SKKN Một số biện pháp giáo dục cho trẻ 56 tuổi bảo vệ môi trường tại lớp Lá 2 trường Mầm non Hoa Phượng

18 22 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 11:05

SKKN Một số biện pháp giáo dục cho trẻ 56 tuổi bảo vệ môi trường tại lớp Lá 2 trường Mầm non Hoa PhượngSKKN Một số biện pháp giáo dục cho trẻ 56 tuổi bảo vệ môi trường tại lớp Lá 2 trường Mầm non Hoa PhượngSKKN Một số biện pháp giáo dục cho trẻ 56 tuổi bảo vệ môi trường tại lớp Lá 2 trường Mầm non Hoa PhượngSKKN Một số biện pháp giáo dục cho trẻ 56 tuổi bảo vệ môi trường tại lớp Lá 2 trường Mầm non Hoa PhượngSKKN Một số biện pháp giáo dục cho trẻ 56 tuổi bảo vệ môi trường tại lớp Lá 2 trường Mầm non Hoa PhượngSKKN Một số biện pháp giáo dục cho trẻ 56 tuổi bảo vệ môi trường tại lớp Lá 2 trường Mầm non Hoa PhượngSKKN Một số biện pháp giáo dục cho trẻ 56 tuổi bảo vệ môi trường tại lớp Lá 2 trường Mầm non Hoa Phượng - Lá Môi tr thái h u h ì mơi tr ò vơ Giáo m thân thi ngày, Giáo viên - Lá T ch tr làm g - Lá ý Giáo viên - Lá Lá - - II , , mà - , Do n Giáo viên - Lá dung , , Thơng có thói quen, hành vi Trong ch , , c Giáo viên - Lá : - Giúp , - Làm th gây phong phú không : b b Giáo viên cho - Lá : : uê liê sóc hoa 90% có h Giáo viên - Lá * V : , V làm ? V thông gây ô * Giáo viên - Lá xanh * ghép có n V * , l g, V - : Giáo vào Giáo viên Phát huy - Lá V : cô hoa hình Trong Qua vui : Ngồi ra, n ,t Giáo viên - Lá xanh , Trong p: Trong Trong - xung quanh pháp Giáo viên 10 - - V : Lá , c hàng ngày V 5: K Vai Giáo rèn Giáo viên 11 - Lá ích rõ ngày, s -3, ngày 20-11, ngày 1- dung v ng , hành vi môi t c Giáo viên 12 - Lá u, g (%) môi (%) (%) (%) 14 53,8 12 46,2 25 96,2 3,8 13 50 13 50 23 88,5 11,5 15 57,7 11 42,3 24 92,3 7,7 11 42,3 15 57,7 23 88,5 11,5 : Qua , , c Giáo viên 13 - Lá - b ô III : ho tr xanh- - tr có Giáo viên 14 - Lá thôn - : non sinh theo dõi xanh- Giáo viên 15 - an toàn - Lá / tháng Giáo viên 16 - Lá STT BDTX GVMN Giáo viên 17 - Lá TRANG 1 2 3 5 12 13 14 14 15 16 17 Giáo viên 18 ... ngày 20 -11, ngày 1- dung v ng , hành vi môi t c Giáo viên 12 - Lá u, g (%) môi (%) (%) (%) 14 53,8 12 46 ,2 25 96 ,2 3,8 13 50 13 50 23 88,5 11,5 15 57,7 11 42, 3 24 92, 3 7,7 11 42, 3 15 57,7 23 88,5... b b Giáo viên cho - Lá : : uê liê sóc hoa 90% có h Giáo viên - Lá * V : , V làm ? V thông gây ô * Giáo viên - Lá xanh * ghép có n V * , l g, V - : Giáo vào Giáo viên Phát huy - Lá V... V : cô hoa hình Trong Qua vui : Ngồi ra, n ,t Giáo viên - Lá xanh , Trong p: Trong Trong - xung quanh pháp Giáo viên 10 - - V : Lá , c hàng ngày V 5: K Vai Giáo rèn Giáo viên 11 - Lá ích rõ
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp giáo dục cho trẻ 56 tuổi bảo vệ môi trường tại lớp Lá 2 trường Mầm non Hoa Phượng, SKKN Một số biện pháp giáo dục cho trẻ 56 tuổi bảo vệ môi trường tại lớp Lá 2 trường Mầm non Hoa Phượng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay