SKKN Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 56 tuổi trong trường mầm non

16 34 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 10:37

Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 56 tuổi trong trường mầm nonMột số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 56 tuổi trong trường mầm nonMột số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 56 tuổi trong trường mầm nonMột số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 56 tuổi trong trường mầm nonMột số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 56 tuổi trong trường mầm nonMột số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 56 tuổi trong trường mầm nonMột số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 56 tuổi trong trường mầm nonMột số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 56 tuổi trong trường mầm non - non , , V thành ý cho làm ? V c C C chào mình, n - hành - sai l Khi tơi - , - : quen non 5- p Tun - - xã t a, - - - m - - ngh n - n c nghiên non rênh, - - -5km p Cá trang Tu tinh P nên cháu khác n , Giao 10/32=31,2% 22/32=68,3% 15/32 = 46,8% 17/32=53% 12/32 =37,5 % 20/32=62,5% 10/32 = 31,2% 22/32=68,3% 12/32 = 37,5% 20/32=62,5% 10/32= 31,2% 22/32=68,3% 10/32= 31,2% 22/32=68,3% T - - 10/32= 31,2% 22/32=68,3% 12/32 = 37,5% 20/32=62,5% Qua k cho - - * dung cao - tâm - - - - - - - - * ngày - Tôi Cho C - - Tô Thôn : Tôi c - ? - - khơng Hay thơng qua góc * : 3: Ngay - - Cha , * , tham quan 10 - - * g góc : g tháng c d - T 10/32=31,2% 28/32=87,5% 15/32 = 46,8% 30/32=93,7% 11 - - 12/32 =37,5 % 28/32=87,5% 10/32 = 31,2% 27/32=84% 12/32 = 37,5% 28/32=87,5% 10/32= 31,2% 30/32=93,7% 10/32= 31,2% 26/32=81% 10/32= 31,2% 29/32=90,6% 12/32 = 37,5% 26/32=81% Trên - iúp giáo 12 - - o x ng G buôn Cuê 3, t D 13 - - 14 - - 2015 15 - - S Trang TT I 1-2 2-3 ng 3-5 10 6-11 11 d 11-12 11 12 13 13 13 16 - ...- sai l Khi tơi - , - : quen non 5- p Tun - - xã t a, - - - m - - ngh n - n c nghiên non rênh, - - -5km p Cá trang Tu tinh P nên cháu khác n , Giao... 22/32=68,3% T - - 10/32= 31,2% 22/32=68,3% 12/32 = 37,5% 20/32=62,5% Qua k cho - - * dung cao - tâm - - - - - - - - * ngày - Tôi Cho C - - Tô Thôn : Tôi c - ? - - không Hay thơng qua góc * : 3:
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 56 tuổi trong trường mầm non, SKKN Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 56 tuổi trong trường mầm non

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay