Pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại việt nam (Luận án tiến sĩ)

183 23 0
  • Loading ...
1/183 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 15:09

Pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại việt nam (Luận án tiến sĩ)Pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại việt nam (Luận án tiến sĩ)Pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại việt nam (Luận án tiến sĩ)Pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại việt nam (Luận án tiến sĩ)Pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại việt nam (Luận án tiến sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIÊN THẾ GIANG PHÁP LUẬT VỀ CHỐNG CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾNLUẬT HỌC HÀ NỘI - 2014 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIÊN THẾ GIANG PHÁP LUẬT VỀ CHỐNG CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 62 38 01 07 LUẬN ÁN TIẾNLUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN ĐỨC MINH HÀ NỘI - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan Luận án cơng trình tơi thực Mọi số liệu, kết nghiên cứu công bố tham khảo Luận án trung thực trích dẫn nguồn quy định Những kết nghiên cứu Luận án chưa cơng bố cơng trình tác giả khác Nghiên cứu sinh Viên Thế Giang MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu .1 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 3 Phạm vi đối tượng nghiên cứu 3.1 Phạm vi nghiên cứu 3.2 Đối tượng nghiên cứu 4 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 5 Kết cấu luận án Chƣơng TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.2 Cơ sở lý thuyết phương pháp nghiên cứu .18 1.2.1 Cơ sở lý thuyết nghiên cứu đề tài 18 1.2.2 Phương pháp nghiên cứu đề tài .19 Chƣơng MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT CHỐNG CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG .21 2.1 Khái niệm, đặc điểm cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng 21 2.1.1 Khái niệm cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng .21 2.1.2 Đặc điểm cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng .26 2.2 Một số vấn đề lý luận pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng 33 2.2.1 Sự cần thiết phải điều chỉnh pháp luật việc chống cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng 33 2.2.2 Khái niệm, đặc điểm pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng 37 2.2.3 Nội dung pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng 50 2.2.4 Các nhân tố tác động đến việc xây dựng thực pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng 61 KẾT LUẬN CHƢƠNG 68 Chƣơng THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ CHỐNG CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠIVIỆT NAM 69 3.1 Hệ thống quy phạm chống cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng ngân hàng thương mại 69 3.1.1 Quy phạm pháp luật quốc tế điều chỉnh vấn đề chống cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng ngân hàng thương mại 70 3.1.2 Các quy phạm pháp luật nước liên quan đến chống cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng ngân hàng thương mại 74 3.1.3 Các quy phạm đạo đức, tập quán thương mại hoạt động kinh doanh ngân hàng 75 3.2 Thực trạng quy định pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng ngân hàng thương mại Việt Nam 77 3.2.1 Thực trạng giải mối quan hệ Luật Cạnh tranh Luật Tổ chức tín dụng liên quan đến đối tượng phạm vi áp dụng pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng yêu cầu việc quy định hành vi cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng .77 3.2.2 Thực trạng quy định hành vi cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng 81 3.2.3 Thực trạng quy định thẩm quyền biện pháp xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng ngân hàng thương mại Việt Nam 86 3.2.4 Đánh giá chung thực trạng quy định pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng ngân hàng thương mại Việt Nam 93 3.3 Thực tiễn thực pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng ngân hàng thương mại Việt Nam 95 3.3.1 Diễn biến cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng ngân hàng thương mại Việt Nam 95 3.3.2 Các vấn đề phát sinh từ thực tiễn diễn biến cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng Việt Nam 105 KẾT LUẬN CHƢƠNG 112 Chƣơng QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƢỚNG XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT CHỐNG CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠIVIỆT NAM HIỆN NAY 113 4.1 Sự cần thiết phải xây dựng pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng ngân hàng thương mại Việt Nam 113 4.1.1 Thiết lập hành lang pháp lý cho việc chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng ngân hàng thương mại theo nguyên tắc thị trường bảo đảm bình đẳng ngân hàng thương mại không phân biệt ngân hàng thương mại nhà nước hay ngân hàng thương mại cổ phần nhằm xây dựng môi trường kinh doanh ngân hàng an toàn, lành mạnh, bảo vệ tối đa quyền lợi ích hợp pháp bên thị trường 113 4.1.2 Tạo lập sở pháp lý cho việc sử dụng tập quán, chuẩn mực thông thường đạo đức kinh doanh việc xác định chống cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng ngân hàng thương mại .116 4.1.3 Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp ngân hàng thương mại, khách hàng trước hành vi cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng 118 4.1.4 Xây dựng luận khoa học cho việc cụ thể hóa quy định Khoản Điều Luật Tổ chức tín dụng quy định hành vi cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng .119 4.2 Quan điểm, yêu cầu xây dựng pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng ngân hàng thương mại 120 4.2.1 Quan điểm xây dựng pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng ngân hàng thương mại .120 4.2.2 Yêu cầu việc xây dựng hoàn thiện pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng ngân hàng thương mại 123 4.3 Định hướng xây dựng tổ chức thực pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng ngân hàng thương mại Việt Nam 128 4.3.1 Ban hành văn quy phạm pháp luật nhằm xác định cụ thể hành vi cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng ngân hàng thương mại biện pháp xử lý hành vi 128 4.3.2 Giải pháp tổ chức thực pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng ngân hàng thương mại Việt Nam 148 KẾT LUẬN 159 NHỮNG CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN CỦA TÁC GIẢ ĐÃ ĐƢỢC CÔNG BỐ 163 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .165 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong hệ thống tổ chức có hoạt động ngân hàng ngân hàng thương mại chiếm vị trí quan trọng, tổ chức tín dụng thực tất hoạt động ngân hàng Các nghiên cứu lý luận thực tiễn vận hành thị trường ngân hàng cho thấy hoạt động kinh doanh ngân hàng hoạt động ẩn chứa nhiều rủi ro, có vai trò quan trọng phát triển kinh tế xã hội Là chủ thể tham gia thị trường, ngân hàng thương mại Nhà nước bảo đảm quyền tự chủ hoạt động kinh doanh tự chịu trách nhiệm kết kinh doanh mình, hợp tác cạnh tranh hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác theo quy định pháp luật Do vậy, hoạt động cạnh tranh ngân hàng thương mại chịu điều chỉnh Luật Cạnh tranh Song hành với bước phát triển hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới thị trường ngân hàng Việt Nam làm cho hoạt động cạnh tranh ngân hàng thương mại gay gắt Để giành, giữ vươn lên thị trường, ngân hàng thương mại xây dựng chiến lược cạnh tranh, lựa chọn hướng riêng phù hợp với quy định pháp luật Thực tiễn cạnh tranh ngân hàng thương mại phát sinh nhiều hành vi cạnh tranh khơng lành mạnh có nguy gây tổn hại đến việc thực sách tiền tệ quốc gia, an tồn tổ chức tín dụng, lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân Pháp luật chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng ngân hàng thương mại công cụ hữu hiệu bảo vệ lợi ích đáng ngân hàng thương mại, người sử dụng dịch vụ ngân hàng hành vi cạnh tranh không lành mạnh gây đồng thời bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng hệ thống tổ chức tín dụng, góp phần quan trọng vào việc thực tốt sách tiền tệ quốc gia, bảo đảm kiểm sốt lạm phát tăng trưởng kinh tế Ngoài ra, thị trường ngân hàng Việt Nam giai đoạn vận hành theo quy luật thị trường, tác động/chi phối mạnh mẽ Ngân hàng Nhà nước; việc lợi dụng vai trò trung gian tài chính, tình trạng thiếu thơng tin khách hàng để trục lợi làm cho tình trạng kinh doanh thiếu đạo đức hoạt động ngân hàng có hội phát triển Trong đó, “Việt Nam trở thành thị trường dễ tính cho đủ loại hàng hóa thói quen kinh doanh lạc hậu Trong mơi trường kinh doanh hỗn tạp vậy, người tiêu dùng, người kinh doanh đứng đắn bị thiệt hại mà đạo đức xã hội bị xói mòn, pháp luật bị khinh nhờn hình ảnh quan cơng lực nhận thức người dân có phần bị ảnh hưởng” [73, tr.771] vấn đề chống cạnh tranh khơng lành mạnh nói chung, chống cạnh tranh khơng lành mạnh hoạt động ngân hàng nói riêng, lúc hết cần phải thực nhanh chóng để làm cho môi trường kinh doanh minh bạch, quyền lợi người kinh doanh chân người tiêu dùng bảo vệ tốt Luật Tổ chức tín dụng năm 2010 thức quy định “nghiêm cấm hành vi cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng” giao cho Chính phủ quy định hướng dẫn cụ thể hành vi cạnh tranh không lành mạnh biện pháp xử lý hành vi Tuy nhiên, nghiên cứu lý luận thực tiễn cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng chống cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng ngân hàng thương mại Việt Nam chưa quan tâm thích đáng Các nghiên cứu chủ đề đề cập đến mặt/khía cạnh khác để hướng tới giải vấn đề đặt nghiên cứu Do vậy, việc làm rõ sở khoa học việc quy định hành vi cạnh tranh khơng lành mạnh tìm kiếm biện pháp chống cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng Việt Nam việc làm cần thiết, có ý nghĩa lý luận thực tiễn sâu sắc Từ phân tích trên, nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài “Pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam” làm nội dung nghiên cứu cho luận án tiếnluật học Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận án làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng ngân hàng thương mại Việt Nam sở đề xuất nhóm giải pháp góp phần hồn thiện pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng phù hợp với điều kiện phát triển Việt Nam 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Một là, phương diện lý luận, luận án tiến hành hệ thống hóa vấn đề lý luận cạnh tranh không lành mạnh, chống cạnh tranh không lành mạnh để làm rõ chất, nội dung, nguyên nhân, hậu cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng; phân tích cần thiết phải điều chỉnh pháp luật hành vi cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng, nhân tố tác động đến việc xây dựng thực thi pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng; xác định cấu (nội dung hay chế định) pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng Hai là, thực tiễn, luận án tiến hành phân tích, đánh giá, so sánh quy định pháp luật Việt Nam hành liên quan đến việc chống cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng ngân hàng thương mại Việt Nam theo tiêu chí chất lượng khả thi nhằm làm rõ bất cập, hạn chế quy định pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng ngân hàng thương mại Việt Nam Sưu tầm, tìm kiếm vụ việc biểu cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng ngân hàng thương mại để làm minh chứng cho lập luận khoa học luận án Ba là, nghiên cứu đề xuất giải pháp góp phần xây dựng thực thi pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng ngân hàng thương mại Việt Nam Bốn là, nghiên cứu so sánh phương pháp xây dựng thực thi pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng ngân hàng thương mại nước để tìm kinh nghiệm hay, phương pháp chống cạnh tranh khơng lành mạnh áp dụng Việt Nam ... chống cạnh tranh không lành mạnh 19 hoạt động ngân hàng ngân hàng thương mại không? Thực tiễn thực pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng ngân hàng thương mại Việt Nam phát... luật chống cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng ngân hàng thương mại Việt Nam nhằm làm rõ bất cập, hạn chế pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng ngân hàng thương. .. luật chống cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng ngân hàng 17 thương mại Việt Nam khía cạnh: Mối quan hệ Luật Cạnh tranh Luật Tổ chức tín dụng chống cạnh tranh không lành mạnh hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại việt nam (Luận án tiến sĩ), Pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại việt nam (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay