SKKN Một số biện pháp xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 – 6 tuổi tại lớp Lá 1, trường Mầm non Họa Mi

21 335 7
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 10:52

SKKN Một số biện pháp xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 – 6 tuổi tại lớp Lá 1, trường Mầm non Họa MiSKKN Một số biện pháp xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 – 6 tuổi tại lớp Lá 1, trường Mầm non Họa MiSKKN Một số biện pháp xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 – 6 tuổi tại lớp Lá 1, trường Mầm non Họa MiSKKN Một số biện pháp xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 – 6 tuổi tại lớp Lá 1, trường Mầm non Họa MiSKKN Một số biện pháp xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 – 6 tuổi tại lớp Lá 1, trường Mầm non Họa MiSKKN Một số biện pháp xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 – 6 tuổi tại lớp Lá 1, trường Mầm non Họa MiSKKN Một số biện pháp xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 – 6 tuổi tại lớp Lá 1, trường Mầm non Họa Mi SKKN: M t s bi n pháp xây d ng giáo d c l y tr làm trung tâm I mà - 2017 tr c hi u qu cao công tác giáo d quy nh ch ng giáo d c Nhi m v c 2018 c a ngành h c m m non ti p t c th c hi n n n giáo d c có ch t c m m non m i, t ch c t t ho ng cho ng l y tr làm trung tâm Mu c di n ph i xây d ng m ng h c t p giúp tr c tham gia ho ng bên bên ngồi l p h c m t cách tích c c Tuy nhiên, xây d ng b p ph i nh ng h n ch nh c b trí trang thi t b tr tk t, khai thác u qu , kinh nghi m t ch c ho ng mang tính gò bó tr bi t áp d ng hình th c g i m l y tr làm trung tâm Xu t phát t nh ng lý trên, ch tài M t s bi n pháp xây d ng ng giáo d c l y tr làm trung tâm cho tr tu i t i l ng M m non H a Mi M c tiêu c a vi c nghiên c u giúp cho tr c h c t p m t môi ng thu n l i s ch s an toàn thân thi c tôn tr ng t th hi c giá tr c a b t gi i pháp giúp tr ti p xúc v ng l p h c an toàn thân thi n mà trung tâm giúp tr phát tri n nhân cách m t cách toàn di n i th c hi n: Tr nh Th Ng c Hân SKKN: M t s bi n pháp xây d ng giáo d c l y tr làm trung tâm - M t s bi n pháp xây d - H c sinh l ng giáo d c l y tr làm trung tâm ng M m non H a Mi, xã Qu n - Th i gian t - u tài li u, sách báo, qua m ng internet - i - c hành luy n t p - u tra kh o sát II t i th c hi n: Tr nh Th Ng c Hân SKKN: M t s bi n pháp xây d ng giáo d c l y tr làm trung tâm c 2017-2018 c giao ph trách l p v i t ng s 44 cháu, 19 n 25 nam Trong trình gi ng d y nh n th y r cháu r t rè r t nhi u, không dám th hi n b c l ý ki n cá nhân s ng ho t i th c hi n: Tr nh Th Ng c Hân SKKN: M t s bi n pháp xây d ng giáo d c l y tr làm trung tâm ng h c t u h n ch ng h c t p l p v i nhi phong phú nh m giúp tr h B l ph c tham gia t p hu a tr t gi i c d ng, im hi u qu i môi ng t t p hu n v dùng c trang trí s p s p xây d ng môi h c t p u cu ng c p huy n C u vi ng khoa h pm px ng h c t p vui t o h ng thú cho tr , ph c v cho vi c h c t a tr có Tuy nhiên tr d h ng thú ho th i gian ng n , ch t p trung s ý a s tr em dân nông thôn, c ti p xúc v ng xã h i hi th hi n b n thân h n ch nên tr nhút nhát tham gia vào ho ng Còn nhi u ph giáo viên vi c cho tr ho ng h c t ki n th c v vi c hơm ng h ng tr có nhi u ho ng khác c c tham gia ph i h p v i ng, mà ch n ng v ng * Kh o sát ch Th nh tho ng N i dung S ng T l S ng T l ng xuyên S ng T l Ghi 14/44 31.8% 25/44 56.8% 5/44 11.4% - K d ng môi ng ho t 23/44 52.3% 15/44 34.1% ng 6/44 13.6% - Tr h tham gia vào ho 10/44 22.7% ng 12/44 27.3% 22/44 i th c hi n: Tr nh Th Ng c Hân 50% SKKN: M t s bi n pháp xây d ng giáo d c l y tr làm trung tâm Hi n t i, t nh ng th c tr ng s ti p t c khai thác v n d u ki n thu n l t n thêm m t s bi n pháp, gi i pháp khác nh m kh c ph c nh ng h n ch a T nh ng nguyên nhân y u t th c tr ng nên ch n nh ng bi n pháp gi i pháp nh m m tr c ng thu n l trung tâm c a s phát tri n toàn di n v m t tr c vào l p thu n l i Khi th c hi tài thành công s giúp cho tr h ng thú phát huy tính tích c c vào ho ng sinh ho t h c t p Giáo viên ngày nâng cao chun mơn t n th c c a ph i v vi c cho tr ng không ch ch ch c tham gia ho t ng khác m yh c tôn tr ng b 1: i th c hi n: Tr nh Th Ng c Hân SKKN: M t s bi n pháp xây d ng giáo d c l y tr làm trung tâm - c trang trí - + Nhánh1: + + i th c hi n: Tr nh Th Ng c Hân SKKN: M t s bi n pháp xây d ng giáo d c l y tr làm trung tâm c k - ,k + Trong l p h c không th thi u góc c a tr nên c n m b o s ng góc cho tr Tùy theo khơng gian, di n tích c a l p có th b trí góc h p lý Các góc ho t ng c trì ng xun B trí góc linh ho t có th di chuy n c C n m b o an toàn cho tr , có ti n c c a t ng góc - - Các góc - - hoa i th c hi n: Tr nh Th Ng c Hân SKKN: M t s bi n pháp xây d + - Phong phú khích ng giáo d c l y tr làm trung tâm làm, mua cây, Nên có dùng hồn len, hồn Ví hoa hàng bán góc phân vai bánh, trái cây, lon ngày mùa xuân áo rau, cháu làm giang t i th c hi n: Tr nh Th Ng c Hân SKKN: M t s bi n pháp xây d ng giáo d c l y tr làm trung tâm lên - Mang tính m c b sung theo giai n Tùy vào t ng ch hay tài mà ch n nguyên v t li u phù h p ta ph i tiên ch n nh ng nguyên v t li u mà tr có th dùng c nhi u ch khác nh m kích thích tính sáng t o tr - Mang s c thái vùng, mi n: Nguyên v t li u c a a n ph m c a a vào) - T n d ng nguyên v t li u d tìm phù h p v cho tr (ví d : lo i nơng s n t cháu có th làm h th s p thành ch cái, hình h c , lo làm t, lo i m u, lo cho tr o ng giáo d c thân thi n, an toàn giúp tr nt t nh t + -T -T i th c hi n: Tr nh Th Ng c Hân SKKN: M t s bi n pháp xây d ng giáo d c l y tr làm trung tâm , hay i, thu góc ( Chào cơ! bán cho hoa i th c hi n: Tr nh Th Ng c Hân 10 SKKN: M t s bi n pháp xây d ng giáo d c l y tr làm trung tâm - lành - - ho c bi ng tr i cho tr ng ti ng ct pr t nghi o nên c kho n sân bê tông khô khan v i bàn tay c ng phong phú v i nh i th c hi n: Tr nh Th Ng c Hân ng ng xanh, s p C th t nh ng o nên b c tranh sinh ông gian tr i nghi m cu c s ng, 11 SKKN: M t s bi n pháp xây d ng giáo d c l y tr làm trung tâm làm b cát, b thích kh p, b o v tr c t l a ch n hình th c phù h p v i s a b n thân Ngồi dùng chúng nh m giáo d c tr bi t t chia s - - Ngoài Góc thiên nhiên tâm lý n - giáo viên i th c hi n: Tr nh Th Ng c Hân 12 SKKN: M t s bi n pháp xây d ng giáo d c l y tr làm trung tâm quan tâm giao cho yêu tâm, tôn tâm C khí thúc n áp, phát - Ln v Ví cách xã an tồn cho Ví khu thang, lan can, nhà sinh làm nguy - cơ, mơi có tích em mình, ln sâu tìm yêu thú, say mê thú, xúc không lúc không an toàn cho nhà theo dõi cho giáo viên cho khơng khí thân Cho phép nhiên - Giáo viên nhàng, ân làm mình, cho chu công mái, vui câu sàng - hình Giáo viên khơng khơng khích xúc, ý Ví chí mơi cơ, nghe tin nói hình xác hành vi hình hành vi mà gây tác tin xuyên dùng hài - Không s tâm lý giúp trao vui phân c huynh quan ý cho sáng nói tích , khu cho tham gia vào khích làm i th c hi n: Tr nh Th Ng c Hân 13 SKKN: M t s bi n pháp xây d cho bình kém, giàu nghèo ng giáo d c l y tr làm trung tâm cho - Không phân t gia thông qua tham gia huynh trao t lý huynh góp ý xây nhà tham gia vào trình giám sát, phát sai - cha thiên Giáo viên tâm hành vi xúc mà tôi ên p - Tham gia i th c hi n: Tr nh Th Ng c Hân 14 SKKN: M t s bi n pháp xây d ngoài, ng giáo d c l y tr làm trung tâm Bi n pháp 4: huynh xây - sách báo tra Bi n pháp 5: i th c hi n: Tr nh Th Ng c Hân 15 SKKN: M t s bi n pháp xây d ng giáo d c l y tr làm trung tâm - - - nghi m t ng nghi ng b ng xuyên tham gia d gi rút kinh c chuyên môn c - Mu n th c hi n b t kì ho i giáo viên ph i n m v ng v n t bi t ph ng t ch c r i m i có th ti n hành th c hi n Và gi i pháp, bi n pháp có m i liên k t quan m t thi t xen có logic h tr ng ngồi tr i c n ph i ng l cháu ho ng, mu n ho ng góc c n có mơi n ph i h p v i ph huynh ph i ki m tra a tr - d vi c Khác h n v ho ng t ng giáo d c bây gi m t ni m say mê sáng t o c a giáo viên, mu n th hi n trí tu c s khéo tay c a qua m ng, h p d n tr Qua s nghiên c u bi n pháp th i cho tr m ng h c t p sinh ho t h u ích i th c hi n: Tr nh Th Ng c Hân 16 SKKN: M t s bi n pháp xây d ng giáo d c l y tr làm trung tâm ng v i tr bây gi th t s m i ngày m t ngày vui tr ct khám phá trãi nghi m v i nhi u m i l h ng thú Tr khơng th ng ch s cung c p ki n th c c a n a tr có quy n th sai t n k t lu n mà tr m Tr ti p thu ki n th c m t cách nh nhàng, kh c ph c tình tr ng th ng nhút nhát tham gia ho ng b n có thêm ni m vui ph n kh n l p K t qu sau th c hi tài: c áp d ng tài N i dung Sau áp d tài Ghi có Th nh tho ng ng xuyên có Th nh tho ng ng xuyên 31.8% 56.8% 11.4% 4.6% 31.8% 63.6% d ng môi ng ho t 52.3% ng 34.1% 13.6% 13.7% 22.7% 63.6% 22.7% 43.2% 56.8% - - - Tr h tham gia vào ho ng 27.3% 50% Qua nh ng n i dung cách th c th c hi k t qu nghiên c u T t c giáo viên t kh c nh n th c v t m quan tr ng c a xây d c bi m v ng n ho ng 0% c giá tr c a u ng giáo d c l y tr làm pháp, hình th im ic a III K t lu n: kinh nghi - - i th c hi n: Tr nh Th Ng c Hân 17 SKKN: M t s bi n pháp xây d ng giáo d c l y tr làm trung tâm n - - Gây d ng ni m tin tr v m t mơi ng h c t p sinh khơng gò ép theo nguy n v ng, yêu c u, h ng thú, s say mê c a tr -T u ki n cho giáo viên tham quan h c h i t ng, c m chuyên môn, huy n t nh nh m nâng cao nghi p v chuyên môn cho giáo viên * Ph huynh ngh ph m m non n vi c h c t p c a tr t ng - Qu i vi t Tr nh Th Ng c Hân i th c hi n: Tr nh Th Ng c Hân 18 SKKN: M t s bi n pháp xây d NH N XÉT C A H ng giáo d c l y tr làm trung tâm NG CH M SÁNG KI N KINH NGHI M C NG CH T CH NH N XÉT C A H M SKKN NG CH M SÁNG KI N KINH NGHI M C P HUY N CH T CH i th c hi n: Tr nh Th Ng c Hân M SKKN 19 SKKN: M t s bi n pháp xây d ng giáo d c l y tr làm trung tâm TÀI LI U THAM KH O STT Tác gi , nhà xu t b xu t b n Tên tài li u the Nhà xu t b i h - S phát tri n tâm lý tr em l a tu i ph m 2009 Tác m m non Nguy n Th Ánh Tuy t cho tr m m non ng d i m i tu i Lê Th Ánh Tuy t - Ph m Mai Chi ng giáo d c Nguy n Th Mai Chi - Module MN Nguy n Th Bách Chi n - gi dùng d y h c Phùng Th - Module MN 34 S d ng b chu n phát Phan Lan Anh tri n tr em tu i - Tham kh o m t s sáng ki n kinh n nghi m hay v t o môi violet.vn ng giáo d c xanh s p cho tr h c t p i th c hi n: Tr nh Th Ng c Hân ng tr c n 20 SKKN: M t s bi n pháp xây d ng giáo d c l y tr làm trung tâm M CL C U: I PH N M Lý ch tài M c tiêu, nhi m v c tài ng nghiên c u Gi i h n ph m vi nghiên c u iên c u II PH N N I DUNG lý lu n 2.Th c tr ng v nghiên c u 3 Gi i pháp, bi n pháp: a M c tiêu c a gi i pháp, bi n pháp b N i dung cách th c th c hi n gi i pháp, bi n pháp c M i quan h gi a gi i pháp, bi n pháp 16 d K t qu c qua kh o nghi m, giá tr khoa h c c a v nghiên c u 16 III PH N K T LU N, KI N NGH 17 K t lu n: 17 Ki n ngh : Vi t ng n g n xu t phát t n i dung nghiên c u tài 18 i th c hi n: Tr nh Th Ng c Hân 21 ... 14 SKKN: M t s bi n pháp xây d ngoài, ng giáo d c l y tr làm trung tâm Bi n pháp 4: huynh xây - sách báo tra Bi n pháp 5: i th c hi n: Tr nh Th Ng c Hân 15 SKKN: M t s bi n pháp xây d ng giáo. . .SKKN: M t s bi n pháp xây d ng giáo d c l y tr làm trung tâm - M t s bi n pháp xây d - H c sinh l ng giáo d c l y tr làm trung tâm ng M m non H a Mi, xã Qu n - Th i gian... - Ngồi Góc thiên nhiên tâm lý n - giáo viên i th c hi n: Tr nh Th Ng c Hân 12 SKKN: M t s bi n pháp xây d ng giáo d c l y tr làm trung tâm quan tâm giao cho u tâm, tơn tâm C khí thúc n áp, phát
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 – 6 tuổi tại lớp Lá 1, trường Mầm non Họa Mi, SKKN Một số biện pháp xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 – 6 tuổi tại lớp Lá 1, trường Mầm non Họa Mi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay