Phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở một số tỉnh biên giới phía bắc ( Luận án tiến sĩ)

184 120 0
  • Loading ...
1/184 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 14:36

Phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở một số tỉnh biên giới phía bắc ( Luận án tiến sĩ)Phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở một số tỉnh biên giới phía bắc ( Luận án tiến sĩ)Phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở một số tỉnh biên giới phía bắc ( Luận án tiến sĩ)Phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở một số tỉnh biên giới phía bắc ( Luận án tiến sĩ)Phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở một số tỉnh biên giới phía bắc ( Luận án tiến sĩ) 1 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh LÊ VĂN NAM Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh số tỉnh biên giới phía Bắc Chuyên ngành: Kinh tế trị Mã số: 62 31 01 01 Nghiên cứu sinh: LÊ VĂN NAM Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Võ Văn Đức 2014 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong giai đoạn nay, nước ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá hội nhập quốc tế, bối cảnh giới thay đổi nhanh, phức tạp, khó lường, Nghị Đại hội XI rõ: “Trên giới: Hồ bình, hợp tác phát triển xu lớn, có diễn biến phức tạp mới, tiềm ẩn nhiều bất trắc khó lường Những căng thẳng, xung đột tơn giáo, sắc tộc, ly khai, chiến tranh cục bộ, bạo loạn trị, can thiệp, lật đổ, khủng bố diễn gay gắt; yếu tố đe doạ an ninh phi truyền thống, tội phạm công nghệ cao lĩnh vực tài tiền tệ, điện tử - viễn thơng, sinh học, mơi trường… tiếp tục gia tăng Cục diện giới đa cực ngày rõ hơn, xu dân chủ hoá quan hệ quốc tế tiếp tục phát triển nước lớn chi phối quan hệ quốc tế” [35, tr.182-183] Vì thế, Việt Nam đứng trước nhiều thời vận hội mới, đồng thời có nhiều thách thức đan xen Đặc biệt, lực thù địch, phản cách mạng sức chống phá công đổi Việt Nam âm mưu, thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, lĩnh vực: Kinh tế, trị, văn hố, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… Trước tình hình đó, để góp phần thực thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đòi hỏi Việt Nam phải thực phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh nhằm tạo sức mạnh tổng hợp răn đe sẵn sàng chiến thắng có tình xảy Phát triển kinh tế - xã hội nhiệm vụ trọng tâm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cấp, ngành từ Trung ương đến sở Một số tỉnh biên giới phía Bắc có vị trí chiến lược quan trọng nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, địa bàn có tiềm kinh tế lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng quốc phòng, an ninh nghiệp bảo vệ chủ quyền quốc gia Trong thời kỳ mới, tình hình biên giới đất liền biên giới phía Bắc Việt Nam Trung Quốc giải theo hướng hồ bình, hữu nghị Tuy nhiên, vấn đề biển Đơng tiềm ẩn nhiều nguy bất ổn khu vực nói chung Việt Nam với Trung Quốc nói riêng Do đó, tiềm ẩn nguy xung đột biên giới biển Cùng với đó, lực thù địch khơng từ bỏ âm mưu chiến lược “diễn biến hồ bình”… Chính vậy, biên giới phía Bắc khu vực chiến lược quan trọng mà lực lượng thù địch ln tìm cách lợi dụng, chống phá cách mạng Việt Nam Trước tình hình đó, vấn đề đặt quan trọng bảo vệ vững chủ quyền quốc gia nói chung, biên giới phía Bắc nói riêng Muốn thực tốt nhiệm vụ đó, vấn đề có ý nghĩa quan trọng hàng đầu phải phát triển kinh tế - xã hội cách toàn diện Có tạo sở kinh tế, sở xã hội vững nhằm đảm bảo quốc phòng an ninh thời kỳ Gần 30 năm thực công đổi mới, số tỉnh biên giới phía Bắc ln nhận quan tâm đặc biệt Đảng, Nhà nước việc đề nhiều chủ trương, sách nhằm phát triển tồn diện kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh… đạt nhiều kết Tuy nhiên, thực tế, tỉnh biên giới phía Bắc có điều kiện địa lý khó khăn, kết cấu hạ tầng thiếu khơng đồng bộ, điểm xuất phát thấp, đặc biệt phát triển kinh tế… thực trạng tác động tới ổn định kinh tế - xã hội; quốc phòng an ninh khơng đảm bảo Vì vậy, phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh số tỉnh biên giới phía Bắc vừa yêu cầu bản, lâu dài nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc nói chung, vừa đòi hỏi cấp thiết cho nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc nói riêng Với lý đó, tác giả lựa chọn đề tài: “Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh số tỉnh biên giới phía Bắc” làm luận án tiến sỹ Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu - Mục tiêu: Trên sở làm rõ lý luận phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh phân tích, đánh giá thực trạng số tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam, luận án đề xuất quan điểm giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh số địa phương - Nhiệm vụ: Để đạt mục tiêu trên, luận án có nhiệm vụ sau: + Tổng quan tình hình nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh; nội dung đề cập nghiên cứu, vấn đề chưa đề cập, nghiên cứu + Hệ thống hố làm rõ khn khổ lý thuyết việc phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh điều kiện Việt Nam + Phân tích đánh giá việc thực phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh số tỉnh biên giới phía Bắc, rõ thành tựu, hạn chế, nguyên nhân chúng vấn đề đặt thời kỳ + Đề xuất quan điểm giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh số tỉnh biên giới phía Bắc thời kỳ Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án xác định phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh số tỉnh biên giới phía Bắc Cụ thể là: mối quan hệ phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh đối tượng có liên quan thuộc nhóm nhân tố ảnh hưởng như: điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, trị… Trong mối quan hệ phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, kinh tế - xã hội yếu tố định đến quốc phòng, an ninh Ngược lại, quốc phòng, an ninh có tác động tích cực trở lại kinh tế - xã hội, bảo vệ tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển Ngày nay, mối quan hệ phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh chặt chẽ hết Phát triển kinh tế - xã hội ổn định nhanh, bền vững giữ vai trò định cho đảm bảo quốc phòng, an ninh; quốc phòng, an ninh khơng bảo vệ chủ quyền tồn vẹn lãnh thổ, mà đảm bảo an ninh trị, trật tự an tồn xã hội, tạo mơi trường hồ bình, ổn định, tiền đề, điều kiện thiếu đảm bảo cho trình phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững Bởi vậy, phải giải đắn mối quan hệ phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh phù hợp với điều kiện, giai đoạn lịch sử cụ thể địa phương Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: luận án nghiên cứu lý luận, thực tiễn phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh Trong đó, tập trung làm rõ mối quan hệ phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh; nội dung phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh đối tượng có liên quan thuộc nhóm nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh Đảm bảo quốc phòng, an ninh theo nghĩa hẹp đảm bảo nhu cầu vật chất kỹ thuật, tài nhân lực (xét mặt kỹ thuật, thuộc phạm vi chuyên ngành Kinh tế quân - Hậu cần quân sự); theo nghĩa rộng, đảm bảo quốc phòng, an ninh chủ quyền quốc gia không bị xâm phạm, an ninh trị, trật tự an tồn xã hội đảm bảo (mơi trường hồ bình, ổn định đảm bảo), theo luận án nghiên cứu đảm bảo quốc phòng, an ninh theo nghĩa rộng - Về khơng gian: luận án nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh số tỉnh biên giới phía Bắc, tập trung vào tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn Cao Bằng - Về thời gian: luận án nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh số tỉnh biên giới phía Bắc, tập trung vào tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn Cao Bằng từ năm 2001 đến 2013 Cơ sở lý luận, thực tiễn phƣơng pháp nghiên cứu - Cơ sở lý luận, thực tiễn Luận án nghiên cứu dựa quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh tế quân sự, học thuyết bảo vệ Tổ quốc văn kiện Đảng, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh; chủ trương, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng biên giới phía Bắc; thị, nghị Bộ Quốc phòng; báo cáo tổng kết, số liệu thống kê quan, sở, ban, ngành số tỉnh biên giới phía Bắc; cơng trình liên quan đến đề tài công bố; kết điều tra khảo sát nghiên cứu thực tế có liên quan đến đề tài sở lý luận, thực tiễn luận án - Phương pháp nghiên cứu Luận án nghiên cứu dựa sở phương pháp luận kinh tế trị Mác - Lênin; sử dụng phương pháp trừu tượng hố khoa học, kết hợp phương pháp lơgíc lịch sử; phân tích tổng hợp; thống kê so sánh phương pháp chuyên gia để làm sáng tỏ nội dung luận án Phương pháp vận dụng vào chương cụ thể sau: Chương 1, Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Phương pháp nghiên cứu chương chủ yếu sử dụng phương pháp thống kê, kết hợp với phương pháp phân tích Cuối chương sử dụng phương pháp trừu tượng hoá khoa học, gạt bỏ yếu tố ngẫu nhiên xảy trình tượng phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh nghiên cứu, từ tách điển hình, bền vững, ổn định tượng trình đó, sở nắm chất tượng, từ chất cấp tiến đến chất trình độ sâu hơn, hình thành phạm trù quy luật phản ánh chất, để thấy chất vấn đề mà cơng trình khoa học, đề tài, luận án trước nghiên cứu Trên sở đó, tiếp tục nghiên cứu, kế thừa phát triển để làm sở cho nghiên cứu chương sau luận án Chương 2, Cơ sở lý luận thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh Phương pháp nghiên cứu chương chủ yếu sử dụng phương pháp trừu tượng hố khoa học để hình thành khái niệm, phạm trù khoa học đặc trưng cho mặt khác tượng trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh số tỉnh biên giới phía Bắc, tiến tới hình thành qui luật, xác lập phụ thuộc tác động lẫn cách nhân quả, ổn định tượng trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh mà đề tài luận án đưa Cùng với phương pháp trừu tượng hoá khoa học phương pháp phân tích để thấy nội dung, nhân tố ảnh hưởng kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh Chương 3, Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh số tỉnh biên giới phía Bắc Phương pháp nghiên cứu chương kết hợp sử dụng phương pháp: phân tích tổng hợp, thống kê so sánh, chuyên gia; sau sử dụng phương pháp phân tích phương pháp trừu tượng hố khoa học Trên sở hồn thành chương 4: quan điểm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh số tỉnh biên giới phía Bắc thời kỳ Trong suốt trình viết luận án, chuyển tiếp, kế thừa nội dung chương nội dung toàn luận án cần phải ý vận dụng tốt phương pháp logic lịch sử Những đóng góp mặt khoa học luận án - Hệ thống hoá làm rõ bước sở khoa học phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh - Phân tích, đánh giá thực trạng nhận diện vấn đề đặt phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh số tỉnh biên giới phía Bắc, đặc biệt tình hình phức tạp - Đề xuất quan điểm giải pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh số tỉnh biên giới phía Bắc thời gian tới Kết cấu luận án Luận án gồm: phần mở đầu; chương, 12 tiết; kết luận; danh mục cơng trình nghiên cứu tác giả công bố liên quan đến đề tài luận án; danh mục tài liệu tham khảo phụ lục Chƣơng TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI Phát triển KT - XH gắn với đảm bảo QP, AN vấn đề riêng thời đại ngày nay, không vấn đề có tính quy luật cách mạng Việt Nam, mà vấn đề có tính quy luật chung cho XH giai cấp đấu tranh giai cấp, mưu đồ thơn tính dân tộc dân tộc khác Đối với Việt Nam, phát triển KT - XH gắn với đảm bảo QP, AN quy luật khách quan, thiết lập mối quan hệ hữu hai nội dung, hai lực lượng, tạo tiền đề cho phát triển ngược lại Qua thời kỳ, nhận thức tổ chức thực nội dung gắn kết bổ sung, phát triển Chính vậy, việc khái quát lịch sử vấn đề nghiên cứu nghiên cứu, tiếp cận nhiều kênh thông tin, đặc biệt cơng trình khoa học cơng bố liên quan đến đề tài vấn đề có ý nghĩa to lớn giúp cho luận án có sở khoa học kế thừa, phát triển 1.1 Khái quát lịch sử vấn đề nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh Việt Nam 1.1.1 Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh thời kỳ Phong kiến Việt Nam quốc gia có vị trí địa chiến lược quan trọng khu vực giới, KT chậm phát triển, nên trải qua hàng nghìn năm lịch sử, kể từ Vua Hùng dựng nước đến nay, Việt Nam ln bị nhiều kẻ thù nhòm ngó, tiến cơng xâm lược Tình hình đặt cho dân tộc ta phải nhận thức rõ KT QP nhân tố có vai trò quan trọng, phải trọng phát triển KT thường xuyên chăm lo đến QP, tạo sức mạnh bền vững bảo vệ vững đất nước Vì vậy, từ thời kỳ phong kiến, phát triển KT - XH gắn với đảm bảo QP, AN trở thành kế sách dựng nước giữ nước dân tộc Kế sách “Dựng nước đôi với giữ nước” trở thành nét văn hoá QS, QP độc đáo truyền thống quý báu dân tộc Kế sách đòi hỏi chuẩn bị đất nước đánh giặc từ thời bình; đồng 10 thời, chiến tranh xảy thực vừa đánh giặc, vừa lao động sản xuất; thắng giặc lo xây dựng đất nước, lúc phải sẵn sàng đối phó với kẻ thù, nhiệm vụ đánh giặc giữ nước gắn với nhiệm vụ xây dựng đất nước Thực chất, nhận thức tính tất yếu việc kết hợp KT với QP sở nhận thức mối quan hệ chặt chẽ KT với chiến tranh, KT với QP: “Thực túc, bình cường”, “Phú quốc, binh cường”; đất nước giàu mạnh sở vật chất tạo sức mạnh QP đủ sức ngăn ngừa, đẩy lùi, làm thất bại âm mưu, kế hoạch xâm lược kẻ thù; QP mạnh tạo mơi trường hồ bình cho xây dựng, phát triển đất nước Kế sách “Dựng nước đôi với giữ nước” ông cha ta thời kỳ phong kiến biểu tập trung nội dung sau: Một là, nhiều triều đại phong kiến Việt Nam đề nhiều kế sách giữ nước sáng tạo, linh hoạt; thể gắn kết chặt chẽ KT với QP, tiêu biểu kế sách “Ngụ binh nông” triều đại phong kiến Lý, Trần Lê Sơ; “Lấy dân làm gốc”, dân giàu nước mạnh, quốc phú binh cường “Ngụ binh nông” gửi phận quân vào nông dân, nông thôn, kết hợp quân với dân xây dựng quân đội, trì số lượng quân thường trực hợp lý Kế sách “Ngụ binh nông” sản phẩm nhận thức coi trọng việc binh với vai trò quan trọng nông nghiệp nhằm bảo đảm cân đối, hợp lý phát triển KT củng cố QP, xây dựng LLVT thường trực với LLVT dự bị Khi Bàn kế sách “Ngụ binh nông”, nhà sử học Ngơ Thì Sĩ đánh giá: “Chế độ binh lính nhà Lý… tháng lên ngũ lần, gọi canh, hết canh lại q làm ruộng, qn khơng phải cấp lương… khơng có phí tổn ni lính, mà có cơng hiệu dùng sức lính, chế độ hay” [63, tr.27] Nhà sử học Phan Huy Chú đưa lời bình: “Đời xưa binh lấy nghề nơng có ý phục việc nguy hiểm vào nơi thuận tiện… Trong thành vua có qn Túc vệ, đội ngũ đơng nghiêm Còn qn ngồi theo ý nghĩa đời xưa, lúc vơ làm ruộng, có động chiếu sổ gọi hết Cho nên binh đủ mà khơng phải tiêu phí nhiều, thêm hăng hái chống thù Cái chiến ... kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh Chương 3, Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh số tỉnh biên giới phía Bắc Phương... xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh; chủ trương, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng biên giới. .. nhiên, kinh tế - xã hội, trị… Trong mối quan hệ phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, kinh tế - xã hội yếu tố định đến quốc phòng, an ninh Ngược lại, quốc phòng, an ninh
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở một số tỉnh biên giới phía bắc ( Luận án tiến sĩ), Phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở một số tỉnh biên giới phía bắc ( Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay