Đánh giá thực trạng công tác bồi thường,hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp tại một số dự án trân địa bàn quận hà đông, thành phố hà nội

149 1,056 5

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,609 tài liệu

  • Loading ...
1/149 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/08/2013, 10:26

Đánh giá thực trạng công tác bồi thường,hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp tại một số dự án trân địa bàn quận hà đông, thành phố hà nội BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP NỘI ----------      ---------- ðỖ THỊ HẰNG ðÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ðẤT NÔNG NGHIỆP TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ðỊA BÀN QUẬN ðÔNG, THÀNH PHỐ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành : QUẢN LÝ ðẤT ðAI Mã số : 60.62.16 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN VĂN XA NỘI – 2011 Trường ðại học Nông nghiệp Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ………………………… i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng ñược sử dụng ñể bảo vệ một học vị nào. Tôi cam ñoan rằng, mọi sự giúp ñỡ cho việc thực hiện luận văn này ñã ñược cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn ñều ñược chỉ rõ nguồn gốc. nội, ngày…. tháng…. năm 2011 Tác giả luận văn Trường ðại học Nông nghiệp Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ………………………… ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình ñiều tra, nghiên cứu ñể hoàn thành luận văn, ngoài sự nỗ lực của bản thân, tôi ñã nhận ñược sự hướng dẫn nhiệt tình, chu ñáo của các nhà khoa học, các thầy cô giáo và sự giúp ñỡ nhiệt tình, chu ñáo của cơ quan, ñồng nghiệp và nhân dân ñịa phương. Tôi xin bày tỏ sự cảm ơn trân trọng nhất tới giáo viên hướng dẫn khoa học PGS.TS. Nguyễn Văn Xa ñã tận tình hướng dẫn giúp ñỡ tôi trong suốt quá trình hoàn thành luận văn. Tôi xin trân trọng cảm ơn sự góp ý chân thành của các thầy, cô giáo Khoa Tài nguyên và Môi trường - Trường ðại học Nông nghiệp Nội, tập thể phòng Tài nguyên và Môi trường quận ðông, Trung tâm phát triển quỹ ñất quận, Ban Bồi thường GPMB quận, phòng Tài chính - Kế hoạch quận, các phòng, ban, cán bộ và nhân dân các phường của quận ðông ñã nhiệt tình giúp ñỡ tôi trong quá trình hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn tới gia ñình, cán bộ ñồng nghiệpbạn bè ñã tạo ñiều kiện về mọi mặt cho tôi trong quá trình thực hiện ñề tài này. Tôi xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn ðỗ Thị Hằng Trường ðại học Nông nghiệp Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ………………………… iii MỤC LỤC Lời cam ñoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục hình, biểu ñồ vii 1 MỞ ðẦU 1 1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1 1.2 Mục ñích, yêu cầu: 2 2 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 4 2.1 Bản chất của công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng. 4 2.2 Chính sách bồi thường và tái ñịnh cư của các tổ chức tài trợ, của một số nước trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam 5 2.3 Chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi ñất ở Việt Nam 13 2.4 Thực tiễn công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng ở Việt Nam 30 2.5 Tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB ở thành phố Nội. 34 3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 3.1 ðịa bàn nghiên cứu 37 3.2 Nội dung nghiên cứu 37 3.2 Phương pháp nghiên cứu 37 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 39 Trường ðại học Nông nghiệp Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ………………………… iv 4.1 Khái quát ñiều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hộiquận ðông 39 4.1.1 ðiều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và cảnh quan môi trường 39 4.2 Thực trạng phát triển các ngành kinh tế 48 4.2.1 Khu vực kinh tế nông nghiệp 48 4.2.2 Khu vực kinh tế công nghiệp 49 4.2.3 Thực trạng phát triển ñô thị 49 4.2.4 Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng 51 4.3 ðịnh hướng phát triển ñô thị và các ñiểm dân cư tập trung 52 4.4 ðánh giá những thuận lợi, khó khăn của ñiều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội ảnh hưởng ñến công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB. 52 4.4.1 Thuận lợi 52 4.4.2 Khó khăn 53 4.5 ðánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi ñất nông nghiệp tại 03 dự án nghiên cứu. 54 4.5.1 Các văn bản pháp quy 54 4.5.3 Khái quát về 03 dự án nghiên cứu: 57 4.5.3 ðánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi ñất nông nghiệp tại 03 dự án nghiên cứu. 59 5 KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 85 5.1 Kết luận 85 5.2 ðề nghị 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 PHỤ LỤC 92 Trường ðại học Nông nghiệp Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ………………………… v DANH MỤC VIẾT TẮT STT Các chữ viết tắt Ký hiệu 1 Giải phóng mặt bằng GPMB 2 Bồi thường, hỗ trợ BT-HT 3 Tái ñịnh cư TðC 4 Uỷ ban nhân dân UBND 5 Ngân hàng thế giới WB 6 Ngân hàng phát triển châu Á ADB 7 Quyết ñịnh – Uỷ ban nhân dân Qð-UBND 8 Chính phủ CP Trường ðại học Nông nghiệp Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ………………………… vi DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 4.1 Diện tích cơ cấu ñất ñai năm 2010 của quận ðông 45 4.2 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế (theo GDP) 47 4.3 Tổng hợp kinh phí BT, hỗ trợ dự án Khu ñô thị mới An Hưng 69 4.4 Tổng hợp ñơn giá bồi thường về ñất tại 3 dự án 70 4.5 Kết quả phỏng vấn chi tiết về thu hồi ñất và bồi thường hỗ trợ của các hộ dân 76 4.6 Phương thức sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ của các hộ dân thuộc dự án khu công nghiệp ðồng Mai 78 4.7 Tình trạng việc làm của số người dân trong ñộ tuổi lao ñộng trước và sau khi thu hồi ñất tại 03 Dự án 79 Trường ðại học Nông nghiệp Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ………………………… vii DANH MỤC HÌNH, BIỂU ðỒ STT Tên hình, biểu ñồ Trang 4.1 Cơ cấu ñất ñai năm 2010 của quận ðông 46 4.2 Diện tích ñất ñã thực hiện xong công tác GPMB 63 4.1 Tiến ñộ thi công dự án Khu ñô thị mới Lê Trọng Tấn – Geleximco. 66 4.2 Thi công phần móng – Dự án Khu ñô thị An Hưng 71 4.3 Thi công nhà liền kề - Khu ñô thị mới An Hưng 71 Trường ðại học Nông nghiệp Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ………………………… 1 1. MỞ ðẦU 1.1. Tính cấp thiết của ñề tài ðất ñai là tài sản quốc giagiá trị lớn, có vị trí ñặc biệt quan trọng ñối với ñời sống của từng hộ gia ñình, cá nhân, là tư liệu sản xuất ñặc biệt, là ñiều kiện tối thiểu ñảm bảo cho quá trình tái sản xuất giúp xã hội không ngừng phát triển. Trong quá trình ñổi mới nền kinh tế - xã hộinước ta, cơ chế kinh tế thị trường ñã từng bước ñược hình thành, các thành phần kinh tế phát triển mạnh mẽ và một xu hướng tất yếu về nguồn lực ñầu vào cho sản xuất và sản phẩm ñầu ra ñều phải trở thành hàng hoá, trong ñó ñất ñai cũng không phải là ngoại lệ. Hội nhập khu vực và toàn cầu với sự kiện Việt Nam trở thành thành viên chính thức của tổ chức Thương Mại Thế Giới là vấn ñề trọng ñiểm hiện nay, nhằm thúc ñẩy sự phát triển kinh tế của ñất nước. Mặc ñã ñạt ñược một số thành tựu to lớn làm biến ñổi bộ mặt kinh tế, xã hội của ñất nước nhưng kinh tế phát triển trên nền tảng cơ sở hạ tầng còn nhiều thiếu thốn, chưa ñồng bộ nên chưa phát huy ñược hết tiềm năng vốn có. ðể ñáp ứng yêu cầu ñó thì việc Nhà nước thu hồi ñất ñể xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế là hết sức cần thiết. Trong ñiều kiện quỹ ñất ngày càng hạn hẹp mà nhu cầu ñầu tư ngày càng tăng thì vấn ñề lợi ích kinh tế của các tổ chức, cá nhân khi Nhà nước giao ñất cũng như thu hồi ñất ngày càng ñược quan tâm. Vì vậy, công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi ñất ñã và ñang là một vấn ñề mang tính thời sự cấp bách. Trong những năm qua, chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng ñã ñi vào cuộc sống, tạo mặt bằng cho các dự án xây dựng ở Việt Nam, tạo nguồn lực sản xuất, chuyển ñổi cơ cấu, phát triển ñô thị và ñổi Trường ðại học Nông nghiệp Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ………………………… 2 mới diện mạo nông thôn. Song trước những ñổi mới của chính sách ñất ñai và sự vận ñộng của thị trường bất ñộng sản mà trong ñó có thị trường quyền sử dụng ñất, chính sách bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi ñất hiện hành ñã bộc lộ một số tồn tại ảnh hưởng ñến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án ñầu tư ở Việt Nam. Thực tiễn ñã khẳng ñịnh công tác giải phóng mặt bằng là ñiều kiện tiên quyết ñể thực hiện thành công dự án. Mà tiến ñộ giải phóng mặt bằng ra sao thì vấn ñề chính sách bồi thường, hỗ trợ của Nhà nước cho người dân có ñất bị thu hồi hợp lý sẽ có ý nghĩa vô cùng to lớn. ðông là quận mới của Thành phố Nội ñang trên ñà phát triển ñể trở thành khu trung tâm kinh tế lớn mạnh của thành phố. Hiện nay, trên ñịa bàn quận ðông có 78 dự án lớn nhỏ ñang ñược triển khai ñồng loạt song một số dự án vẫn còn vướng mắc mặt bằng vì chưa GPMB ñược. ðặc biệt trong tình hình hiện nay với tốc ñộ ñô thị hoá mạnh mẽ trên ñịa bàn quận thì nhu cầu về quỹ ñất sạch là hết sức quan trọng ñể tạo ñà cho việc kêu gọi các nhà ñầu tư trong và ngoài nước ñầu tư vào trong ñịa bàn nhằm thúc ñẩy nền kinh tế của quận. Tuy nhiên tiến ñộ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB trên ñịa bàn quận hiện nay còn có nhiều khó khăn vướng mắc cả về mặt chủ quan và khách quan. Với những lý do nêu trên, ñể ñánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi ñất, tôi tiến hành thực hiện ñề tài: “ðánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi ñất nông nghiệp tại một số dự án trên ñịa bàn quận ðông, thành phố Nội” 1.2. Mục ñích, yêu cầu: 1.2.1 Mục ñích: - Tìm hiểu tình hình chung về công tác bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi ñất. . hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi ñất, tôi tiến hành thực hiện ñề tài: “ðánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi ñất nông nghiệp tại. THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ðẤT NÔNG NGHIỆP TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ðỊA BÀN QUẬN HÀ ðÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng công tác bồi thường,hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp tại một số dự án trân địa bàn quận hà đông, thành phố hà nội , Đánh giá thực trạng công tác bồi thường,hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp tại một số dự án trân địa bàn quận hà đông, thành phố hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn