tiêu dùng trái nội địa ngƣời dân thành phố Cần Thơ 37 4.2.2 Các yếu tố ảnh hƣởng đến định chọn mua trái ngƣời tiêu dùng 40 4.2.3 Đánh giá ngƣời tiêu dùng trái nội địa nhập 41 4.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN XU HƢỚNG TIÊU DÙNG TRÁI CÂY NỘI ĐỊA CỦA NGƢỜI DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 42 4.4 KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT CỦA MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU THEO ĐẶC ĐIỂM CÁ NHÂN NGƢỜI TIÊU DÙNG 58 4.4.1 Kiểm định khác biệt theo giới tính 59 4.4.2 Kiểm định khác biệt theo độ tuổi 59 4.4.3 Kiểm định khác biệt theo thu nhập 59 4.4.4 Kiểm định khác biệt theo trình độ học vấn 60 4.4.5 Kiểm định khác biệt theo nghề nghiệp 61 4.5 ĐÁNH GIÁ XU HƢỚNG TIÊU DÙNG TRÁI CÂY NỘI ĐỊA CỦA NGƢỜI DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 62 4.5.1 Đánh giá nhân tố ảnh hƣởng đến xu hƣớng tiêu dùng trái nội địa ngƣời dân thành phố Cần Thơ 62 4.5.2 Đánh giá xu hƣớng tiêu dùng trái nội địa ngƣời dân thành phố Cần Thơ theo đặc điểm cá nhân ngƣời tiêu dùng 65 CHƢƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU TIÊU DÙNG TRÁI CÂY NỘI ĐỊA CHO NGƢỜI DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 67 iv 5.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 67 5.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU TIÊU DÙNG TRÁI CÂY NỘI ĐỊA CHO NGƢỜI DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 68 5.2.1 Nâng cao giá trị trái nội địa 68 5.2.2 Nâng cao chất lƣợng trái nội địa 70 5.2.3 Nâng cao hình ảnh nƣớc nhà tâm trí ngƣời tiêu dùng 71 CHƢƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72 6.1 KẾT LUẬN 72 6.2 KIẾN NGHỊ 73 6.2.1 Đối với Nhà nƣớc 73 6.2.2 Đối với quan ban ngành nông nghiệp 73 6.2.3 Đối với nông dân 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 PHỤ LỤC 82 v DANH SÁCH BẢNG Bảng 2.1: Cỡ mẫu điều tra phân theo địa bàn cƣ trú 15 Bảng 2.2: Diễn giải biến thành phần 24 Bảng 3.1: Tốc độ tăng trƣởng GDP Tp Cần Thơ ĐBSCL giai đoạn từ năm 2009 đến tháng đầu năm 2013 30 Bảng 4.1: Chi tiêu thu nhập đáp viên 36 Bảng 4.2: Thời gian mua số loại trái sử dụng thƣờng xuyên 38 Bảng 4.3: Các yếu tố ảnh hƣởng đến định mua trái 41 Bảng 4.4: Đánh giá NTD trái nội địa nhập 42 Bảng 4.5: Kết kiểm định Cronbach’s alpha thang đo 43 Bảng 4.6: Kết phân tích nhân tố khám phá 46 Bảng 4.7: Giá trị ƣớc lƣợng mối quan hệ mơ hình 51 Bảng 4.8: Hệ số tƣơng quan CFA 52 Bảng 4.9: Tóm tắt kết kiểm định thang đo 53 Bảng 4.10: Mối quan hệ khái niệm nghiên cứu 53 Bảng 4.11: Các trọng số chƣa chuẩn hóa SEM lần 55 Bảng 4.12: Các trọng số mô hình SEM hiệu chỉnh 56 Bảng 4.13: Kết ƣớc lƣợng Bootstrap với n=700 58 Bảng 4.14: Sự khác biệt tiêu tƣơng thích mơ hình bất biến phần khả biến theo giới tính 59 Bảng 4.15: Sự khác biệt tiêu tƣơng thích mơ hình bất biến phần khả biến theo độ tuổi 59 Bảng 4.16: Sự khác biệt tiêu tƣơng thích mơ hình bất biến phần khả biến theo thu nhập 60 Bảng 4.17 : Các giá trị ƣớc lƣợng chƣa chuẩn hóa mơ hình khả biến theo thu nhập 60 Bảng 4.18: Sự khác biệt tiêu tƣơng thích mơ hình bất biến phần khả biến theo trình độ học vấn 61 Bảng 4.19: Sự khác biệt tiêu tƣơng thích mơ hình bất biến phần khả biến theo nghề nghiệp 61 Bảng 4.20: Các giá trị ƣớc lƣợng chƣa chuẩn hóa mơ hình khả biến theo nghề nghiệp 61 Bảng 4.21: Đánh giá ngƣời tiêu dùng nhân tố ảnh hƣởng đến xu hƣớng tiêu dùng trái nội địa 64 Bảng 4.22: Kiểm định khác biệt xu hƣớng tiêu dùng trái nội địa nam nữ 65 Bảng 4.23: Kiểm định khác biệt xu hƣớng tiêu dùng trái nội địa theo đặc điểm cá nhân ngƣời tiêu dùng 66 vi DANH SÁCH HÌNH Hình 2.1: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 22 Hình 3.1: Cơ cấu kinh tế Tp Cần Thơ năm 2012 tháng đầu năm 2013 29 Hình 4.1: Cơ cấu giới tính độ tuổi đáp viên 34 Hình 4.2: Cơ cấu nghề nghiệp trình độ học vấn đáp viên 35 Hình 4.3: Các loại trái đƣợc tiêu dùng thƣờng xuyên 37 Hình 4.4: Hành vi tiêu dùng trái dịp lễ tết, quà biếu dùng ngày ngƣời dân Tp.Cần Thơ 39 Hình 4.5: Mơ hình nghiên cứu thức 49 Hình 4.6: Kết phân tích CFA mơ hình chuẩn hóa 54 Hình 4.7: Kết phân tích mơ hình SEM lần 55 Hình 4.8: Kết phân tích mơ hình SEM hiệu chỉnh 56 vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Diễn giải ATVSTP An toàn vệ sinh thực phẩm BVTV Bảo vệ thực vật CFA Confirmatory Factor Analysis ĐBSCL Đồng sông Cửu Long EFA Exploratory Factor Analysis GAP Global Good Agricultrural GlobalGAP Global Good Agricultrural Practice IPM Integrated Pest Management NTD Ngƣời tiêu dùng NTDCC Ngƣời tiêu dùng cuối NXB Nhà xuất SEM Structural Equation Modelling TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh XHTD Xu hƣớng tiêu dùng viii CHƢƠNG GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Nông nghiệp đƣợc xem bệ đỡ bền vững cho phát triển Việt Nam tiến trình hội nhập sâu rộng toàn cầu, chắn cho kinh tế trƣớc biến động bất lợi Dù gặp nhiều khó khăn sản xuất tiêu thụ nhƣng năm 2012 tốc độ tăng trƣởng toàn ngành đạt 2,7%, tạo sinh kế cho hàng chục triệu dân, tổng kim ngạch xuất toàn ngành đạt 27,5 tỷ USD tăng gần 10% so với năm 2011 ngành có thặng dƣ xuất đạt gần 10 tỷ USD1 Trong đó, mặt hàng trái đƣợc xem sản phẩm tiềm năng, có khả tạo cú huých cho tăng trƣởng ngành, với giá trị xuất đạt 77 triệu USD (2012) tăng 20% so với năm 20112 Thành nhờ vào đóng góp đáng kể vùng ĐBSCL đồng châu thổ rộng lớn trù phú nƣớc Tính đến nay, diện tích ăn trái vùng ĐBSCL chiếm 35% so với nƣớc, cho sản lƣợng triệu trái/năm cung ứng đến 70% lƣợng trái tiêu thụ nƣớc xuất sang nhiều nƣớc, đƣa ĐBSCL trở thành vựa trái quan trọng nƣớc ta3 Đồng thời, nơi nơi xuất xứ nhiều loại trái đặc sản đƣợc ngƣời tiêu dùng nƣớc ƣa chuộng nhƣ: xồi cát Hòa Lộc, vú sữa Lò Rèn, bƣởi da xanh Bến Tre, long Chợ Gạo Thế nhƣng, thực tế nay, trái Việt Nam phải chịu sức ép trƣớc sóng trái nhập từ nhiều quốc gia ạt thâm nhập vào thị trƣờng nội địa nhƣ Mỹ, Thái Lan, Trung Quốc…với chất lƣợng giá cạnh tranh Mặc dù phần lớn ngƣời dân chi tiêu cho trái nội, song lâu dài liệu trái nội trụ vững trƣớc nhu cầu ngày cao họ, đặc biệt dân thành thị Khi mà trái ta chƣa mang tính hàng hóa, đƣợc bày bán chủ yếu chợ truyền thống, chợ đầu mối vỉa hè chƣa tiếp cận nhiều vào hệ thống bán lẻ đại Khâu chế biến, bảo quản sau thu hoạch yếu thiếu, chƣa trọng đầu tƣ đến hình ảnh, bao bì, nhãn mác sản phẩm Trong đó, trái ngoại đƣợc đóng hộp, bao bì tƣơm tất, có ghi rõ Văn Nguyễn-Quốc Nhật, 2012 Ngành nông nghiệp tổng kết năm 2012, bàn phƣơng hƣớng 2013 http://www.sonongnghiepbp.gov.vn/v1/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1281 Truy cập ngày 6/7/2013 Báo Công Thƣơng, 2012 Xuất nơng sản: cần quan tâm đến lợi ích nông dân http://giacaphe.com/34955/xuat-khau-nong-san-can-quan-tam-den-loi-ich-nguoi-nong-dan/ Truy cập ngày 6/7/2013 Lê Nghĩa, 2013 Đồng sông Cửu Long cất cánh từ tiềm năng, lợi - Bài 1: Tiềm lợi http://baotintuc.vn/bao-giay/dbscl-cat-canh-tu-tiem-nang-loi-the-bai-1-tiem-nang-va-loi-the20130512225634005.htm Truy cập ngày 6/7/2013 Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P Label XHTD < - DGHN ,695 ,130 5,335 *** XHTD < - TVC -,086 ,096 -,891 ,373 XHTD < - CLCN ,075 ,067 1,116 ,264 XHTD < - CL -,251 ,095 -2,655 ,008 XHTD < - HANN ,174 ,087 2,013 ,044 XHTD < - RCNK ,052 ,090 ,579 ,563 TVC5 < - TVC 1,000 TVC4 < - TVC ,935 ,081 11,555 *** TVC3 < - TVC ,991 ,081 12,274 *** TVC2 < - TVC ,754 ,083 9,122 *** TSC2 < - DGHN 1,000 DGHN4 < - DGHN 1,104 ,103 10,732 *** DGHN3 < - DGHN 1,139 ,107 10,662 *** DGHN1 < - DGHN ,952 ,103 9,231 *** HANN4 < - DGHN ,916 ,104 8,821 *** HANN3 < - DGHN ,901 ,095 9,473 *** HANN2 < - DGHN ,912 ,093 9,821 *** HANN1 < - DGHN ,975 ,092 10,646 *** HANN8 < - HANN 1,000 HANN7 < - HANN ,991 ,109 9,092 *** HANN6 < - HANN 1,241 ,116 10,674 *** HANN5 < - HANN 1,144 ,110 10,394 *** DGHN2 < - CL 1,000 CLCN4 < - CL 1,244 ,158 7,863 *** CLCN3 < - CL ,941 ,128 7,369 *** CLCN2 < - CL ,966 ,128 7,540 *** CLCN7 < - CLCN 1,000 CLCN6 < - CLCN 1,066 ,088 12,178 *** CLCN5 < - CLCN 1,086 ,087 12,457 *** TVC8 < - RCNK 1,000 TVC6 < - RCNK ,784 ,076 10,279 *** XHTD1 < - XHTD 1,000 TSC1 < - XHTD 1,309 ,150 8,747 *** 98 Kết SEM hiệu chỉnh ,37 HANN1 e26 ,47 HANN2 e27 1,00 ,51 ,93 ,36 HANN3 ,60 HANN4 ,89 1,11 z1 1,12 ,75 e34 TSC1 XHTD1 e29 e19 ,57 DGHN3 ,13 e21 ,47 DGHN4 1,27 1,00 DGHN1 1,02 ,45 ,50 ,13 ,11 ,72 ,90 ,06 e23 e28 ,94 DGHN 1 e22 ,51 XHTD ,19 TSC2 e24 ,23 ,47 -,20 CLCN2 ,29 ,33 CLTC CLCN3 CLCN4 e11 e12 ,78 DGHN2 ,16 ,65 1,19 ,90 Chi-square= 284,727 ; df = 123; P = ,000 ; Chi-square/df = 2,315 ; GFI = ,910; TLI = ,904; CFI = ,923 ; RMSEA = ,063 ,12 e10 ,53 1,00 ,94 ,13 1 e20 ,37 HANN5 ,50 HANN6 e31 ,59 ,83 ,87 HANN7 e32 ,60 HANN8 Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P Label XHTD < - DGHN ,751 ,119 6,308 *** XHTD < - CLTC -,201 ,082 -2,454 ,014 XHTD < - HANN ,130 ,073 1,793 ,073 HANN5 < - HANN 1,000 HANN6 < - HANN 1,063 ,083 12,842 *** HANN7 < - HANN ,833 ,081 10,293 *** HANN8 < - HANN ,871 ,083 10,476 *** XHTD1 < - XHTD 1,000 TSC1 < - XHTD 1,270 ,144 8,810 *** CLCN2 < - CLTC 1,000 CLCN3 < - CLTC ,942 ,121 7,801 *** CLCN4 < - CLTC 1,191 ,146 8,144 *** DGHN2 < - CLTC ,904 ,127 7,121 *** HANN1 < - DGHN 1,000 HANN2 < - DGHN ,935 ,089 10,466 *** HANN3 < - DGHN ,938 ,092 10,217 *** HANN4 < - DGHN ,894 ,095 9,442 *** DGHN1 < - DGHN ,896 ,099 9,006 *** DGHN3 < - DGHN 1,106 ,102 10,815 *** 99 e30 ,35 1,00 1,06 HANN 1 e33 ,14 Estimate S.E C.R P Label DGHN4 < - DGHN 1,118 ,098 11,441 *** TSC2 < - DGHN 1,019 ,095 10,715 *** Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate XHTD < - DGHN ,862 XHTD < - CLTC -,221 XHTD < - HANN ,177 HANN5 < - HANN ,760 HANN6 < - HANN ,784 HANN7 < - HANN ,607 HANN8 < - HANN ,623 XHTD1 < - XHTD ,592 TSC1 < - XHTD ,704 CLCN2 < - CLTC ,642 CLCN3 < - CLTC ,596 CLCN4 < - CLTC ,647 DGHN2 < - CLTC ,505 HANN1 < - DGHN ,699 HANN2 < - DGHN ,634 HANN3 < - DGHN ,618 HANN4 < - DGHN ,570 DGHN1 < - DGHN ,535 DGHN3 < - DGHN ,658 DGHN4 < - DGHN ,698 TSC2 < - DGHN ,650 100 101 PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC ĐA NHĨM GIỚI TÍNH 1.1 Mơ hình khả biến ,30 ,44 HANN1 HANN1 ,47 HANN3 ,59 HANN4 ,84 DGHN ,83 1,13 z1 DGHN1 DGHN3 ,79 e34 1 1 XHTD TSC2 XHTD1 HANN4 z1 DGHN1 DGHN3 ,65 e34 e24 e19 1 e22 1,33 TSC1 1,00 ,13 e21 ,40 DGHN4 ,44 e29 1,11 ,42 e23 ,59 ,94 ,12 e22 ,15 ,13 ,69 ,97 1,10 ,49 ,19 e28 ,59 ,05 1 ,87 ,99 ,52 DGHN4 1,00 HANN3 DGHN e21 1,23 TSC1 ,11 e19 ,95 1 ,33 e29 ,55 1,23 ,46 ,55 ,12 ,74 ,06 e23 e27 ,53 ,86 e28 ,97 1,00 ,49 ,99 ,38 HANN2 e27 1,00 e26 e26 ,45 HANN2 ,53 ,17 XHTD TSC2 XHTD1 e24 ,44 ,46 -,08 CLCN2 ,32 ,44 CL CLCN3 CLCN4 e10 DGHN2 ,23 ,21 HANN5 HANN6 e31 HANN7 e32 1 ,12 HANN8 ,39 phan tich da nhom Nhom nam Unstandardized estimates 102 e30 e31 ,60 ,90 HANN7 e32 ,73 HANN8 phan tich da nhom Nhom nu Unstandardized estimates e20 ,35 HANN6 1,17 HANN 1,00 ,74 e33 e12 ,40 HANN5 ,48 e11 ,63 ,13 Chi square= 484,603 ; df = 246; P = ,000 ; Chi-square/df = 1,970 ; GFI = ,862; TLI = ,862; CFI = ,889 ; RMSEA = ,054 ,13 ,69 CLCN4 DGHN2 e30 ,58 ,81 ,95 CLCN3 1,18 e12 ,35 1,00 1,01 CL ,16 e10 ,55 1,33 e20 1,00 ,80 e11 ,35 HANN ,24 ,88 ,20 ,58 CLCN2 ,12 ,61 1,12 ,64 Chi square= 484,603 ; df = 246; P = ,000 ; Chi-square/df = 1,970 ; GFI = ,862; TLI = ,862; CFI = ,889 ; RMSEA = ,054 -,36 ,28 ,48 1,00 1,00 ,09 1 e33 ,14 1.2 Mơ hình bất biến ,43 HANN1 e26 ,30 ,44 HANN2 e27 1,00 HANN3 HANN4 ,82 ,81 ,06 1,09 z1 DGHN1 e34 1 1,19 DGHN3 1 XHTD TSC2 XHTD1 ,12 CLCN2 ,33 ,41 1,14 CLCN3 CL CLCN4 ,28 e34 DGHN2 1,00 ,57 TSC2 XHTD1 CLCN2 ,24 HANN6 e12 e31 HANN7 e32 ,15 CL CLCN3 1,29 1 ,39 e12 e20 e31 ,60 ,90 HANN7 e32 ,73 HANN8 phan tich da nhom Nhom nam Unstandardized estimates e30 ,35 HANN6 1,16 HANN 1,00 ,74 103 e11 ,39 HANN5 e33 phan tich da nhom Nhom nu Unstandardized estimates ,13 ,62 ,13 Chi square= 489,365 ; df = 249; P = ,000 ; Chi-square/df = 1,965 ; GFI = ,860; TLI = ,863; CFI = ,888 ; RMSEA = ,054 ,16 e10 ,71 CLCN4 DGHN2 ,12 e24 ,55 1,11 ,47 HANN8 1,00 e20 ,58 ,81 ,96 ,26 ,78 e30 e22 ,43 -,17 e11 ,35 1,00 1,01 HANN 1 ,12 e10 ,13 e21 ,53 ,16 XHTD ,35 HANN5 1,21 TSC1 ,87 ,20 Chi square= 489,365 ; df = 249; P = ,000 ; Chi-square/df = 1,965 ; GFI = ,860; TLI = ,863; CFI = ,888 ; RMSEA = ,054 e19 ,40 DGHN4 ,43 1,16 ,44 e23 e29 ,59 DGHN3 ,61 1,17 ,68 DGHN1 ,98 ,71 e24 ,15 ,13 ,69 1,01 z1 ,48 1,00 1,03 ,15 HANN4 e21 e22 e28 ,60 ,06 ,47 -,17 HANN3 ,92 DGHN ,49 ,20 e27 ,53 1,03 ,52 DGHN4 1,00 ,31 e19 ,91 1,00 e29 1,27 TSC1 ,12 ,11 ,89 ,55 ,45 ,55 HANN2 ,74 ,71 e26 ,47 e28 ,59 DGHN e23 ,94 1 ,49 ,96 ,40 HANN1 e33 ,14 TUỔI 2.1 Mơ hình khả biến ,37 ,34 e26 HANN1 ,52 e27 ,50 ,12 ,14 e28 1,25 1,26 HANN3 ,76 e29 1,07 ,70 e19 ,23 HANN2 1 ,46 e22 1 e10 ,22 1,00 e12 ,14 TSC2 e20 z1 e24 ,29 1,00 1,24 -,19 ,23 XHTD TSC1 ,10 e11 e34 e12 1,00 e31 e20 1,29 e32 ,83 HANN7 ,29 e33 1,00 1 HANN ,19 TSC2 1 e30 ,14 ,51 1,31 CLCN4 ,27 1,00 ,97 CLCN3 -,28 ,26 DGHN2 1,13 e32 ,96 HANN7 ,66 e33 104 HANN8 ,42 1,18 HANN6 ,66 HANN8 ,14 HANN5 1,00 HANN XHTD TSC1 Phan tich da nhom NHOM TRE Unstandardized estimates e23 ,55 ,76 XHTD1 CL 1,00 ,34 e31 Phan tich da nhom NHOM KO TRE Unstandardized estimates z1 CLCN2 1,08 ,08 ,93 ,19 ,23 1,37 HANN6 1,00 DGHN4 ,36 ,08 HANN5 ,39 1,06 ,76 DGHN2 ,44 1,11 DGHN3 ,68 ,14 e30 DGHN ,95 DGHN1 ,54 e23 ,38 ,87 XHTD1 CL e10 ,36 ,13 ,91 HANN4 ,48 ,21 ,19 1,24 CLCN4 Chi square= 475,686 ; df = 246; P = ,000 ; Chi-square/df = 1,934 ; GFI = ,859; TLI = ,864; CFI = ,891 ; RMSEA = ,054 ,37 ,48 CLCN3 ,94 ,84 HANN3 ,56 e22 CLCN2 ,81 ,16 HANN2 ,90 ,48 ,99 HANN1 ,56 e21 DGHN4 ,55 e28 ,72 ,10 1,01 ,11 1,21 ,46 e11 ,15 e19 ,47 ,27 ,52 e29 ,59 e24 e27 1,00 DGHN3 ,44 DGHN ,74 ,65 e21 Chi square= 475,686 ; df = 246; P = ,000 ; Chi-square/df = 1,934 ; GFI = ,859; TLI = ,864; CFI = ,891 ; RMSEA = ,054 ,36 ,74 HANN4 DGHN1 e26 e34 2.2 Mơ hình bất biến ,34 e26 ,37 HANN1 ,52 e27 ,50 ,12 ,13 e28 1,24 1,25 HANN3 ,76 e29 1,06 ,70 e19 ,23 HANN2 1 ,46 e22 DGHN1 e10 ,22 e11 ,10 ,14 TSC2 e24 1,00 1,24 -,18 ,23 XHTD TSC1 e23 ,10 e11 e34 e12 1,00 e20 1,00 DGHN4 1 ,19 TSC2 1 e30 1,29 1 1,37 HANN6 ,83 HANN7 1,00 ,14 ,23 HANN ,51 1,31 CLCN4 ,27 1,00 ,96 CLCN3 -,29 ,26 CL DGHN2 1,13 e32 ,96 HANN7 ,66 e33 105 HANN8 ,42 1,18 HANN6 ,66 HANN8 ,14 HANN5 1,00 HANN XHTD TSC1 Phan tich da nhom NHOM TRE Unstandardized estimates e23 ,55 ,75 XHTD1 1,00 ,34 e31 Phan tich da nhom NHOM KO TRE Unstandardized estimates z1 CLCN2 1,08 ,08 ,94 ,19 ,08 HANN5 ,29 e33 1,06 ,35 ,39 e32 1,12 DGHN3 ,76 DGHN2 ,44 e31 DGHN ,95 DGHN1 ,68 ,36 e30 HANN4 ,54 ,37 ,88 XHTD1 CL e10 ,19 ,13 ,91 ,48 ,21 ,20 1,24 CLCN4 Chi square= 475,708 ; df = 247; P = ,000 ; Chi-square/df = 1,926 ; GFI = ,859; TLI = ,865; CFI = ,891 ; RMSEA = ,053 ,37 ,48 z1 ,29 ,94 ,84 HANN3 ,56 e22 CLCN2 ,81 e20 ,16 HANN2 ,91 ,48 ,94 HANN1 ,56 e21 1,00 CLCN3 e28 ,72 DGHN4 ,55 e12 ,11 e19 1,01 ,15 1,20 ,46 ,52 e29 ,47 ,27 e27 ,99 DGHN3 ,44 DGHN ,73 ,59 e24 e26 ,73 HANN4 ,65 e21 Chi square= 475,708 ; df = 247; P = ,000 ; Chi-square/df = 1,926 ; GFI = ,859; TLI = ,865; CFI = ,891 ; RMSEA = ,053 ,37 e34 TRÌNH ĐỘ 3.1 Mơ hình khả biến ,36 e26 ,39 HANN1 ,38 e27 ,51 ,09 ,13 e28 1,00 ,97 HANN3 ,49 e29 1,02 ,66 e19 ,07 HANN2 e21 ,44 e22 1 e10 ,08 ,26 ,15 TSC2 e12 CLCN4 e20 ,26 1,00 1,31 -,21 ,24 XHTD TSC1 ,19 e23 e11 e12 1,00 e20 DGHN4 1 ,16 TSC2 1 e30 1,27 1 1,37 HANN6 1,04 HANN7 1,00 ,11 ,35 ,43 1,42 CLCN4 ,23 1,00 ,59 CLCN3 -,44 ,26 DGHN2 HANN ,91 e32 ,71 HANN7 ,56 e33 106 HANN8 ,42 ,95 HANN6 ,61 HANN8 ,07 HANN5 1,00 HANN XHTD TSC1 Phan tich da nhom CHUA HOC TRUNG CAP Unstandardized estimates e23 ,48 ,70 XHTD1 CL 1,00 ,49 e31 Phan tich da nhom DA HOC TRUNG CAP Unstandardized estimates z1 CLCN2 ,71 ,08 1,27 -,05 ,13 HANN5 ,62 e33 1,00 ,42 ,58 e32 ,95 ,74 DGHN2 ,28 e31 ,99 DGHN3 ,55 e34 ,29 e30 DGHN ,75 DGHN1 ,62 ,51 ,85 XHTD1 CL e10 ,34 ,13 ,51 HANN4 ,71 ,45 1,37 ,82 e24 CLCN3 HANN3 Chi square= 465,662 ; df = 246; P = ,000 ; Chi-square/df = 1,893 ; GFI = ,864; TLI = ,872; CFI = ,897 ; RMSEA = ,052 ,40 ,60 z1 ,24 1,00 ,86 ,68 e22 CLCN2 1,39 ,09 HANN2 ,77 ,50 ,77 HANN1 ,78 e21 1,00 DGHN4 ,70 e28 ,84 1,19 ,44 e11 ,07 e19 ,31 ,21 ,48 ,22 e29 ,47 e24 e27 1,13 DGHN3 ,62 DGHN ,92 ,53 e26 1,08 HANN4 DGHN1 Chi square= 465,662 ; df = 246; P = ,000 ; Chi-square/df = 1,893 ; GFI = ,864; TLI = ,872; CFI = ,897 ; RMSEA = ,052 ,35 e34 3.2 Mơ hình bất biến ,36 e26 HANN1 ,38 e27 ,51 ,09 ,13 e28 1,01 ,98 HANN3 ,49 e29 1,03 ,66 e19 ,07 HANN2 e21 ,45 e22 1 ,07 e10 ,08 ,26 1,00 DGHN4 ,15 TSC2 e11 e12 1,37 CLCN4 ,82 e20 1 e24 1,00 -,23 ,24 XHTD TSC1 ,83 XHTD1 CL HANN3 1 Chi square= 468,064 ; df = 249; P = ,000 ; Chi-square/df = 1,880 ; GFI = ,862; TLI = ,874; CFI = ,897 ; RMSEA = ,052 ,43 ,51 HANN4 DGHN ,73 DGHN1 ,96 ,91 DGHN3 1,00 DGHN4 ,16 TSC2 ,70 ,26 e10 e23 ,52 ,20 1 e11 ,46 ,74 e12 1,46 CLCN4 ,75 DGHN2 e20 ,21 ,23 1,00 ,58 CLCN3 ,54 1,00 -,23 ,27 CL 1,00 DGHN2 e30 ,13 ,21 HANN5 ,28 e31 1,26 e32 1,04 HANN7 ,62 e33 1,00 e30 ,36 1,36 HANN6 ,57 ,44 ,13 HANN ,11 Phan tich da nhom DA HOC TRUNG CAP Unstandardized estimates e31 HANN5 ,85 e32 ,66 HANN7 ,53 e33 107 HANN8 ,44 ,92 HANN6 ,63 HANN8 ,07 ,49 1,00 HANN XHTD TSC1 Phan tich da nhom CHUA HOC TRUNG CAP Unstandardized estimates e23 ,46 ,75 XHTD1 ,34 z1 CLCN2 ,63 e34 ,11 ,89 ,59 ,44 CLCN3 ,70 e22 CLCN2 1,31 ,98 ,85 ,75 ,50 z1 ,24 HANN2 ,68 e21 ,09 ,89 HANN1 ,77 e19 1,39 1 ,84 1,20 ,45 e28 e29 ,31 ,21 ,48 ,21 ,47 e24 e27 1,14 DGHN3 ,61 DGHN ,93 DGHN1 ,38 e26 1,09 HANN4 ,54 Chi square= 468,064 ; df = 249; P = ,000 ; Chi-square/df = 1,880 ; GFI = ,862; TLI = ,874; CFI = ,897 ; RMSEA = ,052 ,34 e34 THU NHẬP 4.1 Mơ hình khả biến ,37 ,30 e26 HANN1 ,55 e27 ,61 ,17 ,20 e28 ,85 ,74 HANN3 ,57 e29 ,78 ,51 e19 ,16 HANN2 e21 ,45 e22 1 e10 ,17 e12 ,39 TSC2 e20 z1 e24 ,24 ,61 1,00 ,91 -,43 ,30 XHTD TSC1 ,10 e23 e11 e30 e34 e12 1,00 e20 HANN5 e31 ,55 e32 1,17 HANN7 ,73 e33 1,00 DGHN4 1 HANN ,12 TSC2 1 e30 ,11 ,44 1,29 CLCN4 ,17 1,00 ,92 CLCN3 -,17 ,26 DGHN2 HANN5 e32 ,84 HANN7 ,56 e33 108 HANN8 ,43 1,21 HANN6 ,65 HANN8 ,12 1,10 1,00 HANN XHTD TSC1 Phan tich da nhom TN KO CAO Unstandardized estimates e23 ,49 ,70 XHTD1 CL 1,00 ,35 e31 Phan tich da nhom TN CAO Unstandardized estimates z1 CLCN2 1,17 ,12 1,09 ,06 ,35 1,22 HANN6 1,00 ,38 ,17 1,24 1,10 ,75 DGHN2 ,40 1,03 DGHN3 ,76 ,26 ,22 DGHN ,81 DGHN1 ,56 ,63 ,95 XHTD1 CL e10 ,38 1 1,04 HANN4 ,53 ,52 1,13 CLCN4 Chi square= 513,766 ; df = 246; P = ,000 ; Chi-square/df = 2,088 ; GFI = ,842; TLI = ,838; CFI = ,870 ; RMSEA = ,060 ,30 ,57 CLCN3 1,05 1,00 HANN3 ,63 e22 CLCN2 ,70 -,03 HANN2 1,00 ,50 1,00 ,88 HANN1 ,65 e21 DGHN4 ,55 e28 e19 ,11 ,95 ,09 ,98 ,54 e11 ,14 ,77 ,39 ,13 ,49 e29 ,36 e24 e27 1,04 DGHN3 ,47 DGHN ,97 ,58 Chi square= 513,766 ; df = 246; P = ,000 ; Chi-square/df = 2,088 ; GFI = ,842; TLI = ,838; CFI = ,870 ; RMSEA = ,060 ,64 ,61 HANN4 DGHN1 e26 e34 4.2 Mơ hình bất biến ,36 e26 HANN1 ,38 e27 ,51 ,09 ,13 e28 1,01 ,98 HANN3 ,49 e29 1,03 ,66 e19 ,07 HANN2 e21 ,45 e22 e24 e10 ,08 e11 ,26 1,00 ,15 e12 1,37 1 e24 CLCN4 1,00 -,23 ,24 XHTD TSC1 e23 ,52 ,83 XHTD1 CL e10 ,20 e11 e34 e12 1,00 DGHN4 1 ,16 TSC2 e20 1 ,46 1,00 ,58 CLCN3 1,46 CLCN4 ,23 -,23 ,27 HANN5 e30 1,26 1 1,36 HANN6 1,04 HANN7 ,36 DGHN2 1,00 HANN ,11 Phan tich da nhom TN CAO Unstandardized estimates e31 ,85 e32 ,66 HANN7 ,53 e33 109 HANN8 ,44 ,92 HANN6 ,63 HANN8 ,07 HANN5 ,49 1,00 HANN XHTD TSC1 Phan tich da nhom TN KO CAO Unstandardized estimates e23 ,46 ,75 XHTD1 CL 1,00 ,44 ,13 z1 CLCN2 ,74 ,11 ,89 ,21 ,62 e33 ,91 ,75 DGHN2 ,57 e32 ,96 DGHN3 ,54 1,00 ,28 e31 DGHN ,73 DGHN1 ,63 ,34 e30 ,51 HANN4 ,70 ,26 ,21 ,13 Chi square= 468,064 ; df = 249; P = ,000 ; Chi-square/df = 1,880 ; GFI = ,862; TLI = ,874; CFI = ,897 ; RMSEA = ,052 ,43 ,59 ,44 CLCN3 ,82 e20 e22 CLCN2 1,31 ,98 ,85 HANN3 ,75 ,50 z1 ,24 HANN2 ,68 e21 ,09 ,89 TSC2 ,70 ,84 DGHN4 HANN1 ,77 e19 1,39 e28 e29 1,20 ,45 ,48 ,07 ,31 ,21 e27 1,14 DGHN3 ,61 ,21 ,47 e26 DGHN ,93 DGHN1 ,38 1,09 HANN4 ,54 Chi square= 468,064 ; df = 249; P = ,000 ; Chi-square/df = 1,880 ; GFI = ,862; TLI = ,874; CFI = ,897 ; RMSEA = ,052 ,34 e34 NGHỀ NGHIỆP 110 5.1 Mơ hình khả biến ,37 e26 HANN1 ,44 e27 ,45 ,13 ,06 e28 ,97 ,79 HANN3 ,57 e29 ,99 ,63 e19 ,07 HANN2 e21 ,42 e22 e24 ,16 e10 ,13 e11 ,21 ,22 TSC2 e12 e20 e22 e24 ,39 CLCN2 ,31 1,00 1,01 CLCN3 1,26 ,78 -,46 ,28 XHTD TSC1 e23 e10 ,77 e34 e11 e12 1,17 1,18 DGHN3 1,00 DGHN4 1 ,06 TSC2 e20 1 ,63 1,00 1,29 CLCN3 1,94 CLCN4 ,15 ,38 ,19 HANN5 1,20 1 e30 ,43 ,13 1,16 HANN6 1,00 HANN7 1,00 HANN Phan tich da nhom NGHE NGHIEP Unstandardized estimates 1,00 DGHN2 e31 HANN5 ,95 e32 1,04 HANN7 ,55 e33 111 HANN8 ,23 1,48 HANN6 ,66 HANN8 ,10 ,31 1,00 HANN XHTD TSC1 Phan tich da nhom NGHE NGHIEP Unstandardized estimates e23 ,38 ,94 XHTD1 CL ,53 ,14 z1 CLCN2 ,78 ,12 ,83 ,18 ,60 e33 DGHN ,99 DGHN1 ,82 DGHN2 ,53 e32 HANN4 ,44 1,00 ,37 e31 1,51 ,48 ,18 ,14 HANN3 ,47 ,17 ,55 ,06 XHTD1 CL ,32 e30 ,58 CLCN4 1,30 1,65 ,93 ,61 e21 z1 HANN2 Chi square= 491,817 ; df = 246; P = ,000 ; Chi-square/df = 1,999 ; GFI = ,857; TLI = ,858; CFI = ,886 ; RMSEA = ,057 ,21 ,59 1,23 ,07 ,99 HANN1 ,51 e19 DGHN4 ,65 ,81 1,00 ,55 e28 e29 1,10 ,40 ,23 ,54 ,11 ,47 e27 1,07 DGHN3 ,30 DGHN ,86 ,56 ,32 e26 ,81 HANN4 DGHN1 Chi square= 491,817 ; df = 246; P = ,000 ; Chi-square/df = 1,999 ; GFI = ,857; TLI = ,858; CFI = ,886 ; RMSEA = ,057 ,42 e34 5.2 Mô hình bất biến ,33 e26 ,37 e26 HANN1 ,44 e27 ,44 ,13 ,06 e28 ,98 ,81 HANN3 1,01 ,63 e19 ,07 HANN2 ,57 e29 e21 ,42 e22 e24 e10 ,13 e11 e20 e24 z1 1,23 CLCN4 e10 ,40 ,06 CLCN2 1,00 -,35 ,27 XHTD TSC1 e23 e11 e34 e12 ,13 e20 DGHN2 e31 1,20 e32 1,00 HANN7 ,60 e33 1,00 HANN 1,00 DGHN4 1 ,05 TSC2 1 e30 ,13 ,63 3,04 CLCN4 ,07 1,00 1,78 CLCN3 -,35 ,21 CL DGHN2 ,92 e32 1,01 HANN7 ,55 e33 112 HANN8 ,24 1,45 HANN6 ,66 HANN8 ,07 HANN5 1,00 HANN XHTD TSC1 Phan tich da nhom NGHE NGHIEP Unstandardized estimates e23 ,39 ,93 XHTD1 1,00 ,31 e31 Phan tich da nhom NGHE NGHIEP Unstandardized estimates z1 CLCN2 ,98 ,14 ,91 ,23 ,42 1,17 HANN6 ,53 1,11 ,53 ,15 HANN5 ,37 1,10 DGHN3 ,86 1,00 ,32 1 DGHN ,93 DGHN1 ,34 ,23 e30 1,40 HANN4 ,50 ,55 ,79 XHTD1 CL HANN3 ,86 ,50 ,19 ,32 1,21 1,54 Chi square= 500,154 ; df = 249; P = ,000 ; Chi-square/df = 2,009 ; GFI = ,856; TLI = ,857; CFI = ,884 ; RMSEA = ,057 ,24 ,58 ,99 HANN2 ,61 e22 ,07 ,91 ,22 TSC2 ,78 ,58 DGHN4 ,65 e12 HANN1 ,52 e21 1,00 CLCN3 e28 e29 ,20 1,20 ,17 1,12 ,55 ,12 e19 ,40 ,23 ,55 1,09 DGHN3 ,80 ,47 e27 DGHN ,88 DGHN1 Chi square= 500,154 ; df = 249; P = ,000 ; Chi-square/df = 2,009 ; GFI = ,856; TLI = ,857; CFI = ,884 ; RMSEA = ,057 ,41 ,83 HANN4 ,55 1 ,30 e34 ... 6/7/2013 Báo Công Thƣơng, 2012 Xu t nông sản: cần quan tâm đến lợi ích nơng dân http://giacaphe.com/34955/xuat-khau-nong-san -can- quan-tam-den-loi-ich -nguoi- nong -dan/ Truy cập ngày 6/7/2013 Lê... Rahman (2008), “Determinants of purchasing imported in a regular basis: Development of a regression model”[43] Mục tiêu nghiên cứu xác định nhân tố ảnh hƣởng đến định mua sắm NTD Bangladesh sản phẩm... gia nơi mà sản phẩm đƣợc sản xu t xu t xứ quốc tịch cơng ty sản xu t (Knight, 1999) Các nghiên cứu việc đánh giá chất lƣợng sản phẩm ngoại nhập cho thấy quốc gia sản xu t có tác động đến việc nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: De tai XU HUONG TIEU DUNG TRAI CAY CUA NGUOI DAN CAN THO, De tai XU HUONG TIEU DUNG TRAI CAY CUA NGUOI DAN CAN THO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay