Xây dựng mô hình phát triển Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn giai đoạn 2013 – 2015 (Luận văn thạc sĩ)

87 24 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 15:06

Xây dựng mô hình phát triển Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn giai đoạn 2013 – 2015 (Luận văn thạc sĩ)Xây dựng mô hình phát triển Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn giai đoạn 2013 – 2015 (Luận văn thạc sĩ)Xây dựng mô hình phát triển Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn giai đoạn 2013 – 2015 (Luận văn thạc sĩ)Xây dựng mô hình phát triển Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn giai đoạn 2013 – 2015 (Luận văn thạc sĩ)Xây dựng mô hình phát triển Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn giai đoạn 2013 – 2015 (Luận văn thạc sĩ)Xây dựng mô hình phát triển Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn giai đoạn 2013 – 2015 (Luận văn thạc sĩ)Xây dựng mô hình phát triển Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn giai đoạn 2013 – 2015 (Luận văn thạc sĩ)Xây dựng mô hình phát triển Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn giai đoạn 2013 – 2015 (Luận văn thạc sĩ) MỤC LỤC Trang Mục lục 01 Phần mở đầu 03 CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC 07 1.1 Khái niệm tạp chí khoa học báo khoa học 07 1.1.1 Báo chí tạp chí khoa học 07 1.1.2 Khái niệm báo khoa học 09 1.2 Quy trình hoạt động số tạp chí khoa học nƣớc quốc tế 12 1.2.1 Hoạt động số tạp chí khoa học nƣớc 12 1.2.2 Quy trình hoạt động số tạp chí quốc tế 24 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CỦA TẠP CHÍ ĐẠI HỌC SÀI GỊN (2008 - 2013) 33 2.1 Hoạt động Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn giai đoạn 2008 2013 2.2 hình hoạt động Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn giai đoạn 2008 2013 33 36 2.2.1 Tổ chức Tòa soạn 36 2.2.2 Quy trình xuất Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn (từ 2008 đến 2013) 37 2.2.3 Hệ thống cộng tác viên, chuyên gia phản biện biên tập 39 2.3 Đánh giá thành tựu, tồn hạn chế Tạp chí 41 2.3.1 Thành tựu 41 3.2.2 Những khó khăn, tồn hạn chế 41 CHƢƠNG 3: XÂY DỰNG HÌNH PHÁT TRIỂN MỚI CHO TẠP CHÍ ĐẠI HỌC SÀI GÒN 44 3.1 Định hƣớng phát triển Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn 44 3.2 hình phát triển Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn 44 3.2.1 Tổ chức lại hoạt động Tạp chí 46 3.2.2 Đổi quy trình xuất theo hình quản lí tạp chí trực tuyến 46 3.2.3 Cải tiến hình thức Tạp chí hình thức báo khoa học 51 3.3 Một số biện pháp khác nhằm nâng cao chất lƣợng Tạp chí 53 3.3.1 Xây dựng hệ thống cộng tác viên, chuyên gia phản biện biên tập chuyên sâu 53 3.3.2 Các giải pháp xây dựng uy tín khoa học Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn 55 Kết luận 58 Tài liệu tham khảo 60 Phụ lục 62 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn quan ngôn luận khoa học Trƣờng Đại học Sài Gòn Từ thành lập đến (12/2013), Tạp chí xuất đƣợc 20 số thức nhiều chuyên san thuộc lĩnh vực khác nhau, góp phần thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ Trƣờng Đại học Sài Gòn bƣớc đầu tạo đƣợc uy tín giới khoa học Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn hoạt động theo hình quản lí đƣợc áp dụng phổ biến tạp chí khoa học Việt Nam Tuy nhiên, bên cạnh thành công, phát triển Tạp chí có hạn chế đặc biệt bắt đầu bộc lộ khó khăn trƣớc đòi hỏi xu phát triển nhanh chóng Trƣờng Đại học Sài Gòn nhƣ hệ thống tạp chí khoa học nƣớc giới Để đáp ứng với yêu cầu phát triển theo chiều sâu hƣớng đến việc thúc đẩy hoạt động khoa học Trƣờng Đại học Sài Gòn thời gian tới, Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn cần có hình phát triển với quy lớn hơn, chất lƣợng cao đặc biệt hƣớng đến khẳng định vị uy tín cộng đồng tạp chí khoa học lớn Việt Nam, bƣớc hội nhập với hệ thống tạp chí khoa học quốc tế Bởi vậy, việc tìm giải pháp nâng cao chất lƣợng, quy Tạp chí nhiệm vụ quan trọng Ban Biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn Xuất phát từ yêu cầu trên, tiến hành nghiên cứu đề tài “Xây dựng hình phát triển Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn giai đoạn 2013 2015” nhằm làm sở cho việc xây dựng phát triển Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn giai đoạn tới Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu xây dựng hình phát triển Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn theo định hƣớng nâng cao chất lƣợng phù hợp với hệ thống tạp chí khoa học có uy tín ngồi nƣớc để làm sở cho phát triển Tạp chí sau năm 2013 Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu lí luận hình hoạt động tạp chí khoa học Tổng kết đánh giá hoạt động Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn năm đầu thành lập (2008 - 2013) để làm rõ thành tựu, hạn chế học kinh nghiệm phục vụ cho phát triển Tạp chí Khảo sát hình hoạt động tạp chí lớn nƣớc để vận dụng vào Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn Xây dựng hình phát triển Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn theo định hƣớng nâng cao chất lƣợng phù hợp với hệ thống tạp chí khoa học có uy tín ngồi nƣớc, đáp ứng u cầu phát triển Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn nói riêng Trƣờng Đại học Sài Gòn nói chung Lịch sử nghiên cứu vấn đề Vấn đề xây dựng hình hoạt động tạp chí khoa học chƣa đƣợc nghiên cứu hoàn chỉnh bản, nhƣng thực tế có nhiều tạp chí khoa học xây dựng đƣợc hình hoạt động riêng Sau thời gian hội nhập quốc tế, tạp chí khoa học nƣớc bắt đầu tìm cách để hội nhập với xu chung tạp chí quốc tế mà bƣớc chuyển sang hoạt động theo hình quản lí trực tuyến giống tạp chí khoa học quốc tế hình thức báo đƣợc quy chuẩn Nghiên cứu hình hoạt động tạp chí khoa học nhằm nâng cao chất lƣợng quốc tế hóa tạp chí vấn đề đƣợc đặt Việt Nam Các cơng trình nghiên cứu liên quan trực tiếp đến đề tài kể đến báo cáo “Tiến trình xây dựng nâng cấp tạp chí Advances in Natural Sciences Seri A: Nanoscience and Nanotechnology đạt chuẩn quốc tế” Ban Biên tập Tạp chí Advances in Natural Sciences, tiếp đến báo khoa học “Nâng cao chất lượng tạp chí khoa học xã hội theo tiêu chuẩn quốc tế” Trần Mạnh Tuấn, đăng Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, Số 4/2011 Hai báo trực tiếp hạn chế hệ thống tạp chí khoa học Việt Nam nói chung tạp chí Advances in Natural Sciences tạp chí khoa học xã hội Việt Nam nói riêng Từ đề giải pháp hình hoạt động nhằm hƣớng tạp chí đến chuẩn quốc tế Bên cạnh có số cơng trình khác liên quan đến đề tài nhƣ: “Luật Báo chí”, “Cơ sở lí luận báo chí” Nguyễn Văn Hà, “Giáo trình thể loại báo chí luận nghệ thuật” Đinh Văn Hƣờng, “Thế “bài báo khoa học”?, “Chín lý cho cơng bố quốc tế” Nguyễn Văn Tuấn, “Ngôn ngữ báo chí” Vũ Quang Hào, “Cơng việc người viết báo” Hữu Thọ, “Bài báo khoa học, ISI số “thước đo” đánh giá nhà khoa học” Tạ Cao Minh, “Một vài thông tin mã số chuẩn quốc tế cho tạp chí sách, phân loại tạp chí khoa học cách trình bày báo tạp chí khoa học” Trần Văn Nhung … Các cơng trình đề cập đến mốt số vấn đề lên quan đến quy trình xuất tạp chí khoa học quốc tế, quy chuẩn hình thức chất lƣợng báo khoa học,… Ngoài ra, thực tế nay, nhiều tạp chí khoa học quốc tế số tạp chí khoa học nƣớc áp dụng hình quản lí tạp chí trực tuyến Đây hình mẫu tham khảo hữu ích cho nghiên cứu hình hoạt động tạp chí khoa học nói chung Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn nói riêng Tóm lại, việc nghiên cứu để xây dựng hình phát triển cho tạp chí khoa học Việt Nam nói chung Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn nói riêng theo hƣớng đại, hội nhập với hệ thống tạp chí khoa học giới đến chƣa đƣợc thực cách đầy đủ Khách thể nghiên cứu Khách thể nghiên cứu đề tài Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn số tạp chí khoa học khác nƣớc Đối tƣợng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu hình phát triển Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn Giới hạn nghiên cứu đề tài Phạm vi nghiên cứu đề tài đƣợc giới hạn hoạt động Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn từ năm 2008 đến năm 2013 Tuy nhiên, để có sở cho việc xây dựng hình phát triển Tạp chí, đề tài khảo sát thêm số tạp chí khác ngồi nƣớc Phƣơng pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, chúng tơi sử dụng phƣơng pháp: thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh, vấn phƣơng pháp chuyên gia Cấu trúc đề tài Chƣơng 1: Một số vấn đề lí luận thực tiễn tạp chí khoa học Chƣơng 2: Thực trạng phát triển Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn (2008-2013) Chƣơng 3: Xây dựng hình phát triển cho Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC 1.1 Khái niệm tạp chí khoa học báo khoa học 1.1.1 Báo chí tạp chí khoa học Trong nghiên cứu khoa học, việc phân loại định danh đối tƣợng nghiên cứu công việc thiếu Sự nhầm lẫn “loại” làm cho việc nghiên cứu trở nên chệch hƣớng dẫn đến tranh luận không cần thiết Nhất bối cảnh khoa học đại, đối tƣợng nghiên cứu ngày nhiều, đa dạng, phức tạp, nên việc định danh, phân loại khó khăn Về thể loại báo chí, ban đầu, thể loại đƣợc hiểu thể loại hình báo viết Nhƣng sau, phát thanh, truyền hình trở nên phổ biến khái niệm “báo chí” đƣợc hiểu theo nghĩa rộng Tác phẩm báo chí khơng có ngơn ngữ viết mà có hình ảnh, âm thanh…Vậy, ta đƣa định nghĩa thể loại báo chí nhƣ sau: “Thể loại báo chí hình thức biểu thống tƣơng đối ổn định báo, đƣợc phân chia theo phƣơng thức phản ánh thực, sử dụng ngôn ngữ công cụ khác để chuyển tải nội dung mang tính trị tƣ tƣởng định”1 Trong Nghị định số 51/2002/NĐ-CP Chính phủ, thuật ngữ báo chí đƣợc xác định nhƣ sau: “Báo chí” tên gọi chung loại hình báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử “Báo in” tên gọi loại hình báo chí đƣợc thực phƣơng tiện in (báo, tạp chí, tin thời sự, tin thông tấn) Đinh Văn Hƣờng (2012), Giáo trình thể loại báo chí luận nghệ thuật, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, trang 7 “Báo nói” tên gọi loại hình báo chí thực sóng phát (chƣơng trình phát thanh) “Báo hình” tên gọi loại hình báo chí thực sóng truyền hình (chƣơng trình truyền hình, chƣơng trình nghe - nhìn thời đƣợc thực phƣơng tiện khác nhau) “Báo điện tử” tên gọi loại hình báo chí thực mạng thơng tin máy tính (Internet, Intranet) (…) 18 “Tác phẩm báo chí” tên gọi chung cho tất thể loại tin, bài, ảnh đƣợc đăng, phát báo chí” Theo cách phân loại nhƣ tạp chí khoa học thuộc loại hình báo in Bài đăng tạp chí khoa học đƣợc xem tác phẩm báo chí Những đặc điểm mà ta vừa trình bày thực chất đặc điểm báo Và giống với số “tạp chí” (magazine) nhƣ: tạp chí thời trang, tạp chí văn nghệ… Nhƣng lại khác với kiểu tạp chí (journals) nhƣ tạp chí khoa học… Từ điển tiếng Việt Hoàng Phê chủ biên định nghĩa tạp chí nhƣ sau: “Xuất phẩm định kỳ, đăng nhiều nhiều ngƣời viết, đóng thành tập, thƣờng có khổ nhỏ báo”2 Đây cách định nghĩa chung tạp chí, thực tế, loại tạp chí có đặc điểm riêng Đối với tạp chí khoa học (journals), yêu cầu quan trọng trình xuất tạp chí việc tổ chức phản biện (hay gọi bình duyệt peer reviewed)3 báo khoa học gửi đến tạp chí trƣớc đƣợc xuất thức Hồng Phê (chủ biên)(2001), Từ điển tiếng Việt, Viện Ngơn ngữ học - NXB Từ điển BK, Hà Nội Theo Giáo sƣ Nguyễn Văn Tuấn, tạp chí quốc tế có uy tín, Tạp chí thƣờng có ban biên tập với thành viên từ nhiều nƣớc giới Bài đƣợc gửi đến phải qua chuyên gia bình duyệt, 1.1.2 Khái niệm báo khoa học Thế báo khoa học? Đó khơng phải câu hỏi khó, nhiên có ý kiến khác vấn đề Có nhiều định nghĩa khác khái niệm “bài báo khoa học”: Vũ Cao Đàm định nghĩa: “Bài báo khoa học đƣợc viết để công bố tạp chí chun mơn hội nghị khoa học nhằm nhiều mục đích, nhƣ cơng bố ý tƣởng khoa học; công bố kết riêng biệt cơng trình dài hạn; cơng bố kết nghiên cứu tồn cơng trình; đề xƣớng tranh luận tạp chí hội nghị khoa học; tham gia tranh luận tạp chí hội nghị khoa học”4 Theo Lê Tử Thành thì: “Bài báo khoa học tác phẩm khoa học thu nhỏ Tác giả trình bày đề tài khoa học cách có hệ thống Những ý kiến tác giả dựa chứng (luận cứ) chắn đƣợc xếp, kết nối với (luận cứ) cách mạch lạc hợp lí Tất yếu tố vừa kể đƣợc trình bày cách súc tích, hạn chế, thu hẹp khối lƣợng”5 Theo GS Nguyễn Văn Tuấn6, báo khoa hoc xuất dƣới nhiều hình thức khác nhau, giá trị chúng không đồng Sau số báo khoa học thông thƣờng, đƣợc xếp theo thang giá trị (cao đến thấp nhất): Thứ báo mang tính cống hiến nguyên thủy (original contributions) Đây báo khoa học nhằm báo cáo kết cơng trình nghiên cứu, hay đề phƣơng pháp mới, ý tƣởng mới, hay cách diễn dịch Có cơng trình nghiên cứu có nhiều phát mới, cần phải có nhiều báo nguyên thủy để truyền đạt phát Một cơng trình nghiên cứu lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên (randomized tái bình duyệt, đến định đăng hay không Phần lớn báo nộp cho tập san quốc tế bị từ chối Tạp chí có uy tín cao (impact factor cao) tỉ lệ tự chối cao, có lên đến 95-99% Vũ Cao Đàm (2007), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb Khoa học Kĩ thuật, HN, tr 139 Lê Tử Thành (1991), Lôgic học phương pháp nghiên cứu khoa học, Nxb Trẻ, Tp HCM, tr 27-28 Nguyễn Văn Tuấn (2009), Thế “bài báo khoa học”?, http://huc.edu.vn/chi-tiet/1348/Thenao-la-mot-bai-bao-khoa-hoc-.html/ clinical trials) hay cơng trình dịch tễ học lớn có đến hàng trăm báo nguyên thủy Cống hiến cho khoa học không giới hạn phát mới, mà bao gồm phƣơng pháp để tiếp cận vấn đề cũ, hay cách diễn dịch cho phát xa xƣa Do báo khoa học dạng xem cống hiến nguyên thủy Tất báo phải qua hệ thống bình duyệt cách nghiêm chỉnh Tất báo thể cống hiến nguyên thủy, nguyên tắc, phải thông qua hệ thống bình duyệt trƣớc đƣợc cơng bố Một báo khơng hay chƣa qua hệ thống bình duyệt chƣa thể xem “bài báo khoa học” Thứ hai báo nghiên cứu ngắn, mà tiếng Anh thƣờng gọi “short communications”, hay “research letters”, hay “short papers”, v.v Đây báo ngắn (chỉ khoảng 600 đến 1000 chữ, tùy theo qui định tập san) mà nội dung chủ yếu tập trung giải vấn đề hẹp hay báo cáo phát nhỏ nhƣng quan trọng Những báo phải qua hệ thống bình duyệt nghiêm chỉnh, nhƣng mức độ rà sốt khơng cao nhƣ báo cống hiến nguyên thủy Cần phải nói thêm phần lớn báo công bố tập san Nature (một tập san uy tín vào hàng số khoa học) “Letters”, nhƣng thực chất báo nguyên thủy có giá trị khoa học cao, thƣ thông thƣờng Thứ ba báo cáo trƣờng hợp (case reports) Trong y học có loại báo khoa học xuất dƣới dạng báo cáo trƣờng hợp, mà nội dung xoay quanh (hay số ít) bệnh nhân đặc biệt Đây bệnh nhân có bệnh (có thể hàng triệu ngƣời) thông tin nhƣ thể cống hiến tri thức cho y học Những báo cáo trƣờng hợp qua bình duyệt, nhƣng nói chung khơng khó khăn nhƣ báo nguyên thủy 10 ... luận thực tiễn tạp chí khoa học Chƣơng 2: Thực trạng phát triển Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn (2008 -2013) Chƣơng 3: Xây dựng mơ hình phát triển cho Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn CHƢƠNG MỘT... học Đại học Sài Gòn Xuất phát từ yêu cầu trên, tiến hành nghiên cứu đề tài Xây dựng mơ hình phát triển Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn giai đoạn 2013 – 2015 nhằm làm sở cho việc xây dựng phát. .. vận dụng vào Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn Xây dựng mơ hình phát triển Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn theo định hƣớng nâng cao chất lƣợng phù hợp với hệ thống tạp chí khoa học có uy tín
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng mô hình phát triển Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn giai đoạn 2013 – 2015 (Luận văn thạc sĩ), Xây dựng mô hình phát triển Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn giai đoạn 2013 – 2015 (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay