Quản lý hoạt động thông tin khoa học ở trường đại học chính trị ( Luận văn thạc sĩ)

110 17 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 14:12

Quản lý hoạt động thông tin khoa học ở trường đại học chính trị ( Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động thông tin khoa học ở trường đại học chính trị ( Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động thông tin khoa học ở trường đại học chính trị ( Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động thông tin khoa học ở trường đại học chính trị ( Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động thông tin khoa học ở trường đại học chính trị ( Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động thông tin khoa học ở trường đại học chính trị ( Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động thông tin khoa học ở trường đại học chính trị ( Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM VŨ ĐÌNH HUẤN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THƠNG TIN KHOA HỌC Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THÀNH KHẢI THÁI NGUYÊN, 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Họ tên tác giả Vũ Đình Huấn Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin chân thành cám ơn Ban Giám hiệu toàn thể cán bộ, GV, viên chức Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành chương trình đào tạo thạc sĩ quản lý giáo dục hoàn thành đề tài luận văn tốt nghiệp Tôi xin bày tỏ kính trọng biết ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Thành Khải, người hướng dẫn khoa học tận tình hướng dẫn, bảo tơi suốt q trình nghiên cứu thực luận văn Tơi xin gửi lời cám ơn tới Đảng ủy, Ban Giám hiệu thầy giáo, cô giáo, anh chị đồng nghiệp, bạn bè, quan chức năng, khoa giáo viên; đặc biệt lãnh đạo, huy, cán bộ, nhân viên Ban Thông tin Khoa học Quân Trường Đại học Chính trị, Bộ Quốc phòng; khích lệ, động viên giúp đỡ gia đình, người thân tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình cơng tác, học tập nghiên cứu, triển khai khảo sát số liệu cho nghiên cứu đề tài luận văn tốt nghiệp Mặc dù có nhiều cố gắng q trình thực hiện, song luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót định, mong nhận ý kiến góp ý quý thầy, cô anh (chị) đồng nghiệp Thái Nguyên, ngày 10 tháng năm 2014 Tác giả Vũ Đình Huấn Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ v MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tƣợng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN KHOA HỌC Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.2 Quan niệm hoạt động thông tin khoa học quản lý hoạt động thông tin khoa học Trƣờng Đại học Chính trị 14 1.2.1 Hoạt động thông tin khoa học 14 1.2.2 Quản lý hoạt động thông tin khoa học Trƣờng Đại học Chính trị 17 1.3 Nội dung quản lý hoạt động TTKH Trƣờng đại học Chính trị 22 1.3.1 Xây dựng kế hoạch hoạt động TTKH 22 1.3.2 Xây dựng quy chế, sách tổ chức, quản lý trình hoạt động thơng tin khoa học 26 1.3.3 Quản lý đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác TTKH 27 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.3.4 Quản lý hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, hợp tác lĩnh vực thông tin khoa học 28 1.3.5 Quản lý kinh phí, nguồn lực, sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật cho hoạt động TTKH 29 1.4 Các yếu tố tác động đến quản lý hoạt động thông tin khoa học Trƣờng Đại học Chính trị 30 1.4.1 Ảnh hƣởng điều kiện kinh tế - xã hội đến trình quản lý hoạt động TTKH 30 1.4.2 Tác động mặt tổ chức chế hoạt động thông tin khoa học đến kết quản lý 31 1.4.3 Yếu tố tác động tài lực, vật lực đến hiệu quản lý hoạt động thông tin khoa học 32 KẾT LUẬN CHƢƠNG 34 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN KHOA HỌC Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ HIỆN NAY 35 2.1 Đặc điểm quản lý hoạt động thông tin khoa học Trƣờng Đại học Chính trị 35 2.2 Thực trạng quản lý hoạt động thông tin khoa học Trƣờng Đại học Chính trị 38 2.2.1 Ƣu điểm nguyên nhân ƣu điểm 39 2.2.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế 47 KẾT LUẬN CHƢƠNG 52 Chƣơng 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN KHOA HỌC Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ 53 3.1 Những u cầu có tính ngun tắc xây dựng biện pháp quản lý hoạt động thông tin khoa học Trƣờng Đại học Chính trị 53 3.1.1 Nắm vận dụng đắn quan điểm, sách Đảng, Nhà nƣớc, Quân đội lĩnh vực thông tin khoa học quản lý hoạt động thông tin khoa học Trƣờng Đại học Chính trị 53 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.1.2 Quản lý hoạt động TTKH phải bám sát nhiệm vụ giáo dục - đào tạo nghiên cứu khoa học Trƣờng Đại học Chính trị 54 3.1.3 Quản lý hoạt động TTKH phải kế thừa, phát triển bảo đảm tính pháp lý, tính đồng 55 3.2 Biện pháp quản lý hoạt động thông tin khoa học Trƣờng Đại học Chính trị 57 3.2.1 Nâng cao nhận thức, kỹ quản lý hoạt động thông tin khoa học cho chủ thể quản lý 57 3.2.2 Phát huy vai trò quản lý, điều hành quan chức 60 3.2.3 Xây dựng nguồn nhân lực, bảo đảm sở vật chất kỹ thuật, đồng thời phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo đội ngũ quản lý hoạt động thông tin khoa học Trƣờng Đại học Chính trị 64 3.2.4 Tăng cƣờng kiểm tra, đánh giá q trình tổ chức quản lý hoạt động thơng tin khoa học 71 3.2.5 Xây dựng môi trƣờng quản lý hoạt động thông tin khoa học nhà trƣờng gắn với môi trƣờng giáo dục, đào tạo nghiên cứu khoa học 73 3.3 Khảo nghiệm tính cầp thiết mức độ khả thi biện pháp quản lý hoạt động thông tin khoa học Trƣờng Đại học Chính trị 76 KẾT LUẬN CHƢƠNG 81 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 82 Kết luận 82 Kiến nghị 83 2.1 Đối với Bộ Quốc phòng 83 2.2 Đối với Trƣờng Đại học Chính trị 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Cụm từ viết đầy đủ BQP Bộ Quốc phòng CNH, HĐH Cơng nghiệp hố - đại hố CSDL Cơ sở liệu CNTT Công nghệ thông tin ĐHCT Đại học Chính trị KHCN Khoa học cơng nghệ KHXH&NVQS Khoa học xã hội nhân văn quân KHQL Khoa học quản lý NLTT Nguồn lực thông tin TTĐT Thông tin điện tử TTKH Thông tin khoa học TTTT Thơng tin truyền thống Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ Bảng 3.1 Kết khảo nghiệm tính cấp thiết mức độ khả thi biện pháp 79 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ trình hoạt động TTKH trƣờng ĐHCT 36 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong bối cảnh nay, cách mạng khoa học công nghệ giới phát triển mạnh mẽ tác động sâu sắc đến lĩnh vực đời sống xã hội Sự “bùng nổ Thông tin” đặt cho quốc gia cần phải tận dụng thời để có chiến lƣợc sách thu hút sử dụng thơng tin nhƣ nguồn tài nguyên đặc biệt nhằm tăng cƣờng sức mạnh phát triển kinh tế đất nƣớc Thông tin khoa học (TTKH) có vai trò to lớn phát triển lĩnh vực đời sống xã hội, đặc biệt lĩnh vực giáo dục - đào tạo nghiên cứu khoa học, TTKH góp phần nâng cao chất lƣợng học tập, nghiên cứu khoa học, trình độ lý luận trị cho đào tạo đại học sau đại học TTKH cần phải đƣợc tổ chức quản lý chặt chẽ, khoa học phát huy đƣợc hiệu Trƣờng Đại học Chính trị trung tâm đào tạo cán trị cấp phân đội, giáo viên khoa học xã hội nhân văn có trình độ đại học cho tồn qn Với nhiều cấp học, bậc học, nhiều chuyên ngành đào tạo, đối tƣợng dùng tin Nhà trƣờng phong phú, đa dạng Những năm qua, hoạt động thông tin khoa học ln bám sát nhiệm vụ trị Nhà trƣờng, tích cực đổi nên đạt đƣợc số kết nguồn lực thông tin đƣợc tăng cƣờng đáp ứng nhu cầu đối tƣợng dùng tin nhà trƣờng Những kết hoạt động thông tin khoa học góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục, đào tạo đáp ứng đƣợc yêu cầu nhiệm vụ Nhà trƣờng tình hình Hiện nay, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo nghiên cứu khoa học Đại học Chính trị đặt yêu cầu ngày cao, sau có Nghị 51/NQTW Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng Cộng sản Việt Nam (Khóa X) “Tiếp tục hoàn thiện chế lãnh đạo Đảng, thực chế độ ngƣời huy gắn với thực chế độ uỷ, trị viên Quân đội nhân dân Việt Nam” sau có định tái thành lập Trƣờng Sĩ quan Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Chính trị Đồng thời, trƣớc phát triển khoa học công nghệ bùng nổ thơng tin mang tính tồn cầu nay, với việc triển khai thực Dự án Thƣ viện điện tử Nhà trƣờng năm 2009, vào hoạt động nghiệp vụ thƣ viện theo chuẩn quốc tế đặt cho hoạt động thông tin khoa học Nhà trƣờng phải có bƣớc đổi mạnh mẽ, đồng số lƣợng, chất lƣợng khai thác, xử lý, phục vụ thông tin khoa học Tuy nhiên, đến hoạt động quản lý nâng cao chất lƣợng, hiệu đảm bảo thông tin khoa học cho dạy - học, nghiên cứu khoa học Nhà trƣờng đƣợc quan tâm song chƣa ngang tầm với phát triển chung, chƣa thực đáp ứng nhu cầu dùng tin ngày cao cho đối tƣợng; đặc biệt chƣa có cơng trình khoa học nghiên cứu cách toàn diện vấn đề quản lý hoạt động thơng tin khoa học Do đó, việc nghiên cứu, luận giải, đề xuất biện pháp quản lý hoạt động thơng tin khoa học nhằm phát huy vai trò trách nhiệm cấp, ngành, quan chủ quản tổ chức hoạt động thông tin khoa học Trƣờng Đại học Chính trị vấn đề có ý nghĩa lý luận thực tiễn Xuất phát từ lý trên, lựa chọn đề tài “Quản lý hoạt động thông tin khoa học Trường Đại học Chính trị” làm luận văn thạc sĩ Mục đích nghiên cứu Trên sở hệ thống hóa số vấn đề lý luận quản lý hoạt động thông tin khoa học, khảo sát đánh giá thực trạng từ đề xuất biện pháp quản lý hoạt động thông tin khoa học Trƣờng Đại học Chính trị Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Hoạt động quản lý thông tin khoa học Trƣờng đại học Chính trị 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý hoạt động thông tin khoa Trƣờng Đại học Chính trị Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... hoạt động thông tin khoa học quản lý hoạt động thơng tin khoa học Trƣờng Đại học Chính trị 14 1.2.1 Hoạt động thông tin khoa học 14 1.2.2 Quản lý hoạt động thông tin khoa học Trƣờng... đề lý luận quản lý hoạt động thông tin khoa học 6.2 Khảo sát đánh giá thực trạng quản lý hoạt động thông tin khoa học Trường Đại học Chính trị 6.3 Đề xuất số biện pháp quản lý hoạt động thông tin. .. THÔNG TIN KHOA HỌC Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ HIỆN NAY 35 2.1 Đặc điểm quản lý hoạt động thơng tin khoa học Trƣờng Đại học Chính trị 35 2.2 Thực trạng quản lý hoạt động thông tin khoa
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động thông tin khoa học ở trường đại học chính trị ( Luận văn thạc sĩ), Quản lý hoạt động thông tin khoa học ở trường đại học chính trị ( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay