ma trận đè kt hóa 9 số 1

10 34 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 13:58

TRƯỜNG THCS NGHI LÂM TỔ KHTN I II III MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT LẦN 1(Tiết 10) MƠN: HĨA HỌC LỚP (Thời gian làm bài: 45 phút) Mục tiêu Kiến thức: - Biết tính chất hóa học oxit, số oxits quan trọng cách điều chế chúng - Biết tính chất hóa học axit nói chung axit H 2SO4 đặc, ứng dụng axit thực tế Kỹ năng: - Giải câu hỏi trắc nghiệm khách quan - Viết phương trình phản ứng hóa học, nhận biết chất - Rèn luyện kỹ quan sát, nêu tượng hóa học, vận dụng kiến thức vào thực tiễn - Giải số tập hóa học Thái độ - Nghiêm túc việc học, đòi hỏi tính xác khoa học - Xây dựng lòng tin tính đốn giải vấn đề Phát triển lực Sử dụng ngơn ngữ hóa học, lực tính tốn, lực phát triển tư lực vận dụng vào thực tiễn Hình thức đề kiểm tra Trắc nghiệm khách quan(30%) tự luận (70%) Ma trận đề kiểm tra Tên chủ đề (nội dung kiến thứ) Chủ đề 1: Tính chất hóa học oxit, số oxit quan trọng Số câu hỏi: Nhận biết TN TL - Biết TCHH oxit - Cách điều chế số oxit Số điểm: 1,5 Tỉ lệ %: - Tính chất hóa - Biết học axit, tính chất hoá số axit học axit quan trọng Mức độ nhận thức Thông hiểu Vận dụng Vận dụng mức cao Cộng TN TL TN TL TN TL Phân loại - Nhận biết - Giải oxit, viết số tập tính tốn liên PTHH oxit quan đến oxit - Giải thích tượng hóa học thực tiễn 1 1 0,5 1,0 0,5 1.0 - Viết - Giải PTHH biểu diễn tốn tính theo đồ chuyển PTHH hố 0.5 - Giải tập tính toán liên quan đến nồng độ axit 5.0 50% Số câu hỏi Số điểm Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ %: 1,5 30% - dự đoán tượng xảy số thí nghiệm 1 0.5 1.0 (30%) 1 1.5 0,5 3 (30%) (10%) 50 13 10.0 100% IV Câu hỏi A Phần trắc nghiệm: Nhận biết: Câu Dãy chất sau oxit bazơ A CuO, MgO, Fe2O3, K2O C CuO, NO, Fe2O3, K2O B CuO, MgO, Fe2O3, SO3 D CuO, MgO, CaCO3, K2O Câu 2: Chất sau tác dụng với H2O A SO2 B H2SO4 C CaCO3 D KOH Câu 3: Cho oxit sau : CaO, SO2, SO3, Na2O, Fe2O3, P2O5, CuO Những oxit thuộc loại oxit bazơ A CaO, Na2O, Fe2O3, CuO, SO2 B CaO, Na2O, Fe2O3, CuO, SO3 Câu 4: Phương pháp điều chế SO2 phòng thí nghiệm là: A Đốt lưu huỳnh khơng khí B Đốt quặng pirit sắt C Cho muối sunfits tác dụng với axit D Đốt lưu huỳnh khơng khí cho muối sunfit tác dụng với axit Câu 5: Chất sau tác dụng với HCl A SO2 B H2O C CaO D HNO3 Câu 6: Dung dịch axit HCl làm quỳ tím chuyển thành màu A Xanh B Đỏ C Tím D Đen Thơng hiểu: Câu 1: Dãy chất sau làm q tím ẩm hóa xanh A NaOH, Fe(OH)2, Mg(OH)2, Ca(OH)2 C NaOH, HCl, HNO3, CaCl2 B H2O, KCl, NaNO3, Ca(OH)2 D NaOH, KOH, Ba(OH)2 , Ca(OH)2 Câu 2: Dãy chất sau tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng: A Cu, Ag, Pb, Al C Fe , Zn , Na , Al B Cu, Zn, Pb, Al D Cu, Ag, Mg , Al Câu 3: Dãy chất sau tác dụng với dung dịch HCl: A CuO, SiO2, Al2O3, K2O C FeO, Al2O3, K2O, BaO B NO, CO2, ZnO, Na2O D FeO, Al2O3, K2O, SiO2 3 Vận dụng: Câu 1: Cho 2,4g Mg vào dung dịch HCl dư, thể tích khí( đktc) thu sau phản ứng là: A 6,72 lít B 2,24 lit C 4,48 lit D 3,36 lit Câu 2: Cho BaCl2 dư tác dụng với dung dịch chứa 9,8 gam H2SO4, khối lượng kết tủa thu là: A 23,3 gam B 2,33 gam Câu 3: Khí làm khô CaO: C.46,6 gam D 20,3 g A CO2, B H2 , C SO2 D HCl Câu 3: Khi cho CaO tác dụng với nước sản phẩm thu làm dung dịch phenolphtalein chuyển thành màu: A Xanh B Đỏ C Tím D Khơng đổi màu Vận dụng cao: Câu 1: Sau làm thí nghiệm có khí thải độc hại sau: HCl, H2S, CO2, SO2 Có thể dùng chất sau để loại bỏ chúng tốt nhất: A Nước vôi B Dung dịch axit clohidric C Dung dịch natriclorua D Nước Câu 2: Cùng khối lượng Al Zn, hồ tan hết dung dịch HCl A Al giải phóng hiđro nhiều Zn B Zn giải phóng hiđro nhiều Al C Al Zn giải phóng lượng H2 D Lượng H2 Al sinh 2,5 lần Zn sinh Câu 3: Cho 10 gam hỗn hợp gồm Al Cu vào dung dịch HCl dư thấy 6,72 lít khí hidrô đktc ) Phần trăm theo khối lượng nhôm hỗn hợp : A.81% B.54% C.27% D.40% B Phần tự luận: Nhận biết: Câu 1: nêu tính chất hóa học oxit axit lấy ví dụ minh họa Câu 2: nêu tính chất hóa học oxit bazơ lấy ví dụ minh họa Câu 3: nêu tính chất hóa học axit lấy ví dụ minh họa Thơng hiểu: Hồn thành chuỗi phản ứng biến hóa sau ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có) Mỗi mũi tên phản ứng phương trình hóa học S → SO2 → SO3 → H2SO4 → CuSO4 → BaSO4 → H2SO4 Vận dụng: Câu 1: Cho 8,4 gam sắt tác dụng với dung dich có chứa 14,6 gam axit clohidric a Viết phương trình phản ứng xảy b Sau phản ứng thu chất nào? Khối lượng bao nhiêu? c Tính thể tích khí đktc Vận dụng cao: Câu 1: Hòa tan hồn tồn 15,6g hỗn hợp A gồm Al Al2O3 vào 500g dung dịch HCl vừa đủ sau phản ứng thu 6,72 lít khí (đktc) Viết phương trình hóa học xảy Tính số gam chất hỗn hợp A Tính nồng độ phần trăm dung dịch sau phản ứng Cần gam dung dịch NaOH 5% để hòa tan vừa đủ hỗn hợp A Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 16,4g hỗn hợp A gồm MgO MgCO3 vào 500g dung dịch HCl 7,3% sau phản ứng thu 4,4 gam khí Viết phương trình hóa học xảy Tính số gam chất hỗn hợp A Tính nồng độ phần trăm chất dung dịch sau phản ứng a b c d V A Phần trắc nghiệm khách quan ( 3,0 điểm ) Câu 1.(1đ) : Hãy chọn câu trả lời em cho nhất: 1/.Chất sau tác dụng đợc với H2O: a.SO2 b.H2SO4 c.CaCO3 d.KOH 2/ Chất sau tác dụng đợc với HCl: a.SO2 b.H2O c.CaO d.HNO3 3/ Khi cho CaO t¸c dơng với nớc sản phẩm thu đợc làm cho dung dịch phenolphtalein chuyển sang màu : a xanh b đỏ c tím d không màu 4/Dung dịch axit HCl làm cho quỳ tím chuyển sang màu: a xanh b đỏ c tím d đen 1) Để nhận biết axit HNO3 axit H2SO4 ta dïng: a Quú tÝm b BaCl2 c H2O 2) H·y ghÐp cét (I) vµ cét (II) cho phï hỵp: Cột (I) Cột (II) Cho nước vào photphopenta oxit sau a Quỳ tím không đổi cho giấy quỳ tím vào màu Cho nước vào Canxi oxit sau cho b Quỳ tím đổi thành giấy quỳ tím vào màu xanh c Quỳ tím đổi thành màu đỏ Câu ( điểm ) Hãy khoanh tròn vào chữ A, B, C, D ứng với kết luận : 1- Sản xuất Axit sunfuric công nghiệp người ta từ nguyên liệu : A Lưu huỳnh B Sắt III Oxit C Quặng Pirit D Đáp án A, C 2- Để nhận biết ba dung dòch sau : Na2SO4 , H2SO4 , NaOH người ta dùng thuốc thử : A dd BaCl2 B Quỳ tím C dd Ba(OH)D dd Phenol phtalein 3- Cho Cu vaøo dung dòch H2SO4 đặc, nóng thu chất khí laø : A H2 B SO2 C SO3 D H2S 4- Cho caùc oxit sau : CaO, SO 2, SO3, Na2O, Fe2O3, P2O5, CuO Những oxit thuộc loại oxit bazô A CaO, Na2O, Fe2O3, CuO, SO2 B CaO, Na2O, Fe2O3, CuO, SO3 C CaO, Na2O, Fe2O3, CuO, P2O5 D CaO, Na2O, Fe2O3, CuO Phần tự luận ( 7,0 điểm ) Câu ( điểm ) Hoàn thành chuỗi biến hoá sau ghi rõ điều kiện phản ứng ( có ) ( mũi tên phương trình hoá học ) S → SO2 → SO3 → H2SO4 → CuSO4 → BaSO4 → H2SO4 Caâu ( điểm) Cho 8,4 gam sắt tác dụng với dung dòch axit clohiđric có 14,6 gam HCl tạo muối sắt (II) clorua khí hiđro 1) Viết phương trình phản ứng xảy 2) Sau phản ứng chất dư ? dư gam ? 3) Tính thể tích khí sinh điều kiện tiêu chuẩn (đktc) 4) Lấy toàn thể tích khí sinh khử hoàn toàn Sắt (III) oxit Tích khối lượng chất rắn sinh ( Cho biết : Fe = 56, H = 1, Cl = 35,5, O = 16, S = 32, C = 12 ) đáp án + biểu điểm A Phần trắc nghiệm khách quan ( 3,0 điểm ) Câu 1: Mỗi ý đợc 0.25 đ Caõu Đáp án a c b b Câu 2: - b (0.5đ) 2.1 - c(0.25đ) 2.2- b (0.25đ) Câu 3: Mỗi ý đợc 0.25 đ Câu Đáp án c b b d B Phần tự luận (7.0 điểm) Caõu ( điểm ) Hoàn thành phương trình 0,5 điểm : 0,5 x = 3.0 điểm o S + t → O2 SO2 o 2SO2 SO3 + + O2 H 2O t →  → H2SO4 + CuO CuSO4 + BaCl2 2SO3 H2SO4  →  → CuSO4 BaSO4 + + H 2O CuCl2 BaSO4 +  → HCl H2SO4 + BaCl2 Câu (4 điểm) Số mol sắt : n Fe = 8,4 = 0,15(mol ) 56 0,25 điểm Số mol Axit clohiñric n HCl = 14,6 = 0,4(mol ) 36,5 0,25 điểm 2HCl (mol) + Fe TPƯ  → FeCl2 0,4 + H2 0,5 điểm 1 0,15 PƯ 0,3 0,15 SPƯ: 0,1 0,15 0,15 0,15 0,5 điểm 0,15 Sau phản ứng axit clohiđric dư m HCldư = 0,1.36,5 = 3,65 gam 0,5 điểm Thể tích khí hiñro ( ñktc ) V H = n.22,4 = 0,15.22,4 = 3,36(lit ) 0,5 điểm 3H2 (Mol) + Fe2O3 0,15 m Fe = 0,1.56 = 5,6( gam) t → 2Fe 0,1 + 3H2O 0,5 điểm 0,5 ủieồm 0,5 ủieồm Phần trắc nghiệm khách quan ( 3,0 điểm ) Câu 1.(1đ) : Hãy chọn câu trả lời em cho nhất: 1/.Chất sau tác dụng đợc với H2O: a.SO2 b.H2SO4 c.CaCO3 d.KOH 2/ Chất sau tác dụng đợc với HCl: a.SO2 b.H2O c.K2O d.HNO3 3/ Khi cho CaO t¸c dụng với nớc sản phẩm thu đợc làm cho dung dịch phenolphtalein chuyển sang màu : a xanh b đỏ c tím d không màu 4/Dung dịch axit HCl làm cho quỳ tím chuyển sang màu: a xanh b đỏ c tím d đen 1) Để nhận biết axit HNO3 vµ axit H2SO4 ta dïng: a Quú tÝm b BaCl2 c H2O 2) H·y ghÐp cét (I) vµ cét (II) cho phï hỵp: Cột (I) Cột (II) Cho nước vào photphopenta oxit sau a Quỳ tím không đổi cho giấy quỳ tím vào màu Cho nước vào Canxi oxit sau cho b Quỳ tím đổi thành giấy quỳ tím vào màu xanh c Quỳ tím đổi thành màu đỏ Câu ( điểm ) Hãy khoanh tròn vào chữ A, B, C, D ứng với kết luận : 1- Sản xuất Axit sunfuric công nghiệp người ta từ nguyên liệu : A Lưu huỳnh B Sắt III Oxit C Quặng Pirit D Đáp án A, C 2- Để nhận biết ba dung dòch sau : Na2SO4 , H2SO4 , NaOH người ta dùng thuốc thử : A dd BaCl2 B Quỳ tím C dd Ba(OH)D dd Phenol phtalein 3- Cho Cu vaøo dung dòch H2SO4 đặc, nóng thu chất khí : A H2 B SO2 C SO3 D H2S 4- Cho caùc oxit sau : CaO, SO 2, SO3, Na2O, Fe2O3, P2O5, CuO Những oxit thuộc loại oxit bazô A CaO, Na2O, Fe2O3, CuO, SO2 C CaO, Na2O, Fe2O3, CuO, P2O5 B CaO, Na2O, Fe2O3, CuO, SO3 D CaO, Na2O, Fe2O3, CuO PhÇn tù luËn ( 7,0 ®iĨm ) Câu ( điểm ) Hoàn thành chuỗi biến hoá sau ghi rõ điều kiện phản ứng ( có ) ( mũi tên phương trình hoá học ) S → SO2 → SO3 → H2SO4 → CuSO4 → BaSO4 → H2SO4 Caâu ( điểm) Cho 8,4 gam sắt tác dụng với dung dòch axit clohiđric có 14,6 gam HCl tạo muối sắt (II) clorua khí hiđro 1) Viết phương trình phản ứng xảy 2) Sau phản ứng chất dư ? dư gam ? 3) Tính thể tích khí sinh điều kiện tiêu chuẩn (đktc) 4) Lấy toàn thể tích khí sinh khử hoàn toàn Sắt (III) oxit Tích khối lượng chất rắn sinh ( Cho biết : Fe = 56, H = 1, Cl = 35,5, O = 16, S = 32, C = 12 ) VI Đề .. .Số câu hỏi Số điểm Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ %: 1, 5 30% - dự đoán tượng xảy số thí nghiệm 1 0.5 1. 0 (30%) 1 1.5 0,5 3 (30%) (10 %) 50 13 10 .0 10 0% IV Câu hỏi A Phần... điểm) Số mol sắt : n Fe = 8,4 = 0 ,15 (mol ) 56 0,25 điểm Số mol Axit clohiñric n HCl = 14 ,6 = 0,4(mol ) 36,5 0,25 điểm 2HCl (mol) + Fe TPƯ  → FeCl2 0,4 + H2 0,5 điểm 1 0 ,15 PƯ 0,3 0 ,15 SPƯ: 0 ,1. .. 0 ,15 PƯ 0,3 0 ,15 SPƯ: 0 ,1 0 ,15 0 ,15 0 ,15 0,5 điểm 0 ,15 Sau phản ứng axit clohiđric dư m HCldư = 0 ,1. 36,5 = 3,65 gam 0,5 điểm Thể tích khí hiñro ( ñktc ) V H = n.22,4 = 0 ,15 .22,4 = 3,36(lit ) 0,5
- Xem thêm -

Xem thêm: ma trận đè kt hóa 9 số 1, ma trận đè kt hóa 9 số 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay