SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giúp nâng cao giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong trường mầm non Họa Mi

23 43 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 10:58

SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giúp nâng cao giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong trường mầm non Họa MiSKKN Một số biện pháp chỉ đạo giúp nâng cao giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong trường mầm non Họa MiSKKN Một số biện pháp chỉ đạo giúp nâng cao giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong trường mầm non Họa MiSKKN Một số biện pháp chỉ đạo giúp nâng cao giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong trường mầm non Họa MiSKKN Một số biện pháp chỉ đạo giúp nâng cao giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong trường mầm non Họa MiSKKN Một số biện pháp chỉ đạo giúp nâng cao giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong trường mầm non Họa MiSKKN Một số biện pháp chỉ đạo giúp nâng cao giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong trường mầm non Họa Mi SKKN: M t s bi n pháp ch M TS o giúp nâng cao giáo d c KNS cho tr BI N PHÁP CH NG CHO TR I Ph n m ng MN H a Mi O GIÚP NÂNG CAO GIÁO D C K NG M M NON H A MI u: T KNS Khi , không N KNS hóa i th c hi n: Nguy n Th Trang SKKN: M t s bi n pháp ch o giúp nâng cao giáo d c KNS cho tr ng MN H a Mi N KNS KNS cho em cho quan cho m vi c ch KNS cho tr hi n tr m tài i qu n lý, nh n th c sâu s c trách nhi m c a ng d i cách giáo d c ng m m non Vì l t s bi n pháp ch ng m m non H , quy nh th c o giúp nâng cao giáo d c k nh ng bi n pháp nh y KNS cho tr , giúp hi u qu giáo d ng cho i c nâng cao rõ r t 2 i th c hi n: Nguy n Th Trang SKKN: M t s bi n pháp ch o giúp nâng cao giáo d c KNS cho tr Tr ng MN H a Mi KNS cho KNS b tích góp - m - -P pháp tra, nghiên II theo KNS i th c hi n: Nguy n Th Trang SKKN: M t s bi n pháp ch o giúp nâng cao giáo d c KNS cho tr ng MN H a Mi cách toàn K ng m t t p h p k c thông qua gi ng d y ho c kinh nghi m tr c ti câu h cs d x lý nh ng v ng g p cu c s ng hàng ngày c a , i tình K K ng c a tr bao g m r t nhi u k p ng x , k sinh, k i môi p tác chia s ng s ng, k hái ng d n s hi n giáo d c k -GDTX ng t ng d n tri n khai th c GDMN,GDPT GDTX, Ch th s : 2699/CT- N c 2017 - 2018, ngành Giáo d c ti p t c t p trung th c hi n th ng l i Ngh quy t s 29NQ/TW c a Ban Ch Chính ph v ng, Ngh quy t s 44/NQ-CP c a im n, toàn di n giáo d 88/2014/QH13 c a Qu c h i, Quy ph v c o, Ngh quy t s nh s -TTg c a Th im ng Chính c ph thơng, Ngh quy t ng, Qu c h i, Chính ph ch o c a Th ng Chính ph tình hình th c ti n, B ng B Giáo d d c quán tri ng t p trung th c hi n nhóm nhi m v , gi i pháp ch y u c c 2017 - 2018, c th ng; xây d m nh, thân thi n, phòng, ch ng b o l c h ng giáo d c o ch th toàn ngành Giáo c p h ng n n n p, k ng giáo d c an toàn, lành ng; t p trung nâng cao ch t o; quan tâm phát tri n ph m ch t, i th c hi n: Nguy n Th Trang SKKN: M t s bi n pháp ch c ng o giúp nâng cao giáo d c KNS cho tr i h c; tr ng giáo d ng MN H a Mi c, l i s ng, k ng ý th c ch p hành pháp lu t cho h c sinh, sinh viên M t nghiên c u g giao ti p, kh s phát tri n trí não c a tr cho th y kh t t ki m soát, th hi n c m giác c a mình, bi t cách ng x phù h p bi t t cách gi i quy t v l p r t quan tr i v i tr Chính v y, vi cho tr phù h p v i t quan tr n m t cách t ng ghép d y KNS tu i t l a tu i M m non vô c n thi t u có B nh KNS KNS K t qu N i dung kh o sát S ng Tr m nh d n, t tin 125/350 T l 35,7% i th c hi n: Nguy n Th Trang SKKN: M t s bi n pháp ch K o giúp nâng cao giáo d c KNS cho tr sinh cá nhân K p, l phép ng MN H a Mi 102/350 29,1% 135/350 38,6% K l p 89/350 25,4% K p tác, chia s 81/350 23,1% B ng kh ki n th c d y k c th c hi ng cho tr tài K t qu N i dung kh o sát S ng T l M nh d n, t tin giao ti p 7/18 38,9% N m rõ k 8/18 44,4% 6/18 33,3% b i v i tr m m non Bi t t ch c ho ng l ng ghép giáo d c k ng Nhìn vào b ng kh y tr l p, giao ti nh d n, k ng nhút nhát, h p tác, chia s h n ch giáo viên l n tu i ch m vi im i giáo d c tr , s giáo viên tr thi u kinh nghi xu t gi nâng cao ch ng giáo d c tr v KNS c tình hình th c tr ng c c ch u ki n v ng không nh tr Làm th ng giáo d c KNS cho tr cho tơi.Bên c nâng cao t tốn h t s c khó v t ch t c a n cơng tác ng h n ch ng giáo d c u ki n hi n góp ph n nh bé c a vào cơng cu Ngh quy nh d im im c, th c hi n n, toàn di n giáo i th c hi n: Nguy n Th Trang SKKN: M t s bi n pháp ch d o giúp nâng cao giáo d c KNS cho tr ng yêu c u cơng nghi p hóa kinh t th m nh d hi ng xã h i ch xu t m t s cho tr nhà ng MN H a Mi u ki n i nh p qu c t bi n pháp ch o nâng cao k ng ng a Giúp giáo viên nh n th c sâu s c v vi c d y tr KNS t pháp thích h d y KNS cho tr nh nh ng k n c n d y tr C th hóa n i dung nh ng k Tr n m v ng k l a tu i m m non n mà giáo viên c n d y tr n, c n thi t phù h p l a tu i b giáo i th c hi n: Nguy n Th Trang SKKN: M t s bi n pháp ch o giúp nâng cao giáo d c KNS cho tr ng MN H a Mi giáo l KNS KNS ch tâm 3: i th c hi n: Nguy n Th Trang SKKN: M t s bi n pháp ch o giúp nâng cao giáo d c KNS cho tr ng MN H a Mi viên nhà KNS cho KNS KNS gian KNS tính i th c hi n: Nguy n Th Trang SKKN: M t s bi n pháp ch o giúp nâng cao giáo d c KNS cho tr ng MN H a Mi KNS dung: viên m cô giáo nhai 10 i th c hi n: Nguy n Th Trang SKKN: M t s bi n pháp ch o giúp nâng cao giáo d c KNS cho tr ng MN H a Mi giáo i cách trân th khám phá 11 i th c hi n: Nguy n Th Trang SKKN: M t s bi n pháp ch o giúp nâng cao giáo d c KNS cho tr ng MN H a Mi làm toá + q + thân: Cơ 4: KNS 12 i th c hi n: Nguy n Th Trang SKKN: M t s bi n pháp ch o giúp nâng cao giáo d c KNS cho tr Mu n d y tr bi c KNS m ng MN H a Mi ch i l n ph i i x công b ng v i tr tr T m b o an toàn cho u ki n t t nh t cho tr i v i tr t vai trò r t quan tr ng vi c rèn KNS Tr l n lên, h hành i tr ph i quy t v Giáo viên c n tranh th nh ng gi ho ng góc , th c hành ý ng c sách cho tr nghe m i tình hu ng m t nhóm nh , d c sách tr nghe gi i, ho c i v i nh ng tr khó ng ng k cho tr nghe câu chuy n c hoàn thi n mình, bi ng c cho tr , giúp tr c sách, d y tr i T o h ng thú cho tr nh qua truy n b ng tranh tùy theo l a tu i, g i m tính tò mò, ham h c h i, phát tri n kh u hi u D y tr k Cơ giáo ph khuy n khích tr cho tr tr ng c a mình, t i cho tr ng viên, c bày t , g i ý c nói chuy n v i thành viên l p v c m giác v nh ng l a ch n c a mình, c n giúp tr hi u r ng nên có thơng s ch n, giáo viên khơng ch trích quy t a nh c a tr Vi c s hình thành k ki m soát b n thân, rèn luy n tính t tin cho tr tham gia ho t ng bu i th o lu n t ng sau Cô giáo c n giúp tr phát tri n s thích, ý thích c có th cung c C th : Tr b il n tr th c hi c làm quen v i nh dùng, v t d ng khác nhau, (b u ng) S s ch s , g n gàng, m t thói quen n n p, s s p, ng n nh ng b v i vã, khơng khí c i m , tho dùng, v t d m m, nh ng cu b p, t ng t t n, không i nh nhàng, 13 i th c hi n: Nguy n Th Trang SKKN: M t s bi n pháp ch d ch o giúp nâng cao giáo d c KNS cho tr t c nh ng y u t s giúp tr có thói quen t ph c v hình thành k ng t l p sau Hình nh tr xanh Bi n pháp 5: Tuyên truy n cho b c cha m c Vi c ph i h p gi ng v KNS ng m t nhi m v thi t th c, t o s liên k t th ng nh t gi a nhà pháp, cách th c t ch c giáo d c tr thu n l ng MN H a Mi ng cha m tr v n l u ki n ng th c hi n công tác tuyên truy n, ph bi n ki n th c giáo d c tr cho b c cha m c ng nh m giúp tr có s phát tri n toàn di n c v th ch t, tinh th n, nh n th c, tình c m, th m , giao ti p ng x góp ph n th c hi n t t m c tiêu giáo d c mà nhi m v y m nh công tác tuyên truy n ph bi n ki n th c, th c hi n có hi u qu m i quan h gi ng cha m h c sinh M i quan h c xây 14 i th c hi n: Nguy n Th Trang SKKN: M t s bi n pháp ch o giúp nâng cao giáo d c KNS cho tr ng MN H a Mi d ng m t thi t theo nh ng k ho ch, bi n pháp c th , g n ch t v i ho t ng chuyên môn c ng Xây d ng k ho ch tuyên truy n v i n i dung c n tuyên truy n c th hi ho ch ng h c k , t c, t ng tháng K c xây d ng m t cách linh ho t, phù h p v i nhu c u tình hình th c t c a ng Tuyên truy n b c ph huynh nh sách, ch quan n ch n công tác giáo d c m o, nh ng c bi t n n i dung giáo d c KNS cho tr Tuyên truy n v c v B ng ch c tri n khai th c hi n Nh ng phong trào, cu c v viên tuyên truy ng - giáo i t i ph huynh thông qua bu i h p ph gi u c ph huynh tham gia b góp ý ki ng, cho l p có nh ng bi n pháp ph i h p giáo d c tr trình tr ch c ng huynh h c sinh tham gia ng,c i t ng t ch c ho ng v ph ng l p, tr ng xanh ng, l p, cơng trình v nh theo th a thu n Ph c tham gia ho nhà tr ng yêu c u ph huynh tham gia vào k ho ch ho t ng Vi ng ngo i khóa, bu i l c a ng c a khơng ch mang tính ch t thơng báo mà quan tr cha m h t kênhthông tin h u hi thơng tin góp ph n vào ho h ng ngày gi ho ng c a ng có thêm ng ng xuyên, ng, giáo viên ch nhi m v i ph i tr c ti p thông qua gi , tr tr n tho i ng tuyên truy n ph bi n ki n th c nuôi d y tr cho b c cha m , tuyên truy n v phòng m t s b nh nguy hi ng g p tr cho b c cha m c ng Xây d ng góc tuyên truy n b c cha m t i nhóm l p, n i dung giáo d c 15 i th c hi n: Nguy n Th Trang SKKN: M t s bi n pháp ch o giúp nâng cao giáo d c KNS cho tr l giáo ph t i theo t ng ch , t ng tháng, hình th c h p d c s ý c a ph Bi n pháp 6: n l p ng d n giáo d c KNS cho tr t Cha m có th giúp tr phát tri n k m xúc xã h i b ng cách t o m i liên k t b n bè t M i quan h h i tr mu n m i v nhà c tr v i m t tr cách d dàng ng MN H a Mi c m i liên k t p, m i quan h khác s hình thành ti p theo m t Tuyên truy giáo viên cha m tr có ni m tin v i s u tò mò b m sinh c a tr , tr có th nh m gi i quy t v quan tr h ng d n c a i kinh nghi m c, làm toán, th nghi m m t s k i Cha m tr c n ph i h p v i giáo viên m t cách ch t ch h p lý b ng vi c tham gia tình nguy n vào trình giáo d c nhà tr ng Cha m nên tham gia vào bu gia bu i h p c a nhà khoá; ch b ng d m t s gi h c, d ho cha m C n giáo d i v i giáo viên, tham ng ngo i hi u r ng h c ph i h c c i tr c m th y tho i mái t tin m i tình hu ng c a cu c s ng N u cha m mu n giáo d c tr bi t t gi k lu ch tc s t ý th c c a tr , c g b n thân m t cách tích c c tr ng bao gi phá v c v b n thân tr c d y tr nh ng nghi th tr ng r t c n thi t c nh ng k x o, thói quen s d thu n th c khéo léo, khơng ch ph th c dùng m t cách xác h i tr ph ng xuyên luy n t p, mà c nh ng nhu c u c a tr p cho tr nh ng m u a cha m nh ng i xung quanh tr Bi n pháp 7: Giúp tr phát tri n KNS qua vi c t ch c ho t p th , ngo i khóa lành m ng ng ho ch t ch c ho cách thi t th c, khuy n khích s tham gia ch , th thao m t ng, t giác c a h c sinh T 16 i th c hi n: Nguy n Th Trang SKKN: M t s bi n pháp ch ch o giúp nâng cao giáo d c KNS cho tr ho ng MN H a Mi i trí tích c c khác phù h p v i l a tu i c a h c sinh vào n ho ch th c hi n nhi u ho t ng m t cách thi t th c, khuy n khích s tham gia ch c a giáo viên nhà ng ng, t giác c a tr ch c h i thi v an tồn giao thơng, h i thi ti ng hát dân ca, h i thi bé v tranh, t ch c cho tr ng ng ho c tr i nghi m có thêm KNS cho mình, tr tham gia r t h ng thú Hình nh tr Bi n pháp 8: Xây d Vi c xây d ng giáo d c KNS cho tr ng giáo d c r t quan tr ng, góp ph n th c hi n t ch tiêu k ho n công tác xây d ng môi ng nh m giáo d c KNS cho tr c m i l p h c có b ng tuyên truy n b c cha m u ph huynh c n bi sách tr , k t qu v tiêu m có n nh k , k t qu khám s c kh e, n i dung tuyên truy n v d ch b nh, v giáo d c k ng theo ch 17 i th c hi n: Nguy n Th Trang SKKN: M t s bi n pháp ch o giúp nâng cao giáo d c KNS cho tr Các n i p m t n i b ph huynh ng MN H a Mi c s ý c a b c viên ,k , thao c : d sau: B ng kh o sát k N i dung kh o sát Tr m nh d n, t tin ng c a tr K t qu S ng 250/350 T l 71,4% 18 i th c hi n: Nguy n Th Trang SKKN: M t s bi n pháp ch K o giúp nâng cao giáo d c KNS cho tr sinh cá nhân K p, l phép ng MN H a Mi 301/350 86% 324/350 92,6% K l p 267/350 76,3% K p tác, chia s 295/350 84,3% B ng kh sau th c hi ki n th c d y k ng cho tr tài K t qu N i dung kh o sát S M nh d n, t tin giao ti N m rõ k Bi t t ch c ho i v i tr m m non ng l ng ghép giáo d c k ng T l 12/18 66,7% 15/18 83,3% 14/18 77,8% s ng III hình ngày cao T 19 i th c hi n: Nguy n Th Trang SKKN: M t s bi n pháp ch o giúp nâng cao giáo d c KNS cho tr ng MN H a Mi , i, t M i liên k t gi a b c cha m v i cô giáo vi c d y tr k ng ngày ch t ch qua nhi u hình th c Giao ti p gi a cha m t cha m d u dàng, la m ng tr i cách rèn k , phân vi c cho tr , khơng chi u chu ng, khơng hình nh m sau xách c dùng ng c l i xu t hi n nhi u hình nh tr t Tình b n gi a tr p, t c c ng c sâu s c nh nh ng ng h c Sau q trình N thói hành vi , K i vi t sáng ki n Nguy n Th Trang 20 i th c hi n: Nguy n Th Trang SKKN: M t s bi n pháp ch o giúp nâng cao giáo d c KNS cho tr NH N XÉT C A H NG TH NGHI M C ng MN H a Mi NH SÁNG KI N KINH NG CH T CH H NG Tr n Th Thu Huyên 21 i th c hi n: Nguy n Th Trang SKKN: M t s bi n pháp ch o giúp nâng cao giáo d c KNS cho tr NH N XÉT C A H NG TH ng MN H a Mi NH SÁNG KI N KINH NGHI M C P HUY N 22 i th c hi n: Nguy n Th Trang SKKN: M t s bi n pháp ch o giúp nâng cao giáo d c KNS cho tr ng MN H a Mi M cl c Lý ch tài M c tiêu, nhi m v c tài ng nghiên c u Gi i h n c tài u lý lu n Th c tr ng v nghiên c u N i dung hình th c c a gi i pháp: a M c tiêu c a gi i pháp b N i dung cách th c th c hi n gi i pháp c M i quan h gi a gi i pháp, bi n pháp: 18 d K t qu kh o nghi m, giá tr khoa h c c a v nghiên c u, ph m vi hi u qu ng d ng 18 III Ph n k t lu n, ki n ngh 19 K t lu n: 19 Ki n ngh : 20 23 i th c hi n: Nguy n Th Trang ... ng d i cách giáo d c ng m m non Vì l t s bi n pháp ch ng m m non H , quy nh th c o giúp nâng cao giáo d c k nh ng bi n pháp nh y KNS cho tr , giúp hi u qu giáo d ng cho i c nâng cao rõ r t 2... Trang SKKN: M t s bi n pháp ch o giúp nâng cao giáo d c KNS cho tr ng MN H a Mi viên nhà KNS cho KNS KNS gian KNS tính i th c hi n: Nguy n Th Trang SKKN: M t s bi n pháp ch o giúp nâng cao giáo. .. SKKN: M t s bi n pháp ch o giúp nâng cao giáo d c KNS cho tr ng MN H a Mi làm tố + q + thân: Cô 4: KNS 12 i th c hi n: Nguy n Th Trang SKKN: M t s bi n pháp ch o giúp nâng cao giáo d c KNS cho
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giúp nâng cao giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong trường mầm non Họa Mi, SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giúp nâng cao giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong trường mầm non Họa Mi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay