Huong dan cai dat domain controller va DNS tren window server

29 25 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 15:28

Hướng dẫn cài đặt Domain Controller DNS hệ điều hành Windows 2000 Server Phần I: Hướng dẫn cài đặt Domain Controller DNS hệ điều hành Windows 2000 Server Để cho viết dễ tiếp thu chúng tơi sử dụng hình ảnh minh họa cho bước cài đặt thiết lập hệ thống Domain Controller cấu hình DNS Đây phần quan trọng hệ thống chứng MCSE Từ Start > Chọn Run > Gõ dcpromo PHẦN II: Cách cài đặt Domain Controller cấu hình DNS Phần hướng dẫn cách cấu hình Reverse Lookup DNS Reverse lookup zones không cần thiết lắm, nhiên cần thiết muốn cho phép clients giải FQDNs (Full Qualify Domain Name) từ địa IP Nó tốt cài mail server Phần III: Hướng dẫn cài đặt Domain Controller DNS hệ điều hành Windows 2000 Server Phần hướng dẫn bạn cách cấu hình Pointer Record Nguyên lý làm việc map địa IP host name, ngược lại với phần forward lookup zones map host name IP Thí dụ: Forward Lookup Zones: ns1.vanesoft.com chuyển đổi thành IP 192.168.2.10 Reverse Lookup Zones: 192.168.2.10 chuyển thành ns1.vanesoft.com Lưu ý: Chỉ làm việc mạng LAN thôi, bạn phải tạo PTR LAN bạn cần phải làm việc với ISP, họ giúp bạn cấu hình PTR này, nhiên nói khơng cần thiết Bạn vừa hoàn tất phần tạo Pointer Record (PTR) Phần IV: Hướng dẫn cài đặt Domain Controller DNS hệ điều hành Windows 2000 Server Phần hướng dẫn bạn cách tạo A host record DNS để tới Web Server hay server khác mạng LAN bạn A host record tạo forward lookup zones, bạn tạo A host record có nghĩa bạn map host name IP cài đặt server Thí dụ: Bạn có web server nằm địa 192.168.2.10 A host record bạn Ý nghĩa có nói với clients bạn muốn tìm web server tơi bạn tới địa 192.168.2.10 Nếu bạn thắc mắc để tạo A host record cho Web Server hay FTP server bạn vừa hồn thành ... Record (PTR) Phần IV: Hướng dẫn cài đặt Domain Controller DNS hệ điều hành Windows 2000 Server Phần hướng dẫn bạn cách tạo A host record DNS để tới Web Server hay server khác mạng LAN bạn A host record... (Full Qualify Domain Name) từ địa IP Nó tốt cài mail server Phần III: Hướng dẫn cài đặt Domain Controller DNS hệ điều hành Windows 2000 Server Phần hướng dẫn bạn cách cấu hình Pointer Record... đặt Domain Controller cấu hình DNS Phần hướng dẫn cách cấu hình Reverse Lookup DNS Reverse lookup zones khơng cần thiết lắm, nhiên cần thiết muốn cho phép clients giải FQDNs (Full Qualify Domain
- Xem thêm -

Xem thêm: Huong dan cai dat domain controller va DNS tren window server, Huong dan cai dat domain controller va DNS tren window server, PHẦN II: Cách cài đặt Domain Controller và cấu hình DNS, Phần III: Hướng dẫn cài đặt Domain Controller và DNS trên hệ điều hành Windows 2000 Server, Phần IV: Hướng dẫn cài đặt Domain Controller và DNS trên hệ điều hành Windows 2000 Server

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay