Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường tiểu học mễ trì, quận nam từ liêm, thành phố hà nội

131 22 0
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 15:53

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THỊ MAI HOA QUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRƢỜNG TIỂU HỌC MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Minh Hiền HÀ NỘI – 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THỊ MAI HOA QUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRƢỜNG TIỂU HỌC MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Minh Hiền HÀ NỘI – 2017 i LỜI CẢM ƠN Luận văn thực hoàn thành với giúp đỡ, hướng dẫn thầy giáo, cô giáo, cán trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2; giúp đỡ cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội Với tình cảm chân thành, tác giả luận văn xin bày tỏ lòng biết ơn tới thầy giáo, giáo, cán trường Đại học Sư phạm Hà Nội tận tình giảng dạy, giúp đỡ tác giả trình học tập nghiên cứu Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Bùi Minh Hiền, người dành cho tác giả lời dẫn ân cần với kiến thức quý giá trình thực luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội động viên, đóng góp ý kiến, cung cấp thơng tin, tư liệu cho tác giả trình điều tra, nghiên cứu Xin gửi lời cảm ơn tới bạn bè, đồng nghiệp người thân tạo điều kiện, chia sẻ tác giả trình học tập nghiên cứu Mặc dù nỗ lực, cố gắng song luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tác giả kính mong nhận dẫn quý báu thầy giáo, giáo đóng góp ý kiến bạn đồng nghiệp Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả Nguyễn Thị Mai Hoa ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Đề tài nghiên cứu tơi, tơi viết, nghiên cứu hồn thành, chưa cơng bố đâu tạp chí hay cơng trình nghiên cứu cho bảo vệ học vị Các thông tin, tài liệu tham khảo trình bày luận văn ghi rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Nguyễn Thị Mai Hoa iii MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ ix MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu 4 Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Các nghiên cứu giới 1.1.2 Các nghiên cứu Việt Nam 1.2 Kỹ sống học sinh tiểu học 1.2.1 Khái niệm kỹ sống 1.2.2 Đặc điểm học sinh tiểu học 11 1.3 Giáo dục kỹ sống cho HS tiểu học 19 1.3.1 Khái niệm giáo dục KNS 19 1.3.2 Mục tiêu giáo dục KNS cho HS tiểu học 19 iv 1.3.3 Nguyên tắc giáo dục KNS cho HS tiểu học 20 1.3.4 Nội dung giáo dục KNS cho HS tiểu học 21 1.3.5 Phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục KNS cho HS tiểu học 23 1.3.6 Các lực lượng tham gia giáo dục KNS cho HS tiểu học 24 1.4 Quản lý hoạt giáo dục kỹ sống cho HS tiểu học 25 1.4.1 Khái niệm quản lý giáo dục kỹ sống 25 1.4.2 Nội dung quản lý giáo dục kỹ sống cho HS tiểu học 30 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học 36 1.5.1 Yếu tố khách quan: 36 1.5.2 Yếu tố chủ quan 37 Kết luận chương 38 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRƢỜNG TIỂU HỌC MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 40 2.1 Giới thiệu trường Tiểu học Mễ trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội` 40 2.2 Tổ chức khảo sát thực trạng 41 2.2.1 Mục đích khảo sát 41 2.2.2 Đối tượng khảo sát: 41 2.2.3 Nội dung khảo sát 41 2.2.4 Phương pháp khảo sát: 42 2.2.5 Xử lý kết khảo sát 42 2.3 Thực trạng hoạt động GD KNS cho HS trường Tiểu học Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 42 2.3.1 Thực trạng nhận thức mục tiêu, vai trò GD KNS 42 2.3.2 Thực trạng mức độ thực nội dung GD KNS 44 v 2.3.3 Thực trạng phương pháp GD KNS cho học sinh tiểu học 45 2.3.4 Thực trạng hình thức tổ chức GD KNS 47 2.3.5 Thực trạng tham gia lực lượng giáo dục GD KNS cho HS 50 2.4 Thực trạng quản lý GD KNS cho HS trường Tiểu học Mễ Trì 52 2.4.1 Thực trạng xây dựng kế hoạch GD KNS 52 2.4.2 Thực trạng tổ chức thực GD KNS 55 2.4.3 Thực trạng đạo thực GD KNS 56 2.4.4 Thực trạng kiểm tra, đánh giá việc thực GD KNS 57 2.4.5 Thực trạng quản lý phối hợp gia đình - nhà trường - xã hội việc giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học 58 2.5 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản lý GD KNS học sinh trường Tiểu học Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 60 2.6 Đánh giá chung thực trạng 63 Kết luận chương 65 CHƢƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRƢỜNG TIỂU HỌC MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 66 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 66 3.1.1 Đảm bảo tính mục đích 66 3.1.2 Đảm bảo tính đồng 66 3.1.3 Đảm bảo tính khả thi hiệu 67 3.1.4 Đảm bảo tính kế thừa phát triển 67 3.2 Biện pháp quản lý giáo dục kỹ sống cho học sinh trường Tiểu học Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 68 3.2.1 Tổ chức nâng cao nhận thức cho lực lượng giáo dục tầm quan trọng KNS giáo dục KNS cho HS tiểu học 68 vi 3.2.2 Hoàn thiện việc lập kế hoạch hoạt động GD KNS cho HS 73 3.2.3 Xây dựng đội ngũ giáo viên có lực giáo dục kỹ sống cho học sinh 75 3.2.4 Chỉ đạo thực đa dạng hóa nội dung, hình thức phương pháp giáo dục kỹ sống cho học sinh 77 3.2.5 Đổi kiểm tra, đánh giá, giám sát, hỗ trợ GD KNS cho HS 81 3.2.6 Phối hợp với lực lượng nhà trường tham gia giáo dục kỹ sống cho học sinh 84 3.3 Mối quan hệ biện pháp GD KNS cho HS tiểu học 87 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý GD KNS cho học sinh trường Tiểu học Mễ Trì 89 3.4.1 Các bước tiến hành khảo nghiệm 89 3.4.2 Kết khảo nghiệm tính cần thiết khả thi biện pháp quản lý GD KNS 90 Kết luận chương 96 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 97 Kết luận 97 Khuyến nghị 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BCH Ban chấp hành CBQL Cán quản lý CMHS Cha mẹ học sinh CSVC Cơ sở vật chất GD & ĐT Giáo dục đào tạo GDKNS Giáo dục kỹ sống GV Giáo viên GVCN Giáo viên chủ nhiệm GD Gáo dục HS Học sinh KNS Kỹ sống NGLL Ngoài lên lớp QLGD Quản lý giáo dục TH Tiểu học viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Nhận thức CBQL, GV trường Tiểu học Mễ Trì tầm quan trọng GD KNS cho HS 42 Bảng 2.2 Nhận thức phụ huynh HS tầm quan trọng GD KNS cho HS 43 Bảng 2.3: Đánh giá CBQL, GV, PHHS mức độ quan tâm đến nội dung GD KNS cho HS nhà trường 44 Bảng 2.4 Thực trạng phương phápGD KNS cho HS sử dụng trường TH Mễ Trì 46 Bảng 2.5 Những hình thức GD KNS cho HS sử dụng trường TH Mẽ Trì 48 Bảng 2.6: Đánh giá CBQL giáo viên lực lượng thực giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học 50 Bảng 2.7: Đánh giá giáo viên kế hoạch giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học xây dựng: 52 Bảng 2.8: Nội dung công tác lập kế hoạch GD KNS cho học sinh 54 Bảng 2.9: Mức độ sử dụng hình thức tổ chức GD KNS cho HS 55 Bảng 2.10 Nội dung đạo thực kế hoạch GD KNS cho HS 56 Bảng 2.11 Đánh giá mức độ thường xuyên công tác kiểm tra, đánh giá việc thực kế hoạch GD KNS cho HS 57 Bảng 2.12: Mức độ phối hợp GD KNS cho học sinh 58 Bảng 2.13 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý GDKNS cho HS 60 Bảng 3.1: Kết khảo nghiệm tính cần thiết biện pháp quản lý GD KNS cho học sinh trường Tiểu học Mễ Trì: 90 Bảng 3.2 Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp quản lý 92 GD KNS cho học sinh tiểu học 92 Bảng 3.3: Tương quan tính cần thiết khả thi biện pháp quản lý giáo dục KNS cho học sinh trường Tiểu học Mễ Trì 94 ... TRẠNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRƢỜNG TIỂU HỌC MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 40 2.1 Giới thiệu trường Tiểu học Mễ trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội` ... sinh trường Tiểu học Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh trường Tiểu học Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 7 CHƢƠNG... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THỊ MAI HOA QUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRƢỜNG TIỂU HỌC MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường tiểu học mễ trì, quận nam từ liêm, thành phố hà nội, Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường tiểu học mễ trì, quận nam từ liêm, thành phố hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay