Xác định duy nhất đường cong chỉnh hình bởi họ siêu mặt di động ( Luận văn thạc sĩ)

44 26 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 13:28

Xác định duy nhất đường cong chỉnh hình bởi họ siêu mặt di động ( Luận văn thạc sĩ)Xác định duy nhất đường cong chỉnh hình bởi họ siêu mặt di động ( Luận văn thạc sĩ)Xác định duy nhất đường cong chỉnh hình bởi họ siêu mặt di động ( Luận văn thạc sĩ)Xác định duy nhất đường cong chỉnh hình bởi họ siêu mặt di động ( Luận văn thạc sĩ)Xác định duy nhất đường cong chỉnh hình bởi họ siêu mặt di động ( Luận văn thạc sĩ)Xác định duy nhất đường cong chỉnh hình bởi họ siêu mặt di động ( Luận văn thạc sĩ)Xác định duy nhất đường cong chỉnh hình bởi họ siêu mặt di động ( Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM VŨ THUỲ THƯƠNG XÁC ĐỊNH DUY NHẤT ĐƯỜNG CONG CHỈNH HÌNH BỞI HỌ SIÊU MẶT DI ĐỘNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thái Nguyên - Năm 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM VŨ THUỲ THƯƠNG XÁC ĐỊNH DUY NHẤT ĐƯỜNG CONG CHỈNH HÌNH BỞI HỌ SIÊU MẶT DI ĐỘNG Chun ngành: Tốn Giải tích Mã số: 60.46.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Hướng dẫn khoa học: TS HÀ TRẦN PHƯƠNG Thái Nguyên - Năm 2014 ! " ! # $ ! " #$ %! * % +, " +, "" +, " % & / &0 / &0 " "" * - 12 12 '$ ' + / & ( ! % ! % ( ) ( " ! ! " # ) ) "4 $, 01 3! $4 ( %5 +, 78 9:' + B %&1 ? > A H > +@ AF 78 9:' + $ ? FG C E # Q R 4")E P 9:' + E ? ?E S T P '$ & D E %! H E* * Y < = ? &1 G O P 9:' + ;* 'A % I V W: +?XXE W W / 9Z ? M * N +, C ' C 36 +$ < = & $ J2 K G L +:7E # # U ? E $ ? O 9Z 4[\E # Q R H '$? H ?? ] FG E^ I I ' a / AF G % e '$ E W +? / 9:' + _ ? ` FG C FG C 78 a $7 N H B ( ? %&1 b /c %d %8 FG C O Q R ] 7E '( %5 _ H ? ? E W: +?XX '$ '$ P E h ? $7 B ;* B ? d : _ +$ I FG /c % @ +$ +$ $ FG $ E I A 3t 3$ O " &+> "C "+D " F = " FG = = B E < H $ H ; $ %a / '5 : E '? %@ +$ ? ? 12 %! I Fk ! %d / &0 e F: ? %&0 C0 =$= &+> ( &G # : '? %@ 0, : # = A H : 93 %&1 +$ 'I B C0 =L= -&0 '# # ) A $? %d ? _ H I FG ' # &! 93 ? % -&0 ? G2 ? %G ? % $ %! & E $ G2 78 A +$ %&1 A A $? %d / 82 %&0 B :? ? % @ 12 'D ! C0 =M= * ? %&0 ? a 3t % F(2 F_E $ %8 73 % _ #$ H '$ [ %&1 &H +$ E ? N? 2+ 70 " *B < $ % " : 0, > %d =%= J A 9K ?* $ &+> &G L 28 " &G &# ! M &? E D ! % % % % @ $ 12 'D > J FG + ? EF C0 =) DE FG= #$ %&1 +$ / 82 N :? % @ +$ : ! V % ] % %a %a % @ 12 'D EF F(2 F_ < $ ! V B E d E @ uC7 H J ? ? %@ %@ E M b> +$ 12 'D $ %8 M +$ L ( U E a E L _ % 73 ( ! ? ? %&0 ! ? ! < ] % p ? %&0 ] ? % _ H J ? +$ I +$ I 3& ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM VŨ THUỲ THƯƠNG XÁC ĐỊNH DUY NHẤT ĐƯỜNG CONG CHỈNH HÌNH BỞI HỌ SIÊU MẶT DI ĐỘNG Chuyên ngành: Toán Giải tích Mã số: 60.46.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ TỐN HỌC... dẫn khoa học: TS HÀ TRẦN PHƯƠNG Thái Nguyên - Năm 2014 ! " ! # $ ! " #$ %! * % +, " +, "" +, " % & / &0 / &0 " "" * - 12 12 '$ ' + / & ( ! % ! % ( ) ( " ! ! " # ) ) "4 $, 01 3! $4 ( %5 +, ... H B ( ? %&1 b /c %d %8 FG C O Q R ] 7E '( %5 _ H ? ? E W: +?XX '$ '$ P E h ?
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác định duy nhất đường cong chỉnh hình bởi họ siêu mặt di động ( Luận văn thạc sĩ), Xác định duy nhất đường cong chỉnh hình bởi họ siêu mặt di động ( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay