Cơ sở KH cho việc QHXD cụm kinh tế đóng tàu phục vụ du lịch biển tại Hải Phòng, Q.Ninh (Luận văn thạc sĩ)

140 17 0
  • Loading ...
1/140 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 13:57

Cơ sở KH cho việc QHXD cụm kinh tế đóng tàu phục vụ du lịch biển tại Hải Phòng, Q.Ninh (Luận văn thạc sĩ)Cơ sở KH cho việc QHXD cụm kinh tế đóng tàu phục vụ du lịch biển tại Hải Phòng, Q.Ninh (Luận văn thạc sĩ)Cơ sở KH cho việc QHXD cụm kinh tế đóng tàu phục vụ du lịch biển tại Hải Phòng, Q.Ninh (Luận văn thạc sĩ)Cơ sở KH cho việc QHXD cụm kinh tế đóng tàu phục vụ du lịch biển tại Hải Phòng, Q.Ninh (Luận văn thạc sĩ)Cơ sở KH cho việc QHXD cụm kinh tế đóng tàu phục vụ du lịch biển tại Hải Phòng, Q.Ninh (Luận văn thạc sĩ)Cơ sở KH cho việc QHXD cụm kinh tế đóng tàu phục vụ du lịch biển tại Hải Phòng, Q.Ninh (Luận văn thạc sĩ)Cơ sở KH cho việc QHXD cụm kinh tế đóng tàu phục vụ du lịch biển tại Hải Phòng, Q.Ninh (Luận văn thạc sĩ)Cơ sở KH cho việc QHXD cụm kinh tế đóng tàu phục vụ du lịch biển tại Hải Phòng, Q.Ninh (Luận văn thạc sĩ) 1 MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN VĂN DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ TRONG LUẬN VĂN .6 Lý lựa chọn đề tài .8 Mục tiêu luận văn: .9 Phương pháp nghiên cứu luận văn: 10 Đối tượng nghiên cứu luận văn: 10 Phạm vi nghiên cứu luận văn: 10 Cơ sở khoa học thực tiễn: 10 Kết đạt được: .11 Một số khái niệm: 11 CHƯƠNG 20 TỔNG QUAN HIỆN TRẠNG VỀ VIỆC QUY HOẠCH XÂY DỰNG CỤM KINH TẾ ĐÓNG TÀU PHỤC VỤ DU LỊCH BIỂN TẠI HẢI PHÒNG, QUẢNG NINH VÀ KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN CỤM KINH TẾ ĐÓNG TÀU TRÊN THẾ GIỚI 20 1.1 Hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội phát triển cụm kinh tế Việt Nam 20 1.1.1 Hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội 20 1.1.2 Hiện trạng quy hoạch xây dựng cụm kinh tế Việt Nam 20 1.1.3 Hiện trạng chủ trương, sách phát triển Nhà nước 22 1.1.4 Kết đạt 23 1.1.5 Hiện trạng nguyên nhân làm hạn chế hình thành cụm kinh tế Việt Nam 24 1.2 Hiện trạng ngành cơng nghiệp đóng tàu Hải Phòng Quảng Ninh 25 1.2.1 Hiện trạng ngành công nghiệp đóng tàu Hải Phòng Quảng Ninh 25 1.2.2 Hiện trạng công nghiệp phụ trợ đóng tàu Hải Phòng Quảng Ninh… 29 1.2.3 Hiện trạng phát triển nguồn nhân lực ngành cơng nghiệp đóng tàu Hải Phòng, Quảng Ninh .31 1.2.4 Hiện trạng khoa học – cơng nghệ ngành cơng nghiệp đóng tàu Hải Phòng Quảng Ninh 34 1.2.5 1.3 Hiện trạng yếu tố liên quan khác 38 Hiện trạng ngành công nghiệp đóng tàu phục vụ du lịch biển, đảo Hải Phòng Quảng Ninh 40 1.3.1 Hiện trạng ngành cơng nghiệp đóng tàu phục vụ du lịch biển, đảo Hải Phòng Quảng Ninh 40 1.3.2 1.4 Hiện trạng tàu du lịch hoạt động Hải Phòng Quảng Ninh .40 Kinh nghiệm phát triển cụm kinh tế đóng tàu giới 42 1.4.1 Kinh nghiệm Hàn Quốc .42 1.4.2 Kinh nghiệm Đức 45 1.5 Những đề chung cho việc quy hoạch xây dựng cụm kinh tế đóng tàu phục vụ du lịch biển Hải Phòng – Quảng Ninh 49 1.5.1 Về quan điểm, lý luận hành lang pháp lý 49 1.5.2 Về vấn đề thực tiễn .50 CHƯƠNG 52 CƠ SỞ KHOA HỌC CHO VIỆC QUY HOẠCH XÂY DỰNG CỤM KINH TẾ ĐÓNG TÀU PHỤC VỤ NGÀNH DU LỊCH BIỂN TẠI HẢI PHÒNG VÀ QUẢNG NINH 52 2.1 Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên đặc điểm kinh tế - xã hội Hải Phòng Quảng Ninh 52 2.1.1 Vị trí địa lý 52 2.1.2 Điều kiện tự nhiên 52 2.1.3 Đặc điểm kinh tế - xã hội .54 2.2 Cơ sở pháp lý 57 2.2.1 Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp tàu thủy Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (số 2290/QĐ-TTg) 57 2.2.2 Kế hoạch hành động phát triển ngành cơng nghiệp đóng tàu thực chiến lược cơng nghiệp hóa Việt Nam khn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (số 1901/QĐ-TTg) 59 2.2.3 Các chủ trương, sách có liên quan khác 60 Bảng 7: Các chủ trương, sách có liên quan khác 60 2.3 Cơ sở hình thành cụm kinh tế đóng tàu 60 2.3.1 Sự cần thiết việc hình thành cụm kinh tế đóng tàu Hải Phòng Quảng Ninh 60 2.3.2 Trình tự bước hình thành cụm kinh tế .61 2.3.3 Các dạng hình thành cụm kinh tế .63 2.4 Cơ sở mơ hình tổ chức cụm kinh tế 64 2.4.1 Cụm kinh tế dạng mạng luới (Networked Cluster) 64 2.4.2 Cụm kinh tế dạng trục bánh xe nan hoa (Hub and Spoke Cluster) 64 2.4.3 Cụm kinh tế dạng vệ tinh (Satellite Platform Cluster) .65 2.4.4 Cụm kinh tế nhà nước (Institutional Cluster) .66 2.5 Cơ sở chức cụm kinh tế đóng tàu 67 2.5.1 Quy mô: 67 2.5.2 Các thành phầ n chức năng: 67 2.6 Cơ sở cho việc đóng tàu phục vụ cho du lịch biển, đảo Hải Phòng Quảng Ninh 70 2.6.1 Phát triển du lịch biển, đảo Hải Phòng Quảng Ninh 70 2.6.2 Dự báo nhu cầu tàu du lịch Hải Phòng Quảng Ninh 71 CHƯƠNG 74 ĐÊ XUẤT GIẢI PHÁP CHO VIỆC QUY HOẠCH XÂY DỰNG CỤM KINH TẾ ĐÓNG TÀU PHỤC VỤ DU LỊCH BIỂN TẠI HẢI PHÒNG VÀ QUẢNG NINH… 74 3.1 Quan điểm nguyên tắc chung việc QHXD cụm kinh tế đóng tàu phục vụ du lịch biển Hải Phòng Quảng Ninh .74 3.1.1 Quan điểm chung 74 3.1.2 Nguyên tắc chung .76 3.1.3 Các nguyên tắc quan tro ̣ng quyế t đinh ̣ tới viê ̣c hình thành và phát triể n cụm kinh tế đóng tàu 77 3.2 Lựa cho ̣n điạ điể m, quy mô xây dựng và mô hin ̀ h tổ chức cu ̣m kinh tế đóng tàu .81 3.2.1 Lựa chọn địa điểm khu đất xây dựng 81 3.2.2 Dự báo về quy mô cu ̣m kinh tế đóng tàu 81 3.2.3 Đề xuất giải pháp tổ chức cụm kinh tế đóng tàu 82 3.3 Quy hoa ̣ch ̣ thố ng ma ̣ng lưới cu ̣m kinh tế đóng tàu 84 3.3.1 Hệ thống mạng lưới nội bên cụm kinh tế đóng tàu: 84 3.3.2 Hệ thống mạng lưới cơng triǹ h bên ngồi cụm kinh tế đóng tàu .84 3.3.3 Liên kết cụm kinh tế đóng tàu với khu vực kinh tế (khu vực đô thị, vùng kinh tế) ta ̣i địa phương và khu vực khác: 86 3.4 Đề xuất giải pháp quy hoạch khơng gian cụm kinh tế đóng tàu 87 3.4.1 Quy hoa ̣ch chung cu ̣m kinh tế đóng tàu .87 3.4.2 Đề xuấ t giải pháp bố trí các khu vực chức cu ̣m kinh tế đóng tàu 88 3.4.3 Quy hoa ̣ch xây dựng các khu vực chức cu ̣m kinh tế đóng tàu 89 3.5 Quy hoa ̣ch giao thông và ̣ thố ng ̣ tầ ng kỹ thuâ ̣t cu ̣m kinh tế đóng tàu… 95 3.5.1 Quy hoạch hệ thống giao thông 95 3.5.2 Quy hoạch san nề n 96 3.5.3 Quy hoa ̣ch cấ p nước 97 3.5.4 Quy hoa ̣ch thoát nước thải, quản lý chấ t thải rắ n .98 3.5.5 Quy hoa ̣ch cấ p điê ̣n 99 3.5.6 Hệ thống thông tin, liên lạc 99 3.6 Giải pháp thiết kế cơng trình kiến trúc 100 3.6.1 Giải pháp thiết kế hình khối cơng trình 100 3.6.2 Giải pháp kỹ thuật 100 3.7 Giải pháp đầu tư xây dựng, quản lý vận hành cụm kinh tế đóng tàu Hải Phòng Quảng Ninh 102 3.7.1 Giải pháp đầu tư xây dựng 102 3.7.2 Giải pháp quản lý, vận hành 102 KẾT LUẬN 104 A Kế t luâ ̣n: 104 B Kiế n nghi ̣ 105 TÀI LIỆU THAM KHẢO 106 PHỤ LỤC .108 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN Chữ viết tắt Diễn giải KCN Khu công nghiệp Cụm CN/CCN Cụm công nghiệp CLKN Cụm liên kết ngành KH - CN Khoa học công nghệ NCKH Nghiên cứu khoa học DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN VĂN Bảng 1: Phân tích SWOT ngành đóng tàu Bảng 2: Thị phần đóng tàu Việt Nam (2009-2015) Bảng 3: Số lượng lao động từ 15 tuổi trở lên làm việc số tỉnh giai đoạn 2010 – 2015 Bảng 4: Số nghiên cứu khoa học Hải Phòng, Quảng Ninh năm 2015 Bảng 5: Vốn đầu tư phát triển xã hội năm 2015 nước số tỉnh, thành phố Bảng 6: Vốn đầu tư trực tiếp từ nước năm 2015 nước số tỉnh, thành phố Bảng 7: Các chủ trương, sách có liên quan khác Bảng 8: Cơ cấu chức nhà máy đóng tàu Bảng 9: Đề xuất số dạng mặt cắt đường cụm kinh tế đóng tàu DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ TRONG LUẬN VĂN Hình 1.1: Lý chọn đề tài, đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Hình 1.2: Mục tiêu luận văn, phương pháp nghiên cứu cấu trúc luận văn Hình 1.3: Khái niệm cụm kinh tế Hình 1.4: Khái niệm cụm kinh tế đóng tàu Hình 1.5: Ví dụ minh họa số cụm kinh tế giới Hình 2.1: Hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội phát triển cụm kinh tế Việt Nam Hình 2.2: Ví dụ minh họa số khu công nghiệp tiêu biểu Hình 2.3: Tổng quan trạng ngành cơng nghiệp đóng tàu Hải Phòng Quảng Ninh Hình 2.4: Hiện trạng vị trí cơng trình khu cơng nghiệp ngành cơng nghiệp đóng tàu Hải Phòng Quảng Ninh Hình 2.5: Kinh nghiệm phát triển cụm kinh tế đóng tàu Hàn Quốc Hình 2.6: Kinh nghiệm phát triển cụm kinh tế đóng tàu Đức Hình 2.7: Hiện trạng ngành cơng nghiệp đóng tàu phục vụ du lịch biển, đảo vấn đề đặt cho nghiên cứu Hình 3.1: Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên sơ đồ giao thơng, liên hệ vùng Hải Phòng Quảng Ninh Hình 3.2: Cơ sở pháp lý Hình 3.3: Cơ sở hình thành cụm kinh tế Hình 3.4: Cơ sở mơ hình tổ chức cụm kinh tế Hình 3.5: Cơ sở chức cụm kinh tế Hình 3.6: Cơ sở cho việc đóng tàu phục vụ du lịch biển, đảo Hải Phòng Quảng Ninh Hình 4.1: Quan điểm nguyên tắc chung Hình 4.2: Lựa chọn địa điểm, mối liên kết đô thị cụm kinh tế đóng tàu; giải pháp quy hoạch hệ thống mạng lưới Hình 4.3: Cơ cấu chức cụm kinh tế đóng tàu Hình 4.4: Bố trí cụm kinh tế đóng tàu Hải Phòng Quảng Ninh Hình 4.5: Định hướng phát triển khơng gian cụm kinh tế đóng tàu Hình 4.6: Quy hoạch hệ thống giao thơng kiến trúc cảnh quan Hình 4.7: Thiết kế cơng trinh, giải pháp đầu tư xây dựng vận hành Hình 4.8: Kết luận kiến nghị MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Việt Nam quốc gia nằm bờ biển Đơng, có địa đường bờ biển dài 3.260km triệu km2 vùng đặc quyền kinh tế biển, sở hữu vị trí địa kinh tế địa trị đặc biệt Dưới áp lực nguồn tài nguyên thiên nhiên đất liền ngày cạn kiệt, phát triển kinh tế biển ưu tiên hàng đầu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam thời gian tới Ngành đóng tàu ngành công nghiệp quan trọng chiến lược phát triển kinh tế biển nước ta có truyền thống phát triển lâu dài qua nhiều thời kỳ Bên cạnh đó, theo “Chiến lược cơng nghiệp hóa Việt Nam khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản đến 2020”, có ngành cơng nghiệp ưu tiên tập trung phát triển để trở thành ngành công nghiệp chủ lực kinh tế đất nước, có ngành cơng nghiệp đóng tàu Tuy nhiên, đóng góp ngành đóng tàu cho kinh tế nước ta hạn chế Mặc dù có hồi phục sau thời gian khủng hoảng từ vụ Vinashin, tình trạng hủy đơn hàng, doanh nghiệp phá sản, lao động thất nghiệp mức cao Trước tình hình xuất gặp nhiều khó khăn, cần phải có hướng nhằm thay đổi Trong vài năm gần đây, du lịch biển, đảo nước ta có xu hướng phát triển mạnh., đặc biệt địa phương Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang Tuy số lượng du khách quốc tế du khách nội địa tăng nhanh, sở vật chất phục vụ du lịch biển lại khơng đủ để đáp ứng nhu cầu, ví dụ như: tàu du lịch vịnh hay tàu du lịch chạy tuyến Tình hình kết khơng tốt ngành đóng tàu thực trạng chung công nghiệp Việt Nam, số lợi từ mơ hình cơng nghiệp áp dụng như: nguồn tài nguyên dồi dào, nhân công rẻ dần Mặc dù, kể từ ngày đầu phát triển công nghiệp nước ta, khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) đem lại nhiều kết tích cực Tuy nhiên, nay, cơng nghiệp giới có nhiều thay đổi, mơ hình KCN, CCN cho thấy nhiều vấn đề khơng phù hợp cho phát triển lâu dài, không kịp thời tháo gỡ lực cản lớn phát triển kinh tế, dẫn tới không đạt mục tiêu ban đầu mà phủ đề Nhận thấy, việc đề xuất mơ hình cơng nghiệp phù hợp với xu phát triển điều cần thiết Trên giới, có nhiều mơ hình cơng nghiệp nghiên cứu xây dựng, vậy, thực tế cho thấy mơ hình Cụm kinh tế (Business Cluster) bật áp dụng nhiều quốc gia có cơng nghiệp phát triển Từ q trình hình thành phát triển, cụm kinh tế chứng tỏ vai trò quan trọng phát triển kinh tế - xã hội quốc gia đồng thời nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Cùng với mong muốn nâng cao lực cạnh tranh cho ngành cơng nghiệp Việt Nam nói chung ngành cơng nghiệp đóng tàu nói riêng nói riêng Dựa sở điều kiện sẵn có Hải Phòng Quảng Ninh để hình thành nên cụm kinh tế đóng tàu, nhận thấy đề tài “Cơ sở khoa học cho việc quy hoạch xây dựng cụm kinh tế đóng tàu phục vụ du lịch biển Hải Phòng Quảng Ninh” phù hợp để thực luận văn thạc sỹ bối cảnh Mục tiêu luận văn: - Đánh giá thực trạng việc QHXD cụm kinh tế đóng tàu ngành cơng nghiệp đóng tàu phục vụ du lịch biển Hải Phòng – Quảng Ninh - Từ kinh nghiệm giới, nhận diện vấn đề thực tiễn áp lực cần thay đổi việc QHXD cụm kinh tế đóng tàu phục vụ du lịch biển Hải Phòng – Quảng Ninh - Xác định sở khoa học cho việc quy hoạch xây dựng mơ hình cụm kinh tế đóng tàu phục vụ ngành du lịch biển Hải Phòng- Quảng Ninh - Đề xuất giải pháp quy hoạch xây dựng mơ hình cụm kinh tế đóng tàu Hải Phòng- Quảng Ninh - Là tài liệu tham khảo tổ chức, quản lý cụm kinh tế đóng tàu phục vụ ngành du lịch biển Hải Phòng- Quảng Ninh nói riêng mơ hình cụm kinh tế khác nước nói chung 10 Phương pháp nghiên cứu luận văn: - Tiến hành nghiên cứu đồng vấn đề lý luận thực tiễn phát triển cụm kinh tế ngồi nước có liên quan, để hình thành hệ thống sở khoa học cho Quy hoạch xây dựng Cụm kinh tế đóng tàu Hải Phòng – Quảng Ninh, làm tiền đề cho việc quy hoạch xây dựng cụm kinh tế Việt Nam tương lai - Việc đề xuất tập trung đưa mơ hình cho việc quy hoạch xây dựng cụm kinh tế đóng tàu Hải Phòng – Quảng Ninh - Đánh giá tổng quan ngành đóng tàu đề xuất quan điểm cho việc đóng tàu phục vụ du lịch biển - Phương pháp phân tích, tổng hợp đánh giá: Tìm hiểu tài liệu có liên quan đến đề tài luận văn qua báo đài, internet để từ rút đánh giá phục vụ cho hướng nghiên cứu không để luận văn trùng lặp với hướng nghiên cứu trước Đối tượng nghiên cứu luận văn: - Quan điểm, lý luận QHXD cụm kinh tế Việt Nam giới; - Các chế, sách hay quy định có liên quan tới việc hình thành phát triển cụm kinh tế đóng tàu Việt Nam nay; - Tổng quan ngành đóng tàu yếu tổ định đến việc hình thành phát triển cụm kinh tế đóng tàu Hải Phòng – Quảng Ninh; - Dự báo nhu cầu đóng tàu phục vụ du lịch biển; - Các sở khoa học cho việc hình thành cụm kinh tế đóng tàu; - Các giải pháp quy hoạch xây dựng cụm kinh tế đóng tàu Hải Phòng – Quảng Ninh Phạm vi nghiên cứu luận văn: - Phạm vi nghiên cứu không gian: khu vực Hải phòng – Quảng Ninh Cơ sở khoa học thực tiễn: Đưa lý luận chứng minh cần thiết cho việc quy hoạch xây dựng cụm kinh tế đóng tàu, để từ vạch giải pháp, chiến lược thực hiện, góp phần ... đổi việc QHXD cụm kinh tế đóng tàu phục vụ du lịch biển Hải Phòng – Quảng Ninh - Xác định sở khoa học cho việc quy hoạch xây dựng mơ hình cụm kinh tế đóng tàu phục vụ ngành du lịch biển Hải Phòng-... lý Hình 3.3: Cơ sở hình thành cụm kinh tế Hình 3.4: Cơ sở mơ hình tổ chức cụm kinh tế Hình 3.5: Cơ sở chức cụm kinh tế Hình 3.6: Cơ sở cho việc đóng tàu phục vụ du lịch biển, đảo Hải Phòng Quảng... Dựa sở điều kiện sẵn có Hải Phòng Quảng Ninh để hình thành nên cụm kinh tế đóng tàu, nhận thấy đề tài Cơ sở khoa học cho việc quy hoạch xây dựng cụm kinh tế đóng tàu phục vụ du lịch biển Hải
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ sở KH cho việc QHXD cụm kinh tế đóng tàu phục vụ du lịch biển tại Hải Phòng, Q.Ninh (Luận văn thạc sĩ), Cơ sở KH cho việc QHXD cụm kinh tế đóng tàu phục vụ du lịch biển tại Hải Phòng, Q.Ninh (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay