Nghiên cứu đặc điểm lâm học và nhân giống trà hoa vàng (camellia chrysantha (hu) tuyama) bằng phương pháp giâm hom

86 48 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 09:50

i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tơi, cơng trình đƣợc thực thời gian từ tháng đến tháng 10 năm 2016 Các số liệu, kết nghiên cứu trình bày luận án trung thực chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khác Hà nội, ngày 29 tháng 10 năm 2016 Ngƣời viết cam đoan Phan Đặng Hoàng ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành đƣợc luận văn này, tơi nhận đƣợc bảo, giúp đỡ tận tình TS Nguyễn Văn Việt TS Trần Việt Hà Cùng với giúp đỡ, động viên thầy giáo khoa Lâm học, Phòng đào tạo Sau đại học – Trƣờng Đại Học Lâm Nghiệp – Hà Nội, Hạt Kiểm lâm huyện Ba Chẽ, Trƣờng Cao Đẳng Nông lâm Đông bắc – Quảng ninh Nhân dịp cho phép tơi đƣợc bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới TS Nguyễn Văn Việt TS Trần Việt Hà, bảo, giúp đỡ tận tình thời gian qua Tơi xin chân thành cảm ơn đến lãnh đạo, cán Hạt Kiểm lâm huyện Ba chẽ, Trƣờng Cao Đẳng Nông lâm Đông bắc – Quảng ninh, tạo điều kiện giúp đỡ suốt q trình thực luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn gia đình bạn đồng nghiệp động viên, giúp đỡ trình thực luận văn! Hà nội, ngày 29 tháng 10 năm 2016 Ngƣời viết luận văn Phan Đặng Hoàng iii MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC VÀ CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi ĐẶT VẤN ĐỀ Chƣơng TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Giới thiệu Trà hoa vàng (Camellia chrysantha (Hu) Tuyama) .3 1.1.1 Hệ thống phân loại phân bố 1.1.2 Đặc điểm sinh học .3 1.1.3 Giá trị sử dụng 1.2 Tổng quan mã vạch ADN (DNA barcode) 1.2.1 Trên Thế Giới 1.2.2 Ở Việt Nam .6 1.3 Nghiên cứu đặc điểm lâm học loài 1.3.1.Trên giới .8 1.3.2 Ở nƣớc 12 1.4 Cơ sở khoa học nhân giống hom 14 1.4.1 Cơ sở phƣơng pháp giâm hom 15 1.4.2 Nhu cầu sinh lý cành cắt rời 16 1.5 ngh a nhân giống hom 16 1.6 Những nghiên cứu chi Camellia 17 1.6.1 Những nghiên cứu chi Camellia Thế Giới 17 1.6.2 Những nghiên cứu chi Camellia Việt Nam .19 Chƣơng MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 2.1 Mục tiêu nghiên cứu 24 iv 2.2 Đối tƣợng nghiên cứu .24 2.3 Địa điểm nghiên cứu 24 2.4 Nội dung nghiên cứu 24 2.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 24 2.5.1 Nghiên cứu mã vạchADN (DNA barcode) cho Trà hoa vàng Ba Chẽ 24 2.5.2 Nghiên cứu số đặc điểm Lâm học Trà hoa vàng .26 2.5.3 Thí nghiệm giâm hom Trà hoa vàng .29 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 32 3.1 Kết xác định mã vạch AND (DNA barcode) 32 3.1.1 Tách chiết ADN khuyếch đại PCR (Polymerase Chain Reaction) 32 3.1.2 Phân tích trình tự nucleotide từ ba vùng ADN .33 3.2 Một số đặc điểm Lâm học Trà hoa Vàng 36 3.2.1 Đặc điểm hình thái lồi Trà hoa vàng Ba chẽ 36 3.2.2 Đặc điểm sinh thái phân bố loài Trà hoa vàng Ba chẽ 39 3.2.3 Đặc điểm cấu trúc hồn cảnh rừng nơi có lồi Trà hoa vàng phân bố tự nhiên 40 3.3 Nhân giống Trà hoa vàng Ba chẽ phƣơng pháp giâm hom .46 3.3.1 Ảnh hƣởng nồng độ chất điều hòa sinh trƣởng đến khả sống khả rễ hom .46 3.3.4 Ảnh hƣởng giá thể ruột bầu đến hiệu giâm hom .53 3.3.5 Ảnh hƣởng ánh sáng đến khả sống hom 54 KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO v DANH MỤC VÀ CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT Nghĩa đầy đủ TT Viết tắt ABT Indol acetic acid ADN Axit đêoxiribonucleic CT CTTN D1,3 Đƣờng kính 1,3m Dg Đƣờng kính gốc ĐHST Dt Đƣờng kính tán F1 Đời lai thứ 10 F2 Đời lai thứ 11 H Chiều cao 12 HDC Chiều cao dƣới tán 13 Hvn Chiều cao vút 14 IBA Indol butiric acid 15 IV % Importance Value (Giá trị quan trọng) 16 N 17 NAA Napthalen acetic acid 18 ODB Ô dạng 19 OTC Ô tiêu chuẩn 20 pH 21 QXTV 22 TB Công thức Công thức thí nghiệm Điều hòa sinh trƣởng Số Chỉ số đo độ hoạt động ion hiđrô (H+) dung dịch Quần xã thực vật Trung bình vi DANH MỤC CÁC BẢNG STT Tên bảng Trang 3.1 Đánh giá ba vùng ADN đề xuất 33 3.2 Kích thƣớc Trà hoa vàng Ba chẽ, Quảng ninh 36 3.3 Kết đo kích thƣớc Trà hoa vàng 37 3.4 Đặc điểm vật hậu loài 37 3.5 Cấu trúc tổ thành OTC tính theo số 41 3.6 Mật độ tầng cao lâm phần với Trà hoa vàng 43 3.7 Thành phần loài gỗ kèm với Trà hoa vàng OTC 44 3.8 Thành phần loài bụi, thảm tƣơi nơi Trà hoa vàng phân bố trạng thái rừng 45 3.9 Đặc điểm độ tàn che tầng cao trạng thái rừng 45 3.10 Ảnh hƣởng nồng độ chất ĐHST thực vật đến tỷ lệ sống 47 3.11 Ảnh hƣởng nồng độ chất ĐHST thực vật đến khả rễ 50 3.12 Ảnh hƣởng loại hom đến hiệu giâm hom 52 3.13 Ảnh hƣởng giá thể ruột bầu đến hiệu giâm hom 53 3.14 Ảnh hƣởng ánh sáng đến khả sống hom 54 vii DANH MỤC CÁC BIỂU STT Tên biểu Trang 3.1 Ảnh hƣởng nồng độ chất ĐHST thực vật ABT đến tỷ lệ sống 47 3.2 Ảnh hƣởng nồng độ chất ĐHST thực vật IBA đến tỷ lệ sống 48 3.3 Ảnh hƣởng nồng độ chất ĐHST thực vật NAA đến tỷ lệ sống 48 3.4 Ảnh hƣởng nồng độ chất ĐHST thực vật đến khả rễ 50 3.5 Ảnh hƣởng loại hom đến hiệu giâm hom 52 3.6 Ảnh hƣởng giá thể ruột bầu đến hiệu giâm hom 53 3.7 Ảnh hƣởng ánh sáng đến khả sống hom 54 viii DANH MỤC CÁC HÌNH STT Tên hình Trang 1.1 Trà hoa vàng Ba chẽ 3.1 ADN tổng số từ 06 mẫu nghiên cứu 32 3.2 Sản phẩm PCR với vùng rbcL từ 06 mẫu nghiên cứu 33 3.3 3.4 3.5 So sánh trình tự nucleotide vùng matK Trà hoa vàng Sơn Động Trà hoa vàng Ba Chẽ So sánh trình tự nucleotide vùng rbcL Trà hoa vàng Sơn Động Trà hoa vàng Ba Chẽ So sánh trình tự nucleotide vùng ITS2 Trà hoa vàng Sơn Động Trà hoa vàng Ba Chẽ 34 35 35 3.6 Cây Trà hoa vàng Ba chẽ 38 3.7 Cành mang nụ Trà hoa vàng 38 3.8 Quả Trà hoa vàng 38 3.9 Mặt trƣớc, mặt sau 38 3.10 Một số hình ảnh giâm hom Trà hoa vàng Ba chẽ 51 3.11 Loại hom 53 3.12 Một số hình ảnh chăm sóc hom Trà hoa vàng vƣờng ƣơm 55 ĐẶT VẤN ĐỀ Cây Trà hoa vàng thuộc chi trà (Camellia) chi thực vật có hoa họ Chè (Theaceae), giới Việt Nam có nhiều lồi thuộc chi Camellia có hoa đẹp với đủ màu sắc khác nhƣ trắng, đỏ, hồng nhiều màu sắc lạ mắt, độc đáo đƣợc lai tạo thu hút quan tâm nhiều nhà chơi cảnh có ngƣời chơi cảnh Việt Nam Trong số đó, lồi Trà hoa vàng loài phát Việt Nam Trung Quốc Cũng nhƣ nhiều loài khác chi Camellia, giá trị dễ nhận thấy Trà hoa vàng làm cảnh Màu vàng Trà hoa vàng đặc trƣng, Khó tạo đƣợc phƣơng pháp lai hữu tính (Trần Ninh – Hakoda Naotoshi, 2010) Trà hoa vàng có giá trị kinh tế y dƣợc cao nhƣ: Sử dụng để lấy gỗ, làm trồng tầng dƣới đai rừng phòng hộ, hoa làm đồ uống cao cấp, có tác dụng phòng chống bệnh huyết áp, tim mạch, tiểu đƣờng, u bƣớu (Zhu Ji Yu et al…, 2006) Các nhà thực vật giới xem loài Trà hoa vàng nguồn gen quý cần đƣợc bảo vệ nghiêm ngặt (Trần Ninh cs, 2010)[25] Trong 10 năm qua, nhà khoa học phát Việt Nam có tới 24 loài Trà hoa vàng Tuy vậy, Trà hoa vàng bị đe dọa nghiêm trọng môi trƣờng sống bị thu hẹp nhƣ việc thu lƣợm giống thái dẫn đến suy giảm nhanh số lƣợng cá thể tự nhiên Theo quy hoạch tỉnh Quảng Ninh, Ba Chẽ ba vùng dƣợc liệu tỉnh Để chủ động cho hƣớng phát triển, huyện Ba Chẽ xây dựng quy hoạch vùng trồng dƣợc liệu ba nghìn ha, trà hoa vàng đƣợc trồng với tổng diện tích 500 địa bàn xã, thị trấn Đến nay, toàn huyện trồng đƣợc 100ha trà hoa vàng từ nguồn vốn doanh nghiệp hộ dân địa bàn Công ty cổ phần Phú Khang HT lập dự án trồng 250 trà hoa vàng tập trung xã Thanh Sơn, kết hợp chế biến dƣợc liệu chỗ phát triển du lịch sinh thái[57] Vì việc nghiên cứu phƣơng pháp nhân giống, chăm sóc để bảo tồn phát triển loài Trà hoa vàng việc làm cần thiết Tuy nhiên nghiên cứu lồi Trà hoa vàng hạn chế Trong số loài Trà hoa vàng quý tỉnh Quảng Ninh lồi Trà hoa vàng Camellia chrysantha loài trà quý cần đƣợc quan tâm, bảo tồn phát triển Từ lý trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đặc điểm Lâm học nhân giống Trà hoa vàng (Camellia chrysantha (Hu) Tuyama) phương pháp giâm hom Nhằm phục vụ công tác bảo tồn phát triển dƣợc liệu quý Phụ biểu 01 Điều tra tầng cao OTC1 Loài Ni Ni% Gi Gi% IV% Chân chim Thẩu tấu 16,67 1147,67 15,23 15,9 8,33 584,83 7,76 8,0 8,33 569,91 7,56 7,9 Mán đỉa Thành ngạnh 5,56 493,77 6,55 6,1 Lim xanh 8,33 425,47 5,65 7,0 Thị rừng 11,11 574,62 7,63 9,4 Trám 11,11 1583,35 21,01 16,1 Xoan ta 8,33 719,85 9,55 8,9 Ngát 8,33 563,63 7,48 7,9 10 Dẻ 2,78 254,34 3,38 3,1 11 Đa 5,56 446,67 5,93 5,7 12 Đuôi lƣơn 2,78 38,47 0,51 1,6 13 Dè 2,78 132,67 1,76 2,3 36 100,00 7535,22 100,00 TT Phụ biểu 02 Điều tra tầng cao OTC TT Ni Ni% Gi Gi% IV% Trám Ngát 13,51 1482,87 18,45 16,0 8,11 510,25 6,35 7,2 8,11 701,79 8,73 8,4 Mán đỉa Chân chim 13,51 1214,40 15,11 14,3 Thành ngạnh 5,41 945,93 11,77 8,6 Lim xanh 10,81 475,71 5,92 8,4 Thị rừng 10,81 442,74 5,51 8,2 Xoan ta 8,11 719,85 8,96 8,5 Sảng nhung 2,70 176,63 2,20 2,5 10 Dẻ 2,70 254,34 3,17 2,9 11 Đa 8,11 647,63 8,06 8,1 12 Thẩu tấu 5,41 330,49 4,11 4,8 13 Dè 2,70 132,67 1,65 2,2 37 100,00 8035,26 100,00 Loài Phụ biểu 03 Điều tra tầng cao OTC TT Loài Ni Ni% Gi Gi% IV% Lim xanh 13,51 757,53 10,55 12,0 Thẩu tấu 5,41 353,25 4,92 5,2 Dè 2,70 379,94 5,29 4,0 Xoan ta 8,11 988,32 13,76 10,9 Mán đỉa 8,11 454,52 6,33 7,2 Ngát 8,11 917,67 12,78 10,4 Kháo 5,41 309,29 4,31 4,9 Trám 10,81 1583,35 22,04 16,4 Sảng nhung 2,70 176,63 2,46 2,6 10 Thị rừng 8,11 360,32 5,02 6,6 11 Dẻ 2,70 254,34 3,54 3,1 12 Đa 5,41 446,67 6,22 5,8 13 Chẹo 2,70 200,96 2,80 2,8 14 Thành ngạnh 5,41 211,17 2,94 4,2 15 Chân chim 10,81 508,68 7,08 8,9 37 100,00 7182,75 100,00 Phụ biểu 04 Điều tra tầng cao OTC TT Loài Ni Ni% Gi Gi% IV% Thị rừng 11,43 777,94 10,85 11,1 Dẻ 5,71 377,59 5,27 5,5 Côm 5,71 660,19 9,21 7,5 Máu chó 5,71 354,82 4,95 5,3 Lim xanh 14,29 818,76 11,42 12,9 Thẩu tấu 5,71 460,01 6,42 6,1 Táu duối 2,86 314,00 4,38 3,6 Chân chim 5,71 377,59 5,27 5,5 Thành ngạnh 5,71 305,37 4,26 5,0 10 Ngát 11,43 955,35 13,33 12,4 11 Đa 2,86 132,67 1,85 2,4 12 Kháo 5,71 245,71 3,43 4,6 13 Xoan ta 2,86 153,86 2,15 2,5 14 Trám 8,57 720,63 10,05 9,3 15 Chẹo 2,86 379,94 5,30 4,1 16 Mán đỉa 2,86 132,67 1,85 2,4 35 100,00 7167,05 100,00 Phụ biểu 05 Điều tra tầng cao OTC TT Loài Ni Ni% G G% IV% Ngát 8,57 769,30 10,73 9,7 Đa 2,86 153,86 2,15 2,5 Thẩu tấu 5,71 484,35 6,76 6,2 Kháo 2,86 113,04 1,58 2,2 Xoan ta 2,86 153,86 2,15 2,5 Chân chim 5,71 333,63 4,65 5,2 Thành ngạnh 5,71 332,84 4,64 5,2 Lim xanh 14,29 843,09 11,76 13,0 Thị rừng 11,43 777,94 10,85 11,1 10 Máu chó 5,71 330,49 4,61 5,2 11 Dẻ 5,71 377,59 5,27 5,5 12 Táu duối 8,57 856,44 11,95 10,3 13 Trám 8,57 720,63 10,05 9,3 14 Chẹo 5,71 759,88 10,60 8,2 15 Hóc quang 2,86 28,26 0,39 1,6 Mán đỉa 2,86 132,67 1,85 2,4 35 100,00 7167,84 100,00 Phụ biểu 06 Điều tra tầng cao OTC TT Loài ni N% G G% IV% Máu chó 5,88 380,73 5,47 5,7 Xoan ta 2,94 176,63 2,54 2,7 Chân chim 5,88 401,92 5,77 5,8 Thành ngạnh 5,88 266,90 3,83 4,9 Lim xanh 14,71 726,91 10,44 12,6 Thị rừng 11,76 1073,10 15,41 13,6 Dẻ 8,82 715,92 10,28 9,6 Táu duối 8,82 914,53 13,13 11,0 Ngát 5,88 408,20 5,86 5,9 10 Trám 8,82 720,63 10,35 9,6 11 Chẹo 5,88 580,90 8,34 7,1 12 Mán đỉa 2,94 132,67 1,90 2,4 13 Đa 2,94 38,47 0,55 1,7 14 Kháo 2,94 314,00 4,51 3,7 15 Thẩu tấu 5,88 113,04 1,62 3,8 34 100,00 6964,52 100,00 Phụ biểu 07 Ảnh hƣởng chất điều hòa sinh trƣởng đến tỷ lệ hom sống ABT Anova: Single Factor SUMMARY Groups Count Sum Average Variance 50ppm 93,33333 31,11111 3,703704 100ppm 106,6667 35,55556 3,703704 150ppm 166,6667 55,55556 14,81481 200ppm 140 46,66667 11,11111 ĐC 106,6667 35,55556 3,703704 ANOVA Source of Variation SS df MS Between Groups 1202,96296 300,7407 Within Groups 74,0740741 10 7,407407 Total 1277,03704 14 F P-value F crit 40,6 3,75E-06 3,47805 F tính (40,6)> Fcrit Vậy số hom rễ công thức thí nghiệm có phụ thuộc vào loại nồng độ chất ĐHST sử dụng CTTN Anova: Single Factor Chiều dài rễ SUMMARY Groups Count Sum Average Variance 50ppm 4,483 1,494 0,002 100ppm 4,753 1,584 0,031 150ppm 4,093 1,364 1E-04 200ppm 3,899 1,3 0,136 ĐC 3,343 1,114 0,004 ANOVA Source of Variation SS df MS F Between Groups 0,3953 0,099 2,84 Within Groups 0,3479 10 0,035 P-value F crit 0,082 3,478 Total 0,7432 14 F tính (40,6)> Fcrit Vậy số hom rễ cơng thức thí nghiệm có phụ thuộc vào loại nồng độ chất ĐHST sử dụng CTTN IBA Anova: Single Factor SUMMARY Groups 50ppm 100ppm 150ppm 200ppm Count ĐC 3 3 Sum 163,3333 173,3333 183,3333 140 Average 54,44444 57,77778 61,11111 46,66667 Variance 48,14815 3,703704 3,703704 11,11111 106,6667 35,55556 3,703704 ANOVA Source of Variation Between Groups Within Groups SS 1251,852 140,7407 Total 1392,593 df 10 MS 312,963 14,07407 F 22,23684 P-value 5,79E-05 F crit 3,47805 14 F tính (22,24)> Fcrit Vậy số hom rễ cơng thức thí nghiệm có phụ thuộc vào loại nồng độ chất ĐHST sử dụng CTTN Anova: Single Factor SUMMARY Groups 50ppm 100ppm 150ppm 200ppm ĐC Count 3 3 ANOVA Source of Variation Between Groups Within Groups SS 0,555428 0,055744 Total 0,611172 Sum 4,969935 4,426797 4,861696 4,510696 3,342727 df 10 Average 1,656645 1,475599 1,620565 1,503565 1,114242 MS 0,138857 0,005574 Variance 0,009152 0,001775 0,000918 0,011584 0,004443 F 24,90991 P-value 3,5E-05 F crit 3,47805 14 F tính (2,84)> Fcrit Vậy chiều dài rễ cơng thức thí nghiệm có phụ thuộc vào loại nồng độ chất ĐHST sử dụng CTTN NAA Anova: Single Factor Số hom rễ SUMMARY Groups 50ppm 100ppm 150ppm 200ppm Count 3 3 ĐC ANOVA Source of Variation SS Sum 136,6667 143,3333 163,3333 140 Average 45,55556 47,77778 54,44444 46,66667 Variance 3,703704 3,703704 3,703704 11,11111 106,6667 35,55556 3,703704 df Between Groups Within Groups 552,5926 51,85185 10 Total 604,4444 14 MS F 138,1481 5,185185 26,64286 P-value 2,59E05 F crit 3,47805 F tính (26,64)> Fcrit Vậy số hom rễ cơng thức thí nghiệm có phụ thuộc vào loại nồng độ chất ĐHST sử dụng CTTN Anova: Single Factor chiều dài rễ SUMMARY Groups 50ppm 100ppm 150ppm 200ppm ĐC Count 3 3 ANOVA Source of Variation Between Groups Within Groups SS 0,284119 0,524175 Total 0,808294 Sum 4,596703 3,917143 3,698897 3,746703 Average 1,532234 1,305714 1,232966 1,248901 Variance 0,000401 0,130557 0,019951 0,106734 3,342727 1,114242 0,004443 df 10 MS 0,07103 0,052417 F 1,355078 P-value 0,316267 F crit 3,47805 14 F tính (1,36)< Fcrit Vậy chiều dài rễ cơng thức thí nghiệm khơng phụ thuộc vào loại nồng độ chất ĐHST sử dụng CTTN Phụ biểu 08 Nghiên cứu ảnh hƣởng chất điều hòa sinh trƣởng đến khả rễ Anova: Single Factor SUMMARY Groups Count Sum Average Variance ABT 50ppm 11,6 3,866667 0,303333 ABT 100ppm 14,2 4,733333 0,023333 ABT 150ppm 19,7 6,566667 0,163333 ABT 200ppm 15 0,19 IBA 50ppm 29,1 9,7 0,49 IBA 100ppm 27,5 9,166667 0,093333 IBA 150ppm 30,9 IBA 200ppm 23,6 7,866667 1,493333 NAA 50ppm 17,1 5,7 0,13 NAA 100ppm 19,8 6,6 0,21 NAA 150ppm 19,3 6,433333 0,013333 NAA 200ppm 14,7 ĐC 10,3 1,47 4,9 0,13 7,7 2,566667 0,003333 ANOVA Source of Variation SS df MS F P-value F crit 3,19EBetween Groups 193,6841 12 16,14034 Within Groups 9,426667 26 0,362564 Total 203,1108 38 44,51721 14 2,147926 F tính (44,52)> Fcrit Vậy số rễ TB/hom cơng thức thí nghiệm có phụ thuộc vào loại nồng độ chất ĐHST sử dụng CTTN Chiều dài rễ Anova: Single Factor SUMMARY Groups Count Sum Average Variance ABT 50ppm 4,494444 1,498148 0,002233 ABT 100ppm 4,932727 1,644242 0,005509 ABT 150ppm 4,093056 1,364352 ABT 200ppm 4,014469 1,338156 0,158415 IBA 50ppm 4,969935 1,656645 0,009152 IBA 100ppm 4,726797 1,575599 0,005304 IBA 150ppm 4,861696 1,620565 0,000918 IBA 200ppm NAA 50ppm 4,596703 1,532234 0,000401 NAA 100ppm NAA 150ppm 0,662868 0,220956 0,004024 NAA 200ppm 3,792161 1,264054 ĐC 3,351818 1,117273 0,005168 4,61619 9,71E-05 1,53873 0,00734 4,85 1,616667 0,005323 0,36036 ANOVA Source of Variation SS df MS F P-value F crit 4,69EBetween Groups 5,365505 12 0,447125 Within Groups 1,128488 26 0,043403 Total 6,493993 38 10,30162 07 2,147926 F tính (10,30)> Fcrit Vậy chiều dài rễ cơng thức thí nghiệm có phụ thuộc vào loại nồng độ chất ĐHST sử dụng CTTN Anova: Single Factor Số hom sống SUMMARY Groups Count Sum Average Variance ABT 50ppm 203,3 67,78 3,704 ABT 100ppm 216,7 72,22 3,704 ABT 150ppm 243,3 81,11 3,704 ABT 200ppm 206,7 68,89 3,704 IBA 50ppm 206,7 68,89 25,93 IBA 100ppm 220 73,33 11,11 IBA 150ppm 256,7 85,56 3,704 IBA 200ppm 233,3 77,78 3,704 NAA 50ppm 220 73,33 11,11 NAA 100ppm 220 73,33 11,11 NAA 150ppm 233,3 77,78 3,704 NAA 200ppm 213,3 71,11 3,704 ĐC 63,33 11,11 190 ANOVA Source of Variation Between Groups Within Groups Total PSS df MS 1277 12 106,5 200 26 7,692 1477 38 F value 13,84 2E-08 F crit 2,148 F tính (10,38)> Fcrit Vậy tỷ lệ hom sống cơng thức thí nghiệm có phụ thuộc vào loại loại nồng độ chất ĐHST khác Số hom rễ Anova: Single Factor SUMMARY Groups Count Sum Average Variance ABT 50ppm 137,9 45,95 13,44 ABT 100ppm 147,8 49,28 12,38 ABT 150ppm 205,3 68,44 9,481 ABT 200ppm 203,1 67,7 11,13 IBA 50ppm 236,5 78,82 19,96 IBA 100ppm 236,9 78,97 36,97 IBA 150ppm 214,5 71,49 15,27 IBA 200ppm 184,4 61,47 12,12 NAA 50ppm 186,6 62,21 15,69 NAA 100ppm 195,7 65,24 14,9 NAA 150ppm 210,1 70,05 13,3 NAA 200ppm 197,2 65,73 38,71 ĐC 174,3 58,09 50,13 ANOVA Source of Variation Between Groups Within Groups Total PSS df MS F value F crit 14,2 2E-08 2,148 3453 12 287,8 527 26 20,27 3980 38 F tính (14,20)> Fcrit Vậy tỷ lệ hom rễ cơng thức thí nghiệm có phụ thuộc vào loại loại nồng độ chất ĐHST khác Phụ biểu 09 Cơng thức thí nghiệm ảnh hƣởng loại hom đến khả sống hom Anova: Single Factor SUMMARY Groups Count Sum Average Variance Hom loại 263,3333 87,77778 3,703704 Hom loại 240 80 11,11111 ANOVA Source of Variation SS df MS Between Groups 90,74074 90,74074 Within Groups 29,62963 7,407407 Total 120,3704 F P-value F crit 12,25 0,024896 7,708647 F tính (12,25)> Fcrit Vậy số hom sống công thức thí nghiệm có phụ thuộc vào loại hom đem dâm Anova: Single Factor SUMMARY Groups Count Sum Average Variance Hom loại 213,3333 71,11111 25,92593 Hom loại 173,3333 57,77778 3,703704 df MS ANOVA Source of Variation SS Between Groups 266,6667 266,6667 Within Groups 59,25926 14,81481 Total 325,9259 F 18 P-value F crit 0,013236 7,708647 F tính (18)> Fcrit Vậy số hom rễ cơng thức thí nghiệm có phụ thuộc vào loại hom đem dâm Phụ biểu 10 Ảnh hƣởng giá thể đến kết giâm hom cho loài Trà hoa vàng Anova: Single Factor SUMMARY Groups Count Sum Average Variance 50% đất tầng B + 50% trấu hun 243,3333333 81,11111 3,703704 Bầu đất tầng B 220 73,33333 11,11111 ANOVA Source of Variation SS df MS Between Groups 90,74074074 90,74074 Within Groups 29,62962963 7,407407 Total 120,3703704 F P-value F crit 12,25 0,024896 7,708647 F tính (12,25)> Fcrit Vậy số hom sống cơng thức thí nghiệm có phụ thuộc vào loại giá thể để giâm hom Anova: Single Factor SUMMARY Groups Count Sum Average Variance 50% đất tầng B + 50% trấu hun 216,6667 72,22222 14,81481 Bầu đất tầng B 150 50 11,11111 ANOVA Source of Variation SS Between Groups 740,7407 Within Groups Total df MS F P-value F crit 740,7407 57,14286 0,001641 7,708647 51,85185 12,96296 792,5926 F tính (57,1)> Fcrit Vậy số hom rễ công thức thí nghiệm có phụ thuộc vào loại giá thể để dâm hom Anova: Single Factor SUMMARY Groups Count Sum Average Variance 50% đất tầng B + 50% trấu hun 18,96273 6,320911 0,085349 Bầu đất tầng B 15,16012 5,053373 0,09426 ANOVA Source of Variation SS Between Groups 2,409979 Within Groups Total df MS F P-value F crit 2,409979 26,83578 0,006605 7,708647 0,359219 0,089805 2,769198 F tính (26,84)> Fcrit Vậy số rễ /hom công thức thí nghiệm có phụ thuộc vào loại giá thể để dâm hom Phụ biểu 11 Ảnh hƣởng ánh sáng đến tỷ lệ sống hom Anova: Single Factor SUMMARY Groups Count Sum Average Variance CT1 236,666667 78,8888889 3,703703704 CT2 253,333333 84,4444444 3,703703704 CT3 153,333333 51,1111111 1714,814815 CT4 0 ANOVA Source of Variation SS df MS F P-value F crit Between Groups 13410,1852 4470,06173 10,38207885 0,003925106 4,066180557 Within Groups 3444,44444 430,555556 Total 16854,6296 11 F tính (10,38)> Fcrit Vậy tỷ lệ sống cơng thức thí nghiệm có phụ thuộc vào loại công thức che sáng khác ... pháp nghiên cứu 24 2.5.1 Nghiên cứu mã vạchADN (DNA barcode) cho Trà hoa vàng Ba Chẽ 24 2.5.2 Nghiên cứu số đặc điểm Lâm học Trà hoa vàng .26 2.5.3 Thí nghiệm giâm hom Trà hoa vàng. .. rbcL Trà hoa vàng Sơn Động Trà hoa vàng Ba Chẽ So sánh trình tự nucleotide vùng ITS2 Trà hoa vàng Sơn Động Trà hoa vàng Ba Chẽ 34 35 35 3.6 Cây Trà hoa vàng Ba chẽ 38 3.7 Cành mang nụ Trà hoa vàng. .. 3.2 Một số đặc điểm Lâm học Trà hoa Vàng 36 3.2.1 Đặc điểm hình thái lồi Trà hoa vàng Ba chẽ 36 3.2.2 Đặc điểm sinh thái phân bố loài Trà hoa vàng Ba chẽ 39 3.2.3 Đặc điểm cấu trúc
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm lâm học và nhân giống trà hoa vàng (camellia chrysantha (hu) tuyama) bằng phương pháp giâm hom , Nghiên cứu đặc điểm lâm học và nhân giống trà hoa vàng (camellia chrysantha (hu) tuyama) bằng phương pháp giâm hom

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay