sáng kiến kinh nghiệm bài thực hành ở thcs

31 35 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 14:16

PHỊNG GD VÀ ĐT HUYỆN KRƠNG ANA TRƢỜNG THCS BN TRẤP SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI: MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY HỌC CÁC BÀI THỰC HÀNH SINH HỌC THCS Họ tên: Lê Đăng Bắc – Nguyễn Thị Sen Đơn vị công tác: Tr ng THCS Bu n Tr p Trình độ đào tạo: Đ i h c s ph m sinh - KTNN Môn đào tạo: Sinh h c Krông Ana, tháng năm 2015 MỤC LỤC I/ PHẦN MỞ ĐẦU Trang I.1/ Lý ch n đề tài I.2/ Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài I.3/ Đối t ợng nghiên cứu I.4/ Ph m vi nghiên cứu I.5/ Ph ơng pháp nghiên cứu II/ PHẦN NỘI DUNG II.1/ Cơ sở lí luận II.2/ Thực tr ng a/ Thuận lợi – khó khăn: b/ Thành công – h n chế: c/ Mặt m nh – mặt yếu: d/ Các nguyên nhân, yếu tố tác động: e/ Phân tích, đánh giá v n đề thực tr ng mà đề tài đặt II.3/ Giải pháp, biện pháp a/ Mục tiêu giải pháp, biện pháp b/ Nội dung cách thức thực giải pháp, biện pháp c/ Điều kiện để thực giải pháp, biện pháp 27 d/ Mối quan hệ giải pháp, biện pháp 28 e/ Kết khảo nghiệm, giá trị khoa h c v n đề nghiên cứu 28 II.4/ Kết 28 III/ PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ III.1/ Kết luận 29 III.2/ Kiến nghị 29 PHẦN NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN 30 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 31 I PHẦN MỞ ĐẦU I.1/ Lý chọn đề tài - Trong ch ơng trình sinh h c THCS nghiên cứu giới thực vật sinh h c 6, động vật sinh h c 7, thể ng i sinh h c biến dị - di truyền sinh h c Chúng t i nhận th y d y thực hành mổi khối ch ơng trình sinh h c r t thú vị nh nguồn vật mẫu sống động dễ kiếm tìm, vật mẫu ph ơng tiện d y h c mang l i hiệu cao, thu hút tìm tòi khám phá h c sinh - Là giáo viên đứng lớp chúng t i nhận thức đ ợc trách nhiệm kh ng ngừng h c tập nâng cao kiến thức đặc biệt đổi ph ơng pháp d y - h c chúng t i tiến hành nghiên cứu sách báo, tài liệu bồi d ỡng giáo viên trung h c sở nhận th y hệ thống ph ơng pháp d y h c ph ơng pháp tự lực quan sát tìm tòi kiến thức ph ơng pháp tr ng tâm d y h c sinh h c THCS để đ t đ ợc mục tiêu chung d y h c Từ nhận thức rút số lý sau: + Do đặc tr ng m n sinh h c THCS có nhiều kênh hình đòi hỏi quan sát mẫu vật, tranh vẽ, m hình chủ yếu làm cho h c sinh chủ động lĩnh hội kiến thức, tự lực sáng t o, phát triển t + Đối t ợng h c sinh: ham hiểu biết, hiếu động, yêu thích m n h c Năm h c 2014 - 2015 ban lãnh đ o nhà tr ng giao nhiệm vụ cho chúng t i trực tiếp giảng d y m n sinh h c khối 6,7,8,9 Qua trình d y chúng t i th y ch t l ợng h c sinh kh ng đồng h c lực nh khả nhận thức cụ thể nh : - Khối lớp 6A8 h c lực trội lớp 6A4,7, hiếu động, nhanh nhẹn, ho t bát nh ng đ i hay hiếu động, hay ồn m t trật tự nghiên cứu Lớp 6A3 mặt nề nếp nh ng gi quan sát tranh, vật mẫu em ch a thực cố gắng thụ động - Khối lớp 7A8 h c lực trội lớp 7A5,6,7 nhìn chung em hiếu động, nhanh nhẹn, ho t bát nh ng đ i hiếu động nên hay dẫn tới ồn m t trật tự nghiên cứu Lớp 7A3: ổn định nề nếp nh ng gi quan sát tranh, vật mẫu em ch a thực cố gắng thụ động - Khối lớp 8A1 h c lực trội lớp 8A2, hiếu động, nhanh nhẹn, ho t bát nh ng đ i hay hiếu động, hay ồn m t trật tự nghiên cứu Lớp 8A4,5, 6: ổn định nề nếp nh ng gi quan sát tranh, vật mẫu em ch a thực cố gắng thụ động - Khối lớp 9A1 h c lực trội lớp 9A2, hiếu động, nhanh nhẹn, ho t bát nh ng đ i hay hiếu động, hay ồn m t trật tự nghiên cứu Lớp 9A4,6, 8: ổn định nề nếp nh ng gi quan sát tranh, vật mẫu em ch a thực cố gắng thụ động Nhìn chung em nhiệt tình, ham hiểu biết thích tìm tòi khám phá giới tự nhiên Đây động lực thuận lợi giúp chúng t i thêm tâm nghiên cứu đề tài sáng kiến kinh nghiệm I.2/ Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài - Ph ơng pháp trực quan đ ợc xem nh điểm tựa trình nhận thức “Từ trực quan sinh động đến t trừu t ợng, từ t trừu t ợng đến thực sống” Khái niệm sinh h c bao gi xu t phát từ thực tiễn Từ biểu t ợng sống cụ thể đối t ợng nghiên cứu giúp em có sở để suy diễn hình thành nên khái niệm Điều r t phù hợp với với độ tuổi em khả t lứa tuổi ch a cao Mặt khác ph ơng tiện trực quan có nhiều điều kiện để vận dụng xung quanh em giới sinh vật đa d ng, phong phú h c sinh quan sát độc lập d ới tổ chức đ o giáo viên để tới kết luận th ng qua quan sát, tìm tòi, phát triển óc quan sát, phát triển t cho h c sinh Để sử dụng ph ơng tiện trực quan cách có hiệu nh t, góp phần nâng cao ch t l ợng d y h c I.3/ Đối tƣợng nghiên cứu - H c sinh khối THCS Tr ng THCS Bu n Tr p - Vật mẫu thật: Mẫu vật t ơi, mẫu kh tiêu hiển vi có sẵn - Vật mẫu t ợng hình: M hình, tranh vẽ bảng sơ đồ I.4/ Phạm vi nghiên cứu - Ph m vi nhà tr ng THCS Bu n Tr p kinh nghiệm chúng t i đề cập v n đề nhỏ việc đổi ph ơng pháp d y h c m n sinh h c THCS Đó "Rèn kĩ quan sát cho h c sinh để tìm tòi kiến thức hình ảnh, mẫu vật th ng qua tiết h c thực hành” I.5/ Phƣơng pháp nghiên cứu - Ph ơng pháp điều tra quan sát - Ph ơng pháp thực nghiệm - Theo dõi tìm hiểu h c sinh, đánh giá, tổng hợp - Nghiên cứu tài liệu, th ng qua th ng tin đ i chúng - Nghiên cứu tài liệu (sách bồi d ỡng th ng xuyên) - Tìm hiểu thực tr ng nhận thức h c sinh m n sinh h c tr ng THCS để rút kinh nghiệm giảng d y - Kết hợp nhiều ph ơng pháp hỗ trợ khác II PHẦN NỘI DUNG II.1 Cơ sở lý luận - Qua nghiên cứu tài liệu tham khảo t i th y ch t việc đổi ph ơng pháp d y h c (hoặc d y h c theo ph ơng pháp tích cực) việc sử dụng hợp lý nhiều ph ơng pháp d y h c với nhiều hình thức tổ chức d y h c khác để h c sinh lĩnh hội kiến thức cách chủ động, tích cực, sáng t o Nhằm phát huy tính tích cực phát triển lực t nâng cao khả vận dụng thực tiễn - M n Sinh h c THCS nghiên cứu từ giới thực vật, động vật, thể ng i đến di truyền - biến dị m i tr ng Nội dung kiến thức th ng đ ợc diễn đ t qua tranh vẽ, m hình mẫu vật sống động Tranh sách sinh h c THCS, rõ nét làm sáng tỏ nội dung cần quan sát, tìm tòi Tranh đẹp đ ợc chụp từ mẫu vật có thật nên sống động l i quan sát h c sinh - Vì ng i d y với vai trò chủ đ o tổ chức h ớng dẫn h c sinh sử dụng ph ơng pháp quan sát, m tả thí nghiệm hay thực nghiệm để giúp h c sinh tìm tòi phát kiến thức sinh h c th ng qua thực hành II.2 Thực trạng a Thuận lợi – khó khăn * Thuận lợi - Là đơn vị đóng địa bàn Thị Tr n Bu n Tr p, trung tâm văn hố, trị, kinh tế huyện nhà Trình độ dân trí nhân dân t ơng đối cao, có nhiều thuận lợi c ng tác giảng d y H c sinh đ ợc tiếp cận với th ng tin r t nhanh nên có ý thức tốt nhiệm vụ đ ợc giao - Cơ sở vật ch t trang thiết bị nhà tr ng t ơng đối đầy đủ (nh t m ng kh ng dây (wifi) trang thiết bị máy chiếu, th ng minh, máy chiếu vi vật thể ) * Khó khăn - c p THCS tiếp nhận em lớp vừa b ớc vào m i tr ng THCS nhiều bở ngỡ gặp nhiều khó khăn cách tiếp thu h c nh t em đồng bào dân tộc t i chỗ em có hồn cảnh gia đình khó khăn xa bố mẹ nên ảnh h ởng r t nhiều đến việc tìm tòi nghiên cứu hình ảnh hay s u tầm, tim mẫu vật .nên dẫn đến h c tiếp thu chậm, em khối lớp 7,8,9 nhanh nhẹn hơn, biết làm quen với m i tr ng THCS nên tiết thực hành cần mẫu vật, tranh ảnh, video .thì em chủ động tìm tòi s u tầm - Một khó khăn M n sinh lớp h c thể ng i mà thực hành đòi hỏi phải làm thực tế nh ng em th y ng i nh H h p nhân t o, b Thành công – hạn chế * Thành công - Th ng qua h c thực hành lớp hình ảnh minh h a, phim t liệu, mẫu vật s u tầm đ ợc phần giúp em hiểu đ ợc h c ch ơng th ng qua thực hành Mà th ng ngày hay th y nh thực vật chúng l i có tác dụng nh đ i sống ng i, động vật m i tr ng mà b y lâu em kh ng nghĩ ch a tới - Chính điều mà chúng t i th y h c sinh tiếp thu nhanh l y đ ợc nhiều ví dụ tên thực vật, tập tính động vật hay m i tr ng ảnh h ởng nh đến ng i đ a nhiều biện pháp cải t o thực vật, m i tr ng h n chế ch t thải nhiễm kh ng khí .trực tiếp đến ng i * Hạn chế - Trong m n sinh h c THCS thực vật, động vật m i tr ng đề cập h c thực hành nh ng thực tế có địa ph ơng nên em kh ng cảm nhận đ ợc - Bên c nh phim t liệu thực vật, động vật m i tr ng dài mà th i l ợng tiết h c thực hành có 45 phút đ i kh ng đủ th i l ợng cho em quan sát - Còn phim t liệu thực hành có nhiều phim hay t liệu n ớc ngồi có l i tiếng anh nên trình triếu em hình dung nội dung c Mặt mạnh – mặt yếu * Mặt mạnh - Do h c sinh đa số sinh sống địa bàn thị tr n Bu n Tr p em tiếp xúc đ ợc với nhiều tài liệu t liệu thực vật, động vật, m i tr ng th ng qua m ng Internet - Nhà tr ng có phòng m n, phòng máy chiếu có nối m ng Internet, th ng minh nên giáo viên h c sinh chủ động d y nh l y tài liệu, phim, hình ảnh m ng t o cho em hứng thu d y thực hành, trực quan sinh động * Mặt yếu - Chính nhà tr ng có t ơng đối đầy đủ thiết bị hỗ trợ việc h c cho em h c sinh nên số em nh vào mà thụ động ch ng ch vào thầy c nên thầy cô giao nhiệm vụ nhà s u tầm hình ảnh hay mẫu vật thật có tự nhiên nh ng số em ch vào b n s u tầm xin kh ng chịu khó s u tầm, tìm kiếm dẫn đến tiết thực hành phần s i động em khơng hình dung việc tự s u tầm có lợi ích nh d Các nguyên nhân, yếu tố tác động - Nguyên nhân dẫn đến thực tr ng phần lớn số h c sinh l i h c, kh ng chịu khó, nhiều h c sinh đa phần lên m ng để chơi game, chát, giải trí trò chơi v bổ kh ng tìm hiểu hay đẹp - Một số em gia đình khó khăn nên kh ng có điều kiện tìm hiểu qua m ng Internet đ ợc sách vở, hình ảnh t liệu liên quan kh ng có để tìm hiểu e Phân tích, đánh giá vấn đề thực trạng mà đề tài đặt đặt - Theo th ng kê Đoàn niên phối hợp với Đội ban nề nếp mở điều tra có 80% h c sinh vào Internet để tham gia chơi game, lên facebook, nghe nh c mà kh ng chịu tìm hiểu th ng tin liên quan tới m n h c có m n sinh h c mà đặc thu THCS khối h c khác nh sinh h c h c thực vật, sinh h c h c động vật, sinh h c h c thể ng i, sinh h c h c biến dị - di truyền m i tr ng - Qua chúng t i áp dụng kinh nghiệm thân giúp em nhận diện hình ảnh, mẫu vât thật hay đồ dùng đ ợc linh ho t hơn, hiểu sâu v n đề qua h c thực hành II.3 Giải pháp, biện pháp a Mục tiêu giải pháp, biện pháp - T i th y thực tr ng số h c sinh tìm hiểu m n sinh h c mà tìm hiểu Tốn, Lý, Hóa, Anh văn m n theo t i giúp em làm tảng sau thi vào tr ng đ i h c hay cao đẳng thi khối A Đặc thù m n sinh h c khác với m n khác Vì m n sinh h c THCS có nhiều hình ảnh mẫu vật sinh động t o cho em hứng thú tiếp thu h c - m n sinh h c h c thực vật ng i giáo viên h c sinh phân c ng nhiệm vụ th ng qua h c cụ thể nh ”Các lo i rễ miền rễ” giáo viên chuẩn bị hình ảnh mẫu vật thật lo i rễ t liệu liên quan tới h c h c sinh thi đ c tr ớc xem hình ảnh SGK s u tầm mẫu vật giáo viên dặn s u tầm thêm rễ lo i khác - m n sinh h c h c động vật ng i giáo viên h c sinh phân c ng nhiệm vụ th ng qua h c cụ thể nh Mổ quan sát giun đ t, mổ quan sát t m s ng giáo viên chuẩn bị hình ảnh mẫu vật thật thực hành để tránh tình tr ng h c sinh s u tầm mẫu vật khó quan sát mổ - m n sinh h c h c khái quát thể ng i nên gặp r t nhiều khó khăn chuẩn bị thực hành giáo viên phải có phân c ng nhiệm vụ cụ thể cho h c sinh nhóm nh Tập sơ cứu băng bó cho ng i gãy x ơng, sơ cứu cầm máu, H h p nhân t o em phải chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, gi y bút giáo viên chuẩn bị cho em xem phim t liệu liên quan tới thực hành - m n sinh h c h c Di truyền biến dị m i tr ng em tìm hiểu nội dung thực hành t ơng đối dể chút các em áp dụng đ ợc vào thực tế nên việc để l y t liệu hay nội dung cần quan tâm đến thực hành phần có h c, có báo m ng Internet Giáo viên phân c ng nhóm nội dung em nhóm tự phân tìm hiểu nội dung thực hành nh : ”Tính xác su t xu t mặt đồng kim lo i”, 20 ”Quan sát lắp m hình ADN”, 27 ”Quan sát th ng biến” b Nội dung cách thức thực giải pháp, biện pháp - Chúng t i xin đ ợc trình bày giải pháp rèn luyện quan sát hình ảnh, mẫu vật m n sinh h c THCS cho h c sinh - Giáo viên đ a mẫu vật chẩn bị tr ớc cho h c sinh quan sát để đối chiếu với mẫu vật mà chuẩn bị từ giáo viên h ớng dẫn h c sinh theo nội dung h c - Giáo viên đặt câu hỏi gợi mở dựa mẫu vật thật hay hình ảnh th ng qua chuẩn bị h c - Giáo viên h ớng dẫn h c sinh chuẩn bị thí nghiệm tiến hành làm thí nghiệm nhà nghi l i kết quan sát - Giáo viên h ớng dẫn cho h c sinh lên m ng Internet l y th ng tin trang m ng .giúp em thu thập t liệu nhanh - Giáo viên h ớng dẫn cho h c sinh vẻ l i hình ảnh mà quan sát đ ợc th ng qua vật mẫu thích - Giáo viên áp dùng ph ơng pháp (Bàn tay nặn bột) - Từ giúp h c sinh chủ động quan sát giúp h c sinh tự nhận định khái quát v n đề cần nghiên cứu Nh quan sát mẫu vật: Bằng trực giác xúc giác kiểm tra vật mẫu h c sinh tìm tòi kiến thức khái quát nhận định đ ợc bao quát kiến thức cần nghiên cứu Biết phân tích hay m tả mẫu vật th ng qua nội dung h c từ h c sinh tự thu thập th ng tin vào tập hay phiếu h c tập Ví dụ 1: Bài 9- Các loại rễ miền rễ Mục tiêu: Qua h c h c sinh nhận biết đ ợc rễ c c rễ chùm Biết phân lo i rễ, từ nêu lên đ ợc đặc điểm rễ c c rễ chùm Biết l y ví dụ thực tiễn ứng dụng làm tập - Giáo viên chuẩn bị: Một số câu có rễ: rau cải, nhãn, rau dền, hành + Tranh phóng to hình 9.1; 9.2; 9.3 SGK trang 29 + Miếng bìa ghi sẵn miền rễ, chức rễ, phiếu h c tập mẫu Bài tập Nhóm A B Tên Đặc điểm chung rễ Đặt tên rễ - H c sinh chuẩn bị có rễ: cải, mít, hành, cỏ d i, đậu Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh + V n đề 1: Tìm hiểu lo i rễ phân lo i rễ - GV yêu cầu HS kẻ phiếu h c tập vào ho t động theo nhóm - GV yêu cầu h c sinh đặt rễ - HS đặt t t có rễ nhóm lên nhóm s u tầm có lên bàn h c bàn - Yêu cầu HS chia rễ thành nhóm, - Kiểm tra quan sát thật kĩ tìm rễ hoàn thành tập phiếu h c tập giống đặt vào nhóm - Trao đổi nhóm, thống nh t ý kiến ghi vào phiếu h c tập tập - GV h ớng dẫn chữa - GV tiếp tục yêu cầu HS làm tập 2, đồng th i GV treo tranh câm hình 9.1 Bài tập 2: HS quan sát kĩ rễ SGK trang 29 để HS quan sát nhóm A ý kích th ớc rễ, cách m c đ t, kết hợp với tranh (có rễ to, nhiều rễ nhỏ), ghi vào phiếu t ơng tự với rễ nhóm B - HS đ i diện nhóm trình bày, - GV chữa tập 2, sau nghe phần nhóm khác nghe nhận xét, bổ sung phát biểu bổ sung nhóm, GV - HS đối chiếu với kết để sửa ch n nhóm hồn thành phiếu tốt nh t chữa cần nhắc l i cho lớp nghe - GV cho nhóm đối chiếu đặc - HS làm tập nhóm trình bày, điểm rễ với tên nhóm A, B nhóm khác nhận xét, thống nh t tên tập phù hợp ch a, ch a rễ nhóm Rễ c c Rễ chùm chuyển nhóm cho - HS nhìn vào phiếu chữa nhóm - GV gợi ý tập dựa vào đặc điểm rễ đ c to kết cho lớp nghe g i tên rễ - HS ch n nhanh 1- em trả l i, - Nếu HS g i nhóm A rễ thẳng GV em khác nhận xét, bổ sung chỉnh l i rễ c c - Đặc điểm rễ c c rễ chùm? - GV yêu cầu HS làm nhanh tập  số SGK trang 29 + V n đề 2: Nhận biết lo i rễ c c rễ chùm qua tranh, mẫu - GV cho HS lớp xem rễ tỏi tây nhãn, hoàn thành câu hỏi - GV cho HS theo dõi phiếu chuẩn kiến - HS ho t động cá nhân quan sát rễ GV kết hợp với hình 9.2 SGK trang 30, hồn thành câu hỏi d ới hình - HS tự đánh giá câu trả l i thức, sửa chỗ sai - GV đánh giá điểm cho nhóm làm tốt Quan sát phiếu chuẩn kiến thức để sửa chữa cần Phiếu chuẩn kiến thức BT Nhóm - Tên - Đặc điểm chung rễ - Đặt tên rễ A - Cây rau cải, mít, đậu - Có rễ to khoẻ đâm thẳng, nhiều rễ m c xiên, từ rễ m c nhiều rễ nhỏ - Rễ c c B - Cây hành, cỏ d i, ng - Gồm nhiều rễ to dài gần nhau, m c toả từ gốc thân thành chùm - Rễ chùm - Nh trình bày qua việc quan sát vật thật cộng với quan sát tranh h c sinh nắm đ ợc cách khái quát đặc điểm rễ c c, rễ chùm Từ đặc điểm khái quát mà em phân lo i rễ, nhận biết đ ợc rễ c c, rễ chùm tự nhiên cách so sánh với vật mẫu, tranh mẫu - Nh ta biết mục tiêu nhận biết đ ợc rễ c c, rễ chùm h c sinh phải biết nêu đặc điểm rễ c c, rễ chùm cách xác - Giáo viên rèn kỹ quan sát cho h c sinh, sau biết đ ợc đặc điểm đặc tr ng rễ c c, rễ chùm cách: Cho HS phân nhóm l i lo i rễ mà tổ có cho xác Qua nắm đ ợc đặc điểm tổ, nhóm tiến hành phân nhóm l i rễ Cho báo cáo tr ớc lớp - Từ chung nh t, khái quát qua quan sát h c sinh nêu đ ợc đặc điểm lo i rễ Ví dụ 2: Bài 25: THỰC HÀNH BIẾN DẠNG CỦA LÁ - Giáo viên chuẩn bị: Mẫu mây, đậu Hà Lan, hành xanh, củ dong ta, cành x ơng rồng + Tranh nắp m, bèo đ t + Máy tính, máy chiếu, máy chiếu vi vật thể - H c sinh: S u tầm mẫu theo nhóm phân c ng + Kẻ bảng SGK trang 85 vào vở, gi y A3, bút chì, tẩy,… * Giáo viên áp dụng b ớc d y h c ph ơng pháp bàn tay nặn bột vào “ Bƣớc 1: Tình xuất phát câu hỏi nêu vấn đề Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Em cho thầy số ví dụ Lá ổi, mít, bàng, rau má… số mà em biết - Cho HS so sánh lo i có - Quan sát vật mẫu GV đ a ra bình th ng biến d ng (x ơng lo i rồng, củ dong ta) - Có thể HS cho số kh ng - G i HS lo i có - GV giới thiệu cho HS: số lo i biến d ng Vậy biến dạng gì? Ý nghĩa thay đổi đời sống nào? ta vào hôm Bƣớc 2: Bộc lộ quan niệm ban đầu học sinh Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Cho HS làm việc theo nhóm (8 nhóm) - HS làm việc theo nhóm (8 nhóm) phân lo i vật mẫu thành nhóm: phân lo i vật mẫu thành nhóm: nhóm có bình th ng biến nhóm có bình th ng biến d ng, thống kê theo phiếu h c tập d ng sau: - Th kí nhóm điền ý kiến nhóm - Yêu cầu đ i diện nhóm lên bảng theo phiếu h c tập (khổ gi y dán trình bày kết nhóm A3,4) - Kết nhóm lo i biến d ng r t khác - Đ i diện nhóm lên bảng dán trình bày kết nhóm Bƣớc 3: Đề xuất câu hỏi (hay giả thuyết) đề xuất phƣơng án thí nghiệm Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - GV: H ớng dẫn h c sinh so sánh - H c sinh so sánh ý kiến ban đầu: ý kiến ban đầu, giúp em đề xu t * Giống: biến d ng có hình câu hỏi nghi v n liên quan đến biến d ng màu sắc kh ng giống bình d ng th ng * Khác: + Có nhóm cho có lo i biến d ng, ví dụ: gai x ơng rồng, củ dong ta + Có nhóm cho có lo i biến d ng, ví dụ: gai x ơng rồng, củ dong ta, tua bí + Có nhóm cho có lo i biến d ng, ví dụ: gai x ơng rồng, củ dong ta ,tua đậu Hà lan, vảy củ hành + Có nhóm cho có lo i biến d ng, ví dụ: gai x ơng rồng, củ dong ta, tua bí, vảy củ hành, nắp m - H ớng dẫn h c sinh đề xu t câu - GV: điều khiển thảo luận, giúp HS tự hỏi nghi v n liên quan đến biến d ng nhận th y ph ơng án kh ng hợp lí nêu câu hỏi: khó thực để lo i bỏ chúng - Có chắn gai xương rồng, vảy củ - H ớng dẫn HS tổng kết ph ơng dong ta, củ hành, tua đậu Hà án thực lớp h c để trả lan biến dạng? l i câu hỏi đề xu t - Tại xương rồng lại biến thành gai? - Tại đậu hà lan lại biến thành 10 - Yêu cầu HS thảo luận nhóm trả l i câu hỏi : Nguyên nhân dẫn đến gãy xương ? Vì nói khả gãy xương liên quan đến lứa tuổi ? - HS trao đổi nhóm nêu đ ợc : + Do va đập m nh xảy bị ngã, tai n n giao th ng + Tuổi cao, nguy gãy x ơng tăng tỉ lệ ch t cốt giao (đảm bảo tính đàn hồi) ch t v (đảm bảo tính Để bảo vệ xương tham gia giao rắn chắc) thay đổi theo h ớng tăng dần thông, em cần ý đến điểm ? ch t v Tuy trẻ em r t hay bị gãy x ơng Gặp người bị tai nạn giao thông có nên nắn chỗ xương gãy khơng ? Vì + Thực luật giao th ng ? - GV nhận xét giúp HS rút kết luận + Kh ng, làm cho đầu x ơng gãy đụng ch m vào m ch máu dây thần kinh, làm rách da Hoạt động 2: Tập sơ cứu băng bó Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - GV sử dụng băng hình nhóm - Các nhóm HS theo dõi để nắm đ ợc HS làm mẫu dùng tranh thao tác H 12.1 => h 12.4 giới thiệu ph ơng pháp sơ cứu ph ơng pháp băng cố định - Yêu cầu nhóm tiến hành tập băng bó - GV quan sát nhóm tiến hành tập băng bó - GV quan sát, uốn nắn, giúp đỡ nh t nhóm yếu - G i đ i diện nhóm lên kiểm tra Em cần làm tham gia giao thơng, - Từng nhóm tiến hành làm: lao động, vui chơi để tránh cho Mỗi em tập băng bó cho b n (giả định người khác không bị gãy xương ? gãy x ơng cẳng tay, cẳng chân) - Các nhóm phải trình bày đ ợc: + Thao tác băng bó + Sản phẩm làm đ ợc - Đảm bảo an toàn giao th ng, tránh đùa nghịch vật dẫm chân lên 17 - Giáo viên: kiểm tra chuẩn bị dụng cụ cho tiết thực hành GV giải thích nội dung lý thuyết g i HS lên GV làm mẫu băng bó vết th ơng, sau làm xong u cầu nhóm thực hành nội dung mà GV h ớng dẫn GV với phận y tế nhà tr ng quan sát h ớng dẫn - GV nhận xét chung gi thực hành u, nh ợc điểm - Cho điểm nhóm làm tốt : Nhắc nhở nhóm làm ch a đ t yêu cầu - Viết báo cáo t ng trình sơ cứu băng bó gãy x ơng cẳng tay Ví dụ: BÀI 19: THỰC HÀNH: SƠ CỨU CẦM MÁU * Mục tiêu: HS phân biệt vết th ơng làm tổn th ơng tĩnh m ch, động m ch hay mao m ch Rèn kĩ băng bó vết th ơng Biết cách làm gar nắm đ ợc qui định đặt gar * Chuẩn bị: Giáo viên: Chuẩn bị cuộn băng, miếng g c, cuộn b ng, dây cao su dây vải, miếng vải mềm (10x30cm) - H c sinh : Chuẩn bị theo nhóm (1 bàn) nh giáo viên - Giáo viên nêu câu hỏi Cơ thể ng i trung bình có m y lít máu? - Máu có vai trò với ho t động sống thể? - GV: Nếu m tt 1/2 l ợng máu thể thể chết bị th ơng chảy máu cần đ ợc sử lí kịp th i cách Hoạt động 1: Tìm hiểu dạng chảy máu Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - GV yêu cầu HS trao đổi nhóm, thảo luận - HS tự xử lí, liên hệ thực tế, trao đổi để hồn thành bảng : nhóm hồn thành bảng Tiểu kết : Các d ng chảy máu Biểu Chảy máu mao m ch - Máu chảy ít, chậm 18 Chảy máu tĩnh m ch - Máu chảy nhiều hơn, nhanh Chảy máu động m ch - Máu chảy nhiều, m nh, thành tia Hoạt động 2: Tập băng bó vết thương Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khi bị chảy máu lòng bàn tay băng bó - Các nhóm nghiên cứu th ng tin SGK ? - HS trình bày cách băng bó vết - GV l u ý HS số điểm, yêu cầu nhóm th ơng lòng bàn tay nh th ng tin tiến hành SGK : b ớc - GV kiểm tra mẫu băng tổ : yêu cầu - Mỗi nhóm tiến hành thực hành d ới mẫu băng phải đủ b ớc, g n, đẹp, kh ng điều khiển tổ tr ởng chặt, kh ng lỏng - Mỗi tổ ch n ng i mẫu băng tốt Khi bị chảy máu động mạch, cần tiến nh t Đ i diện nhóm trình bày thao tác hành ? mẫu - L u ý HS vị trí dây gar cách vết - Các nhóm nghiên cứu cách băng bó th ơng kh ng gần (> 5cm), kh ng SGK + H 19.1 xa - HS trình bày b ớc tiến hành, - Yêu cầu nhóm tiến hành - Các nhóm tiến hành d ới dự điều - GV kiểm tra, đánh giá mẫu khiển tổ tr ởng + Mẫu băng phải đủ b ớc, g n, đẹp - Mỗi tổ ch n mẫu băng tốt nh t kh ng q chăt hay q lỏng Đ i diện nhóm trình bày thao tác + Vị trí dây gar mẫu + L u ý : Sau băng vết th ơng chảy máu, phải đ a bệnh nhân tới bệnh viện 19 Một số cách băng bó thể người vị trí khác nhau: - Giáo viên: Kiểm tra chuẩn bị đồ dùng th ng báo nội dung tiết thực hành trình bày qua phần lí thuyết h ớng dẫn làm mẫu cho HS quan sát H c sinh tiến hành làm qua trình tiến hành GV với phận y tế nhà tr ng quan sát giúp đở nhóm ch a hồn thành ho c tiến trình sai hay bằn bó ch a đẹp - Giáo viên yêu cầu HS nhà tự viết báo cáo thực hành theo SGK - Giáo viên vào đáp án + chuẩn bị + thái độ h c tập HS để đánh giá, cho điểm - Giáo viên nhận xét chung : phần chuẩn bị HS, ý thức h c tập, kết Ví dụ: BÀI 23: THỰC HÀNH: HÔ HẤP NHÂN TẠO * Mục tiêu: Nắm đ ợc trình tự b ớc tiến hành h h p nhân t o Biết ph ơng pháp hà thổi ng t ph ơng pháp n lồng ngực * Chuẩn bị: - Giáo viên: Chiếu cá nhân, gối bơng cá nhân Nếu có điều kiện sử dụng đĩa CD thao tác ph ơng pháp, tranh - Giáo viên kiểm tra chuẩn bị h c sinh - Nêu câu hỏi Trong thực tế có r t nhiều nguyên nhân làm cho ta bị ng t thở Theo em, thể ngừng h h p dẫn tới hậu gì? Vậy để c p cứu n n nhân bị ngừng h h p đột ngột theo cách để có hiệu cao nhẩt, tìm hiểu Hoạt động 1: Tìm hiểu tình cần hơ hấp Hoạt động GV Hoạt động HS - GV đặt câu hỏi: - HS nghiên cứu th ng tin, liên hệ Nêu tình cần đ ợc h h p nhân thực tế nêu đ ợc t o? Cần loại bỏ nguyên nhân làm gián đoạn hô hấp nào? 20 GV yêu cầu HS rút kết luận - Rút kết luận Hoạt động 2: Tiến hành hô hấp nhân tạo Hoạt động GV Hoạt động HS Ph ơng pháp hà thổi ng t đ ợc tiến - HS tự nghiên cứu th ng tin SGK hành nh nào? - HS trình bày - GV treo tranh vẽ minh ho thao tác h - Các nhóm tiến hành làm d ới dự h p (hoặc cho HS xem băng hình) điều khiển nhóm tr ởng - HS tự nghiên cứu SGK, xem tranh - HS trình bày thao tác - Các nhóm tiến hành thực hành d ới điều khiển nhóm tr ởng - Các nhóm cử đ i diện lên trình bày thao tác - Các nhóm khác nhận xét - GV treo tranh minh ho cho HS xem băng hình để trả l i câu hỏi: Ph ơng pháp n lồng ngực đ ợc tiến hành nh nào? - Yêu cầu nhóm tiến hành - GV cho đ i diện nhóm lên thao tác tr ớc lớp 21 * Bài thực hành h h p nhân t o khơi khó thực hành em HS lớp nam nữ e ng i GV ng i phải biết khéo léo để HS có tinh thần tự giác làm mẫu thực hành thành c ng - Giáo viên h ớng dẫn qua phần lý thuyết vào nội dung thực hành (có thể GV cho HS quan sát băng đĩa, hình) tiến hành - Giáo viên động viên em làm mẫu, nêu lên tinh thần tự giác để sau gặp phải tình huốn sử lí đ ợc * Mỗi HS tự làm nhà nộp báo cáo cho Giáo viên đánh giá Ví dụ: Bài 6: THỰC HÀNH TÍNH XÁC SUẤT XUẤT HIỆN CÁC MẶT CỦA ĐỒNG XU * Mục tiêu: HS biết cách xác định xác xu t hai kiện đồng th i xảy th ng qua việc gieo đồng kim lo i Biết vận dụng xác su t để hiểu đ ợc tỉ lệ lo i giao tử tỉ lệ kiểu gen lai cặp tính tr ng * Chuẩn bị: Giáo viên: Bảng phụ ghi thống kê kết nhóm 30 đồng kim lo i có mặt S p Ngửa - HS: Mỗi nhóm có sẵn hai đồng kim lo i (2 - h c sinh nhóm) Kẻ sẵn bảng 6.1 6.2 vào - Giáo viên đặt câu hỏi T i kết thí nghiệm Menđen l i có tỷ lệ giao tử hợp tử nh tr ớc tìm hiểu? Bài thực hành giúp ta chứng minh tỷ lệ Hoạt động 1: Tiến hành gieo đồng kim loại Hoạt động GV Hoạt động HS - GV l u ý HS: H ớng dẫn quy trình - HS ghi nhớ quy trình thực hành a Gieo đồng kim loại L u ý : Đồng kim lo i có mặt (s p ngửa), mặt t ợng tr ng cho lo i giao tử, chẳng h n mặt s p lo i giao tử A, mặt ngửa lo i giao tử a, tiến hành: - L y đồng kim lo i, cầm đứng c nh thả rơi tự từ độ cao xác định - Thống kê kết lần rơi vào bảng 6.1 - Mỗi nhóm gieo 25 lần, thống kê lần b Gieo đồng kim loại rơi vào bảng 6.1 GV l u ý HS: đồng kim lo i t ợng tr ng cho gen kiểu gen: mặt s p t ợng tr ng cho kiểu gen AA, 22 mặt ngửa t ợng tr ng cho kiểu gen aa, s p ngửa t ợng tr ng cho kiểu gen Aa - Tiến hành - Mỗi nhóm gieo 25 lần, xảy + L y đồng kim lo i, cầm đứng c nh tr ng hợp: đồng s p (SS), đồng s p thả rơi tự từ độ cao xác định đồng ngửa (SN), đồng ngửa (NN) + Thống kê kết vào bảng 6.2 Thống kê kết vào bảng 6.2 Hoạt động 2: Thống kê kết nhóm Hoạt động GV Hoạt động HS - GV yêu cầu nhóm báo cáo kết tổng hợp từ bảng 6.1 6.2, ghi vào bảng tổng hợp theo mẫu sau: Nhóm Tiến hành Gieo đồng kim lo i Gieo đồng kim lo i S N SS SN NN Số l ợng Tỉ lệ % - Từ kết bảng GV yêu cầu HS - HS vào kết thống kê nêu liên hệ: đ ợc: + Kết bảng 6.1 với tỉ lệ + Cơ thể lai F1 Aa cho lo i giao tử A lo i giao tử sinh từ lai F1 Aa a với tỉ lệ ngang + Kết bảng 6.2 với tỉ lệ kiểu gen + Kết gieo đồng kim lo i có tỉ lệ: F2 lai cặp tính tr ng SS: SN: NN Tỉ lệ kiểu gen là: - GV cần l u ý HS: số l ợng thống kê AA: Aa: 1aa lớn đảm bảo độ xác * Giáo viên: phát đồng xu kim lo i mặt s p ngửa cho HS h ớng dẫn cách gieo đồng su để đ ợc kết b ớc đầu tránh phải gieo gieo l i m t th i gian - Giáo viên kiểm tra h ớng dẫn nhóm khó khăn trình tìm kết gieo đồng xu đồng xu Từ rút đ ợc kết Men Đen - Giáo viên nhận xét tinh thần, thái độ làm việc nhóm - Các nhóm viết báo cáo thu ho ch theo mẫu bảng 6.1; 6.2 Cộng 23 Ví dụ: Bài 20: THỰC HÀNH QUAN SÁT VÀ LẮP MƠ HÌNH ADN * Mục tiêu: Giúp ho c sinh n l i kiến thức c u trúc phân tử ADN Phân tích mơ hình ADN Thao tác lắp ráp m hình ADN * Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị M hình phân tử ADN, m hình c u trúc phân tử ADN tháo d i - Màn hình máy chiếu - Đĩa CD, băng hình c u trúc phân tử ADN, chế tự sao, chế tổng hợp ARN, chế tổng hợp pr têin, máy tính (nếu có) Hoạt động 1: Quan sát mơ hình cấu trúc không gian phân tử ADN A Quan sát mơ hình Hoạt động GV Hoạt động HS - GV h ớng dẫn HS quan sát m hình - HS quan sát kĩ m hình, v n dụng kiến phân tử ADN, thảo luận: thức h c nêu đ ợc: - Vị trí tương đối mạch + ADN gồm m ch song song, xoắn phải nuclêơtit? + Đ ng kính 20 ăngtoron, chiều cao 34 - Chiều xoắn mạch? ăngtơron gồm 10 cặp nuclê tit/ chu kì - Đường kính vòng xoắn? Chiều cao xoắn vòng xoắn? + Các nuclê tit liên kết thành cặp - Số cặp nuclêơtit chu kì theo ngun tắc bổ sung: A – T; G – X xoắn? - Các loại nuclêôtit liên kết với - Đ i diện nhóm trình bày thành cặp? - GV g i HS lên trình bày m hình Hoạt động 2: Lắp ráp mơ hình cấu trúc khơng gian phân tử ADN Hoạt động GV Hoạt động HS - GV h ớng dẫn cách lắp ráp m - HS ghi nhớ kiến thức, cách tiến hành hình: + Lắp m ch 1: theo chiều từ chân đế lên từ đỉnh trục xuống Chú ý: Lựa ch n chiều cong đo n cho hợp lí đảm bảo khoảng cách với trục + Lắp m ch 2: Tìm lắp đo n có chiều cong song song mang nuclê tit theo nguyên tắc bổ sung với 24 đo n + Kiểm tra tổng thể m ch - GV yêu cầu nhóm cử đ i diện đánh giá chéo kết lắp ráp 10 - Các nhóm lắp m hình theo h ớng dẫn Sau lắp xong nhóm kiểm tra tổng thể + Chiều xoắn m ch + Số cặp chu kì xoắn + Sự liênkết theo nguyên tắc bổ sung - Đ i diện nhóm nhận xét tổng thể, đánh giá kết - Giáo viên: Cho HS xem m hình ADN đ ợc tháo r i (trên đĩa hay băng hình) “nếu có” - Giáo viên yêu cầu HS lắp l i m hình ADN đ ợc tháo r i GV phối hợp với phận thiết bị nhà tr ng quan sát điều chỉnh cho nhóm lúng túng - GV nhận xét chung tinh thần, kết gi thực hành - Căn vào phàn trình bày HS kết lắp ráp m hình để đánh giá điểm 25 Ví dụ: 10 Bài 26: THỰC HÀNH QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN * Mục tiêu: H c sinh nhận biết số th ng biến phát sinh số đối t ợng th ng gặp qua tranh, ảnh mẫu vật sống Qua tranh, ảnh HS phân biệt khác th ng biến đột biến + Tính tr ng ch t l ợng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen, kh ng r t chịu tác động m i tr ng + Tính tr ng số l ợng th ng chịu ảnh h ởng nhiều m i tr ng * Chuẩn bị: Giáo viên tranh ảnh minh ho th ng biến Ảnh chụp th ng biến - Mẫu vật: + Mầm khoai lang m c tối sáng + thân rau dừa n ớc từ m đ t bò xuống ven b trải mặt n ớc Hoạt động 1: Nhận biết số thường biến Hoạt động GV Hoạt động HS - GV yêu cầu HS quan sát tranh, ảnh, - HS quan sát kĩ tranh, ảnh mẫu mẫu vật đối t ợngvà: vật: Mầm khoai lang, rau dừa n ớc + Nhận biết th ng biến phát sinh d ới - Thảo luận nhóm ghi kết vào bảng ảnh h ởng ngo i cảnh báo cáo thu ho ch + Nêu nhân tố tác động gây th ng - Đ i diện nhóm trình bày biến - GV chốt đáp án Bảng kiến thức chuẩn Đối t ợng Điều kiện m i tr ng Kiểu hình t ơng ứng Nhân tố tác động Mầm - Có ánh sáng - Mầm có màu xanh - Ánh sáng khoai - Trong tối - Mầm có màu vàng Cây - Trên c n - Thân nhỏ rau dừa - Ven b - Thân lớn - Độ ẩm n ớc - Trên mặt n ớc - Thân lớn hơn, rễ biến thành phao Cây m - Trong bóng tối - Thân màu vàng nh t - Ánh sáng - Ngồi sáng - Thân có màu xanh Hoạt động 2: Phân biệt thường biến đột biến Hoạt động GV Hoạt động HS 26 - GV h ớng dẫn HS quan sát đối t ợng m m c ven b ruộng, thảo luận: - Sự sai khác m m c vị trí khác vụ thứ thuộc hệ nào? - Các lúa đ ợc gieo từ h t có khác kh ng? Rút kết luận gì? - T i m ven b phát triển kh ng tốt m ruộng? - GV yêu cầu HS phân biệt th ng biến đột biến - Các nhóm quan sát tranh, thảo luận nêu đ ợc: + m thuộc hệ thứ (biến dị đ i cá thể) + Con chúng giống (biến dị kh ng di truyền) + Do điều kiện dinh d ỡng khác - vài HS trình bày, lớp nhận xét, bổ sung Hoạt động 3: Nhận biết ảnh hưởng môi trường tính trạng số lượng tính trạng chất lượng Hoạt động GV Hoạt động HS - GV yêu cầu HS quan sát ảnh luống - HS nêu đ ợc: su hào giống, nh ng có điều + Hình d ng giống (tính tr ng ch t kiện chăm sóc khác l ợng) - Hình d ng củ su hào luống khác + Chăm sóc tốt  củ to Chăm sóc nh nào? kh ng tốt  củ nhỏ (tính tr ng số l ợng) - Nhận xét: tính tr ng ch t l ợng phụ - Rút nhận xét thuộc kiểu gen, tính tr ng số l ợng phụ thuộc điều kiện sống * Bài thực hành có phần khó chuẩn bị mẫu vật vào th i điểm d y mẫu vật phong phú giáo viên phải chủ động chuẩn bị tr ớc để đến lúc thực hành khỏi bị động HS s u tầm hình ảnh (mẫu vật có) - Giáo viên chủ động h ớng dẫn tỉ mỷ cho HS lo i thực vật m i tr ng sống chúng giúp chúng biến đổi nh để từ thực tế sống em dễ nhận lo i thực vật sống m i tr ng khác - HS kh ng chuẩn bị đ ợc mẫu vật GV cho HS quan sát r , nắm mẫu vật thật GV chuẩn bị tr ớc để dể hình dung hiểu - GV nhận xét tinh thần, thái độ thực hành nhóm - Nhận xét chung kết gi thực hành - Nhắc HS thu d n vệ sinh lớp h c c Điều kiện thực giải pháp, biện pháp 27 - Khi thực d y h c có hình ảnh, phim hay mẫu vật làm thí nghiệm giáo viên cần phân c ng cụ thể cho h c sinh làm nhiệm vụ phối kết hợp với phận thiết bị y tế nhà tr ng trợ giúp mặt dụng cụ trang thiết bị cần thiết cho tiết d y nh đồ mổ, kính lúp, khay đựng mẫu vật, máy chiếu, máy tính, dụng cụ băng bó - H c sinh cần chuẩn bị tốt mà giáo viên h ớng dẫn, thực hành phải tn thủ thao tác làm thí nghiệm giáo viên h ớng dẫn để tránh xảy cố kh ng hay d Mối quan hệ giải pháp, biện pháp - Sự kết hợp giải pháp biện pháp nhằm mục đích giúp cho h c sinh nhận th y rõ tầm quan tr ng hình ảnh, mẫu vật t liệu m n sinh h c nói chung để từ thân tiếp thu kiến thức th ng qua quan sát hình ảnh hay thí nghiệm hay dụng cụ để rút số điều bổ ích cho thân e Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu - Qua th i gian giảng d y khối nh khối lớp 6A4,6,7,8 Khối lớp 7A1,3,7,8 Khối lớp 8A1,2,4,5 Khối lớp 9A1,4,6,8 Chúng t i r t tr ng rèn luyện kỹ quan sát cho em qua ho t động h c tập, với biện pháp cụ thể mà chúng tơi trình bày Hiện hầu hết em nắm đ ợc quy luật chung t t yếu ph ơng pháp quan sát từ chung khái quát đến riêng chi tiết cụ thể - Hiện cần giáo viên đ a mơ hình, tranh, vật thật theo nội dung em có ý quan sát chung, nhận định chung, dự đoán ý đồ, nội dung cần quan sát H c sinh có thói quen phân tích vật mẫu, tranh vẽ, m hình theo nội dung tìm hiểu kiến thức, có định h ớng giáo viên Kết thu đ ợc nh sau: Khảo sát đầu năm học: Lớp 6A4,6,7,8 7A1,3,7,8 8A1,2,4,5 9A1,4,6,8 Tổng số Giỏi Khá TB Yếu 156 155 161 135 20 29 25 20 30 35 40 35 81 75 81 60 25 16 15 20 Kém Quá trình thực áp dụng ph ơng pháp d y h c cho th y kết so với đầu năm nh sau: Lớp 6A4,6,7,8 7A1,3,7,8 8A1,2,4,5 9A1,4,6,8 Tổng số Giỏi Khá TB Yếu 156 155 161 135 30 35 35 30 40 44 49 44 76 67 70 50 10 9 Kém - Qua vận dụng ph ơng pháp d y h c t i th y r t nhiều h c sinh thích h c ph ơng pháp ch t l ợng đ i trà có thay đổi, tỉ lệ h c sinh yếu giảm đáng kể em có đầu t h c đến tiết thực hành 28 * Giá trị khoa học: - Vận dụng tốt đề tài nâng cao đ ợc ch t l ợng giáo dục, góp phần phát triển tồn diện h c sinh; hình thành nhiều kỹ h c tập, giao tiếp tốt cho h c sinh Đề tài dễ áp dụng với nhiều đối t ợng h c sinh II.4 Kết khảo sát sau áp dụng đề tài: - Sau thu đ ợc kết chúng tơi r t vui có đ ợc số kinh nghiệm tích luỹ chuyên m n triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao ch t l ợng d y h c m n, nâng cao ch t l ợng đ i trà, tăng thêm niềm tin, tình yêu với m n h c h c sinh III - PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ III.1 Kết luận - Khi giảng d y t t yếu phải dựa vào mục tiêu h c, dựa vào ph ơng tiện d y h c có có để h c sinh thực ho t động h c tập đ t đ ợc mục tiêu nêu Chúng ta cần phải xác định lựa ch n ph ơng pháp cho phù hợp với nội dung kiến thức đặc thù m n Tuy nhiên d y h c tách r i ph ơng pháp cách độc lập hiệu ph ơng pháp kh ng cao Nếu biết kết hợp nhiều ph ơng pháp với nhiều hình thức d y h c phù hợp quan sát đ ợc xem nh ph ơng pháp chủ đ o d y h c sinh h c dễ đem l i thành c ng cho tiết h c H c sinh chủ động việc lĩnh hội tri thức, ghi nhớ sâu, có khả vận dụng thực tiễn - Sử dụng ph ơng pháp quan sát d y h c sinh h c nên cho h c sinh quan sát cá nhân - h c sinh t tự lập, lĩnh hội kiến thức trình bày ý kiến tr ớc nhóm nhóm trình bày tr ớc lớp - Khi quan sát h c sinh phải theo định h ớng giáo viên tuân theo quy luật trình nhận thức " từ trực quan sinh động đến t trừu t ợng" Việc tái kiến thức nh việc xếp nội dung kiến thức cho phù hợp hiệu việc sử dụng ph ơng pháp cao - Xu t tranh, vật mẫu, m hình, thí nghiệm phải lúc, th i điểm - Việc đánh giá tiết d y sinh h c cần ý tới kỹ quan sát sử dụng đồ dùng h c tập nh mẫu vật, tranh, h c sinh kết hợp với việc đánh giá kết nhận thức h c sinh * Qua việc triển khai đề tài t i th y để đ t hiệu cao thì: - Giáo viên phải có trình độ chun m n vững vàng, nắm kiến thức, vận dụng ph ơng pháp, ph ơng tiện d y h c phù hợp với đặc tr ng m n Giáo viên tâm huyết nhiệt tình có trách nhiệm với c ng việc - H c sinh phải chăm h c, nhanh nhẹn, tích cực tham gia ho t động h c tập, hợp tác nhóm III.2 Kiến nghị Nhà tr ng t o điều kiện tốt cho d y h c trang thiết bị d y h c đầy đủ, nh ng nhà tr ng bổ sung thay số đồ dùng thiết bị bị h hỏng… Trên t đổi ph ơng pháp d y h c nói chung ph ơng pháp d y sinh h c thực hành nói riêng hẳn kh ng tránh khỏi thiếu sót, h n chế q trình thực đề tài Vì r t mong quý vị đồng nghiệp đóng góp ý kiến cho chúng tơi để đề tài đ ợc hoàn chỉnh 29 Xin chân thành cảm ơn Ng i thực Lê Đăng Bắc Nguyễn Thị Sen NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tác giả Nguyễn Ng c Bảo Hà Thị Đức Bồi d ỡng th ng xuyên chu kì III (Quyển 2) Nhiều tác giả Một số v n đề đổi ph ơng phap d y h c m n Trần Quí Thắng sinh h c THCS Ph m Thanh Hiền PP d y h c sinh h c tr ng THCS Nguyễn Quang Vinh Trần Đăng Cát Sách giáo khoa sinh h c 6,7,8,9 Sách giáo viên sinh h c 6,7,8,9 Website: Http://bachkim.vn Tên sách Ho t động d y h c tr ng THCS 31 ... hành - GV nêu yêu cầu tiết thực hành nh SGK - Phân chia nhóm thực hành kiểm tra chuẩn bị nhóm Hoạt động 2: Tiến trình thực hành Bước 1: GV h ớng dẫn nội dung thực hành Mổ quan sát mang t m -... khăn M n sinh lớp h c thể ng i mà thực hành đòi hỏi phải làm thực tế nh ng em th y ng i nh H h p nhân t o, b Thành công – hạn chế * Thành công - Th ng qua h c thực hành lớp hình ảnh minh h a, phim... c THCS thực vật, động vật m i tr ng đề cập h c thực hành nh ng thực tế có địa ph ơng nên em kh ng cảm nhận đ ợc - Bên c nh phim t liệu thực vật, động vật m i tr ng dài mà th i l ợng tiết h c thực
- Xem thêm -

Xem thêm: sáng kiến kinh nghiệm bài thực hành ở thcs, sáng kiến kinh nghiệm bài thực hành ở thcs

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay