NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM HỒNG NGOẠI NHIỆT LANDSAT XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT VÀ ĐỘ ẨM ĐẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIÁM SÁT HẠN HÁN

30 46 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 13:24

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM HỒNG NGOẠI NHIỆT LANDSAT XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT VÀ ĐỘ ẨM ĐẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIÁM SÁT HẠN HÁNNGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM HỒNG NGOẠI NHIỆT LANDSAT XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT VÀ ĐỘ ẨM ĐẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIÁM SÁT HẠN HÁNNGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM HỒNG NGOẠI NHIỆT LANDSAT XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT VÀ ĐỘ ẨM ĐẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIÁM SÁT HẠN HÁNNGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM HỒNG NGOẠI NHIỆT LANDSAT XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT VÀ ĐỘ ẨM ĐẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIÁM SÁT HẠN HÁNNGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM HỒNG NGOẠI NHIỆT LANDSAT XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT VÀ ĐỘ ẨM ĐẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIÁM SÁT HẠN HÁNNGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM HỒNG NGOẠI NHIỆT LANDSAT XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT VÀ ĐỘ ẨM ĐẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIÁM SÁT HẠN HÁNNGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM HỒNG NGOẠI NHIỆT LANDSAT XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT VÀ ĐỘ ẨM ĐẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIÁM SÁT HẠN HÁN BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI ĐỀ TÀI KHOA HỌC CƠNG NGHỆ CẤP BỘ BÁO CÁO TĨM TẮT KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM HỒNG NGOẠI NHIỆT LANDSAT XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT ĐỘ ẨM ĐẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIÁM SÁT HẠN HÁN Mã số: 2015.08.10 Cơ quan chủ trì đề tài: Trƣờng Đại học Tài nguyên Môi trƣờng Hà Nội Chủ nhiệm đề tài: TS Vũ Danh Tuyên HÀ NỘI - 2017 BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM HỒNG NGOẠI NHIỆT LANDSAT XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT ĐỘ ẨM ĐẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIÁM SÁT HẠN HÁN Mã số: 2015.08.10 CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI CƠ QUAN CHỦ TRÌ TS Vũ Danh Tuyên PGS TS Phạm Quý Nhân HÀ NỘI - 2017 MỤC LỤC M U T M N P I P Ư NG P Ộ M TT P I TT T ÔNG TIN N I T TƯ I U N NG NGO I N I T Ộ M T N S T P P – TV I II N M S NP M TÀI 12 Q 12 Q TV I 14 X 15 2.4 19 25 T U N I N NG 26 MỞ ĐẦU T nh cấp thi t đề tài V N T T T N N – T V T T N N N T Trong ba th p kỷ qua, công ngh vi s c to l ĩ c nghiên c ng thành t u h t t tr thành m t công c quan tr ng cho vi n ng nghiên c u v m c toàn c ng V N N N NO V RR N G T NO P W O V RR N P M N S T ST R N OR G N S T TM M TM M T M chên N Y M (2007) [25], Hyung Moo Kim et al (2005) [26], Javed Maltick et al (2008) [22], K Sundara Kumar et al (2012) [30], Alipour T et al (2004) [18] N S T T Q S V T M TP M T V N V T N S T M [13] T Y Y MO IS N T Nguyên [8, 9] TV I TV I T xây N VI V T N VI S N VI I TV I TV I T N VI TV I M TV I P R – Bajgrian et al (2012), Zhiqiang Gao et al (2010), Z Wan, P Wang, X Li (2004), Jan Haas T V N V MO IS NO V RR ASTER, LANDSAT (60m – N S T tài“ M c tiêu nghiên cứu M c tiêu nghiên cứu N S T Nội ung nghiên cứu dung sau:  N N S T  N LANDSAT  N  N N S T T  N N S T T – TV I  X N S T Phƣơng ph p nghiên cứu thu t s Phƣơng ph p nghiên cứu  P ng thu t : V  Ph N ; : s – TV I  P S N P  P Landsat;  – TV I tinh Landsat I PHƢƠNG PHÁP CHIẾT TÁCH THÔNG TIN NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT ĐỘ ẨM ĐẤT TỪ TƢ LIỆU ẢNH HỒNG NGOẠI NHIỆT LANDSAT 1.1 Phƣơng ph p c đ nh nhiệt độ ề m t a) Chuy n gi tr số nguyên ảnh sang gi tr W TM ức điện từ -2 µm-1 TM : ( ) ( ) T –G W sr.µm)]; –G –G –G –G , , T STT Landsat ETM+ Landsat Kênh 6.1 Low gain 17.04 0.0 6.2 High gain 12.65 3.2 15.3032 1.2378 u: ( ) T , – RADIANCE_MIUL_BAND_x v R –G I N N ); N .2 , T STT Kênh Landsat TIRS 10 3.3420.10-4 0.10000 Landsat TIRS 11 3.3420.10-4 0.10000 b) X cđ nhnhiệtđộ độ s ng N c theo công sau: ( ( ) ) T –N – W sr.µm)]; – G , 1.3) .3 STT T Landsat TM Landsat ETM+ Landsat Kênh (Kelvin) (W/(m2.sr.µm)) 607.76 1260.56 666.09 1282.71 10 774.89 1321.08 11 480.89 1201.14 c) X cđ nhđộ ph t ề m t thông T nhiên T nghiên T TM TM O I TIRS P P N VI N NDVIsoil, NDVIveg T B) Pv N ST 13 Bƣ c V T G   1.0094  0.0047ln( NDVI ) X (2.2) Pv tro Bƣ c 1.5) X V Bƣ c X b ) 2.2 Quy trình đ nh gi độ ẩm đất sở ch số TVDI Q – TV I 2.2 TM TM N VI s TM TM N N N VI TV I T N VI N VI TV I ) 14 T T R NIR TIR X λ) N NDVI T B) N – ST TV I P 2.2 – X y ng phần mềm c đ nh nhiệt độ ề m t đ nh gi độ ẩm đất – TV I 15 G Landsat TI N VI – TV I h T TV I TM TM Landsat 16 M làm vi c nh Tr v tr b u phiên làm vi c m i Phóng to hình nh Thu nh hình nh Di chuy n nh v v nh v cc as ỷ l 1:1 Tr giúp Thoát kh i phiên làm vi c k TM L a ch n TM L a ch n O I L a ch n n lo i cho làm vi c làm vi c làm vi c ă P làm vi c kênh P T khu S Trong 17 cho tên gian xây 18 2.4 Bản đ nhiệt độ ề m t ản đ ph n v ng nguy hạn h n – – – – 19 – – – – 20 – – – – inh 21 ă ă 22 ă ă 23 ă ă 24 Danh m c c c ài o iên quan đ n đề tài Trinh Le Hung, Terekhin E., Vu Danh Tuyen (2015) Application of remote sensing in determining land surface emissivity using Landsat multispectral image (a case study: Bac Binh district, Binh Thuan province, Vietnam), Current problems in remote sensing of the Earth from space, Vol 6, 59 – 68, ISSN: 2070 – 7401 (SCOPUS) T V T T T V T M 92 – 98 T N T T M T V N – 13 T P P – 2016, SP N – 477, ISBN: 978 – 604 – 54 – 3347 – Trinh Le Hung, Vu Danh Tuyen, Dao Khanh Hoai, Vuong Trong Kha (2016) Temporal dynamics of land surface temperature in dry season 2014-2015 in Lam Ha district, Lam Dong province in central highlands, Vietnam from Landsat TIRS time series images, International Symposium on Geo-spatial and Mobile Mapping Technologies and Summer School for Mobile Mapping Technology, Hanoi University of Mining and Geology T V T V T T Tĩ M 129 – 134 25 ẾT LU N IẾN NGHỊ T   S N P – 2016 so N N  – TV I S N P N – P TV I 26  T M N S S  27 ... ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM HỒNG NGOẠI NHIỆT LANDSAT XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT VÀ ĐỘ ẨM ĐẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIÁM SÁT HẠN HÁN Mã số: 2015.08.10 CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI CƠ QUAN CHỦ TRÌ... ph p nghiên cứu  P ng thu t : V  Ph N ; : s – TV I  P S N P  P Landsat;  – TV I tinh Landsat I PHƢƠNG PHÁP CHIẾT TÁCH THÔNG TIN NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT VÀ ĐỘ ẨM ĐẤT TỪ TƢ LIỆU ẢNH HỒNG NGOẠI NHIỆT... NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ CẤP BỘ BÁO CÁO TĨM TẮT KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM HỒNG NGOẠI
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM HỒNG NGOẠI NHIỆT LANDSAT XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT VÀ ĐỘ ẨM ĐẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIÁM SÁT HẠN HÁN, NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM HỒNG NGOẠI NHIỆT LANDSAT XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT VÀ ĐỘ ẨM ĐẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIÁM SÁT HẠN HÁN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay