0 14 BB NT VAT LIEU TRUOC KHI DUA VAO SU DUNG

1 50 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 10:42

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hưng Yên, ngày……tháng……năm 201… BIÊN BẢN NGHIỆM THU VẬT LIỆU TRƯỚC KHI ĐƯA VÀ SỬ DỤNG Dự án: Địa điểm xây dựng: Đối tượng nghiệm thu: I Thành phần: Đại diện Chủ đầu tư – Tư vấn giám sát: Ban QLDA đường nối đường cao tốc HN-HP với đường cao tốc CG-NB ( Ban tự giám sát ) Ông: ……………… Chức vụ: ………………… Ông: Chức vụ: …………………… Đại diện Nhà thầu thi công: Ông: ……………… Chức vụ: ………………… Ông: Chức vụ: …………………… II Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: ………………… ngày … tháng … năm 201… Kết thúc: ………………… ngày … tháng … năm 201… Tại: III Đánh giá chất lượng vật liệu trước đưa sử dụng: - Chất lượng: - Khối lượng: IV Kết luận: - Đồng ý nghiệm thu vật liệu cho phép sử dụng cơng trình TƯ VẤN GIÁM SÁT NHÀ THẦU THI CÔNG
- Xem thêm -

Xem thêm: 0 14 BB NT VAT LIEU TRUOC KHI DUA VAO SU DUNG, 0 14 BB NT VAT LIEU TRUOC KHI DUA VAO SU DUNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay