Nghiên cứu thực trạng, một số yếu tố nguy cơ nhiễm ấu trùng giun đũa chó trên người và hiệu quả điều trị bằng albendazole tại 2 xã thuộc huyện an nhơn, bình định (2011 2012 ( Luận án tiến sĩ)

174 21 0
  • Loading ...
1/174 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 16:03

Nghiên cứu thực trạng, một số yếu tố nguy cơ nhiễm ấu trùng giun đũa chó trên người và hiệu quả điều trị bằng albendazole tại 2 xã thuộc huyện an nhơn, bình định (2011 2012 ( Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu thực trạng, một số yếu tố nguy cơ nhiễm ấu trùng giun đũa chó trên người và hiệu quả điều trị bằng albendazole tại 2 xã thuộc huyện an nhơn, bình định (2011 2012 ( Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu thực trạng, một số yếu tố nguy cơ nhiễm ấu trùng giun đũa chó trên người và hiệu quả điều trị bằng albendazole tại 2 xã thuộc huyện an nhơn, bình định (2011 2012 ( Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu thực trạng, một số yếu tố nguy cơ nhiễm ấu trùng giun đũa chó trên người và hiệu quả điều trị bằng albendazole tại 2 xã thuộc huyện an nhơn, bình định (2011 2012 ( Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu thực trạng, một số yếu tố nguy cơ nhiễm ấu trùng giun đũa chó trên người và hiệu quả điều trị bằng albendazole tại 2 xã thuộc huyện an nhơn, bình định (2011 2012 ( Luận án tiến sĩ) BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ VIỆN SỐT RÉT-KÝ SINH TRÙNG CÔN TRÙNG TRUNG ƢƠNG TRẦN TRỌNG DƢƠNG NGHI£N CøU THùC TR¹NG, MéT Sè ỸU Tè NGUY NHIễM ấU TRùNG GIUN ĐũA CHó TRÊN NGƯờI HIệU QUả ĐIềU TRị BằNG ALBENDAZOLE TạI THUộC HUYệN AN NHƠN, BìNH ĐịNH (2011-2012) Chuyờn ngnh: Ký sinh trùng-Côn trùng y học Mã số: 62 72 01 16 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ Y HỌC HÀ NỘI - 2014 LUẬN ÁN ĐƢỢC HOÀN THÀNH TẠI VIỆN SỐT RÉT - KÝ SINH TRÙNG - CÔN TRÙNG TRUNG ƢƠNG Cán hƣớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Văn Chƣơng PGS TS Đoàn Huy Hậu Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Viện Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương vào hồi ngày tháng năm 2014 thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia - Thư viện Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Cơn trùng Trung ương DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ CƠNG BỐ Trần Trọng Dương, Nguyễn Văn Chương (2013), “Đánh giá hiệu điều trị Albendazole bệnh ấu trùng Toxocara canis người số thuộc huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định, (2011-2012)”, Tạp chí Y học Việt Nam, Số 1/Tháng 10, Trang: 90-95, ISSN: 18591868 Trần Trọng Dương, Bùi Văn Tuấn, Đoàn Huy Hậu (2013), “Đánh giá thực trạng nhiễm ấu trùng giun đũa chó người Nhơn Hưng Nhơn Phong, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định, (20112012)”, Tạp chí Phòng chống bệnh Sốt rét bệnh Ký sinh trùng, Số Chuyên đề Hội nghị khoa học Nghiên cứu sinh lần thứ nhất, Trang: 41-49, ISSN: 0868-3735 Trần Trọng Dương, Nguyễn Văn Chương, Bùi Văn Tuấn (2013), “Thực trạng nhiễm trứng giun đũa chó mơi trường xác định số yếu tố nguy nhiễm ấu trùng giun đũa chó người thuộc huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định, (2011-2012)”, Tạp chí Phòng chống bệnh Sốt rét bệnh Ký sinh trùng, Số Chuyên đề Hội nghị khoa học Nghiên cứu sinh lần thứ nhất, Trang: 89-97, ISSN: 0868-3735 Tran Trong Duong, Nguyen Van Chuong (2014), “Research some clinical, testing features and treatment to dogs roundworm in humans”, Revue Médicale, No1/2014, pp 11-21, ISSN: 1859-1892 Tran Trong Duong, Nguyen Van Chuong, Doan Huy Hau (2014), “Research prevalence, some risk factors dog roundworm larvae infections to humans and efficiency to treatment of albendazole in An Nhon, Binh Dinh (2011-2012)”, Revue Médicale, No1/2014, pp 22-31, ISSN: 1859-1892 ĐẶT VẤN ĐỀ Bệnh giun đũa chó thuộc nhóm “Bệnh động vật lây sang người”, phổ biến từ chó [2], [5], [64] Giun đũa chó tên khoa học Toxocara canis [63] Bệnh giun đũa chó gọi bệnh ấu trùng di chuyển nội tạng người gây di chuyển ấu trùng giun đũa chó [6] Năm 1952, Beaver cộng chứng minh diện ấu trùng giun đũa chó người gọi bệnh “ấu trùng di chuyển nội tạng” Vì ký sinh trùng lạc chủ, không trưởng thành người nên y văn ghi nhận tượng “ngõ ký sinh” “bệnh động vật thật khơng hồn chỉnh” [5], [24], [114] Trong phạm vi đề tài này, không nghiên cứu phân định lồi giun đũa chó giun đũa mèo nên gọi chung giun đũa chó Trong năm g n giới người ta nghiên cứu chứng minh r ng, ký sinh trùng giun đũa chó khơng ký sinh ruột chó mà gây bệnh sang người, gây c c tổn thư ng c c c quan như: gan, não, phổi Mặc dù hướng điều trị, can thiệp định ph a y học song t lệ m c bệnh v n cao giới Việt Nam ệnh thường xuất với t lệ cao vùng ni nhiều chó dân tr thấp Tuy nhiên, bệnh xuất c nước ph t triển gây nh hưởng lớn đến sức kh e người kinh tế nhiều qu c gia Đây vấn đề đ ng quan tâm cho sức kh e cộng đồng [7], [139] Tại Việt Nam năm g n bệnh xuất nhiều n i xu hướng gia tăng nhanh [8] ên cạnh đó, nước ta người dân thói quen ni chó khơng kiểm sốt, th rong, phân chó gặp kh p n i, s m u đất nhiễm trứng giun đũa chó thay đổi từ 5-26% tùy theo vùng sinh địa c nh, nên tất c người nguy c nu t ph i chúng Đặc biệt khu vực miền Trung-Tây Nguyên, bệnh trở thành vấn đề lo l ng cho sức kh e người dân khu vực, năm qua hàng ngàn bệnh nhân chẩn đo n nhiễm ấu trùng giun đũa chó Tuy nhiên nghiên cứu lâm sàng bệnh hiệu qu điều trị bệnh q Các biểu lâm sàng bệnh đa dạng không đặc hiệu nên việc chẩn đo n bệnh gặp nhiều khó khăn [7], [8] Mặc dù, Viện S t rét-Ký sinh trùngôn trùng Quy Nh n Viện S t r t-Ký sinh trùng- ôn trùng Trung ng can thiệp t ch cực vào cộng đồng, song t lệ nhiễm bệnh v n kh cao Hiện chưa nghiên cứu đ y đủ bệnh ký sinh trùng giun đũa chó gây cho bệnh người [2] Với mong mu n tìm hiểu sâu h n bệnh nh m nâng cao chất lượng chẩn đo n, điều trị bệnh tiến hành đề tài: “Nghiên cứu thực trạng, số yếu tố nguy nhiễm ấu trùng giun đũa chó ngƣời hiệu điều trị albendazole thuộc huyện An Nhơn, Bình Định (2011-2012)” với mục tiêu: Đánh giá thực trạng nhiễm ấu trùng giun đũa chó người Nhơn Hưng Nhơn Phong, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định Mơ tả số yếu tố nguy nhiễm ấu trùng giun đũa chó người Đánh giá hiệu điều trị Albendazole người nhiễm ấu trùng giun đũa chó Chƣơng TỔNG QUAN 1.1 LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU BỆNH GIUN ĐŨA CHÓ 1.1.1 Lịch sử nghiên cứu bệnh giun đũa chó giới Bệnh giun đũa chó hay bệnh ấu trùng (AT) di chuyển nội tạng, gây di chuyển ấu trùng giun đũa chó nhiều c quan: da, gan, c , não, lách, m t ệnh AT giun đũa chó y văn ghi nhận loại giun định kháng nguyên gi ng giun đũa mèo, không phân biệt hai loại giun b ng c c phư ng ph p chẩn đo n miễn dịch học, biểu lâm sàng người khó phân biệt Tuy nhiên, kh nhiễm AT giun đũa chó thói quen sinh hoạt chó khiến bệnh lây nhiễm qua người cao [70] Năm 1950, AT giun đũa chó tìm thấy m t bệnh nhân ph u thuật m t m t viêm nội nhãn hay nghi ngờ ung thư võng mô [25] Vào năm 1952, eaver cộng chứng minh diện AT giun đũa chó nội tạng người gọi bệnh “ấu trùng di chuyển nội tạng” Trường hợp ghi nhận l n đ u tiên trẻ em hội chứng gan hay phổi; AT giun đũa chó tìm thấy sau ph u thuật tử thi, sinh thiết gan hay phổi.Vì ký sinh trùng (KST) lạc chủ, khơng trưởng thành người nên y văn ghi nhận tượng “ngõ ký sinh” “bệnh động vật khơng hồn chỉnh” [6], [25] Trên giới, Mỹ, Beck nghiên cứu sinh th i loài chó ni nhiều c c gia đình vùng thành thị dự đo n r ng bệnh giun đũa chó vấn đề lớn đ i với sức kh e cộng đồng đồng thời bệnh phổ biến Vì khơng trưởng thành người nên AT giun đũa chó mu n chẩn đo n bệnh ph i dựa vào phư ng ph p miễn dịch học, tìm kháng thể kháng giun huyết bệnh nhân B ng ph n ứng miễn dịch học, nhiều tác gi giới ph t nhiều trường hợp bệnh giun đũa chó lạc chủ người Ngồi ra, giun đũa chó tìm thấy lồi gặm nhấm lò mổ lợn Na Uy [123] Những nghiên cứu g n với kỹ thuật miễn dịch ELISA cho biết t lệ nhiễm KST cộng đồng dân cư c c nước Châu Âu (0-13%), Anh (2-5%) Điều cho thấy mức độ ô nhiễm đ ng kể phân chó mơi sinh [106] 1.1.2 Lịch sử nghiên cứu bệnh giun đũa chó Việt Nam Trước Cách mạng tháng 8, theo Houdemer (1938), chó B c Bộ nhiễm giun đũa chó (16,71%) Đỗ Hài (1972), điều tra 174 chó săn từ 1-5 tháng tuổi miền B c, t lệ nhiễm 47,1%; t lệ chó mẹ ni 73,7%, giun đũa chó nhiều chó từ chưa mở m t đến tháng tuổi, đến 4-5 tháng tuổi t lệ nhiễm gi m d n Năm 1975, apdevielle P cộng (CS) báo cáo Thành ph Hồ Chí Minh trường hợp cổ trướng tăng bạch c u toan (BCAT) phụ nữ lớn tuổi Bệnh nhân s ng nông thôn, tiền sử vàng da, u ng rượu nghiện hút thu c nặng Các tác gi nghĩ đến ngun nhân KST khơng biết lồi nào, điều trị với Thiabendazole triệu chứng bệnh gi m d n [5] Năm 1988, Tr n Vinh Hiển gặp bệnh viện Nhi đồng II, Thành ph Hồ Chí Minh bệnh nhi (Đức Hòa, Long An) bị s t k o dài, AT tăng cao máu Huyết bệnh nhân Gi o sư Tr n Văn K Pháp thử, x c định trường hợp nhiễm AT giun đũa chó Sử dụng kỹ thuật ELISA với kháng nguyên chất tiết ấu trùng giun đũa chó mơi trường ni cấy, ph t hàng ngàn người huyết dư ng t nh với loại giun [5] 1.2 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC BỆNH GIUN ĐŨA CHÓ 1.2.1 Tác nhân gây bệnh, chu kỳ sinh học, nguồn truyền nhiễm, khối cảm thụ bệnh giun đũa chó 1.2.1.1 Tác nhân gây bệnh giun đũa chó - Tác nhân gây bệnh: Tác nhân gây bệnh giun đũa chó Toxocara canis, lồi giun tròn [22] Các giun đẻ trứng, trứng theo phân ngồi mơi trường sau 1-2 tu n lễ trứng hóa phơi (trứng chứa AT) Đây giai đoạn gây bệnh cho người nu t ph i trứng Hình 1.1 Một đoạn ruột non chó với giun đũa chó trưởng thành (Giun đực cong, giun trắng) [53] (Nguồn:http://www.impehcm.org.vn/index.php?mod=thongtinvien&dvid=2&tvid=295) Trứng giun đũa chó chưa AT Trứng giun đũa chó AT Hình 1.2 Hình ảnh trứng giun đũa chó (Nguồn:http://www.impehcm.org.vn/index.php?mod=thongtinvien&dvid=2&tvid=295) Việc phân biệt hình nh trứng giun đũa chó giun đũa mèo s tác gi nghiên cứu b ng cách sử dụng kỹ thuật PCR nghiên cứu cấu trúc gen [81], [91], [127] - Hình thái học giun đũa chó: on đực k ch thước 4-10 cm 6-18 cm Hình dáng trông gi ng giun đũa giai đoạn trẻ (young ascaris), móc giun ph n cổ hẹp đoạn cu i [23], [31] Trứng hình bán thùy, dày, v bị rỗ, kích thước 90 x 75 micron (mc) [42] Phân loại: Giun đũa chó thuộc: Ngành: Nematoda Nhóm: Phasmida Tên chủng: Ascaridoidea Gi ng: Toxocara Lồi: Toxocara canis Tuy nhiên, theo Ming-Wei Li cs (2008) cho r ng Toxocara spp gồm loài: Toxocara canis, Toxocara cati Toxocara malaysiensis Tác gi đề xuất phân ba lồi thơng qua nghiên cứu gen ti thể [103] 1.2.1.2 Chu kỳ sinh học giun đũa chó - Ở chó: Khi chó mẹ nu t ph i trứng phơi giun đũa chó, trứng nở dày ruột non, trứng gi i phóng AT giai đoạn xâm nhập vào thành ruột theo đường máu di chuyển kh p n i c thể [56] Kho ng tu n sau, tất c AT giai đoạn mặt nhu mơ gan, phổi, thận, não Vì vậy, khơng giun trưởng thành ruột chó (tuy nhiên s tác gi chứng minh r ng chó c i giun trưởng thành ruột, song c địa chó thực thích hợp cho s ng, tăng trưởng trưởng thành giun đũa chó) Ấu trùng tồn mơ chó mẹ hàng tháng hay hàng năm mà không phát triển thêm Nếu chó thai, AT di chuyển qua bánh rau, tới mô gan phổi thai Sự xâm nhập vào thai không x y ... giun đũa chó ngƣời hiệu điều trị albendazole xã thuộc huyện An Nhơn, Bình Định (2 0 11 -20 12) ” với mục tiêu: Đánh giá thực trạng nhiễm ấu trùng giun đũa chó người xã Nhơn Hưng Nhơn Phong, huyện An Nhơn,. .. tỉnh Bình Định Mơ tả số yếu tố nguy nhiễm ấu trùng giun đũa chó người Đánh giá hiệu điều trị Albendazole người nhiễm ấu trùng giun đũa chó 3 Chƣơng TỔNG QUAN 1.1 LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU BỆNH GIUN ĐŨA... TRị BằNG ALBENDAZOLE TạI Xã THUộC HUYệN AN NHƠN, BìNH ĐịNH (2 0 11 -20 12) Chuyờn ngnh: Ký sinh trùng- Côn trùng y học Mã số: 62 72 01 16 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ Y HỌC HÀ NỘI - 20 14 LUẬN ÁN ĐƢỢC HOÀN
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng, một số yếu tố nguy cơ nhiễm ấu trùng giun đũa chó trên người và hiệu quả điều trị bằng albendazole tại 2 xã thuộc huyện an nhơn, bình định (2011 2012 ( Luận án tiến sĩ), Nghiên cứu thực trạng, một số yếu tố nguy cơ nhiễm ấu trùng giun đũa chó trên người và hiệu quả điều trị bằng albendazole tại 2 xã thuộc huyện an nhơn, bình định (2011 2012 ( Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay