NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG GIS HỖ TRỢ KIỂM TRA TÍNH HỢP LÝ VỀ VỊ TRÍ KHÔNG GIAN MỘT SỐ LOẠI ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP, CÔNG BỐ VÀ THEO DÕI THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

33 21 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 13:26

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG GIS HỖ TRỢ KIỂM TRA TÍNH HỢP LÝ VỀ VỊ TRÍ KHÔNG GIAN MỘT SỐ LOẠI ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP, CÔNG BỐ VÀ THEO DÕI THỰC HIỆN PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤTNGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG GIS HỖ TRỢ KIỂM TRA TÍNH HỢP LÝ VỀ VỊ TRÍ KHÔNG GIAN MỘT SỐ LOẠI ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP, CÔNG BỐ VÀ THEO DÕI THỰC HIỆN PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤTNGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG GIS HỖ TRỢ KIỂM TRA TÍNH HỢP LÝ VỀ VỊ TRÍ KHÔNG GIAN MỘT SỐ LOẠI ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP, CÔNG BỐ VÀ THEO DÕI THỰC HIỆN PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤTNGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG GIS HỖ TRỢ KIỂM TRA TÍNH HỢP LÝ VỀ VỊ TRÍ KHÔNG GIAN MỘT SỐ LOẠI ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP, CÔNG BỐ VÀ THEO DÕI THỰC HIỆN PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤTNGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG GIS HỖ TRỢ KIỂM TRA TÍNH HỢP LÝ VỀ VỊ TRÍ KHÔNG GIAN MỘT SỐ LOẠI ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP, CÔNG BỐ VÀ THEO DÕI THỰC HIỆN PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤTNGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG GIS HỖ TRỢ KIỂM TRA TÍNH HỢP LÝ VỀ VỊ TRÍ KHÔNG GIAN MỘT SỐ LOẠI ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP, CÔNG BỐ VÀ THEO DÕI THỰC HIỆN PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤTNGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG GIS HỖ TRỢ KIỂM TRA TÍNH HỢP LÝ VỀ VỊ TRÍ KHÔNG GIAN MỘT SỐ LOẠI ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP, CÔNG BỐ VÀ THEO DÕI THỰC HIỆN PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤTNGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG GIS HỖ TRỢ KIỂM TRA TÍNH HỢP LÝ VỀ VỊ TRÍ KHÔNG GIAN MỘT SỐ LOẠI ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP, CÔNG BỐ VÀ THEO DÕI THỰC HIỆN PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤTNGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG GIS HỖ TRỢ KIỂM TRA TÍNH HỢP LÝ VỀ VỊ TRÍ KHÔNG GIAN MỘT SỐ LOẠI ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP, CÔNG BỐ VÀ THEO DÕI THỰC HIỆN PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤTNGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG GIS HỖ TRỢ KIỂM TRA TÍNH HỢP LÝ VỀ VỊ TRÍ KHÔNG GIAN MỘT SỐ LOẠI ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP, CÔNG BỐ VÀ THEO DÕI THỰC HIỆN PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI ĐỀ TÀI KHOA HỌC CƠNG NGHỆ CẤP BỘ BÁO CÁO TĨM TẮT KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI CẤP BỘ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG GIS HỖ TRỢ KIỂM TRA TÍNH HỢP VỀ VỊ TRÍ KHƠNG GIAN MỘT SỐ LOẠI ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP, CÔNG BỐ THEO DÕI THỰC HIỆN PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT MÃ SỐ: 2015.01.09 Cơ quan chủ trì đề tài: Trƣờng Đại học Tài nguyên Môi trƣờng Hà Nội Chủ nhiệm đề tài: ThS Phạm Thị Thanh Thủy HÀ NỘI - 2017 BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI ĐỀ TÀI KHOA HỌC CƠNG NGHỆ CẤP BỘ BÁO CÁO TĨM TẮT KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI CẤP BỘ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG GIS HỖ TRỢ KIỂM TRA TÍNH HỢP VỀ VỊ TRÍ KHƠNG GIAN MỘT SỐ LOẠI ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP, CÔNG BỐ THEO DÕI THỰC HIỆN PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT MÃ SỐ: 2015.01.09 CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI CƠ QUAN CHỦ TRÌ ThS Phạm Thị Thanh Thủy PGS.TS Phạm Quý Nhân HÀ NỘI - 2017 MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG iii DANH MỤC HÌNH iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT .iv MỞ ĐẦU Chƣơng 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 Công bố lấy ý kiến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 1.2 Sự cần thiết phải đánh giá tính hợp vị trí khơng gian đối tượng quy hoạch sử dụng đất 1.3 Tổng quan tình hình nghiên cứu ứng dụng GIS MCA QHSDĐ 1.3.1 Trên giới 1.3.2 Tại Việt Nam 1.4 Đánh giá tình hình ứng dụng WebGIS phổ biến thông tin đất đai nước giới 1.4.1 Trên Thế giới 1.4.2 Tại Việt Nam 1.5 Khái quát kỹ thuật MCA sử dụng đánh giá tính hợp vị trí khơng gian đối tượng QHSDĐ 1.5.1 Ưu nhược điểm kỹ thuật AHP 10 1.5.2 Ưu điểm nhược điểm FAHP 10 1.6 Phương pháp phân tích khơng gian GIS 10 Chƣơng 2: QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP VỀ VỊ TRÍ KHÔNG GIAN CỦA PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT BẰNG GIS MCA 11 2.1 Chuẩn bị liệu 11 2.2 Lựa chọn loại đất đánh giá 11 2.3 Xác định tiêu đánh giá tính hợp phương án QHSDĐ 12 2.4 Phân loại tính điểm lớp đầu vào 14 2.5 Tính trọng số cho tiêu 15 2.6 Tính giá trị hợp 16 2.7 Tính điểm phương án QHSDĐ 16 2.8 Phân tích tính hợp hiển thị phương án QHSDĐ 17 i Chƣơng 3: THIẾT KẾ XÂY DỰNG PHẦN MỀM PHỤC VỤ QHSDĐ 18 3.1 Xây dựng phần mềm hỗ trợ kiểm tra tính hợp phương án QHSDĐ 18 3.2 Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ công bố theo dõi thực phương án QHSDĐ 19 Chƣơng THỬ NGHIỆM TẠI HUYỆN ĐÔNG HƢNG, TỈNH THÁI BÌNH 21 4.1 Giới thiệu khu vực thử nghiệm 21 4.2 Thử nghiệm đánh giá tính hợp vị trí khơng gian số loại đất phi nông nghiệp 21 4.3 Thử nghiệm triển khai hệ thống thông tin QHSDĐ tỉnh Thái Bình 22 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 25 TÀI LIỆU THAM KHẢO 26 ii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Chỉ tiêu đánh giá tính hợp vị trí đất 13 Bảng 2.2 Thang điểm đánh giá tính hợp vị trí đất đô thị 14 Bảng 4.1 Tổng hợp số liệu khảo sát hạ tầng công nghệ thông tin để triển khai hệ thống thông tin QHSDĐ 24 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Quy trình đánh giá tính hợp vị trí khơng gian phương án 12 QHSDĐ GIS MCA 12 Hình 2.2 Cách tính trọng số tiêu (TS: trọng số) 16 Hình 2.3 Phương pháp tính điểm cho phương án quy hoạch 16 Hình 3.1 Giao diện phần mềm LUPA 18 Hình 3.2 Thanh thực đơn phân hệ xử liệu 18 Hình 3.3 Mơ hình đồ ca sử dụng tổng quát Hệ thống thơng tin QHSDĐ 19 Hình 3.4 Một số đồ hoạt động Hệ thống thông tin QHSDĐ 19 Hình 3.5 Lược đồ lớp Hệ thống thông tin QHSDĐ (không bao gồm lớp liệu lớp bổ trợ) 20 Hình 3.6 Một số cơng cụ phát triển hệ thống WebGIS mã nguồn mở 20 Hình 3.7 Giao diện hệ thống thơng tin QHSDĐ 20 Hình 4.1 Biểu đồ tổng hợp ý kiến đánh giá HTTT QHSDĐ huyện Đông Hưng 23 iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT Tên đầy đủ Tên viết tắt AHP Q trình phân tích thứ bậc (Analytic Hierarchy Process) CSDL Cơ sở liệu FAHP Quá trình phân tích thứ bậc mờ (Fuzzy Analytic Hierarchy Process) GIS Hệ thống thông tin địa (Geographic Information System) HTSDĐ Hiện trạng sử dụng đất KCN Khu công nghiệp MCDA Phân tích định đa tiêu (Multi Criteria Decision Analysis) MCDM Ra định đa tiêu (Multi Criteria Decision Maker) PCM Ma trận so sánh cặp (Pair-wise Comparison Matrix) MCA Phân tích đa tiêu (Multi Criteria Analysis) QHSDĐ Quy hoạch sử dụng đất TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TCXDVN Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam UML Ngơn ngữ mơ hình hóa thống (Unified Modeling Language) XML Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng (eXtensible Markup Language) DANH SÁCH CÁ NHÂN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI TT Cơ quan công tác Họ tên ThS Phạm Thị Thanh Thủy Trường ĐH Tài nguyên Môi trường Hà Nội PGS.TS Trần Quốc Bình Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN ThS Nguyễn Thị Kim Uyên ThS Nguyễn Thị Hương KS Nguyễn Bảo Trung ThS Hà Tuấn Anh Sở Tài nguyên Môi trường Thái Bình TS Bùi Thị Hồng Thắm Trường ĐH Tài ngun Mơi trường Hà Nội Cục Kiểm sốt quản sử dụng đất đai, Tổng cục Quản đất đai Cục Quy hoạch đất đai, Tổng cục QLDĐ Trung tâm phần mềm GIS, Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tài nguyên Môi trường iv MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quy hoạch sử dụng đất (QHSDĐ) công cụ mạnh hệ thống quản nhà nước đất đai, vấn đề QHSDĐ có tác động to lớn đến hệ thống quản đất đai [4] QHSDĐ thực tốt động lực thúc đẩy hệ thống quản đất đai, không thực tốt làm phá vỡ mối cân người sử dụng đất, đất, hoạt động kinh tế - xã hội Ở Việt Nam, QHSDĐ thực thời gian dài Tại khu vực nông thôn, QHSDĐ chủ yếu việc dựa đánh giá tính thích hợp đất cho sản xuất nông nghiệp thể nhiều số liệu thống kê [5] Tại khu vực đô thị, QHSDĐ có tính đến yếu tố cảnh quan mơi trường mức chưa cao số trường hợp phương án QHSDĐ chưa phải phương án tối ưu [6] Bên cạnh đó, QHSDĐ có đặc điểm riêng biệt, khác với sách (bằng lời nói, văn bản) QHSDĐ liên quan đến vị trí khơng gian, quy hoạch thực không gian mà bề mặt Trái đất, vùng lãnh thổ Mọi bố trí xếp, phân phối hoạt động gắn với vị trí khơng gian [6] Do đó, phải dựa đồ, vẽ mà phân định mối quan hệ không gian đối tượng sử dụng hay chiếm đóng bề mặt đất đai vậy, việc đánh giá tính hợp vị trí khơng gian đối tượng quy hoạch sử dụng đất vấn đề khó thực quan trọng việc đánh giá mức độ thích hợp phương án QHSDĐ Mặt khác, mức độ hợp tính khả thi phương án QHSDĐ phụ thuộc khơng nhỏ vào tính minh bạch phương án QHSDĐ Trong bối cảnh tính minh bạch QHSDĐ thể chủ yếu tham gia người dân QHSDĐ khả tiếp cận thông tin QHSDĐ họ Vấn đề cần đề cập có lời kêu gọi hay biện pháp hành chưa đủ để thu hút tham gia người dân QHSDĐ: thực tế cần thiết phải có hạ tầng kỹ thuật thích hợp để cung cấp thơng tin khuyến khích cộng đồng tham gia vào QHSDĐ Hạ tầng thơng tin hệ thống thông tin QHSDĐ Về công nghệ, năm gần cơng nghệ hệ thống thơng tin địa (Geographic Information Systems - GIS) ứng dụng rộng rãi nhiều lĩnh vực đời sống, có lĩnh vực QHSDĐ Chức phân tích khơng gian cơng nghệ GIS hỗ trợ để đánh giá tính hợp vị trí khơng gian đối tượng phương án QHSDĐ; khả tích hợp với cơng nghệ Web để tạo thành WebGIS trở thành công cụ hữu hiệu cơng bố thơng tin (gồm thơng tin thuộc tính kết hợp với thông tin không gian) mạng Internet vậy, nghiên cứu ứng dụng GIS hỗ trợ kiểm tra tính hợp trí khơng gian số loại đất phi nông nghiệp, công bố theo dõi thực phương án quy hoạch sử dụng đất cần thiết Nhiệm vụ mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu: Nâng cao hiệu công tác quy hoạch sử dụng đất thông qua việc áp dụng giải pháp công nghệ đánh giá tính hợp vị trí khơng gian số loại đất phi nông nghiệp cơng bố, theo dõi q trình thực phương án quy hoạch sử dụng đất 2.2 Nhiệm vụ đề tài: Đề tài thực nhiệm vụ sau đây: - Tổng quan vấn đề nghiên cứu đề tài: nghiên cứu sở khoa học vấn đề đánh giá tính hợp vị trí khơng gian đối tượng quy hoạch sử dụng đất, làm rõ nhu cầu đánh giá tính hợp vị trí khơng gian đối tượng quy hoạch sử dụng đất, yếu tố có tác động đến tính hợp vị trí khơng gian đất phi nơng nghiệp, số thể tính hợp lý, phương pháp, kỹ thuật sử dụng để tính tốn số Đánh giá tình hình ứng dụng WebGIS phổ biến thơng tin đất đai nước giới, phân tích u cầu hệ thống thơng tin QHSDĐ phục vụ công bố theo dõi thực QHSDĐ - Điều tra, khảo sát đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội khu vực thử nghiệm tỉnh Thái Bình, đánh giá nhu cầu xác định tính hợp vị trí khơng gian, cơng bố theo dõi thực phương án quy hoạch sử dụng đất địa phương Thu thập, chuẩn hóa biên tập liệu phục vụ thử nghiệm thực tế Khảo sát, đánh giá trạng hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai hệ thống thông tin QHSDĐ - Xác lập tiêu đánh giá xây dựng thuật tốn kiểm tra tính hợp không gian đất phi nông nghiệp phương án quy hoạch sử dụng đất công nghệ GIS: xây dựng thuật tốn quy trình tính tốn số đánh giá tính hợp vị trí khơng gian đối tượng QHSDĐ Điều tra, vấn chuyên gia lĩnh vực có liên quan Xác lập sở khoa học danh mục tiêu đánh giá tính hợp vị trí khơng gian 06 loại đất phi nông nghiệp bản, thường có tính nhạy cảm cao có tiêu sử dụng đất xác định xác định bổ sung quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh cấp huyện Định lượng hóa tiêu nói dạng thang điểm đánh giá trọng số tiêu cho trường hợptính tổng quát điều chỉnh cho trường hợp khu vực thử nghiệm Bước đầu thử nghiệm xác định ngưỡng điểm xác định tính hợp vị trí khơng gian cho loại đất lựa chọn sở đánh giá chuyên gia - Xây dựng phần mềm hỗ trợ kiểm tra tính hợp vị trí khơng gian đất phi nông nghiệp phương án quy hoạch sử dụng đất: nhằm thực hóa thuật tốn, quy trình tính tốn nội dung trước - Xây dựng phần mềm hệ thống thông tin tảng công nghệ WebGIS mã nguồn mở hỗ trợ công bố theo dõi tiến độ thực phương án QHSDĐ (gọi tắt phần mềm hệ thống thông tin QHSDĐ) với khả tương tác người dân quyền nhằm thu hút tham gia cộng đồng triển khai thực QHSDĐ Hệ thống cho phép hiển thị tra cứu liệu quy hoạch sử dụng đất số liệu có liên quan; bên tham gia (cơ quan quản đất đai, người sử dụng đất, quyền địa phương) cung cấp thơng tin thể ý kiến hệ thống nội dung trình thực phương án QHSDĐ cho đối tượng cụ thể; số liệu thống kê, tổng hợp chiết xuất để giúp quan chức nắm bắt thơng tin, theo dõi tiến trình thực phương án QHSDĐ - Triển khai thử nghiệm đơn vị hành cấp huyện tỉnh Thái Bình: Xây dựng sở liệu phục vụ thử nghiệm Đánh giá tính hợp vị trí khơng gian đất phi nông nghiệp (giới hạn loại đất nêu trên) phương án QHSDĐ khu vực thử nghiệm đề xuất số kiến nghị nhằm nâng cao tính hợp phương án quy hoạch Phân tích, đánh giá khả tương tác người dân với quyền cơng bố theo dõi thực quy hoạch sử dụng đất tảng hạ tầng kỹ thuật triển khai kiến nghị số biện pháp nhằm nâng cao vai trò cộng đồng dân cư xây dựng thực phương án QHSDĐ Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu - Tính hợp vị trí khơng gian 06 loại đất phi nơng nghiệp bản, thường có tính nhạy cảm cao có tiêu sử dụng đất xác định xác định bổ sung quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh cấp huyện, bao gồm: 1) Đất đô thị; 2) Đất nông thôn; 3) Đất phát triển hạ tầng cấp tỉnh cấp huyện (giới hạn đất sở hạ tầng cho mục đích xây dựng bệnh viện; đất xây dựng trạm y tế, trung tâm y tế; đất xây dựng trường trung học phổ thông, trung học sở; đất xây dựng trường tiểu học, mầm non; đất xây dựng chợ); 4) Đất sở sản xuất phi nông nghiệp (giới hạn đất xây dựng sở sản xuất công nghiệp, đất xây dựng sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp); 5) Đất bãi thải, xử chất thải (giới hạn đất làm bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt); 6) Đất nghĩa trang, nghĩa địa (giới hạn đất xây dựng nghĩa trang quy mơ nhỏ trung bình); - Sự tương tác bên liên quan theo dõi triển khai thực phương án QHSDĐ 3.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài giới hạn phạm vi nghiên cứu thử nghiệm huyện Đơng Hưng, tỉnh Thái Bình Cách tiếp cận phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Cách tiếp cận Để đạt mục tiêu đề ra, đề tài sử dụng số cách tiếp cận nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm ý nghĩa thực tiễn cao nhất: - Tiếp cận hệ thống: kết đề tài chuỗi sản phẩm đầy đủ, mang tính hệ thống, vừa có tính khoa học vừa có ý nghĩa thực tiễn, từ ý tưởng, phương pháp, ứng dụng thực tế đến giải pháp phần mềm để triển khai thực tiễn sản xuất - Tiếp cận liên ngành: quy hoạch sử dụng đất lĩnh vực có tính liên ngành cao, nghiên cứu đề tài kết hợp nhiều lĩnh vực khác nhau: quản đất đai, quản môi trường, công nghệ thông tin, xã hội học - Gắn sản phẩm đầu với nhu cầu thực tiễn: sản phẩm đầu đề tài xây dựng dựa kết điều tra, đánh giá nhu cầu người sử dụng cuối, đồng thời trì mối tương tác nhóm chun gia với người sử dụng suốt trình phát triển sản phẩm quy trình cơng nghệ, tiêu, phần mềm - Kế thừa kết nghiên cứu khoa học kinh nghiệm nghiên cứu có ngồi nước, có kết nhóm tác giả 4.2 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích, đánh giá tổng hợp: nhằm đánh giá tổng quan vấn đề nghiên cứu làm rõ vấn đề thực tiễn, sở xác định vấn đề cần giải định hướng thực - Phương pháp đánh giá định lượng: để đưa số liệu có tính khách quan cao nhằm trợ giúp việc định quy hoạch sử dụng đất Trong đề tài, phương pháp đánh giá định lượng thực chủ yếu thơng qua kỹ thuật phân tích đa tiêu - Phương pháp phân tích khơng gian GIS: để phân tích mối quan hệ khơng gian đối tượng, chiết xuất thông tin thứ cấp, đánh giá định lượng tiêu không gian - Phương pháp thiết kế có cấu trúc: dùng để thiết kế phần mềm hệ thống thông tin - Phương pháp chuyên gia: để đánh giá mối quan hệ tượng để chuyển hóa tốn định tính thành toán định lượng - Phương pháp điều tra xã hội học: nhằm thu thập, đánh giá nhận thức ý kiến người dân vấn đề quy hoạch sử dụng đất - Phương pháp thử nghiệm thực tế: để kiểm chứng kết nghiên cứu Kết đề tài Đề tài bao gồm kết sau: - Quy trình kiểm tra tính hợp vị trí khơng gian đất phi nơng nghiệp phương án quy hoạch sử dụng đất cấp huyện cấp tỉnh sở ứng dụng công nghệ GIS; - Các tiêu đánh giá tính hợp vị trí khơng gian đối tượng quy hoạch sử dụng đất cấp huyện cấp tỉnh thuộc 06 loại đất phi nông nghiệp; - Phần mềm tiện ích LUPA hỗ trợ kiểm tra tính hợp phương án QHSDĐ; giới; điều tra ý kiến cán làm quy hoạch, quyền địa phương đơn vị có liên quan đến QHSDĐ; Các tiêu đánh giá loại đất địa phương khác khác điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội nơi khác Đề tài xây dựng tiêu đánh giá tính hợp vị trí QHSDĐ cho loại đất lựa chọn mục 2.2 dựa vào pháp khoa học Các tiêu đánh giá tính hợp vị trí khơng gian loại đất phi nơng nghiệp trình bày chi tiết nội dung báo cáo tổng kết sản phẩm đề tài Dưới tiêu đánh giá tính hợp vị trí khơng gian đất thị Cụ thể: Chỉ tiêu đánh giá tính hợp vị trí khơng gian cho đất đô thị xây dựng dựa vào sau: Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCVN 4449-1987 Quy hoạch xây dựng thị lựa chọn, đánh giá đơn vị đất đô thị [2] số nghiên cứu giới như: Ấn Độ [18]; Anh [20] Căn vào nghiên cứu trên, đề tài xây dựng tiêu đánh giá tính hợp vị trí khơng gian đất bảng 2.1 Bảng 2.1 Chỉ tiêu đánh giá tính hợp vị trí đất Nhóm A Kinh tế (Giảm thiểu chi phí xây dựng hoạt động) Chỉ tiêu Khoảng cách tới trạm cung cấp điện, nước Khoảng cách tới đường giao thông thường (không phải đường quốc lộ, đường cao tốc, tỉnh lộ) Hiện trạng sử dụng đất (thể phân bố loại hình sử dụng đất thời điểm định khu vực dụ đất trồng lúa, đất đô thị, đất trụ sở quan, ) Độ dốc địa hình Khoảng cách đến trung tâm y tế B Xã hội (Đảm bảo ổn định xã hội) Khoảng cách đến trường học Giới hạn Giảm thiểu chi phí xây dựng mạng lưới cấp điện, nước → gần tốt Thuận tiện lại, chuyên chở vật liệu xây dựng, Giảm chi phí đền bù, giải phóng mặt cho xây dựng → Ưu tiên đất chưa sử dụng, đất nơng nghiệp hiệu kinh tế thấp Địa hình dốc chi phí san lấp nhiều → Lựa chọn khu vực có độ dốc vừa phải Thuận tiện việc khám chữa bệnh đồng thời có khoảng cách định tránh nhiễm khơng khí, lây lan dịch bệnh không bị tác động tiếng ồn bệnh viện Thuận tiện cho trẻ đến trường Khoảng cách đến trường cấp 1,2 ≤ 1500 m Vùng miền núi cấp ≤ 2000 m, cấp ≤ 3000 m (theo quy định TCXDVN 3978:1984) Tăng tối đa chấp thuận cộng đồng Chấp thuận cộng đồng 13 Nhóm C Mơi trƣờng (Giảm thiểu tác động tới môi trƣờng) Chỉ tiêu Giới hạn Chấp thuận quyền địa Tăng tối đa chấp thuận quyền phương địa phương Khoảng cách đến bãi rác Tăng tối đa khoảng cách đến bãi rác Theo TCXDVN 4449 :1987 khoảng cách đến bãi rác ≥ 3000 m (đất đô thị), ≥ 1000 m (đất nông thôn) Khoảng cách đến nghĩa trang, Tăng tối đa khoảng cách đến nghĩa trang, nghĩa địa nghĩa địa Theo TCXDVN xây dựng nghĩa trang thị Khoảng cách đến nghĩa địa ≥ 1500 m (đất đô thị); ≥ 1000 m (đất nông thôn) Khoảng cách đến khu cơng Tạo khoảng cách an tồn đến khu công nghiệp nghiệp, đồng thời phải thuận tiện để làm khu công nghiệp Khoảng cách tới đường giao Tránh nhiễm tiếng ồn khói bụi cho thơng (cao tốc, quốc lộ, tỉnh khu dân cư, đảm bảo an toàn cần thiết lộ, đường sắt) Khoảng cách đến đường giao thơng > 100 m (đất đô thị); > 50 m (đất nơng thơn) 2.4 Phân loại tính điểm lớp đầu vào Trong trình xác định yêu cầu đánh giá yếu tố cần để đánh giá đặt Có nhiều yếu tố dùng để đánh giá tính hợp vị trí khơng gian phương án quy hoạch, chẳng hạn yếu tố trạng sử dụng đất, thổ nhưỡng, địa chất, thủy văn, giao thông, Những yếu tố phân loại cho điểm theo trường hợp cụ thể dựa vào tài liệu tham khảo xin ý kiến chuyên gia QHSDĐ Đề tài xây dựng thang điểm đánh giá cho tiêu tiêu Thang điểm đánh giá tính hợp vị trí khơng gian đất thị Thang điểm đánh giá tính hợp vị trí khơng gian đất thị trình bày bảng 2.2 Bảng 2.2 Thang điểm đánh giá tính hợp vị trí đất thị TT Chỉ tiêu Khoảng cách tới trạm cấp điện Khoảng giá trị nhận - 1000m 1000 - 3000 m 3000 - 5000 m > 5000 m Điểm phù hợp TT 14 Chỉ tiêu Khoảng cách đến trung tâm y tế lớn Khoảng giá trị nhận Điểm phù hợp - 200 m 200 - 500 m 500 - 1000 m 1000 - 2000 m 2000 - 4000 m > 4000 m TT Chỉ tiêu Khoảng giá trị nhận Điểm phù hợp Khoảng cách - 100 m đến đường 100 - 500 m giao thông 500 - 1000 m thường (liên > 1000 m huyện, liên xã, đường khu dân cư, ) Hiện trạng sử Đất CSD dụng đất Đất NN Đất CSHT Đất SX phi NN Đất Độ dốc < 50 địa hình - 100 100 - 150 150- 200 > 200 Khoảng cách đến trường học cấp 2, - 1500 m 1500 - 3000 m 3000 - 5000 m > 5000 m TT Khoảng giá trị nhận Điểm phù hợp Khoảng cách đến bãi rác - 1000 m 1000 - 2000 m 2000 - 3000 m > 3000 m Khoảng cách đến nghĩa trang, nghĩa địa - 1000 m 1000 - 2000 m 2000 - 3000 m > 3000 m Khoảng cách đến khu công nghiệp - 100 m 100 - 300 m 300 - 500 m 500 - 1000m >1 000m Khoảng cách đến đường giao thơng (quốc lộ, tỉnh lộ, cao tốc) - 50 m 50 - 100 m 100 - 500 m > 500 m Chỉ tiêu 4 10 Để phân loại tính điểm cho yếu tố đầu vào theo tiêu trên, ta sử dụng GIS để tạo raster khoảng cách đến đối tượng đầu vào giao thông, dân cư, trường học, tính điểm cho yếu tố liên quan đến tính chất trạng sử dụng đất, thổ nhưỡng, địa hình, Các liệu đầu vào tốt dựa theo phương án quy hoạch, tức lấy thời điểm cuối kỳ quy hoạch thời điểm 2.5 Tính trọng số cho tiêu Các tiêu dùng để đánh giá tính hợp vị trí khơng gian phương án quy hoạch sử dụng đất tương đối nhiều không đồng mức độ ảnh hưởng đến việc đánh giá phương án quy hoạch Để đánh giá nhanh mức độ ảnh hưởng tiêu có nhiều phương pháp để xác định như: phương pháp thống kê, phương pháp kinh nghiệm, phương pháp chuyên gia, Với ưu điểm q trình phân tích thứ bậc (AHP/FAHP) trình bày trên, đề tài sử dụng AHP/FAHP để xác định mức độ ảnh hưởng tiêu phương pháp chuyên gia - Tính trọng số nhóm: bước ta thành lập nhóm tiêu nhờ vào việc phân loại tiêu Các nhóm tiêu gồm số tiêu 15 loại hay có tính đồng giá trị cần đánh giá có ảnh hưởng giống lên đối tượng quy hoạch Đây q trình phân cấp đánh giá, nhóm coi tiêu cấp 1, tiêu nhóm coi tiêu cấp Việc xác định trọng số tiêu cấp (trọng số nhóm tiêu) Chúng ta lập ma trận vuông (gọi ma trận ưu tiên) nhóm gồm n dòng n cột (n số nhóm) Các giá trị ma trận mức độ ưu tiên nhóm hàng i so với nhóm cột j Chúng lập dựa vào tình hình thực tế khu vực, ý kiến chuyên gia, người định Các bước tính tốn trọng số thực theo phương pháp AHP trình bày Trọng số chung m x m1, m x m2, m x m3, l x l1, l x 12, k x k1, k x k2 Hình 2.2 Cách tính trọng số tiêu Hình 2.3 Phương pháp tính điểm cho phương án quy hoạch (TS: trọng số) - Tính trọng số tiêu nhóm: sau tính trọng số nhóm tiêu, ta tiến hành lập ma trận ưu tiên cho tiêu nhóm tính trọng số cho tiêu - Tính trọng số cuối tiêu: trọng số cuối tiêu tính cách tích hợp trọng số nhóm với trọng số tiêu nhóm Hình 2.2 thể kết tổng hợp việc tính trọng số cho tiêu 2.6 Tính giá trị hợp Raster giá trị hợp tính toán từ việc kết hợp raster giá trị đầu vào phân loại tính điểm với trọng số tương ứng lớp tiêu cụ thể Với dụ hình 2.4 lớp raster giá trị hợp tính tốn sau: Raster giá trị hợp = (Raster al x mml) + (Raster a2 x mm2) + (Raster a3 x mm3) + (Raster bl x lll) + (Raster b2 x 112) +(Raster cl x kkl) + (Raster c2 x kk2) Trong đó: Raster al, a2, a3, bl, b2, cl, c2 raster điểm thực bước phân loại tính điểm lớp đầu vào; mm1 = m x ml trọng số cuối tiêu a1, tương tự trọng số cuối tiêu tương ứng) 2.7 Tính điểm phƣơng án QHSDĐ QHSDĐ mang tính bao quát lớn việc quy hoạch loại đất có nhiều vị trí quy hoạch khác nhau, đòi hỏi phải tính điểm cho tất vị trí quy hoạch 16 Việc tính điểm trung bình cho đối tượng quy hoạch dựa việc thống kê, tính tốn pixel điểm vùng quy hoạch, nghĩa đất quy hoạch (vị trí quy hoạch) tính điểm trung bình dựa việc lấy tổng giá trị tất pixel raster giá trị hợp nằm vùng quy đất quy hoạch chiếm dụng chia cho số lượng pixel (hình 2.3) Sau đánh giá xong cho loại đất ta tiến hành đánh giá cho loại đất QHSDĐ Khi tất loại đất cần đánh giá tính điểm ta chuyển sang bước đánh giá tính hợp vị trí khơng gian đối tượng phương án QHSDĐ 2.8 Phân tích tính hợp hiển thị phƣơng án QHSDĐ Mỗi loại đất quy hoạch đồ QHSDĐ có nhiều vị trí quy hoạch khác điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội địa phương khác mà bố trí chúng khác Việc đánh giá vị trí quy hoạchhợp hay không hợp mặt không gian vấn đề cần giải Nó khơng giống tốn lựa chọn có khu vực vài vị trí định để khảo sát đặt địa điểm tối ưu đánh giá ngược lại có vài địa điểm bố trí xem bố trí hợp chưa, nghĩa chấm điểm cho tất vị trí đưa mức điểm để làm ngưỡng điểm hợp Như vị trí qua ngưỡng điểm hợp có nghĩa đạt tính hợp định Tuy nhiên việc xác định ngưỡng điểm vấn đề khó liên quan đến yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực quy hoạch Chẳng hạn khu vực nghiên cứu A yếu tố ảnh hưởng đến quy hoạch X thuận lợi điểm giá trị hợp cho việc lựa chọn hay đánh giá vị trí quy hoạch X khu vực A cao, khu vực B yếu tố lại có nhiều bất lợi cho việc quy hoạch X nên điểm đánh giá cho vị trí quy hoạch X mức thấp Sau có ngưỡng điểm hợp lý, để đánh giá tính hợp vị trí khơng gian phương án quy hoạch ta tiến hành phân loại, đánh giá dựa ngưỡng điểm chuẩn Việc phân loại phân làm nhiều mức hợp cao, hợp lý, không hợp khơng hợp Việc trình bày kết khâu quan trọng giúp người xem hiểu điều mà người phân tích muốn hay thơng tin mà người xem quan tâm, tìm hiểu Do đó, kết trình bày nhiều dạng khác như: bảng thống kê, biểu đồ hay đồ Tuy nhiên, kết trình dạng đồ thể vị trí khơng gian kết đánh giá 17 Chƣơng 3: THIẾT KẾ XÂY DỰNG PHẦN MỀM PHỤC VỤ QHSDĐ 3.1 Xây dựng phần mềm hỗ trợ kiểm tra tính hợp phƣơng án QHSDĐ Để thực quy trình đánh giá, kiểm tra tính hợp vị trí khơng gian đất phi nông nghiệp, đề tài thiết kế xây dựng phần mềm đánh giá, kiểm tra tính hợp vị trí khơng gian đất phi nông nghiệp (Land Use Planning Assessment LUPA) dựa tảng phần mềm ArcGIS Desktop Microsoft Excel để phát triển giao diện quản tiêu tính tốn trọng số Đề tài sử dụng ngơn ngữ lập trình VBA (Visual Basic for Application) với Java để phát triển giao diện quản tiêu tính trọng số tiêu Microsoft Excel Đây ngôn ngữ scripting, không mạnh ngôn ngữ Java, C++, C# lại đơn giản, tiện lợi việc tự động hóa thao tác hay phát triển ứng dụng nhỏ phần mềm mà VBA tích hợp Phần mềm gồm thành phần chính: Phần quản tiêu xây dựng dạng bảng tính Excel nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho người sử dụng, đa số có lực sử dụng tốt phần mềm Microsoft Excel (hình 3.1) Phần xử liệu viết ngôn ngữ Java, cài đặt hoạt động dạng Add-in phần mềm ArcMap phần mềm ArcGIS Desktop (hình 3.2) Hình 3.1 Giao diện phần mềm LUPA (trang tổng hợp thơng tin tiêu đánh giá) Hình 3.2 Thanh thực đơn phân hệ xử liệu 18 3.2 Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ công bố theo dõi thực phƣơng án QHSDĐ Việc thiết kế hệ thống thông tin QHSDĐ thực ngôn ngữ UML (Unified Modeling Language - Ngôn ngữ mơ hình hóa thống nhất) Đây ngơn ngữ mơ hình gồm ký hiệu đồ họa mà phương pháp hướng đối tượng sử dụng để thiết kế hệ thống thơng tin cách nhanh chóng Để thiết kế hệ thống thông tin QHSDĐ, đề tài sử dụng loại đồ là: đồ ca sử dụng (hình 3.3) với số ca sử dụng như: xem thông tin, quản đồ, thị liệu chuyên đề, xuất liệu, quản thông tin lược sử, gửi phản hồi, xem thông tin phản hồi, trả lời phản hồi, cập nhật tiến độ QHSDĐ; đồ hoạt động (hình 3.4) đồ lớp (hình 3.5) Qua tìm hiểu phân tích chức phần mềm thị trường, nghiên cứu lựa chọn giải pháp phần mềm mã nguồn mở để xây dựng phần mềm HTTT QHSDĐ Công nghệ lựa chọn gồm: Postgre SQL (hệ quản trị CSDL thuộc tính), PostGIS (hệ quản trị CSDL khơng gian), MapServer (máy chủ đồ), Apache (máy chủ Internet) trình duyệt Web uc HTTT_QHSDD Quản trị người sử dụng Đăng nhập Xem thông tin đơn giản Xem thông tin nâng cao Quản đồ Cán quy hoạch (from Actors) Hiển thị lớp thông tin chuyên đề Gửi phản hồi Quản trị hệ thống (from Actors) Hệ thống thông tin quy hoạch sử dụng đất Xem thơng tin phản hồi Chính quyền địa phương Trả lời phản hồi (from Actors) Quản trị thông tin phản hồi Người dân (from Actors) Trao đổi thông điệp Quản thông tin lịch sử Xuất liệu Thống kê số liệu Cập nhật thông tin tiến độ Cập nhật liệu Hình 3.3 Mơ hình đồ ca sử dụng tổng quát Hệ thống thông tin QHSDĐ act Đăng nhập act Hiển thị lớp thông Bắt đầu Bắt đầu Đăng nhập Đăng nhập Truy cập trang chủ hệ thống Lưu v ết lịch sử đăng nhập Kết thúc Hiển thị lớp chuyên đề Bản đồ hiển thị bổ sung lớp chuyên đề Kết thúc act Xem thông tin đơn giản act Xem thông tin nâng cao Bắt đầu Bắt đầu Đăng nhập Đăng nhập Chọn đối tượng đồ thao tác nâng cao Chọn đối tượng đồ Hiển thị thông tin đối tượng Kết thúc act Gửi phản hồi Bắt đầu Đăng nhập act Xem thông tin phản hồi Bắt đầu Đăng nhập Chọn v ị trí quy hoạch đồ Chọn v ị trí quy hoạch đồ Hiển thị danh sách thông tin đối tượng chọn Gửi phản hồi Hiển thị thông tin phản hồi Kết thúc Kết thúc Kết thúc Hình 3.4 Một số đồ hoạt động Hệ thống thông tin QHSDĐ 19 class Lược đồ lớp PhanHoiKhongGian - Da_xu_ly: boolean Ghi_chu: string Gid: int Ngay_phan_hoi: date Ngay_tra_loi: date Nguoi_xu_ly: int Noi_dung: string Noi_dung_tra_loi: string Nsd_id: int + + + + + + CapNhat(): boolean LayTatCa(): DataTable LayTheoMa(): DataTable LayTheoMaQHSDD(): DataTable ThemMoi(): int Xoa(): boolean QuyHoachSDD - B: int Chu_giai: string Full_color: string G: int Ghi_chu: string Gid: int Id: int Ma_mdsd: string Mo_ta_van_de: string Muc_dich: string Ngay_bat_dau: date Ngay_cap_nhat: date Ngay_ket_thuc: date Nguoi_chiu_trach_nhiem: string Nsd_ht_id: int R: int Shape_area: double Trang_thai: string + + LayTatCa(): DataTable LayTheoMa(): DataTable - Giai_doan_hien_tai: int Hien_trang: string Id: int Mo_ta_tien_do: string Ngay_bat_dau: date Ngay_cap_nhat: date Ngay_ket_thuc: date Nguoi_cap_nhat: int Phan_tram_tien_do: int Qh_id: int + + + + + + CapNhat(): boolean LayTatCa(): DataTable LayTheoMa(): DataTable LayTheoMaQHSDD(): DataTable ThemMoi(): int Xoa(): boolean PhanHoiThuocTinh - Da_xu_ly: boolean Extent: string Ghi_chu: string Id: int Ngay_phan_hoi: date Ngay_tra_loi: date Nguoi_xu_ly: int Noi_dung: string Noi_dung_tra_loi: string Nsd_id: int Qh_id: int + + + + + + CapNhat(): boolean LayTatCa(): DataTable LayTheoMa(): DataTable LayTheoMaQHSDD(): DataTable ThemMoi(): int Xoa(): boolean PhanHoiDoiTuongQH - Id: int Ketqua_xuly: string Loai: smallint Ngay_phan_hoi: date Ngay_xu_ly: date Nguoi_phan_hoi: int Nguoi_xu_ly: int Noidung_phanhoi: string Qh_id: int + + + + + + CapNhat(): boolean LayTatCa(): DataTable LayTheoMa(): DataTable LayTheoMaQHSDD(): DataTable ThemMoi(): int Xoa(): boolean - Extent: string Ghi_chu: string Id: int Ketqua: string Mo_ta: string Ngay_kien_nghi: date Ngay_xu_ly: date Nguoi_kien_nghi: string Nguoi_xu_ly: string Noi_dung: string Qh_id: int Tinhtrangxuly: string + + + + + + CapNhat(): boolean LayTatCa(): DataTable LayTheoMa(): DataTable LayTheoMaQHSDD(): DataTable ThemMoi(): int Xoa(): boolean TienDoQuyHoach KienNghiQuyHoach Hình 3.5 Lược đồ lớp Hệ thống thơng Hình 3.6 Một số công cụ phát triển tin QHSDĐ (không bao gồm lớp liệu lớp bổ trợ) hệ thống WebGIS mã nguồn mở [11] Với lựa chọn công nghệ nêu trên, ngôn ngữ lập trình dùng để phát triển hệ thống lựa chọn PHP, JavaScripts Để phát triển hệ thống đơn giản nhanh chóng, ngồi việc sử dụng PHP JavaScript, công cụ phát triển hệ thống (hay khung phát triển - development framework) cần thiết chúng cung cấp nhiều chức định sẵn làm tảng để xây dựng chức cần thiết cho hệ thống Trong ngữ cảnh phát triển hệ thống thông tin QHSDĐ nằm phạm vị nghiên cứu khung phát triển hệ thống phải hỗ trợ MapServer - hạt nhân hệ thống vậy, nghiên cứu lựa chọn pMapper (phiên 4.3.1) làm khung phát triển Kết xây dựng hệ thống thơng tin QHSDĐ có giao diện hình 3.7 Hình 3.7 Giao diện hệ thống thông tin QHSDĐ 20 Chƣơng THỬ NGHIỆM TẠI HUYỆN ĐƠNG HƢNG, TỈNH THÁI BÌNH 4.1 Giới thiệu khu vực thử nghiệm Huyện Đông Hưng nằm phía Đơng Bắc tỉnh Thái Bình, vị trí trung chuyển thành phố Thái Bình huyện phía Bắc tỉnh Huyện Đơng Hưng có vị trí địa sau: phía Bắc giáp với huyện Quỳnh Phụ; phía Nam Đơng Nam giáp với thành phố Thái Bình, huyện Vũ Thư huyện Kiến Xương; phía Đơng giáp với huyện Thái Thụy; phía Tây giáp với huyện Hưng Hà 4.2 Thử nghiệm đánh giá tính hợp vị trí khơng gian số loại đất phi nông nghiệp Áp dụng bước quy trình (hình 2.1) sử dụng phần mềm LUPA để đánh giá tính hợp vị trí khơng gian cho đất (đất đô thị đất nông thôn); đất phát triển hạ tầng (đất giáo dục, đất y tế); đất sở sản xuất phi nông nghiệp; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa; đất làm bãi thải, xử chất thải Kết đánh sau: Đất đô thị quy hoạch 11 vị trí địa bàn huyện Đơng Hưng, kết đánh giá tính hợp thể có 8/11 xã có vị trí hợp (tương ứng với 72,7% tổng vị trí đánh giá tính hợp lý) 03/11 vị trí khơng hợp (tương ứng với 27,3% tổng vị trí đánh giá tính hợp lý) Trong đó: 02 vị trí (ODT-6 ODT-7) thuộc thị trấn Tiên Hưng 01 vị trí (ODT-8) thuộc thị trấn Đơng Quan Tại TT Tiên Hưng có 02 vị trí quy hoạch đất đô thị không hợp vị trí gần với nghĩa trang, nghĩa địa Vị trí đất TT Đơng Quan không hợp nằm gần cụm công nghiệp bãi rác Đánh giá 17 vị trí quy hoạch đất nông thôn địa bàn huyện Đông Hưng, kết đánh giá tính hợp cho thấy tất vị trí mức hợp (tương ứng với 100% tổng vị trí đánh giá tính hợp lý) Tuy nhiên, vị trí thích nghi cao vị trí ONT-11 thuộc xã Liên Giang Trên địa bàn huyện Đơng Hưng có 10 vị trí quy hoạch trạm y tế, trung tâm y tế Trong đó, có 9/10 vị trí đạt mức hợp (tương ứng với 90% tổng vị trí đánh giá tính hợp lý) Vị trí không hợp nằm xã Đông Quang vị trí nằm gần với bãi rác đất nghĩa địa Vị trí quy hoạch đất xây dựng trường mầm non, tiểu học địa bàn huyện 16 vị trí Kết đánh giá tính hợp 16 vị trí quy hoạch đất xây dựng trường mầm non, tiểu học địa bàn huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình thể phụ lục Có 13/16 vị trí đạt mức hợp vị trí khơng gian (tương ứng với 81,3% tổng vị trí đánh giá tính hợp lý) 03 vị trí khơng hợp thuộc xã Thăng Long, xã Đông Phong xã Đơng Quang vị trí gần bãi rác đất nghĩa địa Trên địa bàn huyện Đông Hưng có 20 vị trí quy hoạch đất sở sản xuất phi 21 nông nghiệp kết đánh giá tính hợp vị trí khơng gian vị trí thể bảng 4.23 Trong có 17/20 vị trí đạt mức hợp vị trí khơng gian (tương ứng với 85,0% tổng vị trí đánh giá tính hợp lý) Có 03 vị trí khơng hợp lý, có 02 vị trí thuộc xã Đơng Các 01 vị trí thuộc xã Đơng Hà vị trí nằm sát với khu vực dân cư Đất bãi thải, xử chất thải quy hoạch 26 vị trí địa bàn huyện Đơng Hưng, kết đánh giá tính hợp thể có 21/26 xã có vị trí hợp (tương ứng với 81% tổng vị trí đánh giá tính hợp lý) 05 vị trí quy hoạch khơng hợp xã Đơng Phương (vị trí DRA-4) Đơng Xá (vị trí DRA-8) vị trí quy hoạch gần sát nguồn nước mặt Riêng xã Liên Giang có tới 04 vị trí khơng hợp vị trí gần sát với khu dân cư Đất nghĩa trang, nghĩa địa quy hoạch 32 vị trí địa bàn huyện Đơng Hưng, kết đánh giá tính hợp thể có 31/32 xã có vị trí hợp (tương ứng với 97% tổng vị trí đánh giá tính hợp lý) Duy 01 vị trí quy hoạch khơng hợp xã Đơng Xá vị trí nằm gần sông Tiên Hưng Đề tài tiến hành điều tra, khảo sát lấy ý kiến quyền người dân địa phương tính hợp vị trí quy hoạch 06 loại đất nói Kết thu 100% ý kiến người dân quyền địa phương đánh giá mức hợp 4.3 Thử nghiệm triển khai hệ thống thông tin QHSDĐ tỉnh Thái Bình Với việc ứng dụng cơng nghệ WebGIS xây dựng hệ thống thông tin quy hoạch sử dụng đất, nghiên cứu đưa sở liệu quy hoạch sử dụng đất huyện Đơng Hưng lên trang Web Người dùng tra cứu thông tin trực tiếp máy chủ hệ thống thông qua địa trang Web (nghiên cứu thực việc truy cập vào địa gis-development.com), giao diện thiết kế đơn giản, dễ quan sát thân thiện Giao diện Việt hóa sang tiếng Việt nên thuận tiện, dễ dàng cho tất người dân việc tra cứu thông tin Để đánh giá kết thử nghiệm hệ thống, đề tài tiến hành điều tra, khảo sát 03 cấp quản (cấp tỉnh: 04 cán Sở TN&MT Thái Bình; cấp huyện: 04 cán Phòng TN&MT Phòng KT-HT Đông Hưng; cấp xã: 04 cán xã Phong Châu, Phú Châu Liên Giang) 32 người dân thôn xã Phú Châu theo mẫu phiếu hỏi khác Theo kết điều tra, đề tài tổng hợp kết trả lời vấn dạng biểu đồ, kết trả lời câu hỏi định lượng hóa điểm số trung bình trả lời: 10 – thuận lợi cho nội hàm câu hỏi (hoặc không cần chi phí đầu tư lớn câu hỏi liên quan đến đầu tư để triển khai hệ thống); – Tương đối thuận lợi; – Không thuận lợi (hoặc cần đầu tư thêm nhiều) Mức độ thuận lợi thể màu sắc (xanh thuận lợi > điểm), đỏ không thuận lợi (< điểm) 22 Hình 4.1 Biểu đồ tổng hợp ý kiến đánh giá HTTT QHSDĐ huyện Đơng Hưng Qua phân tích kết thấy đa số ý kiến đánh giá cao vai trò hệ thống việc tạo kênh tương tác bên liên quan QHSDĐ giúp làm minh bạch hóa cơng tác này, cần sớm triển khai thực tế Với lực, trình độ có, có khoảng 40% người dân khai thác hệ thống (tự trợ giúp người quen) Để triển khai hệ thống, không cần bổ sung nhiều nhân lực tất cấp, cần đầu tư thêm hạ tầng công nghệ thông tin, đặc biệt cấp xã b) Đánh giá tính đáp ứng hạ tầng công nghệ thông tin Để đánh giá tính đáp ứng hạ tầng cơng nghệ thông tin để triển khai hệ thống, đề tài khảo sát số đơn vị cấp: cấp tỉnh (văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Thái Bình, Trung tâm Cơng nghệ Thơng tin, Phòng Quản đất đai thuộc sở Tài nguyên Môi trường Thái Bình); cấp huyện (Phòng Tài ngun Mơi trường Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đông Hưng); cấp xã (khảo sát 04 xã đại diện Phú Châu, Nguyên Xá, Đông Sơn Đông Tân) Các số liệu khảo sát tổng hợp bảng 4.1 Trong bảng này, cột cuối thể giá trị trung bình số liệu 04 xã khảo sát Từ kết khảo sát trạng hạ tầng cơng nghệ thơng tin, đưa số nhận định sau khả triển khai hệ thống: số lượng máy tính cá nhân, máy tính văn phòng đủ để truy nhập hệ thống; truy cập mạng Internet cách dễ dàng nên hạ tầng mạng đáp ứng yêu cầu triển khai hệ thống; nguồn nhân lực công nghệ thông tin cấp tỉnh huyện đáp ứng yêu cầu vận hành khai thác hệ thống Đối với cấp xã cần đào tạo thêm công nghệ thông tin cho đội ngũ cán xã, qua họ hướng dẫn, giúp đỡ người dân truy nhập hệ thống (hiện có 50% số hộ dân có người biết sử dụng internet) 23 Bảng 4.1 Tổng hợp số liệu khảo sát hạ tầng công nghệ thông tin để triển khai hệ thống thông tin QHSDĐ Cấp tỉnh STT Nội dung VP ĐK Trung tâm đất đai Công nghệ tỉnh Thái Thơng tin Bình 25 2 1 Có Có Có Có Máy chủ Máy tính để bàn Máy tính xách tay Máy quét Máy in A4, A3 Máy in A0 Mạng LAN Mạng Internet Số lượng máy kết 25 nối Internet 10 Sóng Wifi Có Phần mềm văn MS Office phòng / chuyên / uStation, 11 ngành AutoCad ViLIS Hệ quản trị CSDL SQL 12 Server Các phần mềm 13 khác liên quan ViLIS đến QLĐĐ Cán chuyên 14 trách CNTT Tỷ lệ cán biết 30% thành 15 sử dụng tin học thạo; 70% văn phòng tạm đủ Tỷ lệ cán biết 10% thành 16 sử dụng phần thạo; 20% mềm GIS tạm đủ Tỷ lệ cán sử 100% 17 dụng CNTT thường công tác xuyên Tỷ lệ hộ dân có 18 người biết sử KKS dụng Internet - Cấp Huyện Phòng Quản đất đất Cấp xã Trung Phòng Tài Trung tâm bình xã nguyên & Phát triển khảo sát MT quỹ đất 11 Có Có 0 Khơng Có 15 3 Có Có KKS 14 1 KKS Có Có 12 07 15 13 Có Khơng Có Có KKS MS Office, MS Office MS Office MS Office MS Office Chrome, / uStation / uStation / uStation, / uStation FireFox / AutoCad AutoCad GCadas AutoCad uStation ArcGIS SQL SQL SQL SQL Server KKS Server Server Server Phần mềm ArcGIS, quản kho ViLIS, lưu trữ Famis 1 30% thành 70% thành 100% thành 100% 100% thạo; 70% thạo, 30% thạo thành thạo thành thạo tạm đủ tạm đủ 15% thành 20% thành 100% tạm 10% tạm thạo; 20% KKS thạo đủ dùng đủ dùng tạm đủ 100% 100% 100% 100% 50% thường thường thường thường thường xuyên xuyên xuyên xuyên xuyên KKS KKS KKS KKS 50% * Các chữ viết tắt: KKS: không khảo sát; MS Office: Microsoft Office; uStation: MicroStation 24 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết luận Đề tài hoàn thành nội dung nghiên cứu đạt sản phẩm đăng ký, bao gồm: - Đã xây dựng quy trình kiểm tra tính hợp vị trí khơng gian đất phi nơng nghiệp phương án QHSDĐ, cho phép tính đến nhiều tiêu đánh giá khác thể kết đánh giá dạng số định lượng Để nâng cao hiệu triển khai, đề tài phát triển phần mềm tiện ích LUPA có khả thực phần lớn bước quy trình đánh giá - Đã xây dựng tiêu đánh giá tính hợp vị trí khơng gian đối tượng quy hoạch sử dụng đất thuộc 06 loại đất phi nơng nghiệp có tính nhạy cảm cao - Đã phát triển hệ thống thông tin hỗ trợ cơng bố theo dõi tình hình thực phương án QHSDĐ tảng công nghệ WebGIS mã nguồn mở với chức nâng cao thu thập, quản thông tin phản hồi bên liên quan thông tin tiến độ triển khai QHSDĐ Quy trình đánh giá tính hợp vị trí không gian đất phi nông nghiệp thử nghiệm phương án QHSDĐ giai đoạn 2011-2020 huyện Đơng Hưng, tỉnh Thái Bình Kết thử nghiệm số vị trí quy hoạch đất đô thị, đất bãi thải, đất nghĩa trang chưa hợp Tuy nhiên, xét tổng thể phương án QHSDĐ huyện Đông Hưng hợp phân bố không gian đối tượng QHSDĐ Các kết đánh giá đề tài sử dụng tài liệu tham khảo điều chỉnh QHSDĐ kỳ cuối hay triển khai xây dựng phương án QHSDĐ giai đoạn 2021-2030 cho huyện Đông Hưng Hệ thống thông tin QHSDĐ bước đầu triển khai thử nghiệm cho huyện Đông Hưng Kết thử nghiệm cho thấy quyền địa phương người dân có đánh giá tốt tính khả thi tính hữu ích hệ thống, coi kênh tương tác thuận tiện quyền người dân QHSDĐ, qua nâng cao vai trò giám sát đóng góp ý kiến người dân, làm minh bạch hóa cơng tác QHSDĐ Kiến nghị Các địa phương cần xem xét việc áp dụng quy trình ứng dụng GIS đánh giá tính hợp vị trí khơng gian đề tài để kiểm tra phương án QHSDĐ giai đoạn 2021-2030 nhằm nâng cao tính khả thi phương án QHSDĐ Bộ Tài ngun Mơi trường cần có sách khuyến khích việc ứng dụng GIS QHSDĐ nói riêng hoạt động quản lý, sử dụng đất nói chung Lồng ghép việc ứng dụng cơng nghệ đại, có GIS, văn hướng dẫn QHSDĐ, đồng thời sớm xây dựng ban hành tiêu lựa chọn vị trí cho đối tượng QHSDĐ cho cấp UBND huyện Đông Hưng cho phép tiếp tục thử nghiệm hệ thống thông tin QHSDĐ để tiếp tục hoàn thiện hệ thống, chuẩn bị tiền đề để triển khai quy mô lớn 25 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Trần Quốc Bình, Phùng Vũ Thắng, Phạm Thị Thanh Thủy (2012), Ứng dụng phương pháp phân tích đa tiêu GIS đánh giá tính hợp vị trí khơng gian đối tượng quy hoạch sử dụng đất, Tuyển tập báo cáo khoa học - Hội nghị khoa học địa toàn quốc lần thứ 6, Hội Địa Việt Nam Bộ Xây dựng (2014), QCVN 01:2014/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia quy hoạch xây dựng, NXB Xây dựng, Hà Nội Nguyễn Xuân Linh, Trần Quốc Bình, Phạm Lê Tuấn, Lê Phương Thúy, Phạm Thị Thanh Thủy (2016), "Ứng dụng phương pháp phân tích đa tiêu ISM/FANP GIS lựa chọn vị trí quy hoạch bãi chơn lấp chất thải rắn sinh hoạt địa bàn huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình", Tạp chí khoa học Đại học Quốc Gia Hà Nội, 32 (2), 34-45 (2010), Bài giảng quy hoạch sử dụng đất, trường Đại học Nông Lâm, TP Huế SEMLA (2007), Hướng dẫn lồng ghép môi trường quy hoạch sử dụng đất, Chương trình Hợp tác Việt Nam Thụy Điển Tăng cường Quản Đất đai Môi trường Phùng Vũ Thắng (2012), Ứng dụng phương pháp phân tích đa tiêu GIS đánh giá tính hợp vị trí không gian đối tượng quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội Tiếng Anh A.A Isalou et al (2012), "Landfill site selection using integrated fuzzy logic and analytic network process (F-ANP)", Environmental Earth Sciences 68, 1745 Chen Y C., Lien H P., Tzeng G H., Yang L S (2010), "Fuzzy MCDM Approach for Selecting the Best Environment - Watershed Plan" Hong J., Ronald E J (2010), "Application of Fuzzy Measures in Multi Criteria Evaluation in GIS", International Journal of Geographical Information Science Direct 10 Ibrahim E H., Mohamed S E., Atwan A A (2011), "Combining Fuzzy analytic hierarchy process and GIS to select the best location for a wastewarter lift station in Elmahala El-Kubra, North Egypt", International Journal of Engineering & Technology 11 (5), 44-50 11 Luana Valentini (2011), "Development of a pMapper-based WebGIS", GIS course 2011, Politecnico di Milano (Polytechnic University of Milan) - Polo 26 Regionale di Como 12 Guillermo A M (1995), A GIS – based multicriteria approaches to land use suitability assessment and allocation, University of Illinois, Chicago 13 Kari M., Samuli A Web-based GIS to support citizen interaction in land use planning, Soil and Water Ltd 14 Semih Ö., Tug ˘B E., Selin S K (2010), "A combined fuzzy MCDM approach for selecting shopping center site: An example from Istanbul, Turkey", ScienceDirect, 37, 1973–1980 15 Senay O (2010), Why Fuzzy Analytic Hierachy Process Aproach for Transport Problems?, Yıldız Technical University Department of City and Regional Planning, Beşiktaş/İstanbul - Turkey 16 Popper F J (1981), Siting LULUs ( locally unwanted land uses) 17 Parvane R., Seyed M M (2011), "Application of spatial multi-criteria evaluation based on fuzzy method in indoor recreational site selection", Journal of Food, Agriculture & Environment, 19 (1), 526-530 18 Gupta R.D., Gupta Y.K (2004), A Spatial Modelling Approach for Seclection of Residential Sites using GIS: A case study for Chail Block of Kaushambi District, Department of Civil Engeneering, Motilal Nehru National Institute of Technology, Allahabad, India 19 Shahroodi, Kambiz, Sayyad H., Kamyar, Najibzadeh, Mohammad (2012), "Application of Analytical Hierarchy Process (AHP) Technique To Evaluate and Selecting Suppliers in an Effective Supply Chain", Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review, (8), 20 UNDP/BGP2 Planning Policy (2001), Flintshire Unitary Development Plan Housing Supply Background Paper 21 Mohammad H V., Ali A A., Abbas A (2009), "Hospital site selection using fuzzy AHP and its derivatives", Journal of Environmental Management, 90, 3048– 3056 22 Mir M K Z., Jamal G., Narges Z., Mohammad J S., Soudabe J., Ali G (2010), "Application of spatial analytical hierarchy process model in land use planning", Journal of Food, Agriculture & Environment, (2), 970-975 Website 23 http://propertymap.sfplanning.org/ 24 http://services.land.vic.gov.au/maps/pmo.jsp 25 http://www.esri.com/news/arcnews/winter0910articles/singapore-uses.html 27 ... vậy, nghiên cứu ứng dụng GIS hỗ trợ kiểm tra tính hợp lý ví trí khơng gian số loại đất phi nông nghiệp, công bố theo dõi thực phương án quy hoạch sử dụng đất cần thiết Nhiệm vụ mục tiêu nghiên cứu. .. hoạch sử dụng đất hỗ trợ công bố lấy ý kiến phản hồi phương án quy hoạch sử dụng đất 1.2 Sự cần thiết phải đánh giá tính hợp lý vị trí khơng gian đối tƣợng quy hoạch sử dụng đất Tính hợp lý diện... đánh giá xây dựng thuật tốn kiểm tra tính hợp lý không gian đất phi nông nghiệp phương án quy hoạch sử dụng đất công nghệ GIS: xây dựng thuật tốn quy trình tính tốn số đánh giá tính hợp lý vị
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG GIS HỖ TRỢ KIỂM TRA TÍNH HỢP LÝ VỀ VỊ TRÍ KHÔNG GIAN MỘT SỐ LOẠI ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP, CÔNG BỐ VÀ THEO DÕI THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG GIS HỖ TRỢ KIỂM TRA TÍNH HỢP LÝ VỀ VỊ TRÍ KHÔNG GIAN MỘT SỐ LOẠI ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP, CÔNG BỐ VÀ THEO DÕI THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay