Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trường tiểu học lô mô nô xốp mỹ đình, thành phố hà nội theo tiếp cận quản lý nhân lực (LV02646)

104 17 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 11:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THỊ LÝ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƢỜNG TIỂU HỌC LÔ MÔ NƠ XỐP MỸ ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI THEO TIẾP CẬN QUẢN LÝ NHÂN LỰC Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Phan Thị Hồng Vinh HÀ NỘI, 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THỊ LÝ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƢỜNG TIỂU HỌC LÔ MÔ NÔ XỐP MỸ ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI THEO TIẾP CẬN QUẢN LÝ NHÂN LỰC Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN KIỂM HÀ NỘI, 2017 LỜI CẢM ƠN Đề tài : “Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Lơmơnơxốp Mỹ Đình, thành phố Hà Nội theo tiếp cận quản lý nhân lực ” kết trình nghiên cứu thân tác giả sau thời gian học tập trƣờng Đại học Sƣ Phạm Hà Nội Với tình cảm chân thành, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đối với: - Ban giám hiệu, Phòng đào tạo sau Đại học Trƣờng Đại Sƣ phạm Hà Nội II, Hội đồng đào tạo cao học chuyên ngành Quản lí giáo dục; Các thầy giáo, cô giáo trực tiếp giảng dạy giúp đỡ tơi suốt q trình học tập viết luận văn; Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Trần Kiểm, ngƣời Thầy tận tình, chu đáo trực tiếp hƣớng dẫn khoa học giúp đỡ tơi hồn thành luận văn này; Đồng thời chân thành cảm ơn: Lãnh đạo chuyên viên Phòng Giáo dục đào tạo quận Nam Từ Liêmthành phố Hà Nội Các đồng chí Hiệu trƣởng, phó Hiệu trƣởng trƣờng Tiểu học địa bàn phòng giáo dục quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Bạn bè đồng nghiệp động viên, khích lệ tơi học tập hồn thành luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng song luận văn nhƣng khơng thể tránh khỏi thiếu sót, tác giả kính mong nhận đƣợc góp ý bảo thầy cô, cán nghiên cứu, nhà quản lý giáo dục bạn đồng nghiệp Hà Nội, tháng 11 năm 2017 Tác giả Nguyễn Thị Lý L I C M ĐO N Để hoàn thành luận văn, thân tác giả lại dạy trƣờng nên dễ dàng để thu thập số liệu đồng thời phát phiếu điều tra tới tận tay 30 ngƣời đồng chí lãnh đạo, cán quản lý, Chủ tịch Cơng đồn , giáo viên trƣờng Tơi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực không trùng lặp với đề tài khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn đƣợc cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Hà Nội, tháng 11 năm 2017 Tác giả Nguyễn Thị Lý MỤC LỤC Trang TR NG PHỤ BÌ ……………….…………………………………………………1 L I CẢM ƠN L I C M ĐO N MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT D NH MỤC BẢNG BIỂU 10 MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu 4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: 4.2 Phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học 6 Phƣơng pháp nghiên cứu 6.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: 6.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn bao gồm: 6.2.1 Phương pháp điều tra thông qua phiếu trưng cầu ý kiến: 6.2.2 Phương pháp vấn: 6.3 Nhóm phương pháp bổ trợ khác: NỘI DUNG CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Ở nước 1.1.2 Ở Việt Nam 1.2 Vị trí trƣờng tiểu học hệ thống giáo dục quốc dân 11 1.2.1 Vị trí trường Tiểu học 11 1.2.2 Mục tiêu nội dung giáo dục Tiểu học 11 1.2.3 Nhiệm vụ quyền hạn trường Tiểu học 12 1.2.4 Vai trò giáo viên Tiểu học 13 1.2.5 Tiêu chuẩn GV TH 14 1.3 Lý luận quản lý phát triển đội ngũ giáo viên Tiểu học 15 1.3.1 Chức năng,nhiệm vụ Hiệu trưởng 15 1.3.2 Mục tiêu phát triển đội ngũ: 16 1.3.3 Nội dung phát triển ĐNGVTH theo tiếp cận “Quản lý nhân lực” 19 1.4 Những nhân tố ảnh hƣởng đến quản lý phát triển đội ngũ GV TH 23 1.4.1 Những nhân tố liên quan đến chủ thể quản lý 23 1.4.2 Những nhân tố liên quan đến đối tượng quản lý 24 1.4.3 Những nhân tố liên quan đến môi trường quản lý 24 Kết luận chƣơng 25 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƢ NG TIỂU HỌC LÔMÔNÔXỐP MỸ ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI THEO TIẾP CẬN QUẢN LÝ NHÂN LỰC 26 2.1 Vài nét tình hình giáo dục quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 26 2.1.1 Quy mô mạng lưới trường, lớp 26 2.1.3 Về chất lượng giáo dục 26 2.1.4 Đội ngũ giáo viên 28 2.1.5 Cơ sở vật chất trường học 29 2.1.6 Đánh giá chung 29 2.2 Khái quát giáo dục trƣờng tiểu học Lơmơnơxốp Mỹ Đình, thành phố Hà Nội 31 2.2.1 Hệ thống trường lớp 31 2.2.2.Về quy mô học sinh 31 2.2.4 Về chất lượng học sinh 32 2.2.4.1 Đạo đức: 32 2.2.4.2 Học tập: 32 Ngoài nhóm HS yếu đƣợc nhà trƣờng quan tâm ý mở lớp phụ đạo sáng thứ hàng tuần nhằm bồi dƣỡng học sinh yếu mơn tiếng Việt, tốn, tiếng nh 33 2.2.4.3 Về hoạt động văn nghệ, thể dục, mỹ thuật, ngoại khóa: 33 2.2.4.4 Về kết học kỳ II đạt 33 2.3 Thực trạng đội ngũ giáo viên trƣờng Tiểu học Lơmơnơxốp Mỹ Đình, thành phố Hà Nội 34 2.3.1 Về số lượng 34 2.3.2 Về chất lượng 34 2.4 Thực trạng quản lý phát triển đội ngũ 35 2.4.1 Về kế hoạch đội ngũ 35 2.4.2 Về tuyển chọn 35 2.4.3 Về sử dụng 36 2.4.4 Về đào tạo bồi dưỡng 36 2.4.6 Về kiểm tra đội ngũ 38 2.5 Thực trạng nhân tố ảnh hƣởng đến quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trƣờng Tiểu học Lơmơnơxốp Mỹ Đình thành phố Hà Nội 39 2.5.1 Thực trạng nhân tố liên quan đến chủ thể quản lý 39 2.5.2 Thực trạng nhân tố liên quan đến đối tượng quản lý 41 2.5.3 Thực trạng nhân tố liên quan đến môi trường quản lý 43 2.6 Đánh giá chung 44 Kết luận chƣơng 46 CHƢƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘ NGŨ GIÁO VIÊN TRƢ NG TIỂU HỌC LƠMƠNƠXỐP MỸ ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI THEO TIẾP CẬN QUẢN LÝ NHÂN LỰC 47 3.1 Những có tính định hƣớng 47 3.1.1 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội quận Nam Từ Liêm thành phố Hà Nội 47 3.1.2 Định hướng phát triển GD-ĐT quận Nam Từ Liêm thành phố Hà Nội đến năm 2020 49 3.2 Biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trƣờng Tiểu học Lơmơnơxốp Mỹ Đình thành phố Hà Nội theo tiếp cận quản lý nhân lực 49 3.2.1 Nâng cao nhận thức vị trí tầm quan trọng việc xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên 49 3.2.1.1 Định hướng 49 3.2.1.2 Mục đích yêu cầu 50 3.2.1.3 Nội dung biện pháp 50 3.2.1.4 Tổ chức thực 51 3.2.1.5 Điều kiện thực 52 3.2.2 Xây dựng phát triển đồng đội ngũ số lượng, chất lượng cấu 52 3.2.2.1 Mục đích yêu cầu: 52 3.2.2.2 Nội dung, phương hướng thực hiện: 53 3.2.2.3 Tổ chức thực hiện: 54 3.2.2.4 Điều kiện thực hiện: 55 3.2.3 Tăng cường công tác quản lý đội ngũ, tuyển chọn sử dụng có hiệu đội ngũ giáo viên 55 3.2.3.1 Mục đích yêu cầu: 56 3.2.3.2 Nội dung, phương hướng thực hiện: 56 3.2.3.3.Tổ chức thực hiện: 57 3.2.3.4 Điều kiện thực hiện: 58 3.2.4 Chú trọng bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp 58 3.2.4.1 Mục đích yêu cầu: 59 3.2.4.2 Nội dung, phương hướng thực hiện: 59 3.2.4.3 Tổ chức thực hiện: 61 3.2.4.4 Điều kiện thực hiện: 61 3.2.5 Thực chế sách giáo dục, sách sở vật chất nhằm tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ đội ngũ giáo viên 62 3.2.5.1 Mục đích yêu cầu: 62 3.2.5.2 Nội dung, phương hướng thực hiện: 63 3.2.5.3 Tổ chức thực hiện: 63 3.2.5.4 Điều kiện thực hiện: 64 3.2.6 Xây dựng nguồn lực đầu tư cho việc phát triển đội ngũ 64 3.2.6.1 Mục đích yêu cầu 64 3.2.6.2 Nội dung, phương hướng thực hiện: 64 3.2.6.3 Tổ chức thực hiện: 65 3.2.6.4 Điều kiện thực hiện: 65 3.3 Mối quan hệ biện pháp 65 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết khả thi biện pháp đề xuất 66 3.4.1.Các bước khảo nghiệm 66 3.4.2 Kết khảo nghiệm 67 Kết luận chƣơng 74 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 75 D NH MỤC TÀI LIỆU TH M KHẢO 77 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt DH Viết đầy đủ : ĐN GV Dạy học Đội ngũ giáo viên GV : Giáo viên HS : Học sinh HĐ QL : Hoạt động quản lý PT : Phát triển TH : Tiểu học 78 [15] Phạm Minh Hạc, Trần Kiều, Đặng Bá Lãm, Nghiêm Đình Vỳ chủ biên (2002), Giáo dục giới vào kỷ 21, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội [16]Đặng Thành Hƣng (2002), Dạy học đại: Lí luận – Biện pháp – Kĩ thuật, Nxb Tiểu học quốc gia, Hà Nội, 439 tr [17] Đặng Thành Hƣng (2010), “Bản chất quản lí giáo dục“, Tạp chí Khoa học giáo dục, số 60 tháng 9, Hà Nội, tr 6-9 [18]Đặng Thành Hƣng (2010), “Đặc điểm quản lí giáo dục quản lí trƣờng học bối cảnh đại hóa hội nhập quốc tế“, Tạp chí Quản lí giáo dục, số 17 tháng 10, Hà Nội, tr 8-12/20 [19]Đặng Thành Hƣng (2013), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học quản lí giáo dục, Trƣờng Tiểu học sƣ phạm Hà Nội 2, 131 tr [20]Đặng Thành Hƣng (2013), Tiếp cận quản lí giáo dục đại, Trƣờng Tiểu học sƣ phạm Hà Nội 2, Hà Nội [21] Đặng Thành Hƣng (2015), Chương trình – phương pháp kĩ dạy học đại, Trƣờng Tiểu học sƣ phạm Hà Nội 2, Hà Nội [22] Đặng Thành Hƣng (2015), Quản lí chất lượng giáo dục, Trƣờng Tiểu học sƣ phạm Hà Nội 2, Hà Nội [23] Trần Kiểm (2007), Tiếp cận đại quản lý giáo dục, NXB Tiểu học sƣ phạm, Hà Nội [24] Trần Kiểm (2016), Những vấn đề khoa học quản lý giáo dục, NXB Tiểu học sƣ phạm, Hà Nội (in lần thứ tám) [25] Trần Kiểm (2016), Quản lí lãnh đạo nhà trƣờng hiệu (tiếp cận lực), NXB Tiểu học sƣ phạm, Hà Nội [26]Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam ngày 27/6/2005, Luật Giáo dục, Ban hành theo định số 38/2005/QH11 [27] Văn phòng Trung Ƣơng Đảng (2016), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII – Đảng Cộng sản Việt Nam [28] Nguyễn Nhƣ Ý (1999), Đại từ điển Tiếng Việt NXB Văn hố - Thơng tin, Hà Nội 79 [29] Paul Hersey, Kenneth Blanchard (1995), Quản lí nguồn nhân lực, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, Ngƣời dịch: Đặng Thành Hƣng, Đặng Mạnh Phổ, Nguyễn Thị Hạnh [30] Các cơng trình nghiên cứu Fumiko Shinohara (2004 “ICTs in Teachers Training, UNESCO”); Harry Kwa (2004 “Information Technology Training Program for Student and Teachers”); David C.B (1979 “Teachers”) Đặng Quốc Bảo (2009), Phát triển nguồn nhân lực, phát triển người – Giáo trình dành cho HS chuyên ngành QLGD PHỤ LỤC CÁC MẪU PHIẾU ĐIỀU TR Mẫu 01 PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản lí giáo viên) Để có sở khoa học thực tiễn cho việc nghiên cứu vấn đề “Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Lơmơnơxốp Mỹ Đình, thành phố Hà Nội”, xin nh(Chị) vui lòng cho biết ý kiến số vấn đề thực trạng đội ngũ giáo viên tiểu học nhà trƣờng Nội dung phù hợp với ô nào, cột nào, xin nh(Chị) đánh dấu X vào cột Vai trò, vị trí giáo viên nâng cao chất lƣợng dạy học trƣờng Tiểu học? - Rất quan trọng…………………………………………………………… - Quan trọng……………………………………………………………… - Ít quan trọng……………………………………………………………… Phẩm chất trị đạo đức, lối sống đội ngũ giáo viên tiểu học ở trƣờng Tiểu học Lơmơnơxốp Mỹ Đình, thành phố Hà Nội nhƣ nào? - Đáp ứng tốt………………………………………………………………… - Bình thường ……………………………………………………………… - Chưa đáp ứng …………………………………………………………… Theo Anh(Chị) phẩm chất trị đạo đức, lỗi sống đội ngũ giáo viên tiểu học trƣờng Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình, thành phố Hà Nội thuộc mức độ nào? Các mức độ Tiêu chí đánh giá STT Nhận thức tƣ tƣởng trị với trách nhiệm công dân, nhà giáo với nhiệm vụ xây dựng bảo vệ tổ quốc Chấp hành pháp luật, sách nhà nƣớc Chấp hành quy chế ngành, quy định nhà trƣờng, kỉ luật lao động Đạo đức, nhân cách lối sống lành mạnh, sáng nhà giáo; tinh thần đấu tranh chống biểu tiêu cực Ý thức phấn đấu vƣơn lên nghề nghiệp; tín nhiệm đồng nghiệp, học sinh cộng đồng Trung thực cơng tác; đồn kết quan hệ đồng nghiệp; phục vụ nhân dân học sinh Tốt Khá Trung bình Yếu Anh(Chị) cho ý kiến đánh giá kiến thức đội ngũ giáo viên Tiểu học trƣờng Tiểu học Lơmơnơxốp Mỹ Đình theo mức độ sau Các mức độ STT Tiêu chí đánh giá Về kiến thức Kiến thức tâm lí học sƣ phạm tâm lí học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học Kiến thức kiểm tra, đánh giá kết học tập, rèn luyện học sinh Kiến thức phổ thông trị, xã hội nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, tiếng dân tộc Kiến thức địa phƣơng nhiệm vụ Chính trị, kinh tế, văn hố, xã hội tỉnh, huyện, xã nơi giáo viên công tác Tốt Khá Trung bình Yếu Anh(Chị) cho ý kiến kỹ sƣ phạm đội ngũ giáo viên Tiểu học trƣờng Tiểu học Lơmơnơxốp Mỹ Đình Các mức độ Các kỹ STT Lập đƣợc kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hƣớng đổi Tổ chức thực hoạt động dạy học lớp phát huy đƣợc tính động sáng tạo học sinh Công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp Thực thông tin hai chiều quản lí chất lƣợng giáo dục; hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hố mang tính giáo dục Xây dựng, bảo quản sử dụng có hiệu hồ sơ giáo dục giảng dạy Tốt Khá Trung bình Yếu Anh(Chị) cho ý kiến mức độ đáp ứng lực nghề nghiệp đội ngũ giáo viên trƣờng Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình Các mức độ STT Kỹ năng, lực Đáp Đáp ứng ứng tốt tốt Bình thƣờng Chƣa đáp ứng Phẩm chất đội ngũ giáo viên Tiểu học Kiến thức đội ngũ giáo viên Tiểu học Kỹ sƣ phạm đội ngũ giáo viên Tiểu học Xin Anh(Chị) vui lòng cho biết Anh(Chị) là: - Cán quản lý: Giáo viên: - Độ tuổi: Dƣới 30 tuổi Từ 31-40 Từ 51-55 Từ 56-60 Từ 41- 50 - Thâm niên công tác: Dƣới năm Từ - 10năm Xin chân thành cảm ơn Từ 11 - 20 năm 20 năm trở lên Mẫu 02 CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản lí giáo viên) Để có sơ sở khoa học cho việc nghiên cứu thực tiễn vấn đề “Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Lơmơnơxốp Mỹ Đình, thành phố Hà Nội”, xin nh(Chị) vui lòng cho biết ý kiến số vấn đề thực trạng biện pháp quản lí phát triển đội ngũ GV thị xã thực Nội dung phù hợp với cột nào, xin nh(Chị) đánh dấu X vào cột NỘI DUNG Đánh giá chi tiết biện pháp mà hiệu trƣởng trƣờng tiểu học thực việc phát triển đội ngũ giáo viên Thực Biện pháp STT Quan trọng Bồi dƣỡng lực sƣ I phạm cho đội ngũ giáo viên Bồi dƣỡng chuyên môn theo chuyên đề Bồi dƣỡng đổi phƣơng pháp dạy học tiểu học Bồi dƣỡng kỹ soạn (Thiết lập giáo án) Bồi dƣỡng kỹ giảng dạy lớp Ít Khơng quan quan trọng trọng Hiệu Làm Bình Chƣa tốt thƣờng tốt Bồi dƣỡng kỹ tổ chức hình thức dạy học Bồi dƣỡng kỹ tạo lập, sử dụng đồ dùng dạy học thiết bị dạy học Dự rút kinh nghiệm phân tích giảng Tự học tự bồi dƣỡng có thu hoạch Tham gia học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp, trƣờng tiên tiến II Phân cơng, Sử dụng đội ngũ giáo viên Bố trí, xếp, phân công sử dụng đội ngũ giáo viên hợp với khả năng, lực Bố trí, xếp, phân công sử dụng giáo viên phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ Huyện Chế độ, định mức lao động sƣ phạm lao động khoa học giáo viên Chế độ, định mức lao động quản lí III Kiểm tra, đánh giá đội ngũ giáo viên Kiểm tra việc thực kế hoạch giáo viên Kiểm tra việc thực quy chế chuyên môn Chỉ đạo việc kiểm tra giáo án, giảng, sổ lên lớp giáo viên Nội dung giảng dạy đảm bảo đƣờng lối, sách Đảng, Pháp luật Nhà nƣớc Nội dung kiến thức, lí luận chặt chẽ Chú trọng đến việc rèn luyện kỹ năng, lực sáng tạo học sinh IV Phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực học sinh Đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao trình độ giáo viên Có kế hoạch cử giáo viên đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ Thực kế hoạch cử giáo viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn Thúc đẩy đội ngũ giáo viên tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ Chính sách, chế độ động viên giáo viên học tập Học tập, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ tiêu chí thi đua đánh giá giáo viên Biện pháp để giáo viên phấn đấu đạt chuẩn nghề nghiệp Tạo môi trƣờng thuận lợi V cho việc phát triển đội ngũ giáo viên Các điều kiện sở vật chất, thiết bị giảng dạy Tài liệu chuyên môn, giáo án giảng dạy Quan hệ hợp tác giáo viên học sinh Quan hệ hợp tácgiữa giáo viên với giáo viên Khơng khí dân chủ mơi trƣờng làm việc Những yếu tố ảnh hƣởng đến việc phát triển đội ngũ giáo viên Tiểu học trƣờng Tiểu học Lơmơnơxốp Mỹ Đình Mức độ ảnh hƣởng Yếu tố chủ quan STT Ảnh hƣởng nhiều Ít ảnh hƣởng Khơng ảnh hƣởng Yêu cầu đội ngũ giáo viên đạt đến trình độ chuẩn theo quy định Cơ chế quản lí ảnh hƣởng đến q trình quản lí hoạt động Nhà trƣờng chƣa thật có quyền định việc tuyển dụng giáo viên Điều kiện kinh tế đội ngũ giáo viên chƣa đảm bảo Đội ngũ giáo viên nhiều bất cập, chƣa đạt chuẩn theo quy định chƣa phù hợp với quy mô phát triển giáo dục thị xã Mức độ ảnh hƣởng STT Yếu tố khách quan Ảnh hƣởng nhiều Chƣa có biện pháp để thực kế hoạch tuyển dụng giáo viên đề Chƣa tích cực đề xuất với cấp sách đãi ngộ để thu hút tuyển dụng giáo viên Ít ảnh hƣởng Không ảnh hƣởng giỏi, học sinh chất lƣợng phục vụ Huyện Phân cơng, bố trí công việc cho đội ngũ giáo viên chƣa thật hợp lý Chƣa có biện pháp khuyến khích giáo viên tự học tập bồi dƣỡng nâng cao trình độ Chƣa có biện pháp tổ chức cho giáo viên nghiên cứu ứng dụng phƣơng tiện đại giảng dạy Việc kiểm tra đánh giá chất lƣợng đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp hạn chế Theo Anh(Chị), khó khăn thuận lợi ảnh hƣởng đến việc phát triển đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp a Thuận lợi - Chính sách Đảng Nhà nƣớc phát triển giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên…………………………………………………………… - Định hƣớng Đảng, Nhà nƣớc nâng cao chất lƣợng giáo dục cung cấp nguồn nhân lực chất lƣợng cao cho xã hội………………………… - Sự quan tâm cấp ủy, quyền địa phƣơng………… - Các quy định trình độ chuẩn đội ngũ giáo viên…………… - Sự nổ nhiệt tình đội ngũ giáo viên……………………… - Chính sách, chế độ giáo viên ngày tăng……………… b Khó khăn Khó khăn việc xây dựng kế hoạch cụ thể đào tạo, bồi dƣỡng giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp…………………………………………… Khó khăn việc tổ chức, đạo giáo viên thực hiên kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng………………………………………………………………… Khó khăn việc bố trí sử dụng cán giáo viên……………… Khó khăn việc động viên khuyến khích tạo điều kiện để giáo viên thực kế hoạch đào tạo bồi dƣỡng…………………………………… Khó khăn việc phối kết hợp tổ chức quần chúng nhà trƣờng hội CMHS, dƣới lãnh đạo chi Đảng việc phát triển đội ngũ giáo viên……………………………………………………………… Khó khăn việc thực chế độ sách, chế độ ƣu đãi cho giáo viên học tập, bồi dƣỡng nâng cao trình độ…………………………… Khó khăn việc kiểm tra đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp Khó khăn việc tham mƣu với cấp…………………………… Khó khăn việc tự học tập, bồi dƣỡng nâng cao lực chuyên môn nghiệp vụ………………………………………………………………… * Theo nh(Chị)ngoài biện pháp cần áp dụng biện pháp để phát triển giáo viên trƣờng Tiểu học ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………… Xin nh (Chị) vui lòng cho biết nh (Chị) là: - Cán quản lý: Giáo viên: - Độ tuổi: Dƣới 30 tuổi Từ 31-40 Từ 51-55 Từ 56-60 Từ 41- 50 - Thâm niên công tác: Dƣới năm: Từ – 10 Xin chân thành cảm ơn Từ 11 – 20 20 năm trở lên ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THỊ LÝ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƢỜNG TIỂU HỌC LÔ MÔ NƠ XỐP MỸ ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI THEO TIẾP CẬN QUẢN LÝ NHÂN LỰC... đề quản lý phát triển đội ngũ giáo viên Trƣờng Tiểu học Lơmơn xốp Mỹ Đình, thành phố Hà Nội Vì vậy, việc nghiên cứu đề biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên Trƣờng Tiểu học Lơmơn xốp Mỹ. .. LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƢ NG TIỂU HỌC LƠMƠNƠXỐP MỸ ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI THEO TIẾP CẬN QUẢN LÝ NHÂN LỰC 26 2.1 Vài nét tình hình giáo dục quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trường tiểu học lô mô nô xốp mỹ đình, thành phố hà nội theo tiếp cận quản lý nhân lực (LV02646) , Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trường tiểu học lô mô nô xốp mỹ đình, thành phố hà nội theo tiếp cận quản lý nhân lực (LV02646)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay