Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chuẩn và thang điểm đánh giá trình độ tập luyện của nam VĐV đua xe đạp lứa tuổi 13 15 một số tỉnh miền Bắc Việt Nam (giai đoạn chuyên môn hoá ban đầu)

119 46 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 09:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO LÊ ANH ĐỨC NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN VÀ THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TẬP LUYỆN CỦA NAM VẬN ĐỘNG VIÊN ĐUA XE ĐẠP LỨA TUỔI 13-15 MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC VIỆT NAM (GIAI ĐOẠN CHUN MƠN HĨA BAN ĐẦU) LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO LÊ ANH ĐỨC NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN VÀ THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TẬP LUYỆN CỦA NAM VẬN ĐỘNG VIÊN ĐUA XE ĐẠP LỨA TUỔI 13-15 MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC VIỆT NAM (GIAI ĐOẠN CHUYÊN MƠN HĨA BAN ĐẦU) Chun ngành: Mã số: Huấn luyện thể thao 62 14 01 04 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC GS.TS Nguyễn Xuân Sinh PGS.TS Nguyễn Văn Trạch HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết trình bày luận án trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu Tác giả luận án Lê Anh Đức MỤC LỤC Trang Trang bìa Trang phụ bìa Lời cam đoan Danh mục bảng biểu, biểu đồ Danh mục từ viết tắt PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Đặc điểm huấn luyện nhiều năm q trình đào tạo VĐV trẻ mơn thể thao 1.2 Các quan điểm đánh giá trình độ tập luyện VĐV thể thao 1.2.1 Khái niệm trình độ tập luyện 1.2.2 Các quan điểm đánh giá trình độ tập luyện 1.3 Tính chu kỳ tính giai đoạn phản ứng thích 10 19 nghi trình phát triển trình độ tập luyện 1.3.1 Tính chu kỳ phản ứng thích nghi 1.3.2 Tính giai đoạn biến đổi diễn thể 1.4 Cơ sở di truyền học qui luật phát triển thể, qui 19 21 24 luật phát triển tố chất thể lực đánh giá trình độ tập luyện VĐV thể thao 1.4.1 Cở sở di truyền học đánh giá TĐTL 1.4.2 Các đặc điểm phát dục đặc điểm phát triển tố chất thể 1.5 1.6 1.6.1 1.6.2 1.7 1.7.1 1.7.2 1.8 lực, chỗ dựa quan trọng đánh giá TĐTL VĐV Các yếu tố xác định TĐTL VĐV đua xe đạp Đặc điểm tâm sinh lý VĐV thể thao lứa tuổi 13-15 Đặc điểm sinh lý thiếu niên lứa tuổi 13-15 Đặc điểm tâm lý lứa tuổi 13-15 Các cơng trình nghiên cứu đánh giá TĐTL nhà nghiên cứu ngồi nước Các cơng trình nghiên cứu nước ngồi Các cơng trình nghiên cứu nước Một số nét xe đạp thể thao Việt Nam 24 26 34 36 36 40 41 41 43 48 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.3 2.3.1 2.3.2 3.1 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ 51 CHỨC NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Khách thể nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Phương pháp tổng hợp phân tích tài liệu Phương pháp vấn phiếu hỏi Phương pháp kiểm tra sư phạm Phương pháp kiểm tra y sinh Phương pháp thực nghiệm sư phạm Phương pháp toán thống kê Tổ chức nghiên cứu Thời gian nghiên cứu Địa điểm nghiên cứu CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN Lựa chọn tiêu đánh giá TĐTL nam VĐV đua xe 51 51 51 51 51 52 52 60 64 65 67 67 68 69 69 đạp đường trường 13-15 tuổi số tỉnh, thành phố miền Bắc Việt Nam 3.1.1 Nguyên tắc bước lựa chọn tiêu đánh giá TĐTL 69 VĐV xe đạp đường trường miền bắc Việt Nam 3.1.2 Thực trạng sử dụng tiêu đánh giá trình độ tập luyện 71 VĐV xe đạp đường trường nước ta 3.1.3 Thực trạng sử dụng tiêu đánh giá TĐTL VĐV xe 72 đạp đường trường nước 3.1.4 Thực trạng huấn luyện VĐV đua xe đạp đường trường 75 13-15 tuổi 3.1.5 Lựa chọn tiêu đánh giá TĐTL cho VĐV xe đạp 82 đường trường 13 - 15 tuổi, thành phố miền Bắc Việt Nam 3.1.6 Kiểm định tính thơng báo độ tin cậy tiêu, test 83 lựa chọn 3.1.7 Bàn luận việc lựa chọn tiêu, test đánh giá TĐTL 88 cho VĐV xe đạp đường trường lứa tuổi 13-15 tỉnh, thành phố miền Bắc Việt Nam 3.2 Xây dựng hệ thống thang điểm tiêu chuẩn đánh giá 93 trình độ luyện tập VĐV đua xe đạp đường trường 13-15 tuổi số tỉnh miền Bắc Việt Nam 3.2.1 Nghiên cứu diễn biến tỷ trọng ảnh hưởng củacác 93 tiêu đánh giá trình độ tập luyện VĐV xe đạp xe đạp đường trường 13-15 tuổi số tỉnh thành phía Bắc 3.2.2 Xây dựng tiêu chuẩn thang điểm đánh giá TĐTLcho nam 99 VĐV xe đạp đường trường lứa tuổi 13 – 15 số tỉnh, thành phố miền bắc Việt Nam 3.3 Kiểm chứng hệ thống thang điểm tiêu chuẩn đánh giá 100 TĐTL nam VĐV đua xe đạp đường trường 13 -15 tuổi số tỉnh, thành phố miền Bắc 3.3.1 Kiểm chứng độ tin cậy hệ thống tiêu, thang điểm 100 xây dựng 3.3.2 Bàn luận kết xây dựng tiêu chuẩn thang điềm đánh 103 giá TĐTL nam VĐV xe đạp đường trường - 15 tuổi số tỉnh, thành phố miền Bắc Việt Nam 3.3.3 Kiểm định độ tin cậy hiệu thang điểm đánh giá 110 TĐTL KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 112 112 113 DANH MỤC BẢNG SỬ DỤNG TRONG LUẬN ÁN Tên Bảng Số 1.1 Nội dung Độ di truyền tiêu sinh lý, sinh hóa có ý 1.2 nghĩa với lực vận động Độ di truyền tiêu định tố chất vận 1.3 động Tỷ lệ % phát triển thể lứa tuổi so với tuổi 1.4 trưởng thành Sự phát triển quan nội tạng quan vận 1.5 1.6 2.1 2.2 3.1 động lứa tuổi 13-15 Tuổi nhạy cảm phát triển tố chất thể lực Mơ hình VĐV cấp cao mơn đua xe đạp Bảng trừ điểm đánh giá kỹ thuật chuyên môn Bảng qui đổi test cooper thành VO2max Thực trạng sử dụng tiêu đánh giá TĐTL 3.2 VĐV xe đạp đường trường Kết vấn xác định yêu cầu 3.3 tiêu đánh giá TĐTL lựa chọn (n=18) Kết vấn lựa chọn tiêu đánh giá TĐTL VĐV xe đạp đường trường 13 – 15 tuổi Trang 25 25 27 30 31 35 59 63 Sau trang 72 77 Sau trang 82 3.4 3.5 tỉnh miền Bắc Kết tính số Wilcoxon Hệ số tương quan tiêu đánh giá hình 83 Sau trang 3.6 thái chức thể với thành tích đua xe 20km Kết xác định tính đại diện giá trị trung 84 Sau trang bình đối tượng lập test 84 3.7 Các thơng số thống kê so sánh trình độ phát triển tiêu đánh giá TĐTT VĐV 13 – 15 tuổi Sau trang 95 3.8 miền Bắc Việt Nam Nhịp tăng trưởng tiêu đánh giá TĐTL 3.9 nam VĐV xe đạp thể thao lứa tuổi 13 (n = 14) Nhịp tăng trưởng tiêu đánh giá TĐTL Sau trang 3.10 nam VĐV xe đạp đường trường lứa tuổi 14 (n = 13) Nhịp tăng trưởng tiêu đánh giá TĐTL 97 Sau trang 97 3.11 nam VĐV xe đạp đường trường lứa tuổi 15 (n = 12) Hệ số tương quan yếu tố thành phần hệ số tương quan đa nhân tố với thành tích đạp xe 3.12 20Km nam VĐV xe đạp đường trường 13 tuổi Hệ số tương quan yếu tố thành phần hệ số tương quan đa nhân tố với thành tích đua xe 3.13 20Km nam VĐV xe đạp đường trường 14 tuổi Hệ số tương quan yếu tố thành phần hệ số tương quan đa nhân tố với thành tích đua xe 3.14 20Km nam VĐV xe đạp đường trường 15 tuổi Hệ số ảnh hưởng Bê ta yếu tố đánh giá 97 Sau trang 98 Sau trang 98 Sau trang 98 TĐTL VĐV nam xe đạp đường trường 13 -15 99 3.15 tuổi Tiêu chuẩn đánh giá trình độ tập luyện VĐV đua xe Sau trang 3.16 đạp 13 tuổi Tiêu chuẩn đánh giá trình độ tập luyện VĐV đua xe 99 Sau trang 3.17 đạp 14 tuổi Tiêu chuẩn đánh giá trình độ tập luyện VĐV đua xe 99 Sau trang 99 3.18 đạp 15 tuổi Bảng điểm đánh giá tổng hợp phân loại TĐTL 3.19 nam VĐV xe đạp đường trường 13 - 15 tuổi So sánh thứ hạng tổng điểm đánh giá TĐTL với xếp hạng thành tích đua xe 20km VĐV 13 tuổi 100 101 3.20 trước thực nghiệm (n=15) So sánh thứ hạng tổng điểm đánh giá TĐTL với xếp hạng thành tích đua xe 20km lứa tuổi 14 trước 3.21 thực nghiệm (n=14) So sánh thứ hạng tổng điểm đánh giá TĐTL với thứ hạng thành tích đua xe 20km VĐV 15 tuổi 3.22 trước thực nghiệm (n=13) So sánh thứ hạng thành tích đua xe 20 km thứ hạng tổng điểm đánh giá TĐTL VĐV xe đạp 13 tuổi lần kiểm tra thứ hai theo quy trình ngược lại 3.23 So sánh thứ hạng thành tích đua xe đạp 20 km thứ hạng tổng điểm đánh giá TĐTL VĐV 14 tuổi sau thực nghiệm 3.24 So sánh thứ hạng thành tích đua xe đạp 20 km thứ hạng tổng điểm đánh giá TĐTL VĐV 15 tuổi sau thực nghiệm Sau trang 101 Sau trang 101 102 Sau trang 102 Sau trang 102 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG LUẬN ÁN Chữ viết tắt HLTT HLV TDTT TĐTL Chữ viết đầy đủ Huấn luyện thể thao Huấn luyện viên Thể dục thể thao Trình độ thể lực VĐV XĐTT Vận động viên Xe đạp thể thao PHẦN MỞ ĐẦU Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ năm 1986 đánh dấu bước ngoặt kinh tế xã hội Việt Nam Cả nước ta bắt đầu bước vào thời kỳ cải cách mở cửa Nhờ mà kinh tế xã hội có Thể dục thể thao (TDTT) bắt đầu khởi sắc Năm 1989 Việt Nam bắt đầu tham dự Seagames thành tích lúc xếp hạng thứ đại hội song thể Thể thao Việt Nam bắt đầu hoà nhập vào thể thao quốc tế {Ơ 13 tuổi 14 tuổi 15 tuổi Hình thái thể 0.190 0.191 0.192 Chức thể 0.203 0.204 0.205 Tố chất thể lực 0.297 0.297 0.298 Kỹ chiến thuật 0.011 0.011 0.012 Phẩm chất tâm lý 0.100 0.101 0.102 Từ bảng 3.14 ta nhận thấy lứa tuổi từ 13-15, tố chất thể lực chức thể VĐV yếu tố ảnh hưởng nhiều tới TĐTL VĐV đua xe đạp đường trường Tuy nhiên nhóm yếu tố có ảnh hưởng tới thành tích đua xe đạp đường trường, cần xác định TĐTL qua nhóm yếu tố (gồm 18 tiêu chuẩn) 3.2.2 Xây dựng tiêu chuẩn thang điểm đánh giá TĐTL cho nam VĐV xe đạp đường trường lứa tuổi 13 – 15 số tỉnh, thành phố miền bắc Việt Nam Xây dựng qui trình sử dụng tiêu chuẩn thang điểm đánh giá TĐTL nam VĐV xe đạp đường trường 13-15 tuổi số tỉnh, thành phố miền Bắc Để thuận lợi cho HLV VĐV trình kiểm tra đánh giá tự đánh giá TĐTL đề tài xây dựng qui trình sau: Bước 1: Dựa vào tiêu đánh giá phương pháp kiểm tra (trong chương 2) để triển khai việc kiểm tra lấy số liệu đánh giá Bước 2: Đối chiếu thành tích kiểm tra tiêu với tiêu chuẩn bảng 3.15; 3.16 3.17 theo lứa tuổi VĐV kiểm tra Bước 3: Cộng dồn điểm kiểm tra đạt 18 tiêu đánh dấu tiêu vi phạm qui định bảng 3.18 Bước 4: Xác định phân loại cuối TĐTL VĐV kiểm tra Bảng 3.18 Bảng điểm đánh giá tổng hợp phân loại TĐTL nam VĐV xe đạp đường trường 13 - 15 tuổi Loại điểm - 20 điểm Loại yếu Từ 21-40 Loại TB Loại Từ 61-80 Từ 40- 50 điểm Không có tiêu đạt loại Loại tốt 81điểm - 100 điểm Khơng có yếu tiêu đạt loại yếu 3.3 Kiểm chứng hệ thống thang điểm tiêu chuẩn đánh giá TĐTL nam VĐV đua xe đạp đường trường 13 -15 tuổi số tỉnh, thành phố miền Bắc 3.3.1 Kiểm chứng độ tin cậy hệ thống tiêu, thang điểm xây dựng Để kiểm định đánh giá độ tin cậy hệ thống tiêu, thang điểm đánh giá TĐTL cho nam VĐV xe đạp đường trường 13 - 15 tuổi số tỉnh, thành phố miền Bắc Việt Nam so sánh tổng điểm TĐTL với thành tích đua xe đạp 20 km 15 VĐV lửa tuổi 13; 14 VĐV lứa tuổi 14; 13 VĐV lứa tuổi 15 lần kiểm tra thứ vào tháng 11/2014 Lần kiểm tra thứ tất VĐV tiến hành kiểm tra thành tích tiêu đánh giá TĐTL kiểm tra thành tích đua xe 20km Kết kiểm tra lần thứ trình bảy bảng 3.19; 3.20; 3.21 Bảng 3.19 So sánh thứ hạng tổng điểm đánh giá TĐTL với xếp hạng thành tích đua xe 20km VĐV 13 tuổi trước thực nghiệm (n=15) VĐV Tổng điểm đánh giá TĐTL Tổng điểm Xếp hạng Thành tích xếp hạng thi đấu 20km Thành tích Xếp hạng A1 70 10 48.50 10 A2 74 48.20 A3 72 48.35 A4 75 4810 A5 68 11 49,01 11 A6 83 46.05 A7 78 47.50 A8 80 47.34 A9 85 46.25 10 A10 86 46.10 11 A11 87 45.30 12 A12 66 12 49.22 12 13 A13 65 13 49.36 13 14 A14 63 14 49.55 14 15 A15 60 15 50.27 15 Qua kết kiểm tra lần đầu ứng dụng tiêu đánh giá TĐTL với VĐV xe đạp đường trường 13 – 15 tuổi trình bày bảng 3.19; 3.20; 3.21 cho thấy VĐV đạt tổng điểm đánh giá cao, đạt thứ hạng thành tích cao ngược lại Một tháng sau tơi tiến hành kiểm định lần hệ thống thang điểm đánh giá theo quy trình ngược với lần thứ (tức kiểm tra xếp hạng thành tích thi đấu đua xe 20 km trước, sau kiểm tra xếp hạng tổng điểm tiêu đánh giá sau) Kết tiến hành theo quy trình ngược lại trình bày bảng 3.22; 3.23; 3.24 Bảng 3.22 So sánh thứ hạng thành tích đua xe 20 km thứ hạng tổng điểm đánh giá TĐTL VĐV xe đạp 13 tuổi lần kiểm tra thứ hai theo quy trình ngược lại Xếp hạng thành tích đua xe 20 km Thành tích Xếp hạng Xếp hạng tổng điểm đánh giá TĐTL Tổng điểm Xếp hạng A1 47.50 10 10 A2 47.25 76 A3 47.05 74 A4 46.50 77 A5 47.04 11 70 11 A6 45.25 85 A7 46.30 50 A8 46.16 82 A9 45.15 87 10 A10 45.05 89 11 A11 44.10 90 12 A12 48.20 12 68 12 13 A13 48.36 13 67 13 14 A14 48.58 14 65 14 15 A15 49.25 15 63 15 Từ kết trình bày bảng 3.22; 3.23; 3.24 cho thấy sau tháng có ảnh hưởng định yếu tố huấn luyện tăng trưởng thể nên làm cho tổng điểm kiểm tra đánh giá thành tích đua xe đạp 20km có biến đổi tăng lên mức độ nhỏ Song so sánh với kết kiểm tra lần ta dễ dàng nhận thấy thứ hạng thành tích thứ hạng tổng điểm kiểm tra ba nhóm tuổi 13, 14, 15, hai lần kiểm tra khơng thay đổi Qua ta rút nhận xét dù có thay đổi quy trình kiểm tra song cho kết đồng Điều chứng tỏ hệ thống thang điểm đánh đề tài xây dựng đảm bảo độ tin cậy cao Để ứng dụng hệ thống thang điểm đánh giá huấn luyện giúp nâng cao trình độ huấn luyện cho VĐV thông báo cho HLV thực trạng trình độ tập luyện VĐV Huấn luyện viên có phương án điều chỉnh kế hoạch huấn luyện đem lại hiệu tốt Nhóm VĐV 13 tuổi có 18 lượt VĐV có trình độ yếu 13 tiêu kiểm tra (trong có VĐV có tới tiêu yếu kém) Nhóm VĐV 14 tuổi có 16 lượt VĐV có trình độ yếu 12 tiêu kiểm tra (trong có VĐV có tới tiêu yếu kém) Nhóm VĐV 15 tuổi có 14 lượt VĐV có trình độ yếu 12 tiêu kiểm tra (trong có VĐV có tới tiêu yếu kém) VĐV 15 tuổi có 13/14 tiêu yếu nâng cấp chiếm tỷ lệ 92.85% Nhóm 13 tuổi có tới VĐV, nhóm 14 tuổi có VĐV có tiêu yếu nâng cấp Kết khẳng định thang điểm đánh giá TĐTL xác định xác mặt yếu VĐV, giúp cho công tác điều chỉnh huấn luyện phù hợp với thực tiễn từ nâng cao nhanh chóng trình độ tập luyện thành tích thể thao cho VĐV 3.3.2 Bàn luận kết xây dự ng tiêu chuẩn thang điềm đánh giá TĐTL nam VĐV xe đạp đường trường - tuổi số tỉnh, thành phố miền Bắc Việt Nam 3.3.2.1 Bàn luận diễn biến thành tích tiêu đánh giá TĐTL nam VĐV đua xe đạp xe đạp đường trường 13-15 tuổi số tỉnh, thành phố miền Bắc Việt Nam Bàn cách xác định lứa tuổi kiểm tra đánh giá TĐTL Hiện vấn đề xác định lứa tuổi đươc chuyên gia tuyển chọn đánh giá TĐTL quan trọng lẽ nhà khoa học tuyển chọn đánh gỉá TĐTL ngồi nước như: Bungacova, Zasươrơski, I.Aulíc (Nga); Hình Văn Hoa, Tăng Phàn Huy (Trung Quốc), Dương Nghiệp Chí (Việt Nam) cho rằng: Việc phân chia nhóm tuổi có hợp lý hay khơng ảnh hưởng trực tiếp đến tính khách quan xác TĐTL VĐV Tuy nhiên phân chia mặc định dựa theo sở tuổi khai sinh Vì tuổi VĐV dựa vào tuổi đời chịu ảnh hưởng độ xác khai báo tuổi giấy khai sinh vào thời điểm kiểm tra, lẽ giấy khai sinh thời điểm kiểm tra sai lệch ngày làm cho tuổi VĐV thay đổi từ tuổi sang tuổi khác Chính tuyển chọn đánh giá thể thao đại nước phần lớn sử dụng tuổi xương để xây đựng tiêu chuẩn đánh giá đảm bảo tính xác khoa học Do việc xác định tuổi xương nước ta chưa sử dụng rộng rãi nên đề tài sử dụng phương pháp phân tuổi cách tính theo hệ thập phân đo lường thể thao tác giả Dương Nghiệp Chí Với cách tính đề tài xác định tuổi bình quân nhóm tuổi đảm bảo tính khách quan khoa học Bàn luận cách xác định tính đại diện giá trị trung bình kết kiểm tra Để có sở thực tiễn cho việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá TĐTL cho nam VĐV đua xe đạp xe đạp đường trường 13-15 tuổi số tỉnh, thành phố miền Bắc đòi hỏi phải xác định tính đại diện giá trị trung bình tiêu lựa chọn để xây dựng hệ thống test đánh giá TĐTL Trước hết đề tài coi trọng tính đồng thời điếm Chỉ có tạo tiền đề xác định số liệu gốc có tính khách quan độ tin cậy cao Đề tài xếp lịch kiểm tra tỷ mỉ hợp lý Do số liệu kiểm tra có độ tin cậy cao Trên sở số liệu kiểm tra thu nhập đề tài tiến hành xử lý số liệu để tính , δ, Cv, mX Các số liệu trình bày kết xác định tính đại diện số trung bình quan sát trình bày bảng 3.6 cho thấy giá trị tiêu kiểm tra đạt độ tin cậy cần thiết p tbảng ngưỡng xác suất p0.05) Đề tài cho lứa tuổi 13 -15 lứa tuổi vừa có tốc độ tăng trưởng trọng lượng cao có tốc độ tăng trưởng chiều cao lớn làm cho giá trị số thường tương đối ổn định Cũng tương tự số % mỡ da thể tăng trưởng chiều cao, cân nặng nên làm cho diện tích thể tăng Do tổng trọng lượng mỡ thể tăng cao tỷ lệ % mỡ da giảm rỗ rệt Riêng số V02 max lứa tuổi giá trị tuyệt đối VO max tăng nhanh song trọng lượng thể tăng nhanh làm cho VO max tương đối khơng có khác biệt có ý nghĩa (p>0.05) nhóm tuổi Còn số chạy nâng cao đùi chỗ 10s số đòi hỏi phải có lực phối hợp vận động cao tính linh hoạt thần kinh cao Bởi nhịp tăng trưởng số hàng năm thường thấp so với tố chất sức nhanh sức mạnh khác Từ làm cho giá trị tuổi liền kề thường khác biệt rõ rệt Kết nghiên cứu khác biệt giá trị tiêu kiểm tra nhóm tuổi mà đề tài nghiên cứu xác định sở quan trọng khẳng định xây dựng tiêu chuẩn đánh giá để tập luyện cho nam VĐV đua xe đạp xe đạp đường trường 13-15 tuổi tỉnh, thành phố miền Bắc thiết phải xây dựng riêng rẽ tiêu chuẩn đánh giá TĐTL cho tuổi trình xây dựng tiêu chuẩn đánh giá TĐTL cho lứa tuổi phải dựa vào giá trị lứa tuổi xác định 3.3.2.2 Bàn luận nhịp tăng trưởng tiêu lựa chọn đánh giá TĐTL nam VĐV đua xe đạp xe đạp đường trường 13- 15 tuổi số tỉnh, thành phố miền Bắc Việt Nam Các nhà khoa học huấn luyện học TDTT nước Harre( Đức), Điền Mạnh Cửu (Trung Quốc), Trương Anh Tuấn (Việt Nam) cho nhịp tăng trưởng số vận động nhân tố chủ yếu tác động yếu tố tăng trưởng tự nhiên thể phát dục trưởng thành yếu tố phương pháp huấn luyện khoa học họp lý [Học thuyết huấn luyện Harre Điền Mạnh Cửu] Do phát dục trưởng thành thiếu niên nhi đồng có tính giai đoạn tính hợp lý khoa học phương pháp huấn luyện sử dụng khác nên làm cho nhịp tăng trưởng lứa tuổi cá thể VĐV khác nhau, nhịp tăng trưởng tiêu phụ thuộc vào đặc điểm tính chất tiêu có khác mà nhịp tăng trưởng khác Thông thường nhịp tăng trưởng số đơn (chỉ tiêu) chiều cao, cân nặng, bật xa chỗ, chạy 30m XFC số đơn thường có nhịp tăng trưởng lớn Ngược lại số số phức hợp số Quetelet, số V0 max tương đối, số thường liên quan tới biến số số Như số Quetelet phụ thuộc cân nặng chiều cao thể Khi hai biến số tăng nhịp tăng trưởng tăng chậm số đơn Tương tự số V0 max tương đối tăng trưởng chậm xem xét nhịp tăng trưởng V02 max tuyệt đối trọng lượng thể Nhịp tăng trưởng trị số phản ánh tính hợp lý q trình phát triển TĐTL VĐV Thông thường nhịp tăng trưởng hàng năm tiêu đánh giá TĐTL thường tương đương lớn độ lệch chuẩn giá trị quan sát Vì hệ số biến sai CV < 10%, phản ánh tính tập trung đồng giá trị quan sát Do nhịp tăng trưởng có quan hệ chặt chẽ với độ lệch chuẩn Các nhà khoa học đo lường sử dụng qui tắc ± 2δ để tiến hành xây dựng tiêu chuẩn hệ thống test đánh giá TĐTL hệ thống test dùng tuyển chọn VĐV thể thao Việc xem xét đối chiếu nhịp tăng trưởng giúp nhà lập test kiểm định thêm tính hợp lý việc sử dụng qui tắc ± 2δ lập test đánh giá tuyển chọn Trong đề tài luận án tiến hành khảo sát nhịp tăng trưởng 18 tiêu lựa chọn thời gian 1/2 năm năm nhóm tuổi 13-14-15 Kết khảo sát cho thấy : Nhịp tăng trưởng tiêu đánh giá năm cao hẳn nửa năm với khác biệt p 25%
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chuẩn và thang điểm đánh giá trình độ tập luyện của nam VĐV đua xe đạp lứa tuổi 13 15 một số tỉnh miền Bắc Việt Nam (giai đoạn chuyên môn hoá ban đầu), Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chuẩn và thang điểm đánh giá trình độ tập luyện của nam VĐV đua xe đạp lứa tuổi 13 15 một số tỉnh miền Bắc Việt Nam (giai đoạn chuyên môn hoá ban đầu)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay