II. ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI, HỘI NHẬP QUỐC TẾ THỜI KÌ ĐỔI MỚI. 1.Hoàn cảnh lịch sử và quá trình hoàn thành đường lối

17 39 1
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 20:09

II. ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI, HỘI NHẬP QUỐC TẾ THỜI KÌ ĐỔI MỚI.1. Hoàn cảnh lịch sử và quá trình hình thành đường lốiA, Hoàn cảnh lịch sửTình hình thế giới từ giữa thập kỉ 80 của thế kỷ XX+ Cuộc CM khoa học và công nghệ phát triển mạnh mẽ tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống của quốc gia, dân tộc.+ Các nước XHCN lâm vào khủng hoảng sâu sắc. Liên Xô sụp đổ, trật tự hai cực tan rã.+ Trên thế giới vẫn còn xung đột cục bộ nhưng xu thế chung là hòa bình, hợp tác phát triển .+ Xu thế chạy đua phát triển kinh tế.+ Các nước đổi mới về quan niệm sức mạnh, vị thế quốc giaXu thế toàn cầu hóa và những tác động của nó:+ Khái niệm: Toàn cầu hóa là quá trình lực lượng sản xuất và quan hệ kinh tế quốc tế phát triển vượt qua các rào cản bởi biên giới quốc gia và khu vực, lan tỏa ra phạm vi toàn cầu, trong đó hàng hóa, vốn, tiền tệ, thông tin, lao động,… vận động thông thoáng; sự phân công lao động mang tính quốc tế; quan hệ kinh tế giữa các quốc gia, khu vực đan xen nhau, hình thành mạng lưới quan hệ đa chiềub, Các giai đoạn hình thành, phát triển đường lối triển đường lối Giai đoạn 19861996: Xác lập đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa dạng hoá, đa phương hóa quan hệ quốc tế. Đại hội VI (121986) + Chủ trương: kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong điều kiện mới; đề ra yêu cầu mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế với các nước ngoài hệ thống XHCN, với các nước công nghiệp phát triển, các tổ chức quốc tế và tư nhân nước ngoài trên nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi. Tháng 12 năm 1987, Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được ban hành..... Chương 8: ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI Khái quát chương : đường lối đối ngoại Hoàn cảnh lịch sử Các giai đoạn hình thành, phá triển đường lối Kết quả, ý nghĩa, hạn chế nguyên nhân Đường lối đối ngoại từ 1975 đến năm 1986 Hoàn cảnh lịch sử trình hình thành đường lối Nội dung đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế Kết nguyên nhân Đường lối đối ngoại, hội ngoại quốc tế thời đổi II ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI, HỘI NHẬP QUỐC TẾ THỜI ĐỔI MỚI Hồn cảnh lịch sử trình hình thành đường lối A, Hồn cảnh lịch sử - Tình hình giới từ thập kỉ 80 kỷ XX + Cuộc CM khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ tác động sâu sắc đến mặt đời sống quốc gia, dân tộc + Các nước XHCN lâm vào khủng hoảng sâu sắc Liên Xô sụp đổ, trật tự hai cực tan rã + Trên giới xung đột cục xu chung hòa bình, hợp tác phát triển + Xu chạy đua phát triển kinh tế + Các nước đổi quan niệm sức mạnh, vị quốc gia - Xu tồn cầu hóa tác động nó: + Khái niệm: Tồn cầu hóa q trình lực lượng sản xuất quan hệ kinh tế quốc tế phát triển vượt qua rào cản biên giới quốc gia khu vực, lan tỏa phạm vi tồn cầu, hàng hóa, vốn, tiền tệ, thơng tin, lao động,… vận động thơng thống; phân cơng lao động mang tính quốc tế; quan hệ kinh tế quốc gia, khu vực đan xen nhau, hình thành mạng lưới quan hệ đa chiều Tác động tích cực Thúc đẩy phát triển sản xuất nước; mang lại lợi ích cho bên tham gia hợp tác; xây dựng mơi trường hòa bình, hợp tác, phát triển Tác động tiêu cực Tạo nên bất bình đẳng : tạo nên bất bình đẳng quan hệ quốc tế gia tăng phân cực quan hệ quốc tế gia tăng phân cực nước giàu nước nghèo - Yêu cầu cách mạng VN: + Phá bị bao vây cấm vận, mở rộng quan hệ đối ngoại + Nền kinh tế khủng hoảng nghiêm trọng - Tình hình khu vực châu Á – Thái Bình Dương: Có phát triển động, tiềm ẩn nhân tố gây ổn định như: tranh chấp ảnh hưởng quyền lực, biên giới, lãnh thổ, hải đảo, tài nguyên nước; bất ổn KT, CT, XH số nước… b, Các giai đoạn hình thành, phát triển đường lối triển đường lối  Giai đoạn 1986-1996: Xác lập đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa dạng hoá, đa phương hóa quan hệ quốc tế - Đại hội VI (12/1986) + Chủ trương: kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại điều kiện mới; đề yêu cầu mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế với nước hệ thống XHCN, với nước công nghiệp phát triển, tổ chức quốc tế tư nhân nước ngồi ngun tắc bình đẳng có lợi Tháng 12 năm 1987, Luật đầu tư nước Việt Nam ban hành + Tháng 5-1988, Bộ Chính trị Nghị 13 nhiệm vụ sách đối ngoại tình hình , đề chủ trương kiên chủ động chuyển đấu tranh từ đối đầu sang đấu tranh hợp tác tồn hồ bình; lợi dụng phát triển cách mạng KH-KT xu toàn cầu hóa kinh tế giới để tranh thủ vị trí có lợi phân cơng lao động quốc tế; sức đa dạng hoá quan hệ đối ngoại Đánh dấu đổi tư quan hệ quốc tế chuyển hướng toàn chiến lược đối ngoại Đảng ta, đặt móng hình thành đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ quốc tế Trên lĩnh vực kinh tế đối ngoại, từ năm 1989, Đảng chủ trương xóa bỏ tình trạng độc quyền sản xuất kinh doanh xuất nhập  bước đổi lĩnh vực - Đại Hội VII (6-1991): + Chủ trương: Hợp tác bình đẳng có lợi với tất nước, không phân biệt chế độ trị- xã hội khác nhau, sở ngun tắc tồn hồ bình + Phương châm: Việt Nam muốn bạn với tất nước cộng đồng giới, phấn đấu hồ bình, độc lập phát triển + Đổi sách đối ngoại với đối tác cụ thể: Lào Campuchia ( hợp tác, trọng hiệu tinh thần bình đẳng) , Trung Quốc, Mỹ (bình thường hóa quan hệ) + Cương lĩnh xác định quan hệ hữu nghị hợp tác quốc tế đặc trưng XHXHCN mà nhân dân ta xây dựng + Các Hội nghị Trung ương khóa VII tiếp tục cụ thể hóa quan điểm Đại hội VII lĩnh vực đối ngoại + HN lần thứ ba (6-1992) nhấn mạnh yêu cầu đa dạng hoá, đa phương hoá QHQT + HN đại biểu TQ nhiệm kỳ (1-1994) chủ trương triển khai mạnh mẽ đồng đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ đối ngoại ĐH VI : đề quan điểm, chủ trương đối ngoại rộng mở Các Nghị Hội nghị Trung ương khóa VI đến khóa VII phát triển thành đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, da dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế Giai đoạn 1996-2011: Bổ sung phát triển đường lối đối ngoại theo phương châm chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế - Đại hội VIII (6-1996): xác định quan điểm sức tăng cường quan hệ với nước láng giềng khu vực ASEAN; không ngừng củng cố quan hệ với nước bạn bè truyền thống; coi trọng quan hệ với nước phát triển trung tâm kinh tế - trị giới,…  Có điểm so với ĐH VII: chủ trương mở rộng quan hệ với Đảng cầm quyền Đảng khác Hai quán triệt yêu cầu mở rộng quan hệ đối ngoại nhân dân, quan hệ với tổ chức phi phủ Ba chủ trương thử nghiệm để tiến tới thực đầu tư nước + HN lần thứ tư (12-1997): Đảng đề chủ trương tiến hành khẩn trương, vững việc đàm phán Hiệp định Thương mại với - Đại hội IX (4-2001): + Nêu lên quan điểm xây dựng kinh tế độc lập tự chủ Độc lập đường lối, sách, đồng thời có tiềm lực kinh tế đủ mạnh Đi đôi với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng nâng cao hiệu kinh tế đối ngoại, kết hợp nội lực với ngoại lực thành nguồn lực tổng hợp phát triển đất nước + Phương châm: VN sẵn sàng bạn, đối tác tin cậy nước cộng đồng quốc tế, phấn đấu hồ bình, độc lập phát triển + Tháng 11-2001, Bộ Chính trị Nghị 07 hội nhập kinh tế quốc tế - Đại hội X (4-2006): + Quan điểm: thực quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hồ bình, hợp tác phát triển; sách đối ngoại mở rộng, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ kinh tế quốc tế “chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế” - ĐH XI (1-2011): + Quan điểm: 25 năm đổi (1986-2011) tao lực thế, sức mạnh tổng hợp lớn nhiều so với trước Tuy nhiên nước ta đứng trước nhiều thách thức lớn đan xen Nguy tụt hậu xa kinh tế so với nhiều nước khu vực giớ tồn + Chủ trương: triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu hoạt động đối ngoại, tích cực chủ động hội nhập quốc tế Về tư đối ngoại – chuyển từ “hội nhập kinh tế quốc tế” lên “hội nhập quốc tế” Triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu hoạt động đối ngoại, tích cực chủ động hội nhập quốc tế (từ kinh tế đến trị, văn hóa, giáo dục, an ninh, quốc phòng …) - Đại hội XII (1/2016): + Tiếp tục khẳng định chủ trương đại hội XI + Bổ sung, phát triển theo phương châm chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, hình thành đường lối đối ngoại đọc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động tích cực hội nhập quốc tế; bạn, đối tác tin cậy thành viên có trách nhiệm cộng đồngquốc tế; lợi ích quốc gia, dân tộc, nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu Thank you ! ... kỷ XX + Cuộc CM khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ tác động sâu sắc đến mặt đời sống quốc gia, dân tộc + Các nước XHCN lâm vào khủng hoảng sâu sắc Liên Xô sụp đổ, trật tự hai cực tan rã + Trên... cục xu chung hòa bình, hợp tác phát triển + Xu chạy đua phát triển kinh tế + Các nước đổi quan niệm sức mạnh, vị quốc gia - Xu tồn cầu hóa tác động nó: + Khái niệm: Tồn cầu hóa q trình lực lượng... xây dựng + Các Hội nghị Trung ương khóa VII tiếp tục cụ thể hóa quan điểm Đại hội VII lĩnh vực đối ngoại + HN lần thứ ba (6-1992) nhấn mạnh yêu cầu đa dạng hoá, đa phương hoá QHQT + HN đại biểu
- Xem thêm -

Xem thêm: II. ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI, HỘI NHẬP QUỐC TẾ THỜI KÌ ĐỔI MỚI. 1.Hoàn cảnh lịch sử và quá trình hoàn thành đường lối, II. ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI, HỘI NHẬP QUỐC TẾ THỜI KÌ ĐỔI MỚI. 1.Hoàn cảnh lịch sử và quá trình hoàn thành đường lối, Chương 8: ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay