dề cương ôn tập triết học 1

11 31 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 10:22

Thế giới quan (khái niệm, trình hình thành, hình thức bản(TGQ DUY VẬT, DUY TÂM) Thế giới quan toàn quan điểm, quan niệm người giới, thân người, sống vị trí người giới Quá trình hình thành: trình tìm hiểu nhận thức giới xung quanh, nhận thức thân người gặp phải hàng loạt vấn đề cần lý giải: chất giới gì? Thế giới có tồn thực tế ảo ảnh người? người gì? Con người có vai trò ntn giới? trả lời cho câu hỏi đó, hình thành người quan điểm, quan niệm giới vai trò người giới => q trình hình thành giới quan Các hình thức bản: + TGQ thần thoại giới quan có nội dung kết hợp cách tự nhiên(không tự giác) thực ảo, thực – tưởng tượng, có thật – hoang đường, lí trí – tín ngưỡng, tư – cảm xúc + TGQ tôn giáo tgq có niềm tin vào tồn sức mạnh đấng siêu tự nhiên, thần thánh + TGQ triết học lý luận giới quan, diển ta giới hệ thống phạm trù lý luận, nắm bắt giới lý luận, thể cô đọng, tập trung giai cấp, thời đại thể chiều sâu tư tưởng, trình độ cao trí tuệ lồi người Thế giới quan vật: dựa ls quan điểm nguyên vật chất diển tả thông qua phạm trù vật chất phạm trù thực thể, sở thống tồn + CNDV chất phát: đồng vật chất nói chung với dạng tồn cụ thể hữu hình cảm tính ( giới quan tổng thể sai chi tiêt) + CNDV siêu hình: dựa phương pháp siêu hình chủ nghĩa giới lý giải tính đa dạng tồn vật chất chủ yếu dựa lực hấp dẫn lực điện từ: (tuyệt đối hóa tính liên tục vật chất, đồng với không gian hay với trường điện từ, coi lượng đặc tính vật chất, đồng vật chất với lượng, tuyệt đối dao động điện từ vật chất, trường điện từ liên tục khơng gian theo time tuyệt đối; tuyệt đối hóa tính gián đoạn vật chất, coi vật chất nguyên tử, coi lượng đặc tính vật chất, đồng vật chất với khối lượng, chia cắt vật chất,ngtu với vận động, không gian time tuyệt đối hóa…) + CNDV biện chứng: định nghĩa VẬT CHẤT 1phạm trù ++ Thế giới quan vật biện chứng Quan điểm vật: vật chất có trước định Nhà triết học giới: deemocrit, heracrit, talet, anaximen Chủ nghĩa vật MLN đời vào năm 40 tki 17 đến 18 - - - Theo quan điểm vật biện chứng chất giới vật chất, giới thống tính vật chất nó.Nội dung : : có giới giới vật chất, giới vật chất có trước tồn khách quan , độc lập với ý thức người Hai là: giới vật chất tồn vĩnh viễn , vô hạn vô tận , không sinh Ba là: tồn giới vật chất có mối liên hệ khách quan độc lập với Nguyên tắc khách quan, ngta phát huy tính động chủ quan (cơ sở lý luận, nội dung, yêu cầu) * Nội dung Đây nguyên tắc giới quan vật vận dụng vấn đề thuộc nhận thức luận, nguyên tắc thừa nhận giới vật chất tồn khách quan mà suy đến đối tượng q trình nhận thức người cần thấy nguyên tắc chung lý luận nhận thức, vật đối lập với lý luận nhận thức tâm VD: đối lập với nhận thức lý luận Kant, becoli “phức hợp cảm giác” Yêu cầu: Trong nhận thức hành động phải xuất phát từ thân vật, từ thực tế khách quan, phản ánh vật cách trung thành vốn có, khơng xuất phát từ ý muốn chủ quan làm sách, k lấy ý chí áp đạt cho thực tế, phải tôn trọng thật, tránh thái độ chủ quan nóng vội, phiến diện định kiến, k trung thực Tơn trọng hành động theo quy luật khách quan Vận dụng: + hoạt động nhận thức: chống lại thái độ không tuân thủ ngtac khách quan, thường xuyên tổng kết thực tiễn để cao nhận thức, chống tư tưởng thụ động + mặt thực tiễn: hành động phải xuất phát từ điều kiện vật chất khách quan, không lấy ý kiến chủ quan làm điểm xuất phát Phát huy vai trò động sáng tạo nhân tố chủ quan Nguyên tắc phát huy tính động chủ quan Nội dung: ý thức có tính độc lập so với vật chất góp phần cải biến giới khách quan thông qua hoạt động thực tiễn người góp phần vào việc hình thành mục đích, phương hướng, biện pháp ý chí cần thiết cho hoạt động thực tiễn Vận dụng: + Khi thực nguyên tắc phải coi trọng việc giáo dục Chủ nghĩa Mác lenin tư tưởng HCM, tảng tư tưởng Đảng ta, phải nâng cao trình độ điều kiện văn minh trí tuệ ngày Đồng thời phải biết đảm bảo cho thống cách mạng tri thức khoa học tạo động lực cho việc sang tạo ngày thắng lợi + Phải biết kết hợp lợi ích nhu cầu cách hợp lý + Sự tồn phát triển người tách rời giới khách quan Song, giới khách quan lại khơng thể ln thích ứng với nhu cầu sinh tồn phát triển người Vì vậy, nhằm làm cho giới khách quan thích ứng với nhu cầu tồn phát triển mình, người thiết phải phát huy tính động thực tiễn để cải tạo giới khách quan + Tính động có q trình phát triển Trong điều kiện lịch sử xã hội khác nhau, trình độ phát huy tính động khơng giống u cầu: Phải vận dụng nhận thức lợi ích, kết hợp loại lợi ích khác nhau, lợi ích kinh tế trị, tinh thần lợi ích cá nhân, lợi ích tập thề, xã hội, phải có động sáng, thái độ thực khách quan , khoa học, cần phải lấy việc tuân thủ quy luật khách quan vận động vật chất làm sở tiền đề Quan hệ chủ quan khách quan(cơ sở lý luận, nội dung, yêu cầu) Chủ quan: phẩm chất tư duy, trình độ hiểu biết tình cảm, ý chí, nguyện vọng thể chất chủ thể => tạo thành lực tổ chức sức mạnh nhận thức hành động Phạm trù chủ quan/ khách quan không đồng với phạm trù ý thức/ vật chất Khách quan: dùng để trách tất tồn không phụ thuộc vào chủ thể xác định, hợp thành hoàn cảnh thực, thường xuyên tác động Mối quan hệ: - Khách quan sở tiền đề giữ vai trò định chủ quan - Khách quan cội nguồn làm nảy sinh tri thức, tìm cảm, ý chí, nguyện vọng chủ thể - Khách quan định nội dung vận động biến đổi chủ quan - Khách quan quy định giới hạn tính động chủ quan chủ thể - Khách quan tác động hình thành chủ quan - Muốn thúc đẩy nhanh tiến trình biến thành khả thực phải có chủ quan người - Điều chỉnh hình thức tác động quy lực khách quan kết hợp cách khéo léo tác động nhiều quy luật theo hướng có lợi cho - Đẩy nhanh tiến trình phát triển vật mà đảm bảo tính lịch sử tự nhiên chúng - Ví dụ: nước tiền tư lên CNXH rút ngắn time đảm bảo tính lịch sử điều chỉnh thực tiễn, phải có hướng điều chỉnh phù hợp  Ý nghĩa pp luận: Phát huy tính động sáng tạo chủ quan, phát huy vai trò nhân tố để tác động cải tạo giới khách quan, khắc phục bảo thủ trì trệ, thái độ tiêu cực, thụ động, ỉ lại, ngồi chờ - Trong nhận thức hoạt động thực tiễn xuất phát từ thực tế khách quan, lấy thực tế khách quan làm cho hoạt động Khắc phục chủ nghĩa chủ quan ý chí - Chủ nghĩa chủ quan cường điệu hóa tính sáng tạo ý thức, ý chí, tuyệt đối hóa vai trò nhân tố chủ quan, xa rời điều kiện khách quan  Nguyên nhân: - Lạc hậu yếu kém, tư lý luận - Định kiến xh Nguyên tắc toàn diện nội dung: Trong nhận thức hoạt động thực tiễn phải ý đến tất yếu tố, mối lien hệ tác động lẫn yếu tố vật tương với cách đắn chống tư tưởng phiến diện chiều triết trung chủ nghĩa Những yêu cầu ngun tắc tồn diện: • Trong hoạt động nhận thức chủ thể phải: - Tìm hiểu, phát nhiều mối liên hệ, quan hệ (hay đặc điểm, tính chất, yếu tố, mặt,…) chi phối tồn thân vật tố - Phân loại để xác định mối liên hệ, quan hệ (hay đặc điểm, tính chất, yếu tố, mặt,…) bên trong, bản, tất nhiên, ổn định ; mối liên hệ, quan hệ (hay đặc điểm, tính chất, yếu tố, mặt,…) bên ngồi, khơng bản, ngẫu nhiên, không ổn định… - Dựa mối liên hệ, quan hệ (hay đặc điểm, tính chất, yếu tố, mặt,…) bên bản, tất nhiên, ổn định… Để lý giải mối liên hệ, quan hệ (hay đặc điểm, tính chất, yếu tố, mặt,…) lại Qua xây dựng hình ảnh vật thống mối liên hệ, quan hệ (hay đặc điểm, tính chất, yếu tố, mặt,…); phát quy luật (bản chất) • Trong hoạt động thực tiễn chủ thể phải: - Đánh giá vai trò mối liên hệ, quan hệ (hay đặc điểm, tính chất, yếu tố, mặt,…) chi phối vật - Thông qua hoạt động thực tiễn, sử dụng đồng nhiều công cụ, phương tiện, biện pháp thích hợp (mà trước hết công cụ, phương tiện, biện pháp vật chất) để biến đổi mối liên hệ, quan hệ (hay đặc điểm, tính chất, yếu tố, mặt,…) để biến đổi mối liên hệ, quan hệ (hay đặc điểm, tính chất, yếu tố, mặt,…) thân vật, đặc biệt mối liên hệ, quan hệ (…) bên trong, bản, tất nhiên, quan trọng… - Nắm vững chuyển hóa mối liên hệ, quan hệ (hay đặc điểm, tính chất, yếu tố, mặt,…) thân vật; kịp thời sử dụng công cụ, phương - tiện, biện pháp bổ sung để phát huy hay hạn chế hay hạn chế tác động chúng, nhằm lèo lái vật vận động, phát triển theo quy luật hợp lợi ích Nguyên tắc phát triển Nội dung: - Nguyên tắc phát triển xem xét đối tượng phải đặt trạng thái vận động, biến đổi, chuyển hóa Vạch nguồn gốc, động lực phát triển mâu thuẩn phân đôi thống nhận thức phận đối lập - Mọi vật, tượng giới không ngừng vận động phát triển - Phát triển mang tính khách quan – phổ biến, khuynh hướng vận động tổng hợp tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ hoàn thiện đến hoàn thiện hệ thống vật chất, việc giải mâu thuẫn, thực bước nhảy chất gây hướng theo xu phủ định phủ định Yêu cầu: Trong hoạt động nhận thức yêu cầu chủ thể phải: - Đòi hỏi ngun tắc phát triển q trình trải qua nhiều giai đoạn, từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ hoàn thiện đến hoàn thiện - nguyên tắc phát triển sở phương pháp từ trừu tượng đến cụ thể xây dựng lý thuyết khoa học - Phát xu hướng biến đổi, chuyển hóa, giai đoạn tồn thân vật tự vận động phát triển nó; - Xây dựng hình ảnh chỉnh thể vật thống xu hướng, giai đoạn thay đổi nó; từ phát quy luật vận động, phát triển (bản chất) vật Trong hoạt động thực tiễn yêu cầu chủ thể phải: - Nhạy cảm với mới, sớm phát nó, ủng hộ hợp qui luật, chống lại quan điểm bảo thủ trì truệ - Chú trọng đến điều kiện, khả năng…tồn vật để nhận định xu hướng, giai đoạn thay đổi xảy nó; - Thơng qua hoạt động thực tiễn, sử dụng nhiều công cụ, phương tiện, biện pháp thích hợp (mà trước hết cơng cụ, phương tiện, biện pháp vật chất) để biến đổi điều kiện, phát huy hay hạn chế khả năng…tồn vật nhằm lèo lái vật vận động, phát triển theo hướng hợp quy luật có lợi cho Vận dụng: Sự hình thành hoàn thiện nhân cách người: phát triển qua giai đoạn, tác động từ gia đình-nhà trường-xã hội Sự tiến hóa từ vượn thành người Nguyên tắc lịch sử cụ thể Nội dung: Mỗi vật tồn vận động phát triển diễn không gian time cụ thể khác nhau, khơng nghiên cứu chúng tồn q trình mà địa điểm, điều kiện, hoàn cảnh lsu cụ thể khác Để nhận thức đầy đủ đối tượng phải đặt q trình phát sinh phát triển, chuyển hóa hình thức biểu hiện, với bước quanh co ngẫu nhiên Yêu cầu: Nhận thức vận động có tính phổ biến Chỉ quy luật vận động khách quan đối tượng Đòi hỏi xem xét đối tượng mối liên hệ cụ thể chúng Tái q trình lsu, thơng qua tái kiện, mối liên hệ nhân chúng Khám phá quy luật phân tích ý nghĩa vai trò chúng VD: luận điểm luận điểm khoa học điều kiện điều kiện khoa học điều kiện khác Vận dụng: Nhận thức chủ nghĩa vật biện chứng (nguồn gốc nhận thức, chất nhận thức, chủ thể khách thể nhận thức, nguyên tắc nhận thức, biện chứng nhận thức, trình độ giai đoạn nhận thức, chân lý) Bản chất nhận thức: Nhận thức gì? Con người có nhận thức giới hay không? Các quan điểm triết học khác có câu trả lời khác vấn đề trên: Các nhà triết học tâm không thừa nhận giới vật chất tồn độc lập ý thức, không thừa nhận nhận thức phản ánh thực khách quan + Duy tâm chủ quan: tất tồn phức hợp cảm giác người => Do đó, theo họ, nhận thức chẳng qua nhận thức cảm giác, biểu tượng người + Duy tâm khách quan: Coi nhận thức phản ánh thực khách quan mà tự nhận thức ý niệm, tư tưởng tồn ngồi người Thuyết hồi nghi: nghi ngờ tính xác thực tri thức, biến nghi ngờ thành nguyên tắc nhận thức, chí chuyển thành nghi ngờ tồn thân giới bên ngồi Thuyết khơng thể biết: giới người khơng thể biết được, lý trí người có tính chất hạn chế giới hạn cảm giác người khơng thể biết  CNDVBC thừa nhận người có khả nhận thức giới coi nhận thức phản ánh thực khách quan vào óc người: “Nhận thức q trình phản ánh tích cực, tự giác sáng tạo giới khách quan vào óc người sở thực tiễn, nhằm sáng tạo tri thức giới khách quan” Lý luận nhận thức chủ nghĩa Mác dựa nguyên tắc sau: • Thừa nhận giới vật chất tồn khách quan, người, độc lập cảm giác, tư ý thức người • Thừa nhận người có khả nhận thức giới khách quan; coi nhận thức phản ánh giới khách quan vào óc người, hoạt động tìm hiểu khách thể chủ thể; thừa nhận khơng có khơng thể nhận thức mà có người chưa nhận thức • Nhận thức khơng phải hành động tức thời, giản đơn, máy móc thụ động mà q trình biện chứng tích cực, sáng tạo Q trình phản ánh điễn theo trình tự từ chưa biết đến biết, biết đến biết nhiều, từ chưa sâu sắc, chưa toàn diện đến sâu sắc tồn diện hơn,… • Coi thực tiễn sở chủ yếu trực tiếp nhận thức; động lực, mục đích nhận thức tiêu chuẩn để kiểm tra chân lý Chủ thể khách thể nhận thức - Chủ thể nhận thức CON NGƯỜI + cá nhân cụ thể thực + tính sinh học xác định + người xã hội (hoạt động thực tiễn, thành viên xã hội) Trí tuệ nhân tạo thay cho chủ thể nhận thức, chủ thể tư duy, chúng lưu giữ xử lý thơng tin Vì tư q trình phản ánh tích cực thực khái niệm, phán đoán, lý thuyết khoa học Máy móc khơng có NHÂN VỊ - Khách thể nhận thức + đối tượng vật chất hay tinh thần mà hoạt động nhận thức chủ thể hướng đến + Khách thể nhận thức khơng đồng với tồn thực vật chất, tinh thần + trình độ phát triển khoa học nhận thức cao, khách thể nhận thức mở rộng + đối tượng nhận thức phân khúc thực, tách từ khách thể nhận thức Các trình độ giai đoạn nhận thức Lênin khái quát đường biện chứng nhận thức chân lý sau: Từ trực quan sinh động đến tư trừu tượng từ tư trừu tượng đến thực tiễn – đường biện chứng nhận thức chân lý, nhận thức thực khách quan Theo khái quát này, đường biện chứng nhận thức chân lý q trình, trình trực quan sinh động tiến đến tư trừu tượng Nhưng trừu tượng khơng phải điểm cuối chu kỳ nhận thức mà nhận thức phải tiếp tục tiến tới thực tiễn Chính thực tiễn mà nhận thức kiểm tra chứng minh tính đắn tiếp tục vòng khâu q trình nhận thức Đây quy luật chung trình người nhận thức thực khách quan - Giai đoạn từ trực quan sinh động đến tư trừu tượng Trực quan sinh động giai đoạn mở đầu trình nhận thức Đó giai đoạn nhận thức mà người hoạt động thực tiễn sử dụng giác quan để tiến hành phản ánh vật khách quan, mang tính chất cụ thể, cảm tính với biểu phong phú mối quan hệ với quan sát người Do vậy, giai đoạn này, người phản ánh tượng, biểu bên vật cụ thể, cảm tính thực khách quan mà chưa phản ánh chất, qui luật, nguyên nhân tượng quan sát được, đó, giai đoạn thấp q trình nhận thức Trong giai đoạn nhận thức thực qua ba hình thức là: cảm giác, tri giác, biểu tượng Quá trình biện chứng nhận thức - Nhận thức bắt nguồn từ thực tiễn, nhận thức người gồm giai đoạn: Nhận thức cảm tính (trực quan sinh động), nhận thức lý tính (tư trừu tượng) Nhận thức cảm tính: giai đoạn đầu nhận thức, nhận thức người phản ánh qua giác quan: cảm giác, tri giác, biểu tượng Nhận thức cảm tính gồm: cảm giác, tri giác, biểu tượng Cảm giác: phản ánh riêng lẻ mặt, thuộc tính bên ngồi vật, tượng chúng tác động vào giác quan người Tri giác: tổng hợp nhiều cảm giác, đem lại hiểu biết hồn chỉnh thuộc tính bên ngồi vật, tượng Chỉnh thể toàn vẹn Biểu tượng: hình ảnh vật lưu lại, tái đầu óc người vật khơng tác động trực tiếp Nhận thức lý tính (tư trừu tượng): phản ánh vật gián tiếp, khái quát hóa Khái niệm: phản ánh thuộc tính chung, có tính chất nhóm vật, tượng biểu thị từ cụm từ VD: hình vng, phản ánh thuộc tính hình chữ nhật, có cạnh - - Phán đốn: liên kết khái niệm để khẳng định phủ định đặc điểm, thuộc tính vật tượng, biểu thị mệnh đề câu trần thuật VD: Bản chất giới vật chất (+) Ý thức không sản xuất vật chất (-) Suy luận: hình thức tư xuất phát từ phán đốn có làm tiền đề để rút phán đoán làm kết luận VD: Mọi kim loại dẫn điện Đồng dẫn điện Đồng kim loại Chân lý Chân lý tri thức phản ánh đắn thực khách quan thực tiễn kiểm nghiệm - Các tiêu chuẩn kiểm nghiệm chân lý + lịch sử triết học tồn quan niệm khác tiêu chuẩn chân lý ++ hợp với kinh thánh chân lý ++ nhận thức logic chân lý ++ đem lại lợi ích chân lý ++ nhiều người đồng ý chân lý  Đó quan niệm phiến diện không khoa học + nhận thức đời từ thực tiễn, chịu quy định thực tiễn thực tiễn tiêu chuẩn kiểm nghiệm chân lý Qua thực tiễn thấy sai lầm hay đắn nhận thức việc kiểm nghiệm chân lý trình phải kiểm nghiệm nhiều lần giúp hiểu biết người mở rộng xác, sâu sắc hoàn thiện Quan hệ lý luận thực tiễn Nội dung nguyên tắc Lý luận nhận thức chất quan hệ bên tất yếu đối tượng diễn đạt đưa kết nhận thức hện thống khái niệm, phạm trùm phán đoán quy luật nội tài đối tượng Vd lý luận độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội: bàn luận lý giải sâu sắc độc lập dân tộc CNXH - - - Đặc điểm lý luận: phản ánh phổ biến quy luật thể dạng khái niệm, phnas đốn có tính trừu tượng, khái qc cao, tổng hợp cao tính gián tiếp Cấu trúc ly luận: chủ thể, khách thể, điều kiện, kết Khái niệm thực thiễn: hoạt động vật chất có mục đích mang tính lịch sửxã hội người nhằm cải tạo tự nhiên xã hội Vai trò: thực tiễn mục đích, động lực, tiêu chuẩn kiểm tra chân lý Sự thống lý luạn thực tiễn khơng tách rời nhau, tương thích chuyển hóa cho  Yêu cầu nguyên tác thống ll&tt - Lý luận xuất phát từ thực tiễn Trong trình phát triển thực tiễn đặc vấn đềđòi hỏi lý luận phải giải đáp Ll phải phán ánh trung thực đối tượng vốn có Nó gớp phần hạn chế tính mò mẵm, tự phát, tăng cường tính tích cực chủ động tự giác người Lý luận phải vận dụng vào thực tiễn Lý luận phải đóng vai trò đạo dẫn đường cho thực tiễn Lý luận phải không ngừng bổ sung, đổi phát triển để đáp ứng nhu cầu thực tiễn 10 Bệnh kinh nghiệm, bệnh giáo điều (nguyên nhân, pp khắc phục) Bệnh kinh nghiệm Nguyên nhân: Chủ quan: dể thoải mãn vốn kinh nghiệm thân; ngại học lí luận, khơng chịu nâng cao trình độ lí luận; coi thường khoa học kỉ thuật tri thức, thiếu nhìn xa rộng, bảo thủ trì trệ Khách quan: tồn phổ biến sản xuất nhỏ; trình độ dân trí thấp; khkt chưa phát triển nguyện nhận bện kinh nghiệm nước ta nước có nơng nghiệp lạc hậu, trình độ khoa học công nghệ thấp, kinh tế chủ yếu dựa vào kinh nghiệm cổ truyền ,truyền từ đời sang đời khác điều dẫn đến phong cách tư duy, phong cách kinh nghiệm người việt nam chủ yếu dựa vào kinh nghiệm + nước ta tập trung lâu chế độ tập trung quan liêu bao cấp phân phối bình quân tâm lý triệt tiêu tâm lý người lao động tạo nên tâm lý ỷ lai, chông chờ dựa dẫm nguyên nhân bện kinh nghiệm + hệ phong kiến để lại ,các phong tục, tập quán truyền thống, thói quen người dân mang dấu vết xã hội cũ mãnh đất màu mỡ cho chủ nghĩa kinh nghiệm Nguyên nhân bệnh giáo điều - Bệnh giáo điều khuynh hướng tư tưởng cường điệu vai trò lý luận, coi nhẹ thực tiễn, tách rời lý luận khỏi thực tiễn, thiếu quan điểm lịch sử - cụ thể, áp dụng kinh nghiệm cách rập khn, máy móc - Biểu bệnh giáo điều bệnh sách vở, nắm lý luận dừng câu chữ theo kiểu “tầm chương trích cú”; hiểu lý luận cách phiến diện, hời hợt, biến lý luận thành tín điều áp dụng lý luận cách máy móc; vận dụng sai lý luận vào thực tiễn, không bổ sung, điều chỉnh lý luận Nguyên nhân bệnh giáo điều yếu lý luận, cụ thể: + hiểu lý luận kinh nghiệm, hiểu lý luận cách đơn giản, phiến diện, cắt xén, sơ lược… + xuyên tạc, bóp méo lý luận… Cách khác phục bệnh giáo điều Để khắc phục triệt để bệnh giáo điều, cần phải quán triệt nguyên tắc thống lý luận thực tiễn triết học Mác – Lênin Cụ thể: - Bám sát thực tiễn, lý luận phải gắn liền với thực tiễn, thường xuyên kiểm tra thực tiễn không ngừng phát triển thực tiễn, tăng cường học tập nâng cao trình độ lý luận, bổ sung, vận dụng lý luận phù hợp với thực tiễn; - Phải coi trọng lý luận cơng tác lý luận; nâng cao dân trí, đẩy mạnh nghiệp giáo dục đào tạo, phổ biến rộng rãi tri thức khoa học – công nghệ…; - Phải đổi công tác lý luận Đảng dựa tảng chủ nghĩa Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Quán triệt nhiệm vụ, hướng nghiên cứu chủ yếu phương châm lớn đạo hoạt động lý luận Đảng; - Hoàn thiện chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Vì kinh tế thị trường ln vận động biến đổi, đòi hỏi thành phần, chủ thể kinh tế phải động, sáng tạo, phải thường xuyên bám sát thị trường để ứng phó cho phù hợp - Phải đổi tư lý luận, khắc phục lạc hậu lý luận, thu hẹp khoảng cách lý luận thực tiễn cách: + từ bỏ lối nghiên cứu kinh viện, tư biện; + thường xuyên đối chiếu lý luận với sống, vận dụng lý luận vào hoàn cảnh thực tế nước ta; - Coi trọng thường xuyên tổng kết thực tiễn, qua sửa đổi, phát triển lý luận có, bổ sung hồn chỉnh đường lối, sách, hình thành lý luận mới, quan điểm để đạo nghiệm đổi xã hội
- Xem thêm -

Xem thêm: dề cương ôn tập triết học 1, dề cương ôn tập triết học 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay