Quản lý hoạt động đào tạo hệ Cao đẳng nghề ở trường Đại học Công nghiệp Hà Nội theo năng lực thực hiện (Luận văn thạc sĩ)

142 47 0
  • Loading ...
1/142 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 09:51

Quản lý hoạt động đào tạo hệ Cao đẳng nghề ở trường Đại học Công nghiệp Hà Nội theo năng lực thực hiện (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động đào tạo hệ Cao đẳng nghề ở trường Đại học Công nghiệp Hà Nội theo năng lực thực hiện (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động đào tạo hệ Cao đẳng nghề ở trường Đại học Công nghiệp Hà Nội theo năng lực thực hiện (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động đào tạo hệ Cao đẳng nghề ở trường Đại học Công nghiệp Hà Nội theo năng lực thực hiện (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động đào tạo hệ Cao đẳng nghề ở trường Đại học Công nghiệp Hà Nội theo năng lực thực hiện (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động đào tạo hệ Cao đẳng nghề ở trường Đại học Công nghiệp Hà Nội theo năng lực thực hiện (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động đào tạo hệ Cao đẳng nghề ở trường Đại học Công nghiệp Hà Nội theo năng lực thực hiện (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động đào tạo hệ Cao đẳng nghề ở trường Đại học Công nghiệp Hà Nội theo năng lực thực hiện (Luận văn thạc sĩ) Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO HọC VIệN QUảN GI¸O DơC  NGUYễN THị QUảN HOạT ĐộNG ĐàO TạO Hệ CAO ĐẳNG NGHề TRƯờNG ĐạI HọC CÔNG NGHIệP NộI THEO NĂNG LựC THựC HIệN LUậN VĂN THạCQUảN GIáO DụC NộI - 2016 Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO HọC VIệN QUảN GIáO DôC  NGUYễN THị QUảN HOạT ĐộNG ĐàO TạO Hệ CAO ĐẳNG NGHề TRƯờNG ĐạI HọC CÔNG NGHIệP NộI THEO NĂNG LựC THựC HIệN Chuyên ngành: Quản gi¸o dơc M· sè: 60 14 01 01 LN V¡N THạCQUảN GIáO DụC Người hướng dẫn khoa học: TS Trịnh Văn Cường NộI - 2016 i LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, tác giả luận văn xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: Các giảng viên Học viện Quản giáo dục tận tình giảng dạy, giúp đỡ tác giả thời gian học tập nghiên cứu Đặc biệt, người hướng dẫn khoa học trực tiếp TS Trịnh Văn Cường hết lòng bảo, định hướng, giúp đỡ động viên tác giả thực luận văn cách hiệu Các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên, giảng viên Trường Đại học Công nghiệp Nội động viên, hỗ trợ tác giả nghiên cứu, hoàn thành luận văn Các bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ, tạo điều kiện, cung cấp chia sẻ tư liệu cần thiết trình tác giả nghiên cứu Mặc dù nỗ lực, cố gắng, song luận văn không tránh khỏi thiếu sót hạn chế Tác giả mong nhận bảo đóng góp ý kiến chân thành thầy, cô giáo bạn đồng nghiệp Xin chân thành cảm ơn! nội, tháng 11 năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Thị ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC BIỂU vii DANH MỤC CÁC HÌNH vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Nhiệm vụ nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ THEO NĂNG LỰC THỰC HIỆN 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Trên giới 1.1.2 Việt Nam 1.2 Một số khái niệm 11 1.2.1 Năng lực 11 1.2.2 Năng lực nghề nghiệp 12 1.2.3 Năng lực thực 13 1.2.4 Đào tạo 15 1.2.5 Đào tạo theo lực 16 1.2.6 Đào tạo theo lực thực 16 1.2.7 Quản 17 1.2.8 Quản đào tạo, quản đào tạo nghề theo lực thực 18 1.3 Đào tạo theo lực thực 19 1.3.1 Các đặc điểm đào tạo theo lực thực 19 1.3.2 Nguyên tắc đào tạo theo lực thực 23 iii 1.4 Hoạt động đào tạo hệ Cao đẳng nghề theo lực thực 23 1.4.1 Mục tiêu đào tạo hệ CĐN theo lực thực 23 1.4.2 Nội dung đào tạo hệ CĐN theo lực thực 24 1.4.3 Hình thức, phương pháp đào tạo hệ CĐN theo NLTH 25 1.4.4 Lực lượng đào tạo hệ CĐN theo lực thực 26 1.4.5 Đối tượng đào tạo hệ CĐN theo lực thực 28 1.4.6 Các điều kiện đào tạo hệ CĐN theo lực thực 28 1.5 Quản đào tạo nghề theo lực thực 30 1.5.1 Mơ hình CIPO 30 1.6 Nội dung quản hoạt động đào tạo hệ CĐN theo lực thực 32 1.6.1 Quản đầu vào hệ CĐN theo NLTH 32 1.6.2 Quản trình đào tạo hệ CĐN theo NLTH 35 1.6.3 Quản đầu 38 1.7 Tác động bối cảnh đến quản đào tạo hệ CĐN theo lực thực 40 1.7.1 Về thể chế, sách 40 1.7.2 Về tiến khoa học công nghệ 40 1.7.3 Về hội nhập quốc tế, đối tác cạnh tranh 41 1.7.4 Năng lực đội ngũ giáo viên 41 1.7.5 Nhận thức học sinh 41 1.7.6 Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, vật tư phục vụ dạy học 41 Kết luận chương 42 CHƯƠNG 43 THỰC TRẠNG VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP NỘI THEO NĂNG LỰC THỰC HIỆN 43 2.1 Sơ lược khảo sát thực trạng 43 2.1.1 Mục đích khảo sát 43 2.1.2 Nội dung khảo sát 43 2.1.3 Phương pháp khảo sát 44 2.1.4 Tiêu chí đánh giá 44 iv 2.2 Khái quát trường Đại học Công nghiệp Nội 45 2.2.1 Sự hình thành 45 2.2.2 Tổ chức máy quản trường 46 2.2.3.Hệ Cao đẳng nghề trường Đại học Công nghiệp Nội 47 2.3.Thực trạng đào tạo hệ Cao đẳng nghề theo lực thực trường Đại học Công nghiệp Nội 48 2.3.1.Thực trạng thực mục tiêu đào tạo hệ Cao đẳng nghề theo lực thực 48 2.3.2 Thực trạng nội dung chương trình đào tạo hệ Cao đẳng nghề theo lực thực 52 2.3.3 Thực trạng hình thức, phương pháp đào tạo hệ Cao đẳng nghề theo lực thực 55 2.3.4 Thực trạng lực lượng đào tạo hệ Cao đẳng nghề theo lực thực 57 2.3.5 Thực trạng đối tượng đào tạo hệ Cao đẳng nghề theo lực thực 59 2.3.6 Thực trạng điều kiện đào tạo hệ Cao đẳng nghề theo lực thực 60 2.4 Thực trạng quản hoạt động đào tạo hệ Cao đẳng nghề trường Đại học Công nghiệp Nội theo lực thực 62 2.4.1 Thực trạng quản đầu vào hệ Cao đẳng nghề theo lực thực 62 2.4.2 Thực trạng quản trình đào tạo hệ Cao đẳng nghề theo lực thực 74 2.4.3 Thực trạng quản đầu hệ Cao đẳng nghề theo lực thực 80 2.5 Thực trạng tác động bối cảnh đến quản đào tạo hệ Cao đẳng nghề theo lực thực 85 2.6 Đánh giá chung thực trạng quản hoạt động đào tạo hệ CĐN trường ĐHCNHN theo NLTH 86 2.6.1 Điểm mạnh 86 2.6.2 Điểm yếu 87 2.6.3 Nguyên nhân 88 Kết luận chương 88 v CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP NỘI THEO NĂNG LỰC THỰC HIỆN 91 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 91 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học 91 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng 91 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 91 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 92 3.2 Một số biện pháp quản hoạt động đào tạo hệ Cao đẳng nghề trường Đại học Công nghiệp Nội theo lực thực 92 3.2.1 Tăng cường hoạt độngvấn hướng nghiệp tuyển sinh học hệ CĐN theo lực thực 92 3.2.2 Đổi quản phát triển chương trình đào tạo nghề theo NLTH 93 3.2.3 Đẩy mạnh hoạt động bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên cán quản hệ CĐN trường ĐHCNHN 95 3.2.4 Tăng cường đầu tư sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ hoạt động đào tạo hệ CĐN theo lực thực 98 3.2.5 Quản chặt chẽ hoạt động học tập học sinh - sinh viên 100 3.2.6 Đổi công tác đánh giá kết đầu cấp văn bằng, chứng nghề theo lực thực 102 3.2.7 Xây dựng hệ thống thông tin đầu nghề 103 3.3 Khảo sát cần thiết tính khả thi biện pháp 104 3.3.1 Mục đích khảo sát 104 3.3.2 Đối tượng khảo sát 104 3.3.3 Qui trình khảo sát 104 Kết luận chương 111 KÊT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 112 Kết luận 112 Khuyếnnghị 113 TÀI LIỆU THAM KHẢO 114 vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Kết việc xác định mục tiêu đào tạo hệ CĐN thiết kế dạy GV 49 Bảng 2.2 Mức độ đạt mục tiêu đào tạo HSSV hệ CĐN theo NLTH 51 Bảng 2.3 Kết thực nội dung chương trình đào tạo HSSV hệ CĐN sau tốt nghiệp 54 Bảng 2.4 Mức độ sử dụng hình thức, phương pháp dạy học đào tạo nghề theo NLTH 56 Bảng 2.5 Cơ cấu trình độ đội ngũ giảng viên dạy hệ CĐN 59 Bảng 2.6 Quy mô HSSV hệ Cao đẳng nghề từ năm học 2013 – 2014 đến năm học 2016- 2017 60 Bảng 2.7: Nhà trường tiến hành hiệu chỉnh CTĐT nghề đào tạo hệ Cao đẳng nghề theo NLTH 66 Bảng 2.8: Tự đánh giá GV điểm yếu GV dạy học hệ Cao đẳng nghề theo NLTH 70 Bảng 2.9: Đánh giá khả đáp ứng sở vật chất, thiết bị dạy học hệ Cao đẳng nghề theo NLTH 73 Bảng 2.10: Tự đánh giá SV sau học xong môn học, mô đun nghề theo NLTH 74 Bảng 2.11 Kết việc thực hoạt động lớp HSSV 77 Khảo sát 50 GV việc tự học HSSV Kết thu sau: 78 Bảng 2.12 Kết điều tra thực trạng tự học học sinh-sinh viên 78 Bảng 2.13: Các hình thức GV sử dụng để đánh giá kết học tập SV cao đẳng nghề theo NLTH 81 Bảng 2.14: Mức độ phối hợp nhà trường doanh nghiệp tổ chức QLĐT hệ Cao đẳng nghề theo NLTH 84 vii Bảng 3.1: Tổng hợp ý kiến đánh giá cần thiết tính khả thi biện pháp (Đơn vị tính: %) 106 DANH MỤC CÁC HÌNH, CÁC BIỂU ĐỒ Hình 1.1.Mơ hình CIPO quản đào tạo nghề 31 Hình 1.2: Vận dụng mơ hình CIPO quản đào tạo nghề theo NLTH 32 Biểu đồ 2.1: Đánh giá GV tỉ trọng thuyết thực hành CTĐT trình độ CĐN (tính theo %) 66 Biểu đồ 2.2: Đánh giá SV tỉ trọng thuyết thực hành CTĐT trình độ CĐN (tính theo %) 67 Biểu đồ 2.3: Tỷ lệ GV có khả dạy học tích hợp cho hệ Cao đẳng nghề theo NLTH 69 Biểu đồ 3.1: Mối tương quan cần thiết tính khả thi biện pháp quản hoạt động đào tạo hệ CĐN theo lực thực 108 viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ CBQL Cán quản CĐN Cao đẳng nghề CSĐT Cơ sở đào tạo CTĐT Chương trình đào tạo CV Chuyên viên GD&ĐT Giáo dục Đào tạo ĐTN Đào tạo nghề ĐHCNHN Đại học Công nghiệp Nội HSSV Học sinh sinh viên GV Giảng viên KHCN Khoa học công nghệ KNN Kỹ nghề NLTH Năng lực thực QTĐT Quá trình đào tạo TTLĐ Thị trường lao động ... 60 2.4 Thực trạng quản lý hoạt động đào tạo hệ Cao đẳng nghề trường Đại học Công nghiệp Hà Nội theo lực thực 62 2.4.1 Thực trạng quản lý đầu vào hệ Cao đẳng nghề theo lực thực ... DụC Và ĐàO TạO HọC VIệN QUảN Lý GI¸O DơC  NGUYễN THị Hà QUảN Lý HOạT ĐộNG ĐàO TạO Hệ CAO ĐẳNG NGHề TRƯờNG ĐạI HọC CÔNG NGHIệP Hà NộI THEO NĂNG LựC THựC HIệN Chuyên ngành: Quản lý gi¸o... đào tạo hệ Cao đẳng nghề theo lực thực trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 48 2.3.1 .Thực trạng thực mục tiêu đào tạo hệ Cao đẳng nghề theo lực thực 48 2.3.2 Thực trạng nội dung
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động đào tạo hệ Cao đẳng nghề ở trường Đại học Công nghiệp Hà Nội theo năng lực thực hiện (Luận văn thạc sĩ), Quản lý hoạt động đào tạo hệ Cao đẳng nghề ở trường Đại học Công nghiệp Hà Nội theo năng lực thực hiện (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay